Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Regionfullmäktige Budget 2-3 november 2020

  Av patrikohlsson den 4 november, 2020
  0

  Regionfullmäktiges möte för det årliga antagandet av kommande års budget hölls med anledning av pandeimin, liksom föregående möten i Regionfullmäktige, med reducerad styrka om totalt 83 ledamöter, varav 16 från Sverigedemokraterna. Talartiderna var också nerkortade med dödlinjer för båda dagarnas möten satta till tidig eftermiddag. Debatten blev som följd ganska rumphuggen, men tiderna hölls och Regionfullmäktige lyckades således göra sin del av insatsen och ta sitt ansvar för att försöka minska smittspridningen.

  Sverigedemokraternas gruppledare, Regionråd Niclas Nilsson, i talarstolen

  Sverigedemokraternas gruppledare Niclas Nilsson anförde kritik mot Socialdemokraternas förslag till skattehöjning, bl.a argumentationen att höja skatten eftersom Skåne ligger något lägre än genomsnittet för Sveriges regioner. Sverigedemokraterna menar tvärtom att det är bra att kunna hålla skatten så låg som möjligt och att det går genom att hålla verksamheter effektiva. Niclas påminde också om att sänkta skatter ofta leder till ökad tillväxt och större skatteintäkter.

  Niclas berömde i sitt inledningsanförande personalens insatser under ett svårt år och menade att oppositionen tryckt på för att få igenom de statsstöd som nu i mycket räddar den ekonomiska situationen i region Skåne. Budgetsituationen för 2021 är p.g.a pandemin svårbedömd. Bl.a vet vi inte hur många som kommer åka kollektivt, vilket är en kraftigt påverkande faktor på Kollektivtrafiknämndens budget. Det finns också stora osäkerheter vad gäller utvecklingen av skatteunderlaget. Niclas påminde också om att notan för pandemin kommer ovanpå notan för den kostsamma och oansvariga massinvandringspolitiken. Staten kunde överfört större medel till sjukvården, men har valt andra prioriteringar.

  Regionråd Marlen Ottesen i talarstolen

  Marlen Ottesen, Sverigedemokraterna regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, tog upp att pandemin fått flera arbeten och insatser att stå tillbaka, utöver att vårdinsatser fått skjutas upp. Allt detta bygger upp en skuld som kommer behöva hanteras. Marlen tog upp Sverigedemokraternas förslag om en Coronabonus till vårdpersonalen om 130 miljoner kr. Detta är en pott pengar som vi överlåter till fackföreningarna och verksamheten att dela ut till personal som p.g.a pandemin utsatts för hårt tryck och en ofta stressande arbetssituation. Coronabonusen är tänkt att stärka den personal som stärkt samhället genom sitt fantastiska arbete i denna kris. Sverigedemokraterna vill också ge verksamheterna större möjligheter att prova nya arbetstidsmodeller, vilket vi anslår 4 milj kr till i budget. Marlen påminde om att vårdköerna inte kan skyllas enbart på pandemin, utan fanns där även tidigare och bottnar i en brist på vårdplatser. Sverigedemokraterna anslår därför 20 milj kr för att starta upp en onkologisk vårdavdelning i Kristianstad. Vidare konstaterade hon att den palliativa verksamheten till slut nu räddats i Trelleborg, vilket Sverigedemokraterna kämpat för från start. I en replik passade Marlen på att påminna om att det finns mer att spara på inom Region Skånes administration, vilket förklarar Sverigedemokraternas något högre generella besparing, gentemot Alliansens motsvarande förslag.

  Gruppledare Niclas Nilsson anförde även Sverigedemokraternas politik i Regionala utvecklingsnämnden. Niclas berömde bl.a. nämndens majoritet för att i pandemins spår bistå flygplatserna i Kristianstad och Ängelholm. Niclas tog upp problem med låg förvärvsgrad och obalans i kompetensförsörjningen i Skåne och fastslog att detta till stor del har sin grund i den förda migrationspolitiken, som dränerar kommuner och regioner på resurser.

