Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Vi sätter patienterna främst, vår vårdpolitik bygger inte på någon ideologi.

  Av Marlen Jensen den 15 mars, 2018
  0
  Företrädare för de fyra allianspartierna i Region Skåne hävdar att Sverigedemokraterna sätter makt och egen vinning i främsta rummet. Ingenting är mer fel.
  Sverigedemokraterna är ett parti som alltid sätter patienterna främst. Vår vårdpolitik bygger inte på någon ideologi. Vårt principprogram visar tydligt hur vi förhåller oss:
  ”Vi lägger heller inget egenvärde i vem som driver sjukvården. Vår ledstjärna är bästa möjliga vård per krona, oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi. Privata aktörer som är skattefinansierade ska vara jämställda offentliga aktörer.”
  Sverigedemokraterna fattar inte beslut för att tillfredsställa alliansen eller det rödgröna minoritetsstyret i Region Skåne. Vi fattar beslut först efter att ha satt oss väl in i ärendena och därefter gjort en bedömning av vad som är bra för patienterna, samt för personalen och deras möjligheter att bedriva en så god vård som möjligt.
  Företrädarna för alliansen i Region Skåne kritiserar Sverigedemokraterna för beslut där vi själva är mycket nöjda med våra ställningstaganden.
  När det gäller ambulansverksamheten föreslår vi att samtliga fyra distrikt skall drivas i regionens regi för att undvika den situation som uppstod 2012, då alliansens politik ledde till att tre av fyra distrikt riskerade att stå utan ambulanser efter Sirius Humanums konkurs. Det om något borde alliansen dra lärdom av, tänka om och inse att i just detta fall är offentlig regi bäst. Men eftersom det ingår i alliansens ideologi att allt ska privatiseras går dess iver att privatisera före patientsäkerheten. Att driva ambulansverksamheten i regionens regi ger trygghet, risken för att stå utan ambulanser försvinner. Ny teknik kan då också på ett bättre sätt installeras samtidigt i alla ambulanser. Dessutom ger det personalen bättre avtal, som förvisso är dyrare, men ger ökad möjlighet till återhämtning och högre lön. Den merkostnad som uppstår är Sverigedemokraterna villiga att betala för personalens bästa och höjd patientsäkerhet.
  När det gäller Simrishamns sjukhus valde vi att göra ett verksamhetsbesök innan vi fattade beslut i frågan. Det var också därför vi avstod från att rösta i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd för att återkomma i regionstyrelsen för beslut efter besöket. Att ta över Simrishamns sjukhus i ett läge där Region Skåne har nog med svårigheter att styra den vård som sker i regionens egen regi fann vi vara ett onödigt risktagande. Sannolikheten för nedläggning av flera mottagningar var dessutom överhängande. Eftersom Simrishamns sjukhus fungerar väl med Praktikertjänst anser vi att en fortsatt privat drift är den bästa lösningen.
  Alliansen valde att blunda för patientsäkerheten när dialysvården i Malmö inte fungerade. Svårt sjuka patienter fick inte den möjlighet till njurtransplantation som de skulle få när verksamheten drevs privat. Därför röstade vi för att den skulle drivas av regionen. Alliansen förespråkade fortsatt privat drift.
  Alliansens tid vid makten i Region Skåne, 2006–2014, kan närmast liknas vid en härdsmälta. Under dess styre, med Miljöpartiet som samarbetspartner, minskade antalet vårdplatser inom den slutna specialiserade vården. Från att 2006 ha varit 3 586, till 3 098. Minskningen var alltså 13 procent – trots en kraftig befolkningsökning i Skåne.
  Under alliansens styre i Skåne minskade också antalet sjuksköterskor med cirka 4 procent och undersköterskor med 12 procent. Samtidigt valde alliansen att anställa 31 procent fler chefer och administratörer, beslut som verksamheten lider av än idag.
  Alla siffror kommer från SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Region Skånes årsredovisning.
  I morgon, fredag den 16 mars, inleds Sverigedemokraternas valkonferens då vi ska anta vårt valmanifest. Vi vill bland annat införa en ny patienträttsgaranti, begränsa väntetiden till specialistsjukvården till max 30 dagar och 14 dagar vid särskilt allvarliga sjukdomar, samt införa en vårdplatsgaranti.
  I valmanifestet visar Sverigedemokraterna att vården är i fokus för oss. Om vi kommer i styrande ställning ska den svenska och skånska vården åter bli världsledande.

