Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Sverigedemokraterna motionerar om förbättringar i vården

  Av Marlen Jensen den 31 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna har idag lämnat in två motioner om förbättringar i vården och för våra anställda.

  Den ena motionen handlar om att införa IT-ronder efter förebild från Blekingesjukhuset. IT-systemen i Region Skåne vållar ofta bekymmer för vår personal, vilket i sin tur leder till att vår redan hårt pressade personal blir ännu mer stressad. IT-ronden på Blekingesjukhuset är till för att hantera de problem personalen upplever med IT, och utförs av en systemförvaltare tillsammans med en IT-tekniker. Man går igenom all utrustning, och personalen får fritt berätta om de problem de upplever vid användandet av IT-utrustning. När man i Blekinge hade rondat två avdelningar hade man samlat på sig 150 olika punkter som personalen upplevde frustrerande, irriterande eller icke önskvärt.
  Vi vill att Region Skåne ska prova detta koncept, till en början på 10 – 15 avdelningar, och om det faller väl ut breddinföra det.

  Den andra motionen handlar om att inrätta intermediärvårdsavdelningar. Vi fick nyligen till oss avskräckande siffror om antalet dödsfall på SUS orsakade av platsbrist. För att lätta på trycket på intensivvårdsavdelningarna borde det finnas möjlighet att flytta patienter, som fortfarande inte kan andas utan respirator och/eller behöver avancerad övervakning, till en intermediärvårdavdelning. En sådan avdelning skulle minska antalet riskabla icke medicinskt motiverade överflyttningar av intensivvårdspatienter, och frigöra plats på våra intensivvårdsavdelningar. Kostnaden för en intensivvårdsplats varierar mellan 40 000 – 50 000 kronor/dygn, att jämföra med en intermediärvårdplats som kostar 8 900 – 32 000 kronor/dygn. Vi vill att Region Skåne utreder uppstart av en intermediärvårdsklinik för att få till stånd de förändringar som motionen menar.

  Motion gällande IT-rond
  Motion om intermediärvårdsavdelningar

  För frågor, kontakta Patrik Jönsson
  Regionråd, SD Region Skåne
  0706 – 596 995

 • Patienternas bästa framför politisk sandlåda

  Av Marlen Jensen den 13 mars, 2017
  0

  En förtroendevalds främsta uppgift borde vara att företräda väljarna och föra den politik som bäst gynnar dem. För allianspartierna i Region Skåne tycks det dock vara viktigare att sola sig i positiva tidningsrubriker än att värna patienterna. Det som hände på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 mars bevisar ännu en gång, med all önskvärd tydlighet, att allianspartierna är mer angelägna om att själva framstå i god dager än att se till patienternas bästa.

  Redan 2015 föreslog vi Sverigedemokrater i en motion att en operationsrobot skulle inköpas till Centralsjukhuset Kristianstad, CSK. SD var dessutom det enda parti som lade pengar till detta i sin budget. När motionen var uppe på nämndens bord den 3 mars valde Allians för Skåne dock att lägga ner sina röster, och därmed röstade regionens rödgröna styre ner motionen. Alliansens agerade ter sig fullständigt obegripligt; samtidigt som man inte röstar ja till SD:s motion om att CSK ska få en operationsrobot har man mage att på samma möte, men under en annan punkt på föredragningslistan, föreslå exakt samma sak: att CSK ska få en operationsrobot. Logiken i detta kan man bara spekulera i, men misstanken att Alliansen vill ta åt sig hela äran och markera avståndstagande till SD infinner sig osökt. Detta är inget annat än politik på en inte ens särskilt kvalificerad sandlådenivå! Eftersom vi Sverigedemokrater låter patienternas bästa gå före prestige och politiska krumbukter sade vi ja till Alliansförslaget, vilket innebär att CSK kommer att få sin sedan länge efterfrågade operationsrobot. Detta medför inte bara stora fördelar för patienterna i nordöstra Skåne som snabbare kan få komma till operation, utan en operationsrobot attraherar också kvalificerad personal till CSK. Därmed kan Centralsjukhuset även höja sitt anseende som arbetsplats och utveckla fler användningsområden för robotassisterad kirurgi. Detta är något som vi Sverigedemokrater är otroligt glada för – att det var vi som först kom med förslaget blir i sammanhanget av underordnad betydelse.

  Patrik Jönsson, Regionråd (SD)
  Åsa Erlandsson, Gruppledare i HSN för SD
  Marlen Ottesen (SD)
  Mats Erlandsson (SD)
  Mattias Kristiansson (SD)

 • Interpellation gällande brist på läkare som kan operera in DCS, smärtlindrande ryggmärgsstimulering.