  Regionråd Johan Wifralius i talarstolen

  Johan Wifralius, Sverigedemokraternas regionråd med ansvar för kollektivtrafiksfrågor, inledde med att berätta om Sverigedemokraternas vision för kollektivtrafiken, som är en punktlig, prisvärd och trygg kollektivtrafik, som är tillgänglig, miljöanpassad och erbjuder ett stort antal avgångar. Kollektivtrafiken skall aktivt bidra till ett livskraftigt Skåne. Johan tog upp Sverigedemokraternas satsning om 12 milj kr extra för kollektivtrafik på landsbygden, tänkt att användas för att undvika fler neddragningar och ge utvecklingen av kollektivtrafiken en skjuts. Sverigedemokraternas politik för mer reklam i kollektivtrafiken berördes, och syftet är ju där att få in mer pengar till kollektivtrafiken och därmed till Region Skåne, och att regionen ska slippa gräva lika djupt i skattebetalarnas fickor. Jämför man med Västtrafik och SL, så drar de in avsevärt större belopp på reklam. Här finns därför en potential. Johan berörde problem med hot och våld inom kollektivtrafiken, och kritiserade övriga partier för att inte ha bifallit Sverigedemokraternas förslag om bl.a bättre uppföljningar av incidenter i nämnden och bättre uppdatering av personalen när det gäller rutiner kring hot och våld. Johan tog replik på bl.a Andreas Schönström (S) angående påstått stöd till nedskärningar i busstrafik, vilket Johan kontrade med att Sverigedemokraterna inte vill se stora bussar köra omkring med inga eller mycket få passagerare av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl, men att Sverigedemokraterna verkar aktivt för mer anropsstyrd trafik på landsbygden.

  Gruppledaren för Sverigedemokraterna i Kulturnämnden, Therese Borg, i talarstolen

  Therese Borg, Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, anförde kulturens viktiga roll i att sprida livsglädje och föra samman människor. Therese betonade det svenska språkets och kulturarvets roll. Stödet till det skånska och svenska kulturarvet måste enligt Sverigedemokraternas syn förstärkas, och stödet till andra länders språk, kultur och identitet minska eller försvinna, bortsett från stödet till de erkända nationella minoritetsspråken/kulturerna. Dagens politik inom kulturområdet är i mycket en splittringspolitik, som Sverigedemokraterna vill se upphöra och ersättas av sammanhållningspolitik. Therese avslutade med att anknyta till titeln på Sverigedemokraternas budgetförslag, att Sverige behöver förändring på riktigt.

  Gruppledaren för Sverigedemokraterna i Servicenämnden och Personalnämnden, Paul Svensson, i talarstolen

  Paul Svensson, Sverigedemokraternas gruppledare i både servicenämnden och personalnämnden, hade den knepiga uppgiften att dra Sverigedemokraternas politik i 2 nämnder inom de 3 tillåtna minuterna. Serviceverksamheterna måste, för att kunna hålla kvalitativt fokus på tillhandahållna tjänster, ha en god förståelse för vårdens behov både i nuläge och på längre sikt. Paul tog upp vikten av att optimera utnyttjandet av operationslokaler för att hjälpa till att bringa ner vårdköerna, där en möjlighet är att hyra ut dessa till privata aktörer som region Skåne har avtal med, under de tider vi inte själva använder dem. Paul berättade också bl.a om att Sverigedemokraterna vill prioritera närodlat före ekologiskt vid upphandlingar av livsmedel. Inom personalområdet berättade Paul bl.a om 2 initiativärenden Sverigedemokraterna lagt angående parkeringar till personalen. Det ena gällande att personal som arbetar på både SUS Malmö och SUS Lund och köpt månadskort av regionen för den ena sjukhusets parkering också ska kunna använda det på det andra sjukhusets parkering. Det andra handlar om att reservera ett antal platser på båda sjukhusen för personal som innehar månadskort. De båda förslagen finns också finansierade i Sverigedemokraternas budget med 4 milj kr.

