Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • SD vill att Folktandvården finns i alla skånska kommuner

  Av thereseborg den 12 november, 2021
  0

  Idag saknas Folktandvård i en skånsk kommun, Örkelljunga, och flera andra kommuner har till och från hotats av nedläggning av Folktandvården. SD Region Skåne föreslår därför i en motion att följande tillägg görs i Folktandvårdens ägardirektiv: ”Bolaget ska etablera kliniker i alla skånska kommuner.”

  Anneli Eskilandersson, styrelseledamot Folktandvården, kommenterar:

  När folktandvården i Örkelljunga stängdes fanns löften om att äldre och elever i Örkelljunga inte skulle drabbas och att mobila enheter skulle klara av att tillhandahålla en likvärdig service. Så här i efterhand kan vi konstatera att några mobila enheter aldrig förekommit och att tillgängligheten för både äldre och elever har försämrats kraftigt.

  Utöver problematiken med en bristande tillgänglighet, ser vi det som högt oacceptabelt att en skånsk kommun inte har samma service som de 32 andra.

  Marlen Ottesen, regionråd, kommenterar vidare:

  För att ha en likvärdig service för alla medborgare i hela Skåne bör alla ha rätt till en Folktandvård inom kommunens gränser. Problemen med att sakna en fungerande tandvård i kommunen är många. Både äldre och unga drabbas av de långa resetiderna som uppstår och särskilt illa blir det när Region Skåne dessutom minskat ner på turtätheten till omgivande kommuner. En vanlig elev i Örkelljunga som behöver besöka tandläkaren tappar i princip hela den skoldagen, vilket kan jämföras med hur det fungerade tidigare, när tandläkarbesöket kunde avklaras på en timmes frånvaro.


  Motionen i sin helhet kan läsas här: Folktandvård i alla Skånes kommuner


  För ytterligare information och kommentarer:

  Anneli Eskilandersson, styrelseledamot Folktandvården

  anneli.eskilandersson@sd.se

  0734012173

   

  Marlen Ottesen, regionråd

  marlen.ottesen@skane.se

  0725458631

 • Regionfullmäktige Budget 8-9 november 2021

  Av patrikohlsson den 11 november, 2021
  0

  För första gången på över ett år återsamlades ett fulltaligt regionfullmäktige fysiskt, efter pandemins restriktioner, för att anta budget för nästkommande år. Debattviljan var hög och mötet varade sammanlagt under de 2 dagarna i ca 15 timmar, effektiv tid. Debatten avslutades med att majoritetens förslag vann, som väntat. Dock vann även Sverigedemokraternas förslag på skattesats, eftersom denna var densamma som majoritetens.

  Budgetbeslutet var mötets huvudsakliga ärende, men även delårsrapporten avhandlades, där Sverigedemokraterna via gruppledare Niclas Nilsson yrkade bifall till rapporten.

  Även ett ärende om patientavgifter behandlades före budgeten, där regionråd Marlen Ottesen anförde Sverigedemokraternas 2 yrkanden om att införa ett högkostnadsskydd på 3000 kr per 12 månader, samt att vård i samband med förlossning avgiftsbefrias.

  I budgetdebatten deltog flera talare från Sverigedemokraterna inom olika områden.

  Gruppledare och regionråd Niclas Nilsson (SD)

  Gruppledare Niclas Nilsson angrep Socialdemokraternas ständiga skattehöjningar och uppmanade dem istället till att fundera över varför vi inte har större samlade skatteintäkter i Skåne med den skattesats vi redan har. På detta replikerade Henrik Fritzon att det inte är invandrarnas fel att vi inte har högre skatteintäkter, vilket var anmärkningsvärt med tanke på att Niclas över huvud taget inte nämnt något om invandring, än mindre invandrare, i sitt inlägg. Niclas Nilsson replikerade att han konstaterar att Socialdemokraterna inte har något intresse för den fråga han ställde.

  Niclas påminde också i inledningen av debatten om den tilltagande kriminaliteten, som till skillnad från mycket annat inte fått något avbräck under pandemin, och om energisituationen där vänsterliberal politik tvingat fram fossilbaserad energiimport från Polen och att Karlshamnsverket har gått för fullt.

  Sverigedemokraternas förslag på ett återvandringscentrum togs upp av några talare i debatten, i annat än bejakande ordalag. Niclas Nilsson konstaterade att centret är tänkt användas för frivillig återvandring och att särskilt vänsterpartierna inte vill prata om kostnaderna för att många invandrare särskilt av utomeuropeisk bakgrund inte anpassar sig i Sverige.