  Patrik Jönsson
  Regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Utvärdera kompetensbristens påverkan på patientsäkerheten

  Av Marlen Jensen den 13 mars, 2018
  0

  Under en längre tid har trenden i Region Skåne varit att försöka lösgöra de kompetenser, som behövs för att vårda och behandla de sjuka, från andra arbetsuppgifter (RAK, 40 / 60 mm). Enligt uppgift har ytterligare ca 2000 personer anställts i Region Skåne under denna mandatperioden, men trots det har antalet vårdplatser minskat. Ute på avdelningarna är det många sköterskor som har arbetat kort tid på arbetsplatsen, och i vissa fall saknas erfaren personal helt.

  En analys som Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen utfört visar att bristen på bemanning och kompetens ökar risken för vårdskador. Såväl vårdskador som dödlighet minskar med högre bemanning, högre utbildningsnivå och större erfarenhet. Det finns även ett nära samband mellan god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Enkäten till verksamhetscheferna visar att brist på bemanning och kompetens får konsekvenser i form av överbeläggningar, utlokaliseringar, vårdköer och hög arbetsbelastning, vilket ökar risken för vårdskador. Den vanligaste konsekvensen är hög arbetsbelastning och den ökar i sin tur stressen och risken för att göra misstag.

  Bristen på kompetens ses som det allvarligaste problemet. Underbemanning får mest konsekvens för arbetsmiljön och patienternas upplevelse av vården. Underbemanning ser man också som ett lättare åtgärdat problem. Kompetensbristen ökar däremot risken för vårdskador. Det handlar inte bara om att vårdpersonal skall ha rätt formell utbildning utan även erfarenhet värderas högt.

  Då många av de nyanställda har en lägre kompetens än de sedan tidigare anställda innebär detta en utspädning av kompetensen. Vad betyder detta för patientsäkerheten? Hur långt går det att driva denna utspädning av kompetensen?

  Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Regionfullmäktige ger berörd nämnd/ nämnder i uppdrag att utreda hur den aktuella anställningstrenden påverkar patientsäkerheten,

  samt hur långt det går att driva denna anställningstrend sett i ett patientsäkerhetsperspektiv.

 • Öka tillgången till äldrepsykiatriska mottagningar

  Av Marlen Jensen den 9 mars, 2018
  0

  2016 tog 41 personer över 65 år sitt liv i Skåne, vilket är nästan 30% av alla suicid i Skåne under det året. Depression är den vanligaste orsaken till självmord bland äldre och det är viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver.

  Äldre personer har en förhöjd risk att drabbas av depression på grund av biologiska, sociala och psykologiska skäl. Det är viktigt att beakta risken för suicid vid depression, men även att depressioner kan förvärra en kroppslig sjukdom.

  Äldrepsykiatriska tillstånd är komplicerade och inflätade i varandra och påverkas även av personens somatiska hälsa. Man behöver ha en helhetsförståelse för människan, och äldrepsykiatri bygger på förståelsen av komplexa sjukdomar och sammanhang.

  Äldre multisjuka personer är en av de mest sårbara grupperna för psykiska hälsoproblem och det krävs kompetens för att upptäcka dessa och kunna ge adekvat behandling. Ofta ställs inte diagnos, utan depressiva symtom blir föremål för kommunens insatser och personen får inte den hjälp och behandling som hade varit möjlig.

  Att tillskapa äldrepsykiatrisk kompetens som är nåbar för alla Skånes invånare är viktigt. I dagsläget finns endast en äldrepsykiatrisk mottagning, och denna ligger i Helsingborg. Vi anser att det exkluderar en majoritet av Skånes befolkning. För att uppnå en jämlik vård bör fler äldrepsykiatriska mottagningar öppnas upp.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför att:

  Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda var i Skåne det är lämpligt att placera äldrepsykiatriska mottagningar så att hela Skånes befolkning får tillgång till dessa.

  Samt att:

  – Äldrepsykiatriska mottagningar etableras på dessa platser.

 • Inför Sommarkort för första klass

  Av Marlen Jensen den 28 februari, 2018
  0

  Sommarkortet är en av de mest framgångsrika resandeformerna inom den skånska kollektivtrafiken, varje år sedan 2010 har det varit fler resande än under tidigare år. Under sommaren är det trångt på Öresundstågens 2:klassavdelningar, och det är inte helt ovanligt att resande måste stå upp på långa sträckor, medan det finns lediga platser i 1:klassavdelningen.

  Genom att införa ”Sommarkort första klass” kan resande ges möjlighet att välja mellan första och andra klass med resor med Öresundstågen i första hand. Med ett införande av sommarkort gällande i första klass kan det även locka nya resenärer med Skånetrafikens miljövänliga fordon.

