Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Vi ändrar inte på ett vinnande lag. Simrishamns sjukhus blir kvar i privat regi

  Av Marlen Jensen den 7 februari, 2018
  0
  Simrishamns sjukhus har drivits i privat regi i 18 år. Det nuvarande avtalet löper ut i maj 2020 och därför har regionens rödgröna styre, med Henrik Fritzon (S) och Anders Åkesson (MP) i spetsen, lagt fram ett förslag som innebär att sjukhuset ska återgå i Region Skånes regi.
  Mottot från vänsterhåll är att ju mer som drivs i offentlig regi desto bättre. Alliansen anser tvärtom att ju mer som drivs privat desto bättre och protesterar därför mot det rödgröna styrets planer för Simrishamns sjukhus. I detta läge, likt många gånger tidigare under denna mandatperiod, ligger alltså bollen hos Sverigedemokraterna.
  Vad har då vi, som vågmästare i denna fråga, kommit fram till?
  Vi eftersträvar välgrundade beslut som har patientens bästa i fokus och sätter oss grundligt in i alla frågor och avgör från fall till fall hur vi ska ställa oss. Vi har inte på förhand kunnat säga att vi vill låta Simrishamns sjukhus vara kvar i privat regi. Inför beslutet har vi därför träffat den grupp ledande tjänstemän inom Region Skåne som arbetar med hur ett eventuellt övertagande i regional regi skulle kunna se ut såväl som ledningen för Simrishamns sjukhus, samt gjort studiebesök på sjukhuset och pratat med personalen.
  Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra har vi landat i att sjukhuset även i fortsättningen bör drivas i privat regi. Vi anser att det är bättre att det rödgröna styret tar itu med allt det som inte fungerar inom den skånska vården, istället för att ändra på något som fungerar bra.
  Simrishamns sjukhus är Skånes i särklass minsta sjukhus, med 120 anställda, fyra fasta läkare och 34 vårdplatser.
  Österlen är förvisso vackert och många människor väljer därför att turista och bo där, men sett ur ett geografiskt perspektiv ligger Simrishamn långt från akutsjukhusen i Lund, Malmö och Kristianstad.För den som är sjuk och måste ta sig dit från Österlen är avståndet kännbart. Samma sak gäller för sjukhuspersonalen.
  Simrishamns sjukhus behövs för att kunna ge en nära vård till alla dem som bor på Österlen. Såväl Region Skånes undersökningar som sjukhusets egna patientundersökningar visar att många är nöjda med sjukhuset. Inget talar för att det är något som skulle förbättras om sjukhuset drevs i regionens regi. Tvärtom ser vi en överhängande risk för att det bli svårt att rekrytera personal om sjukhuset skulle återgå till att drivas av Region Skåne. Erfarenheter från Ystad lasarett vittnar om detta. Att jobba på ett perifert litet sjukhus, utan stöd av erfarna kolleger, lockar sällan nyexaminerade läkare. Att Region Skåne skulle beordra personal till Simrishamn är ingen hållbar lösning. Det är inte attraktivt för personalen. Många skulle säkert välja att sluta och det sämsta som kan hända vore just brist på läkare och sjuksköterskor. Det skulle göra att mottagningar fick stänga på grund av personalbrist.
  Simrishamns sjukhus har idag trots sin litenhet 17 mottagningar, däribland urolog, hjärta, akut, barn- och ungdom, flimmer, och gynekologi. Utöver det finns där också sådant som blodcentral, dagrehab, röntgen och slutenvårdsplatser. Organisationen är effektiv med få chefsled.
  Idag bemannas en del mottagningar av konsultläkare en eller ett par dagar i veckan.Det är mottagningar som sannolikt skulle läggas ner om sjukhuset återgår i regionens regi eftersom det råder brist på sådana specialister inom Region Skåne. Det är en utveckling vi sverigedemokrater inte kan ställa upp på. Istället vill vi utveckla den nära vården på Österlen, och förbättra för äldre mulitisjuka. Därför vill vi också ge den entreprenör som får driva Simrishamns sjukhus när det nuvarande avtalet går ut 2020 möjlighet att, i samverkan med Simrishamns och Tomelilla kommun, arbeta för att färre personer ska läggas in på sjukhuset och fler kunna vårdas hemma, inte minst med hjälp av mobila sjukteam. Vi vill också ge Österlenborna fortsatt möjlighet till ett brett utbud av sjukvård i närheten.
  Sverigedemokraterna är en garant för att patientens bästa kommer i fokus istället för ideologi och partibok. Det är anledningen till att vi i morgon i regionstyrelsen röstar för att Simrishamns sjukhus även i framtiden ska drivas av en privat aktör.
  Vi ändrar inte på ett vinnande lag. Simrishamns sjukhus blir kvar i privat regi.
 • Sverigedemokraterna värnar patientsäkerheten – fler ambulansdistrikt i egen regi

  Av Marlen Jensen den 2 februari, 2018
  0

  2012 gick Sirius Humanum, vilka var ansvariga för ambulansverksaheten inom tre av Skånes fyra distrikt, i konkurs vilket kraftigt äventyrade patientsäkerheten.
  En så pass viktig verksamhet skall enligt SD inte vara underställd privata intresse utan bör drivas i egen regi och vi yrkade bifall till förslaget att återta Distrikt 2 i egen regi när avtalet med Samariten AB går ut. Genom ett återtagande kommer även personalen ges bättre arbetstidsvillkor och bättre möjlighet till återhämtning. Vi gick till val på att återta alla fyra distrikt i egen regi. Detta gjorde även Socialdemokraterna, men gjorde trots det upp med Alliansen i fjor om att endast driva två distrikt i egen regi. Nu bryter man märkligt nog den överenskommelsen, men har likväl svikit sitt vallöfte om att återta all verksamhet i egen regi.