  Som väntat vann Alliansens budgetförslag till sist, men efter några voteringsrundor. Så här såg det ut när Sverigedemokraternas budgetförslag vann mot Vänsterpartiets med röstsiffrorna 16-6:

  Sverigedemokraternas budgetförslag besegrar Vänsterpartiets budgetförslag

 • Regionfullmäktige 6 oktober 2020

  Av patrikohlsson den 9 oktober, 2020
  0

  I ärendet om Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 yrkade Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden Therese Borg bifall till Sverigedemokraternas förslag till kulturplan. I sitt anförande tog hon bl.a upp målen, som Sverigedemokraterna anser för generellt formulerade och lämnar alltför öppet för tolkning. Sverigedemokraterna har i sitt förslag satt upp tydliga mål, men låser inte in utan behåller det visionära. Sverigedemokraterna betonar vikten av att lyfta fram det svenska och skånska kulturarvet, och vikten av att människor behöver möta kulturen i sin vardag för att kunna vara del av den. Therese anförde vidare att det är viktigt att slå vakt om konstens frihet, vilket är en förutsättning för kulturens utveckling. För att driva en ansvarsfull politik finns dock behov av att prioritera så att offentliga medel används på ett sätt så att kulturen kommer till gagn för så många som möjligt. Therese konstaterade också att debatt om kultur tyvärr ofta tar en vändning där politisk vilja att prioritera och styra satsningar och bidrag till kultur förväxlas med en önskan att vilja förbjuda kultur som inte prioriteras med skattemedel.

  I ärendet om Införande av egenavgift för hjälpmedel – BH till bröstprotes beklagade Sverigedemokraternas gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden Marlen Ottesen att ärendet dröjt så länge innan det kommit upp till beslut. Marlen yrkade återrmiss motiverat av att ett större grepp skulle behöva tas innan beslut fattas för att minska risken för att ärendet skall behöva tas upp ännu en gång. I återremissyrkandet ingick att ta fram analys av att bevilja en gratis BH i samband med förstagångs föreskrivning av protes och analys av en egenavgift på 200 kr istället för 300 kr.

  Marlen yrkade även bifall till Sverigedemokraternas motion om att Samla den prehospitala vården. Marlen betonade att motionen grundar sig i en förstudie som revisionen gjort kring den prehospitala vården och som visar tydliga risker med den styrning som föreligger idag. Sverigedemokraterna vill med motionen påskynda arbetet med att förändra detta.

  Vid debatten om Miljöpartiets motion om Avhopparverksamhet på Region Skånes sjukhus yrkade Sverigedemokraternas gruppledare Niclas Nilsson bifall till Regionstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad, och frågade Miljöpartiet om de lyckats inse sambandet mellan den förda invandringspolitiken och den ökande gängkriminaliteten. Mätta Ivarsson (MP) undvek frågan, anförde att frågan var komplicerad och att hon inte tänkte ta någon debatt om migrationspolitiken. Niclas poängterade i svarsrepliken vikten av att förstå grunden till problem innan man försöka angripa dem.

  Även en interpellation ställdes på mötet från Niclas Nilsson till regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) angående Den systemhotande Klankriminaliteten. Niclas anförde svårigheten i, och vikten av, att bekämpa dessa släktbaserade kriminella nätverk. Niclas varnade för att även region Skåne kan beröras av klankriminaliteten, och ifrågasatte om det arbete som sker idag där länsstyrelsen samarbetar med polisen verkligen räcker. Niclas gav också ett antal förslag på forum där man skulle kunna väcka och agera kring frågor om klankriminalitet.

 • Regionfullmäktige 16 juni 2020

  Av patrikohlsson den 17 juni, 2020
  0

  Ännu ett regionfullmäktigemöte genomfördes denna gång p.g.a Covid19-pandemin med reducerad styrka, 83 ledamöter istället för sedvanliga 149.

