Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Regionfullmäktige 16 juni 2020

  Av patrikohlsson den 17 juni, 2020
  0

  Ännu ett regionfullmäktigemöte genomfördes denna gång p.g.a Covid19-pandemin med reducerad styrka, 83 ledamöter istället för sedvanliga 149.

  Först ut att debatteras och beslutas var den regionala utvecklingsstrategin, där Sverigedemokraternas gruppledare Niclas Nilsson äntrade talarstolen ett par gånger för anföranden och repliker. Bl.a. berättade Niclas då vad Sverigedemokraterna fått igenom i strategin, samt vad vi inte fått igenom och därmed säryrkade på. Bland det Sverigdemokraterna fick igenom var bl.a. en starkare skrivning angående de regionala flygplatsernas ställning, att begreppet ”ekologiskt” byts ut mot ”miljömässigt”, och att strategin ska utgå från FN’s deklaration och konvention om de mänskliga fri- och rättigheterna istället för svenska variationer på det temat.

  Däremot fick Sverigedemokraterna inte igenom tillägg om social och ekonomisk hållbarhet kring integration och klimat, och inte heller gehör för att ändra skrivning om fri rörlighet över nationsgränser till enkel rörlighet över nationsgränser. Sverigedemokraterna ville även specificera skrivningar om att utmana normer och attityder, till att utmana destruktiva normer och attityder samtidigt som normer som skapar trygghet och sammanhållning värnas. Ytterligare en punkt Sverigedemokraterna ville ha med var att det svenska språket ska värnas inom välfärdssektorn. Dessa önskemål fick vi alltså inte igenom och här valde vi istället att lägga separata yrkanden, vilka som väntat inte nådde majoritet.

  Niclas debatterar ”RUS”en

  Alla partier var från början överens om att förlänga 7-dagarsbiljetten t.o.m den 15 december 2020. Prissättningen föreslogs först att vara densamma för alla stadszonerna. I Regionstyrelsen yrkade dock Sverigedemokraterna på en prisdifferentiering mellan de stora och små stadszonerna, liksom redan gäller för månadskorten. Till detta yrkande anslöt Socialdemokraterna, vilket gav en majoritet 8-6.

  Regionråd Johan Wifralius anförde Sverigedemokraternas positiva inställning till att förlänga 7-dagarsbiljetten, samt pläderade för en rättvis och trovärdig prissättning av denna. Efter schismen om prissättningen i Regionstyrelsen ändrade Alliansen inställning i Regionfullmäktige, varpå hela beslutet om förlängning och differentierad prissättning togs med acklamation, d.v.s i full enighet.

  Johan Wifralius anförande om 7-dagarsbiljetten

  Under frågestunden ställde Johan Wifralius även en fråga till kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau gällande trängsel i samband med inställda bussar och tåg. Vi kan konstatera att det generellt inte finns någon problematik med trängsel på fordonen, men att det ibland uppstår tillfälliga och svårförutsägbara trängselsituationer. Det kan vara nog så allvarligt med tanke på smittspridningen och vi är förstås från Sverigedemokraternas sida måna om att undvika så många trängselsituationer som möjligt. I viss mån kan resenärerna använda en ny app från Skånetrafiken, som indikerar trängselsituationer. Just situationen med trängsel i samband med inställda bussar/tåg är svårhanterlig. Sverigedemokraterna bejakar de åtgärder som redan vidtagits och föreslog fortsatt arbete i frågan, och betonade särskilt vikten av att informera passagerare om trängselsituationer via de kanaler som står till Skånetrafikens förfogande.

  Regionråd Marlen Ottesen föredrog Sverigedemokraternas uppfattning om Miljöpartiets motion om fler psykologer på vårdcentralerna i Region Skåne. Marlen vidhöll att problemet med den ökande psykiska ohälsan behöver adresseras och att intentionen i motionen är god, men att den inte löser problem med att vi har brist på psykologer. Marlen varnade också för faran med att ge det uppdrag som motionen föreslår, eftersom det bara riskerar att flytta problemet och att enheter på andra håll då kan behöva stänga. Sverigedemokraterna yrkade bifall till Regionstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.

  Marlen debatterar om psykologer i primärvården

  En hel del intressant information delgavs också Regionfullmäktige av regionens tjänstemän. Bl.a. fick vi dragningar och uppdateringar om den rådande situationen kring Covid 19, hur region Skåne hanterar det och hur regionens resurser används i den situation som råder.

 • Regionfullmäktige 16 april 2020

  Av patrikohlsson den 17 april, 2020
  0

  P.g.a riktlinjer kring Covid-19 genomfördes dagens regionfullmäktigemöte med reducerat antal ledamöter, efter en partigemensam överenskommelse. För Sverigedemokraternas del innebar det ett manskap om 16 ledamöter av 83, istället för 30 ledamöter av 149. Den tillfälliga ordningen bibehöll så långt möjligt styrkeförhållandena mellan partierna.

  Om regionfullmäktige i korthet kan man läsa
  här .