 • Sverigedemokraterna Region Skånes skuggbudget för 2018

  Av Marlen Jensen den 6 oktober, 2017
  0

  Den skånska vårdens ekonomi och styrning har renderat en allt mer pressad personal och attraktiviteten att jobba inom vården har därmed sjunkit. Detta är förödande och har resulterat i att inte bara läkarbrist råder utan nu även sjuksköterskebrist. Till följd av detta blir det än mer pressat för de som är kvar och därmed ökar sjukskrivningar och personalflykt ytterligare, vilket leder till försämrad produktivitet och inställda operationer. Denna negativa spiral måste brytas!

  Att vi i Region Skåne klarar av att ge skåningarna en god vård i framtiden är en ödesfråga. För att lyckas med detta är det nödvändigt att vården ges ökade resurser, men även att det arbetas på ett effektivt sätt. Fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och färre som arbetar med administration och ledning är en del av receptet.

  Vår budget i sin helhet finns att läsa här

 • Sverigedemokraterna motionerar om förbättringar i vården

  Av Marlen Jensen den 31 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna har idag lämnat in två motioner om förbättringar i vården och för våra anställda.

  Den ena motionen handlar om att införa IT-ronder efter förebild från Blekingesjukhuset. IT-systemen i Region Skåne vållar ofta bekymmer för vår personal, vilket i sin tur leder till att vår redan hårt pressade personal blir ännu mer stressad. IT-ronden på Blekingesjukhuset är till för att hantera de problem personalen upplever med IT, och utförs av en systemförvaltare tillsammans med en IT-tekniker. Man går igenom all utrustning, och personalen får fritt berätta om de problem de upplever vid användandet av IT-utrustning. När man i Blekinge hade rondat två avdelningar hade man samlat på sig 150 olika punkter som personalen upplevde frustrerande, irriterande eller icke önskvärt.
  Vi vill att Region Skåne ska prova detta koncept, till en början på 10 – 15 avdelningar, och om det faller väl ut breddinföra det.

  Den andra motionen handlar om att inrätta intermediärvårdsavdelningar. Vi fick nyligen till oss avskräckande siffror om antalet dödsfall på SUS orsakade av platsbrist. För att lätta på trycket på intensivvårdsavdelningarna borde det finnas möjlighet att flytta patienter, som fortfarande inte kan andas utan respirator och/eller behöver avancerad övervakning, till en intermediärvårdavdelning. En sådan avdelning skulle minska antalet riskabla icke medicinskt motiverade överflyttningar av intensivvårdspatienter, och frigöra plats på våra intensivvårdsavdelningar. Kostnaden för en intensivvårdsplats varierar mellan 40 000 – 50 000 kronor/dygn, att jämföra med en intermediärvårdplats som kostar 8 900 – 32 000 kronor/dygn. Vi vill att Region Skåne utreder uppstart av en intermediärvårdsklinik för att få till stånd de förändringar som motionen menar.

  Motion gällande IT-rond
  Motion om intermediärvårdsavdelningar

  För frågor, kontakta Patrik Jönsson
  Regionråd, SD Region Skåne
  0706 – 596 995

 • Patienternas bästa framför politisk sandlåda

  Av Marlen Jensen den 13 mars, 2017
  0

  En förtroendevalds främsta uppgift borde vara att företräda väljarna och föra den politik som bäst gynnar dem. För allianspartierna i Region Skåne tycks det dock vara viktigare att sola sig i positiva tidningsrubriker än att värna patienterna. Det som hände på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 mars bevisar ännu en gång, med all önskvärd tydlighet, att allianspartierna är mer angelägna om att själva framstå i god dager än att se till patienternas bästa.

  Redan 2015 föreslog vi Sverigedemokrater i en motion att en operationsrobot skulle inköpas till Centralsjukhuset Kristianstad, CSK. SD var dessutom det enda parti som lade pengar till detta i sin budget. När motionen var uppe på nämndens bord den 3 mars valde Allians för Skåne dock att lägga ner sina röster, och därmed röstade regionens rödgröna styre ner motionen. Alliansens agerade ter sig fullständigt obegripligt; samtidigt som man inte röstar ja till SD:s motion om att CSK ska få en operationsrobot har man mage att på samma möte, men under en annan punkt på föredragningslistan, föreslå exakt samma sak: att CSK ska få en operationsrobot. Logiken i detta kan man bara spekulera i, men misstanken att Alliansen vill ta åt sig hela äran och markera avståndstagande till SD infinner sig osökt. Detta är inget annat än politik på en inte ens särskilt kvalificerad sandlådenivå! Eftersom vi Sverigedemokrater låter patienternas bästa gå före prestige och politiska krumbukter sade vi ja till Alliansförslaget, vilket innebär att CSK kommer att få sin sedan länge efterfrågade operationsrobot. Detta medför inte bara stora fördelar för patienterna i nordöstra Skåne som snabbare kan få komma till operation, utan en operationsrobot attraherar också kvalificerad personal till CSK. Därmed kan Centralsjukhuset även höja sitt anseende som arbetsplats och utveckla fler användningsområden för robotassisterad kirurgi. Detta är något som vi Sverigedemokrater är otroligt glada för – att det var vi som först kom med förslaget blir i sammanhanget av underordnad betydelse.

  Patrik Jönsson, Regionråd (SD)
  Åsa Erlandsson, Gruppledare i HSN för SD
  Marlen Ottesen (SD)
  Mats Erlandsson (SD)
  Mattias Kristiansson (SD)