  Regionråd Marlen Ottesen (SD)

  I debatten om Hälso- och sjukvårdsblocket debatterade regionråd Marlen Ottesen (SD) för Sverigedemokraternas budgetförslag. Bl.a framhävde Marlen idéer som Sverigedemokraterna har fått igenom och som nu finns i majoritens förslag, som t.ex operationsrobot på CSK, en onkologisk vårdavdelning på CSK, se över alternativa vårdtransporter för att frigöra ambulanser, permanenta de psykiatriska akutbilarna, samt att utöka äldrepsykiatrin. Marlen tog även upp den ökade kriminalitetens direkta effekter på vårdbehovet, där t.ex skjutningar skapar behov av vård i långa kedjor. Bland flera andra viktiga ämnen tog Marlen även upp pandemins effekter på vården, den ökande administrationen inom vården och bristen på vårdplatser.

  Camilla Wifralius (SD), representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Camilla Wifralius fyllde på Marlens dragning genom att berätta om Sverigedemokratnas politik för att motverka könsstympning av kvinnor och flickor och annat hedersrelaterat våld.

  Jacqueline Maly (SD), representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Jacqueline Maly fyllde också på inom Hälso- och sjukvårdsblocket med att ta upp problemet med den ökande psykiska ohälsan och hur Sverigedemokraterna vill arbeta med detta.

  I blocket för regional utveckling tog gruppledare Niclas Nilsson ordet och påtalade bl.a vikten av stabil elförsörjning och att regionen bör arbeta med aktivt för kärnkraftsenergi, genom att anställa en kärnkraftsstrateg. Vidare tog Niclas upp bristen på självförsörjning i Skåne och obalansen i tillgång och efterfrågan på kompetens.

  Regionråd Johan Wifralius (SD)

  I samma block rymdes även bl.a kollektivtrafiken. Sverigedemokraternas regionråd Johan Wifralius anförde här Sverigedemokraternas politik, som bl.a innehåller en inkomstbringande satsning på utökad reklam i kollektivtrafiken, ett pilotprojekt för ordningsvakter, en extra satsning på landsbygden, indraget stöd för Skånetrafikens engagemang i Pride och andra politiskt färgade arrangemang, samt indragen finansiering för illegala invandrares serviceresor.

  Gruppledare i Kulturnämnden, Therese Borg (SD)

  Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, Therese Borg, tog först upp likheter mellan Sverigedemokraternas och Alliansens syn, som bl.a gäller vikten av dialog och samverkan med kommunerna, samarbete kultur/hälsa och satsningar på läs- och språkutveckling. Däremot påpekade Therese att Sverigedemokraterna skiljer sig från Alliansen när det gäller synen på kulturarvet, där Sverigedemokraterna vill se initiativ för att vårda, bevara och synliggöra kulturarvet. Sverigedemokraterna och Alliansen skiljer sig också i synen på bidrag, där Sverigedemokraterna inte vill se bidrag till Ibn-Rushd och arabiska festivaler, utan till sådant vi har en enande effekt på människor, som underlättar för minoriteter att bli del i det svenska majoritetssamhället.

  Gruppledare i Personalnämnden och Servicenämnden, Paul Svensson (SD)

  Sverigedemokraternas gruppledare i Personalnämnden och i Servicenämnden Paul Svensson påtalade vikten av att 2 ord genomsyrar organisationen och allt arbete: ”Attraktiv arbetsgivare” och anknöt detta vidare till parkeringssituationen vid sjukhusen och att alla inte har möjlighet resa med kollektivtrafik. Paul tog också bl.a upp vikten av att prova nya arbetstidsmodeller, som led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

 • SD vill åtgärda att alltför många synskadade nekas färdtjänst.

  Av thereseborg den 7 oktober, 2021
  0

  Sverigedemokraterna i Region Skånes kollektivtrafiknämnd har tidigare varnat för att neka färdtjänsttillstånd till utsatta grupper, icke minst genom den motion vi fick nerröstad tidigare i år om att införa välvillig bedömning för personer som fyllt 90 år.

  Frågan om bedömning för färdtjänsttillstånd aktualiseras nu igen, den här gången på grund av att synskadade drabbats på ett helt orimligt sätt när förnyelse av tillstånd plötsligt nekats efter att tidigare ha beviljats i decennier.