  Först ut att debatteras och beslutas var den regionala utvecklingsstrategin, där Sverigedemokraternas gruppledare Niclas Nilsson äntrade talarstolen ett par gånger för anföranden och repliker. Bl.a. berättade Niclas då vad Sverigedemokraterna fått igenom i strategin, samt vad vi inte fått igenom och därmed säryrkade på. Bland det Sverigdemokraterna fick igenom var bl.a. en starkare skrivning angående de regionala flygplatsernas ställning, att begreppet ”ekologiskt” byts ut mot ”miljömässigt”, och att strategin ska utgå från FN’s deklaration och konvention om de mänskliga fri- och rättigheterna istället för svenska variationer på det temat.

  Däremot fick Sverigedemokraterna inte igenom tillägg om social och ekonomisk hållbarhet kring integration och klimat, och inte heller gehör för att ändra skrivning om fri rörlighet över nationsgränser till enkel rörlighet över nationsgränser. Sverigedemokraterna ville även specificera skrivningar om att utmana normer och attityder, till att utmana destruktiva normer och attityder samtidigt som normer som skapar trygghet och sammanhållning värnas. Ytterligare en punkt Sverigedemokraterna ville ha med var att det svenska språket ska värnas inom välfärdssektorn. Dessa önskemål fick vi alltså inte igenom och här valde vi istället att lägga separata yrkanden, vilka som väntat inte nådde majoritet.

  Niclas debatterar ”RUS”en

  Alla partier var från början överens om att förlänga 7-dagarsbiljetten t.o.m den 15 december 2020. Prissättningen föreslogs först att vara densamma för alla stadszonerna. I Regionstyrelsen yrkade dock Sverigedemokraterna på en prisdifferentiering mellan de stora och små stadszonerna, liksom redan gäller för månadskorten. Till detta yrkande anslöt Socialdemokraterna, vilket gav en majoritet 8-6.

  Regionråd Johan Wifralius anförde Sverigedemokraternas positiva inställning till att förlänga 7-dagarsbiljetten, samt pläderade för en rättvis och trovärdig prissättning av denna. Efter schismen om prissättningen i Regionstyrelsen ändrade Alliansen inställning i Regionfullmäktige, varpå hela beslutet om förlängning och differentierad prissättning togs med acklamation, d.v.s i full enighet.

  Johan Wifralius anförande om 7-dagarsbiljetten

  Under frågestunden ställde Johan Wifralius även en fråga till kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau gällande trängsel i samband med inställda bussar och tåg. Vi kan konstatera att det generellt inte finns någon problematik med trängsel på fordonen, men att det ibland uppstår tillfälliga och svårförutsägbara trängselsituationer. Det kan vara nog så allvarligt med tanke på smittspridningen och vi är förstås från Sverigedemokraternas sida måna om att undvika så många trängselsituationer som möjligt. I viss mån kan resenärerna använda en ny app från Skånetrafiken, som indikerar trängselsituationer. Just situationen med trängsel i samband med inställda bussar/tåg är svårhanterlig. Sverigedemokraterna bejakar de åtgärder som redan vidtagits och föreslog fortsatt arbete i frågan, och betonade särskilt vikten av att informera passagerare om trängselsituationer via de kanaler som står till Skånetrafikens förfogande.

  Regionråd Marlen Ottesen föredrog Sverigedemokraternas uppfattning om Miljöpartiets motion om fler psykologer på vårdcentralerna i Region Skåne. Marlen vidhöll att problemet med den ökande psykiska ohälsan behöver adresseras och att intentionen i motionen är god, men att den inte löser problem med att vi har brist på psykologer. Marlen varnade också för faran med att ge det uppdrag som motionen föreslår, eftersom det bara riskerar att flytta problemet och att enheter på andra håll då kan behöva stänga. Sverigedemokraterna yrkade bifall till Regionstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.