   

  Sverigedemokraterna i Skåne yrkar därför

  att det tas fram ett förslag att införa ”Sommarkort första klass” på samma sätt som det nuvarande sommarkortet hos Skånetrafiken

 • Vi ändrar inte på ett vinnande lag. Simrishamns sjukhus blir kvar i privat regi

  Av Marlen Jensen den 7 februari, 2018
  0
  Simrishamns sjukhus har drivits i privat regi i 18 år. Det nuvarande avtalet löper ut i maj 2020 och därför har regionens rödgröna styre, med Henrik Fritzon (S) och Anders Åkesson (MP) i spetsen, lagt fram ett förslag som innebär att sjukhuset ska återgå i Region Skånes regi.
  Mottot från vänsterhåll är att ju mer som drivs i offentlig regi desto bättre. Alliansen anser tvärtom att ju mer som drivs privat desto bättre och protesterar därför mot det rödgröna styrets planer för Simrishamns sjukhus. I detta läge, likt många gånger tidigare under denna mandatperiod, ligger alltså bollen hos Sverigedemokraterna.
  Vad har då vi, som vågmästare i denna fråga, kommit fram till?
  Vi eftersträvar välgrundade beslut som har patientens bästa i fokus och sätter oss grundligt in i alla frågor och avgör från fall till fall hur vi ska ställa oss. Vi har inte på förhand kunnat säga att vi vill låta Simrishamns sjukhus vara kvar i privat regi. Inför beslutet har vi därför träffat den grupp ledande tjänstemän inom Region Skåne som arbetar med hur ett eventuellt övertagande i regional regi skulle kunna se ut såväl som ledningen för Simrishamns sjukhus, samt gjort studiebesök på sjukhuset och pratat med personalen.
  Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra har vi landat i att sjukhuset även i fortsättningen bör drivas i privat regi. Vi anser att det är bättre att det rödgröna styret tar itu med allt det som inte fungerar inom den skånska vården, istället för att ändra på något som fungerar bra.
  Simrishamns sjukhus är Skånes i särklass minsta sjukhus, med 120 anställda, fyra fasta läkare och 34 vårdplatser.
  Österlen är förvisso vackert och många människor väljer därför att turista och bo där, men sett ur ett geografiskt perspektiv ligger Simrishamn långt från akutsjukhusen i Lund, Malmö och Kristianstad.För den som är sjuk och måste ta sig dit från Österlen är avståndet kännbart. Samma sak gäller för sjukhuspersonalen.
  Simrishamns sjukhus behövs för att kunna ge en nära vård till alla dem som bor på Österlen. Såväl Region Skånes undersökningar som sjukhusets egna patientundersökningar visar att många är nöjda med sjukhuset. Inget talar för att det är något som skulle förbättras om sjukhuset drevs i regionens regi. Tvärtom ser vi en överhängande risk för att det bli svårt att rekrytera personal om sjukhuset skulle återgå till att drivas av Region Skåne. Erfarenheter från Ystad lasarett vittnar om detta. Att jobba på ett perifert litet sjukhus, utan stöd av erfarna kolleger, lockar sällan nyexaminerade läkare. Att Region Skåne skulle beordra personal till Simrishamn är ingen hållbar lösning. Det är inte attraktivt för personalen. Många skulle säkert välja att sluta och det sämsta som kan hända vore just brist på läkare och sjuksköterskor. Det skulle göra att mottagningar fick stänga på grund av personalbrist.
  Simrishamns sjukhus har idag trots sin litenhet 17 mottagningar, däribland urolog, hjärta, akut, barn- och ungdom, flimmer, och gynekologi. Utöver det finns där också sådant som blodcentral, dagrehab, röntgen och slutenvårdsplatser. Organisationen är effektiv med få chefsled.
  Idag bemannas en del mottagningar av konsultläkare en eller ett par dagar i veckan.Det är mottagningar som sannolikt skulle läggas ner om sjukhuset återgår i regionens regi eftersom det råder brist på sådana specialister inom Region Skåne. Det är en utveckling vi sverigedemokrater inte kan ställa upp på. Istället vill vi utveckla den nära vården på Österlen, och förbättra för äldre mulitisjuka. Därför vill vi också ge den entreprenör som får driva Simrishamns sjukhus när det nuvarande avtalet går ut 2020 möjlighet att, i samverkan med Simrishamns och Tomelilla kommun, arbeta för att färre personer ska läggas in på sjukhuset och fler kunna vårdas hemma, inte minst med hjälp av mobila sjukteam. Vi vill också ge Österlenborna fortsatt möjlighet till ett brett utbud av sjukvård i närheten.
  Sverigedemokraterna är en garant för att patientens bästa kommer i fokus istället för ideologi och partibok. Det är anledningen till att vi i morgon i regionstyrelsen röstar för att Simrishamns sjukhus även i framtiden ska drivas av en privat aktör.
  Vi ändrar inte på ett vinnande lag. Simrishamns sjukhus blir kvar i privat regi.