  Att synskadade drabbas av nekade färdtjänsttillstånd handlar dessutom inte om enstaka fall, utan Synskadades riksförbund bekräftar i en artikel i Kristianstadsbladet att det blivit allt svårare för synskadade att få färdtjänsttillstånd, vilket inte enbart gäller Region Skåne utan hela landet.

  Johan Wifralius, sverigedemokraternas gruppledare i kollektivtrafiknämnden, kommenterar:

  Det är svårt att föreställa sig vilket slag nekad färdtjänst är mot redan utsatta personer och deras möjligheter att klara av vardagen. Vi kommer följa upp detta! Vi vill att det utreds om det är lagstiftningen i sig som orsakar de här försämringarna, och vill även utreda vad Skånetrafiken kan göra för att bevilja färdtjänst åt alla synskadade som är i behov av det.

   

  Det finns en viss komplexitet eftersom det är kommunerna som betalar för färdtjänsten, och Skånetrafiken kan inte begära att kommunerna ska betala för färdtjänst. Så det är viktigt att frågan lyfts på rätt nivåer. Vi vill att Skånetrafiken gör sin del i detta, men troligen berör det flera nivåer, allt från lagstiftningen till de kommuner som betalar för färdtjänsten. Det viktiga är att det landar i att alla synskadade i behov av färdtjänst också beviljas färdtjänst, vilket uppenbarligen inte är fallet idag.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Johan Wifralius, regionråd & gruppledare kollektivtrafiknämnden

  0708-553593

  johan.wifralius@skane.se

 • SD vill att Region Skåne hedrar Lars Vilks efter hans tragiska död

  Av thereseborg den 6 oktober, 2021
  0

  Sverigedemokraterna har idag lämnat in ett initiativärende till kulturnämnden i Region Skåne, och föreslår att förvaltningen ska få i uppdrag att skyndsamt utreda hur Lars Vilks efter sin tragiska död på något sätt kan uppmärksammas och hedras av Region Skåne, och att förvaltningen efter utredning ska verkställa snarast möjligt.

  Mest känd var Lars Vilks för Nimis, och för sina rondellhundar (även kallade Muhammedteckningar). De senare gav upphov till att han under många år, fram till sin död, levde under dödshot och behövde polisbeskydd.

  Therese Borg, sverigedemokraternas gruppledare i kulturnämnden, kommenterar:

  Uppfattningarna om Lars Vilks konst går vida isär. Många uppskattar hans konst. Andra anser att den är dålig. Ytterligare andra anser att den provocerar. Och så finns de, som avskyr hans konst så till den milda grad att han hotades till livet i många år.

   

  Oavsett vilken uppfattning människor har om hans konst, är nog alla politiker i kulturnämnden överens om att konsten ska få vara fri. Den ska få väcka känslor, den ska få provocera – oavsett vem eller vilka den provocerar. Det är en del i att värna demokratin, att låta konsten vara fri.

   

  Lars Vilks stod upp för den fria konsten, och ännu mer, genom sin konst, för yttrandefriheten. Han gjorde det trots dödshot. För det, kanske mer än för hans konstverk som uppfattningarna glider isär om, anser vi att han borde hedras av Region Skåne vid väl valt tillfälle.

  Per Gustafsson, ledamot (SD) i kulturnämnden, kommenterar:

  Lars Vilks var en internationellt känd, skånsk konstnär. Hans konstverk Nimis vid Kullaberg besöks av tusentals människor, människor från hela världen, varje år. Därför borde han nu, i Region Skånes regi, hedras som just skånsk konstnär. Med en tyst minut, och med i möjligaste mån en visning av hans konst i samband med detta. De exakta formerna för hur detta ska gå till, när och var det lämpligast sker, överlåter vi åt förvaltningen att avgöra. Det viktiga för oss är att Lars Vilks efter sin tragiska död på något sätt uppmärksammas och hedras av Region Skåne.

   

  Initiativärendet kan läsas i sin helhet här: Initiativärende. Hedra Lars Vilks

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Therese Borg, gruppledare i kulturnämnden.

  0724672914

  therese.borg@sd.se

 • Regionfullmäktige 28 sept 2021

  Av patrikohlsson den 1 oktober, 2021
  0

  Det enligt planerna sista digitala regionfullmäktigemötet under denna pandemi inleddes som vanligt kl 9.00 och avslutades efter ca 5 timmars överläggningar.