  Marlen debatterar om psykologer i primärvården

  En hel del intressant information delgavs också Regionfullmäktige av regionens tjänstemän. Bl.a. fick vi dragningar och uppdateringar om den rådande situationen kring Covid 19, hur region Skåne hanterar det och hur regionens resurser används i den situation som råder.

 • Regionfullmäktige 16 april 2020

  Av patrikohlsson den 17 april, 2020
  0

  P.g.a riktlinjer kring Covid-19 genomfördes dagens regionfullmäktigemöte med reducerat antal ledamöter, efter en partigemensam överenskommelse. För Sverigedemokraternas del innebar det ett manskap om 16 ledamöter av 83, istället för 30 ledamöter av 149. Den tillfälliga ordningen bibehöll så långt möjligt styrkeförhållandena mellan partierna.

  Om regionfullmäktige i korthet kan man läsa
  här .

  Niclas Nilsson i talarstolen

  Utöver detta korta sammandrag kan nämnas att gruppledare Niclas Nilsson föredrog Sverigedemokraternas syn på årsredovisningen för 2019 och biföll denna. Han framhöll att årets relativt goda resultat behövs med tanke på hur läget är nu med anledning av Covid-19. Niclas berörde även underskotten mot budget som kritiserats av bl.a revisorerna, problem med rekrytering och kompetensförsörjning, bristen på vårdplatser och kostnaderna för hyrpersonal.

  Johan Wifralius i talarstolen

  I ärendet om de nya reglerna för färdtjänst och sjukresor yrkade Sverigedemokraterna genom regionråd Johan Wifralius i första hand på ett antal ändringar och i andra hand avslag. Han påpekade dock även att Sverigedemokraternas synpunkter hörsammats på ett par punkter, och tackade för det. Den springande punkt som kvarstod gällde s.k papperslösas rätt till kostnadsfria sjukresor. Eftersom Sverigedemokraterna inte vill att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige skall ha obegränsad rätt till kostnadsfri vård, så kunde vi inte bifalla dokumentet med mindre att detta togs bort. Så skedde tyvärr ej, och Sverigedemokraterna framstod vid voteringen som enda parti som motsatte sig illegala invandrares rätt till kostnadsfria sjukresor.

  Marlen Ottesen i talarstolen

  Regionråd Marlen Ottesen föredrog Sverigedemokraternas motion om införande av avgift för språktolk, där Sverigedemokraterna i 2 att-satser ville ha en avgiftstrappa för språktolk samt en årlig redovisning av kostnaderna för språktolk. Motionen handlar alltså inte om att begränsa tillgången till språktolk för de som behöver det, vilket Marlen var tydlig med i sitt anförande. Trots detta gick företrädare från vänsterpartierna (V, MP och S) till angrepp mot motionen i andemeningen att det skulle bli följden. Ingen företrädare för allianspartierna begärde ordet, vilket möjligen kan förklaras med riktlinjen att begränsa talartiden, men som ändå var lite synd eftersom vi därmed inte fick veta varför de partierna valde att liksom vänsterpartierna gå emot motionen.

  Inte heller Sverigedemokraternas motion om tidig upptäckt av bröstcancer gick igenom.

 • Vi behöver se om vårt eget hus inför framtida kriser

  Av Marlen Ottesen den 23 mars, 2020
  0

  SARS-CoV-2, det i folkmun kallade coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, har slagit hårt mot samhället och blottat vår bräcklighet. Det är svårt att göra tillförlitliga prognoser över antal smittade och antal dödsfall, men konsekvenserna för hela samhället är omfattande.

  Att kunna hantera en samhällskris handlar i stor utsträckning om att i förväg ha byggt upp, bevarat och underhållit robusta, fungerande samhällsinstitutioner. Sverigedemokraterna har vid flertalet tillfällen påpekat bristen på krisberedskap, både i Skåne och i Sverige som helhet.