  Av Marlen Jensen den 20 februari, 2017
  0

  Patienter med svår kronisk smärta är en grupp som är extra utsatt. Vid skattning av sin livskvalitet är den generellt i paritet med cancerpatienters och smärtan är extremt begränsande, man kan inte jobba, det sociala livet slås i spillror, det är svårt eller omöjligt med vardagssysslor som att handla eller ta en dusch och livet tappar sin mening. För de med nervsmärta kan i vissa fall morfin ge lindring, men bara marginellt. I många fall kan dock en inopererad DCS, Dorsal Column Stimulation (rymmärgsstimulering), ge god eller mycket god smärtlindring.
  Elektriska signaler från en inopererad impulsgenerator sänds till de ryggmärgssegment där en elektrod är placerad. Runt två tredjedelar av patienterna blir hjälpta av denna behandling.

  Det är med stor sorg jag tar emot beskedet att den goda verksamhet som byggts upp på CSK nu upphör på grund av att personal går i pension, samt att en medarbetare väljer att sluta. Att vi inte kan erbjuda de absolut mest utsatta patienterna i samhället med att operera in DCS är inte acceptabelt och större mått av redundans borde funnits! Nu är det viktigt att åtgärder sätts in för att rädda denna verksamhet.

  Mina frågor till Regionrådet Anna-Lena Hogerud är därför:

  Hur tänker du agera för att patienter med svår nervsmärta åter skall få möjlighet att få en DCS inopererad?

  Vilka åtgärder har gjorts hittills?

  Kommer vi att aktivt verka för att patienter får hjälp i andra landsting tills vår egen verksamhet åter fungerar?

   

  För Sverigedemokraterna i Region Skåne.

  Patrik Jönsson (SD)

 • Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Malmö och Region Skåne ang. spårvagn

  Av Marlen Jensen den 31 januari, 2017
  0

  Sverigedemokraterna i Malmö och i Region Skåne välkomnar alliansens utspel om att säga nej till spårvagnar i Malmö. Det har varit vår linje hela tiden att satsa på el/hybridbusslösningar då det blir både billigare och flexiblare. Det finns också andra fördelar såsom t.ex. mindre buller och skakningar med elbussar.

  SD:s kommunalråd i Malmö Magnus Olsson kommenterar Alliansens utspel: Det är bra att de har kommit till denna ståndpunkt. Malmös ekonomi tål inte investeringar i den storleksordningen som spårvagnar skulle innebära.

  SD:s gruppledare i Regionala Utvecklingsnämnden Niclas Nilsson kommenterar alliansens utspel: Det är mycket positivt att Alliansen nu satt ner foten mot spårvagnssatsningar i Malmö. Vi har hela tiden drivit linjen att elektrifierade busskoncept är bättre billigare och flexiblare. Det pågår en fantastisk utveckling nu när det gäller elektrifierade bussar för stadstrafik. Det faktum att alliansen nu är emot spårvagnar i Malmö innebär att det nu finns en majoritet mot spårvagnar i Malmö i Region Skåne och därmed faller satsningen då den förutsätter Region Skånes medverkan.

 • Initiativärende: Gym på Helsingborgs lasarett

  Av Marlen Jensen den 25 januari, 2017
  0

  Redan 2014 hotades gymmet på Helsingborgs lasarett av stängning, men fick då efter protester från personalen vara kvar. Nu är stängningen återigen aktuell, denna gång på grund av platsbrist för omklädnad på grund av ombyggnationen.

  Detta har väckt stort engagemang, och det finns både en protestlista med flera hundra namn, och en Facebook-grupp med över 1000 medlemmar som protesterar mot nedläggningen. Positiva effekter av gymmet som lyfts fram är bland annat att det skapar sammanhållning och håller personalen frisk och mentalt och fysiskt, speciellt i den påfrestande arbetsmiljö som finns.

  Det engagemang som visas för att bevara gymmet bör uppmärksammas. Enligt en artikel i Helsingborgs lokaltidning har olika lösningar föreslagits. Någon lösning bör således gå att finna. Att stänga ner ett väl använt och populärt gym, som bidrar till en friskare personalstyrka på grund av brist av omklädningsmöjligheter ser vi som högst orimligt. Som exempel skulle omklädnad kunna ske i icke direkt anslutning till gymmet.

  Sverigedemokraterna yrkar därför

  att den beslutade stängningen av gymmet på Helsingborgs lasarett upphävs.

  att förvaltningen tillsammans med engagerad personal hittar en lösning för gymmets framtid