  Vi vill från Sverigedemokraternas sida rikta ett tack till Regionfullmäktiges ordförande Annika Annerby Jansson för att hon med säker hand lett oss igenom en rad digitala regionfullmäktigemöten på ett mycket professionellt sätt, trots den extra utmaning det inneburit att leda möten med 149 ledamöter på distans. Givetvis vill vi även tacka det övriga presidiet och alla inblandade tjänstemän inklusive politiska sekreterare för deras insatser i att få detta att fungera såpass bra som det gjort.

  Ärendelistan var relativt mager denna gång, men ett antal viktiga ämnen diskuterades och ett antal viktiga beslut fattades.

  Sverigedemokraterna yrkade bifall till styrets förslag om tllläggsbudget med anledning av covid-relaterade merkostnader. Gruppledare Niclas Nilsson framförde förhoppningen att vi ska slippa se ytterligare smittvågor som orsakar ytterligare behov av täckning av merkostnader framöver, och att den regionala ekonomin efterhand skall återhämta sig.

  Sverigedemokraternas motion om att införa cancersjuksköterskor i primärvården fick inte stöd av något annat parti. Motionen gick ut på att starta ett pilotprojekt med cancersjuksköterskor inom primärvården. Regionråd Marlen Ottesen försvarade motionen men tackade också för en bra utredning. Marlen betonade också att motionen syftade även till att hjälpa cancerpatienter vid återhämtningen, där primärvården spelar en stor roll. Alltfler överlever glädjande nog cancer och då blir det allt viktigare att vi har skyddsnät för dessa när det gäller återgången till ett normalt och fungerande liv.

  Ytterligare en motion från Sverigedemokraterna som behandlades under mötet gällde slopad ersättning för digitala utomlänskontakter. Marlen Ottesen försvarade även denna motion och yrkade bifall till den. Marlen menade att motionen har ett viktigt signalvärde, och att frågan trots juridiska frågeställningar behöver fortsätta lyftas, under tiden vi väntar på statliga åtgärder och beslut som förhoppningsvis kommer framöver. Marlen påpekade också att frågan diskuteras mycket även i andra regioner och inom SKR.

  En längre interpellationsdebatt följde på interpellationen från Johan Wifralius till Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau om fuskåkande inom kollektivtrafiken. Johan hade där frågat hur Skånetrafikens förluster p.g.a fuskåkande utvecklats över tid, om ordförande ansåg att hittillsvarande satsningar mot fuskåkande varit framgångsrika och om hennes syn på vilka satsningar som behöver ske mot fuskåkande framöver.

  Carina Zachau påpekade mycket riktigt att fuskåkandet eskalerat under pandemin och hävdade stängda framdörrar och färre biljettkontroller som orsak. I det sammanhanget skall dock påpekas att även kollektivtrafiken i andra län där framdörrarna varit öppna, har sett ett kraftigt ökat fuskåkande. Färre biljettkontroller har till stor del berott på att biljettkontrollanter inte får verka om de själva bidrar till ytterligare trängsel, så det har förvisso varit ett dilemma. Kostnaden för fuskåkande för skattebetalarna har under 2021 beräknats till ca 160 milj kr.

  Johan Wifralius påpekade att fuskåkandet ökade kraftigt redan mellan 2016 och 2019, d.v.s. före pandemin, även om det accelererade under pandemin. Johan påminde om Sverigedemokraternas många politiska initiativ i den här frågan och att ytterligare initiativ är på gång, där han bl.a tog upp att Sverigedemokraterna ser positivt på att ordningsvakter skall kunna agera biljettkontrollanter. Vidare påpekade Johan vikten av att upplysa resenärer om konsekvenserna av fuskåkande, inkl det bötesbelopp som väntar för de som saknar giltig biljett, t.ex genom skyltning i fordonen.

  Även partier långt till vänster la sig i interpellationsdebatten och Vänsterpartiet framförde där sin orealistiska syn på att fuskåkande bör avskaffas genom att kollektivtrafiken blir gratis. Vi kommer från Sverigedemokraternas sida granska Vänsterpartiets budgetförslag, eftersom vi är övertygade om att det massiva förslag på skattehöjning som väntar i deras kommande budgetförslag ändå inte kommer vara tillräckligt för att införa gratis kollektivtrafik.