  En kraftig nedmontering av vårdplatser har skett, och det finns en stor farhåga kring att de få intensivvårdsplatser som finns inte ska räcka till. Genom bristen på vårdplatser finns risken att patienter som inte behöver intensivvård inte kan förflyttas och därmed göra plats för nya patienter i behov av intensivvård. 2017 föreslog Sverigedemokraterna att utreda uppstarten av en intermediärvårdsklinik i antingen egen eller privat regi. I Skåne har utbyggnad av intermediärvårdplatser sedan påbörjats, men vi kan nu se att detta arbete hade behövt påbörjas långt tidigare.

  För cirka 20 år sedan lagerhöll man bland annat läkemedel i beredskapslager. I händelse av extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap gäller numera ansvarsprincipen, det vill säga att den som under normala förhållanden har ansvar för en verksamhet har även ansvaret vid en krissituation. Regionerna har därmed ett ansvar för att sjukvården, inklusive material- och läkemedelsförsörjningen till densamma, fungerar även vid en kris. Vi har tidigare poängterat att en sådan planering även har ett stort värde i tider av normaltillstånd, då leverantörsproblem kan uppstå.

  Vi ser problem i framförallt materialförsörjningen, då vi bland annat får larm om att skyddsutrustning saknas, vilket sätter vår vårdpersonal i stor risk för smitta. Genom att ha bättre beredskapslager hade vi troligen kunnat möta denna påfrestning än bättre.

  Det är just nu dock helt oundvikligt att sjukvården kommer att utsättas för ökande påfrestningar den närmsta tiden. Ett ökande antal patienter som insjuknar i covid-19 kommer att behöva behandling och dessutom isolering, samtidigt som sjukvårdens egen personal uppenbart riskerar att smittas och därmed kan tvingas att sjukskriva sig. Detta inträffar alltså i en situation där vården redan lider av överbeläggning, underbemanning och resursbrist, vilket Sverigedemokraterna envist har framhållit under flera års tid.

  Genom att en stor del av sjukvårdens resurser – med all rätta – tas upp av att vårda covid-19 – sjuka, provta samt minska smittspridningen, blir det återverkningar i hela sjukvårdssystemet och dessa återverkningar kommer det att ta lång tid att komma ikapp med. Planerade operationer som ställs in, mottagningsbesök som skjuts upp och så vidare. Vi ser troligtvis en starkt ökande kösituation framför oss, i en tid där köerna till sjukvården redan innan SARS-CoV-2 kom och slog undan benen på oss var orimligt långa.

  Vi anser att Sverige har varit ett relativt robust samhälle, men att en attityd av naivitet och ”var-inte-rädda” har fått fotfäste både hos allmänheten, politiker och myndigheter. Man räknar kallt med att krisen inte ska komma.

  Nu när krisen väl är ett faktum återstår att agera pragmatiskt och proaktivt utifrån rådande förutsättningar. För att uppfylla sin del av samhällskontraktet måste staten också agera när omständigheterna så kräver. I situationer som dessa är vår nationella sammanhållning av stor vikt, och vi måste alla hjälpas åt – för detta krävs att staten tar sitt ansvar så att regionerna kan utföra sitt arbete, nämligen att ge sina invånare en god vård.

  Sverigedemokraterna är tydliga med att vi behöver se om vårt eget hus och planera för oväder även när solen skiner. Vårt hus är fullt av fantastisk vårdpersonal, som varje dag går till jobbet och gör sitt yttersta för att hjälpa. Vi vill än en gång framhålla vikten av att ge vår personal de bästa förutsättningarna – för utan dem stannar vårt samhälle på riktigt.

  Niclas Nilsson
  Gruppledare
  Sverigedemokraterna i Region Skåne

  Marlen Ottesen
  Vice gruppledare
  Sverigedemokraterna i Region Skåne

  Johan Wifralius
  Regionråd
  Sverigedemokraterna i Region Skåne