Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Insändare: Dags att Skåne stoppar omskärelse av pojkar!

  Av Marlen Jensen den 23 november, 2015
  0

  I Region Skånes regi utförs i dag omskärelse av fullt friska pojkar finansierat med skattemedel. Verksamheten har pågått i många år i det tysta. 3,3 årliga miljoner läggs på detta, pengar som kunde rädda liv i cancervården.

  Att man tillåter omskärelse av pojkar och små gossebarn (ibland under tre år gamla) är inget annat än ett övergrepp, och vi Sverigedemokrater tar å det bestämdaste avstånd från detta! Dessvärre är SD det enda parti som gör det, samtliga övriga partier inom Region Skåne har aktivt röstat ner vårt yrkande att upphöra med dessa kirurgiska ingrepp. Ett nyfött barn kan rimligen inte återge sitt eget samtycke till det oåterkalleliga ingrepp som omskärelse innebär och därmed åsidosätts både självbestämmandet och rätten till integritet som hälso- och sjukvårdslagen förespråkar.

  Att utan medicinsk indikation omskära barn är något som strider mot FN:s barnkonvention, och fördöms av bl.a. Barnombudsmännen i de nordiska länderna, Svenska Läkaresällskapets etikkommitte, Barnläkarföreningen och Barnkirurgiföreningen. Omskärelse är också behäftat med avsevärda risker. De medicinska riskerna vid en omskärelse försvinner inte för att barn omskärs av läkare. I Sverige har komplikationer av allvarlig art inträffat och ett dödsfall har rapporterats i Danmark trots att ingreppen utförts av läkare.

  I det fall omskärelse skall ske av icke medicinska skäl rörande personer som är 18 år eller äldre är detta att jämföra med ett estetiskt ingrepp. Detta skall i förekommande fall bekostas av den sökande själv samt ej utföras med av skattebetalarna tillskjutna medel, och ej heller utföras med inblandning av Region Skåne. Man kan dessutom fråga sig, när kommer frågan upp om att Region Skåne skall erbjuda att utföra kvinnlig omskärelse?

  Vi Sverigedemokrater kommer inte att ge upp våra försök att stoppa omskärelse av friska pojkar och gossebarn. När det gäller åtgärder som rör barn, då ska barnens bästa komma i främsta rummet, inte uråldriga kulturella och religiösa sedvänjor.
  Patrik Jönsson
  Regionråd (SD)

 • Sverigedemokraterna Region Skånes skuggbudget för 2016

  Av Marlen Jensen den 8 oktober, 2015
  0

  Den skånska vårdens ekonomi och styrning har renderat en allt mer pressad personal och attraktiviteten att jobba inom vården har därmed sjunkit. Detta är förödande och har resulterat i att inte bara läkarbrist råder utan nu även sjuksköterskebrist. Till följd av detta blir det än mer pressat för de som är kvar och därmed ökar sjukskrivningar och personalflykt ytterligare, vilket leder till försämrad produktivitet och inställda operationer. Denna negativa spiral måste brytas!

  Att vi i Region Skåne klarar av att ge skåningarna en god vård i framtiden är en ödesfråga. För att lyckas med detta är det nödvändigt att vården ges ökade resurser, men även att det arbetas på ett effektivt sätt. Fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och färre som arbetar med administration och ledning är en del av receptet.

  Vi Sverigedemokrater vill drastiskt öka tillgängligheten till den skånska vården. Därför vill vi införa en tillgänglighetssatsning för den skånska vården. 750 miljoner satsas över två år på att kraftigt förkorta vårdköerna för såväl cancervård som övriga operationer. Genom besparing på bland annat administrativ personal/chefsorganisationen samt inom den politiska sektorn vill vi vill göra detta utan en skattehöjning, då det behövs en låg skatt för att stimulera den skånska tillväxten.

  Vår budget i sin helhet finns att läsa här

 • Motion: Inför standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin

  Av Marlen Jensen den 8 oktober, 2015
  0

  I Danmark har man arbetat utifrån standardiserade vårdförlopp i ett par år år. Deras erfarenheter av detta arbetssätt är goda. För personal blir det överskådligt vilken form av behandling som patienterna ska ha, och
  för patienterna blir det en större struktur då de vet hur deras behandling ska utformas. Genom detta arbetssätt kan också de resurser som finns användas mer effektivt, vilket i förlängningen leder till en förbättrad tillgänglighet.

  I Region Skåne arbetar vi redan utifrån standardiserade vårdförlopp gällande viss cancervård. Vi anser att tiden är mogen att börja arbeta på detta sätt även inom psykiatrin. Den psykiska ohälsan ökar och
  stället krav på förändring av vården, och vi anser att detta är ett steg i rätt riktning.

  Vår motion om detta finns att läsa här

 • Nolltollerans mot oskuldskontroller!

  Av Marlen Jensen den 8 oktober, 2015
  0

  Det har framkommit att det på vissa vårdcentraler i Skåne, och även utanför Skåne, utförs så kallade oskuldskontroller på unga kvinnor mot deras vilja och i vissa fall verkar det även till att vara barn som blivit utsatta för detta.

  Att bli utsatt för en gynekologisk undersökning mot sin vilja är ett övergrepp som kan jämställas med tortyr eller våldtäkt. Det är en oerhörd kränkning mot kvinnan, och de som blivit utsatta beskriver det just som en våldtäkt eller tortyr. Human Rights Watch fördömer dessa övergrepp och menar att det är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och även ett brott mot FN:s kvinnokonvention samt brott mot FN:s barnkonvention.

  Sverige har haft en ledande roll i kampen för kvinnors rättigheter och att dessa oskuldskontroller nu sker i vårt land ser vi med stor oro på. Att det sker på verksamheter som finansieras av Region Skåne gör att vi politiker måste agera. Det går inte att rättfärdiga dessa övergrepp med skylla på kulturella traditioner. Dessutom säger den moderna vetenskapen att det inte går att se om en kvinna är oskuld eller ej.

  Vi måste stå upp för kvinnors rättigheter och göra vad vi kan för att dessa övergrepp inte fortsätter.

  Vi har därför lämnat in en motion om att utföra kontroller om det förekommer oskuldskontroller samt att åtgärder ska vidtas för att förhindra att dessa övergrepp sker.

  Motionen finns att läsa här

 • Skånetrafiken och tiggerikampanjen

  Av Marlen Jensen den 13 augusti, 2015
  0

  Våra partikollegor i Stockholm gjorde en uppmärksammad kampanj i tunnelbanan gällande tiggeri. Vi i Skåne beslöt oss för att vi ville ta kampanjen till Skåne. Vi ville att den skulle vara på stadsbussarna i Lund, Malmö och Helsingborg, men Skånetrafiken sa nej! Vi ger oss dock inte så enkelt, och kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Nedan kan ni läsa pressmeddelande från Patrik Jönsson, regionråd.

   

  Sverigedemokraterna har idag beslutat att gå vidare med en överklagan till Förvaltningsrätten rörande beslutet från Skånetrafiken att stoppa den av Sverigedemokraterna önskade bussreklamen.

  Patrik Jönsson, regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne kommenterar:
  -Detta är för oss en principiellt viktig fråga. Dels är det en fråga om yttrandefrihet kontra censur, dels är det en fråga om en från Skånetrafikens sida feltolkning av vårt budskap alternativt den befintliga policyn.

  Vidare menar Patrik Jönsson att frågan om att inskränka yttrandefriheten och det fria ordet är det som väger tyngst:
  – Vi kan inte låta yttrandefriheten sättas på undantag bara för att tjänstemän från Skånetrafiken anser att frågan om tiggeriet är känslig och stötande. Skånetrafiken har helt sonika gjort ett demokratiskt övertramp gällande den fria åsitsbildningen.

  Vi menar dessutom att folk i gemen uppfattar tiggeriet som stötande, inte politiska budskap om tiggeriet. När Novus 2014 gjorde en undersökning om tiggeriförbud ville hela 56% införa detta, endast 23% var emot. Vi vänder oss i vår kampanj mot fenomenet tiggeri och inte mot en grupp människor. Det finns många rapporter om att organiserade ligor utnyttjar utsatta människor, ofta romer från Rumänien och Bulgarien, till att tigga på våra gator och torg. Att se tiggeri som en positiv företeelse har vi därför svårt att förstå.

  Det andra skälet till överklagan är tolkningen av policyn. I beslutet från Skånetrafiken framgår inte överhuvudtaget vad i vår föreslagna text som skulle stå i strid med policyn. Detta tyder på att rent godtycke fått råda när beslutet fattades, och det kan inte uteslutas att vårt önskemål om att få annonsera särbehandlats negativt på grund av att det just var Sverigedemokraterna som önskade driva denna kampanj.

  Med anledning av ovanstående kommer därför Sverigedemokraterna i Region Skåne att lämna in ett överklagande av Skånetrafikens beslut till förvaltningsrätten senast fredag 14 augusti.

  Överklagan finns att läsa i här

  Skånetrafikens svar på vår ansökan

  Vår annonsförfrågan till Skånetrafiken