  Niclas Nilsson i talarstolen

  Utöver detta korta sammandrag kan nämnas att gruppledare Niclas Nilsson föredrog Sverigedemokraternas syn på årsredovisningen för 2019 och biföll denna. Han framhöll att årets relativt goda resultat behövs med tanke på hur läget är nu med anledning av Covid-19. Niclas berörde även underskotten mot budget som kritiserats av bl.a revisorerna, problem med rekrytering och kompetensförsörjning, bristen på vårdplatser och kostnaderna för hyrpersonal.

  Johan Wifralius i talarstolen

  I ärendet om de nya reglerna för färdtjänst och sjukresor yrkade Sverigedemokraterna genom regionråd Johan Wifralius i första hand på ett antal ändringar och i andra hand avslag. Han påpekade dock även att Sverigedemokraternas synpunkter hörsammats på ett par punkter, och tackade för det. Den springande punkt som kvarstod gällde s.k papperslösas rätt till kostnadsfria sjukresor. Eftersom Sverigedemokraterna inte vill att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige skall ha obegränsad rätt till kostnadsfri vård, så kunde vi inte bifalla dokumentet med mindre att detta togs bort. Så skedde tyvärr ej, och Sverigedemokraterna framstod vid voteringen som enda parti som motsatte sig illegala invandrares rätt till kostnadsfria sjukresor.

  Marlen Ottesen i talarstolen

  Regionråd Marlen Ottesen föredrog Sverigedemokraternas motion om införande av avgift för språktolk, där Sverigedemokraterna i 2 att-satser ville ha en avgiftstrappa för språktolk samt en årlig redovisning av kostnaderna för språktolk. Motionen handlar alltså inte om att begränsa tillgången till språktolk för de som behöver det, vilket Marlen var tydlig med i sitt anförande. Trots detta gick företrädare från vänsterpartierna (V, MP och S) till angrepp mot motionen i andemeningen att det skulle bli följden. Ingen företrädare för allianspartierna begärde ordet, vilket möjligen kan förklaras med riktlinjen att begränsa talartiden, men som ändå var lite synd eftersom vi därmed inte fick veta varför de partierna valde att liksom vänsterpartierna gå emot motionen.

  Inte heller Sverigedemokraternas motion om tidig upptäckt av bröstcancer gick igenom.

 • Vi behöver se om vårt eget hus inför framtida kriser

  Av Marlen Ottesen den 23 mars, 2020
  0

  SARS-CoV-2, det i folkmun kallade coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, har slagit hårt mot samhället och blottat vår bräcklighet. Det är svårt att göra tillförlitliga prognoser över antal smittade och antal dödsfall, men konsekvenserna för hela samhället är omfattande.

  Att kunna hantera en samhällskris handlar i stor utsträckning om att i förväg ha byggt upp, bevarat och underhållit robusta, fungerande samhällsinstitutioner. Sverigedemokraterna har vid flertalet tillfällen påpekat bristen på krisberedskap, både i Skåne och i Sverige som helhet.

  En kraftig nedmontering av vårdplatser har skett, och det finns en stor farhåga kring att de få intensivvårdsplatser som finns inte ska räcka till. Genom bristen på vårdplatser finns risken att patienter som inte behöver intensivvård inte kan förflyttas och därmed göra plats för nya patienter i behov av intensivvård. 2017 föreslog Sverigedemokraterna att utreda uppstarten av en intermediärvårdsklinik i antingen egen eller privat regi. I Skåne har utbyggnad av intermediärvårdplatser sedan påbörjats, men vi kan nu se att detta arbete hade behövt påbörjas långt tidigare.

  För cirka 20 år sedan lagerhöll man bland annat läkemedel i beredskapslager. I händelse av extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap gäller numera ansvarsprincipen, det vill säga att den som under normala förhållanden har ansvar för en verksamhet har även ansvaret vid en krissituation. Regionerna har därmed ett ansvar för att sjukvården, inklusive material- och läkemedelsförsörjningen till densamma, fungerar även vid en kris. Vi har tidigare poängterat att en sådan planering även har ett stort värde i tider av normaltillstånd, då leverantörsproblem kan uppstå.

  Vi ser problem i framförallt materialförsörjningen, då vi bland annat får larm om att skyddsutrustning saknas, vilket sätter vår vårdpersonal i stor risk för smitta. Genom att ha bättre beredskapslager hade vi troligen kunnat möta denna påfrestning än bättre.

  Det är just nu dock helt oundvikligt att sjukvården kommer att utsättas för ökande påfrestningar den närmsta tiden. Ett ökande antal patienter som insjuknar i covid-19 kommer att behöva behandling och dessutom isolering, samtidigt som sjukvårdens egen personal uppenbart riskerar att smittas och därmed kan tvingas att sjukskriva sig. Detta inträffar alltså i en situation där vården redan lider av överbeläggning, underbemanning och resursbrist, vilket Sverigedemokraterna envist har framhållit under flera års tid.

  Genom att en stor del av sjukvårdens resurser – med all rätta – tas upp av att vårda covid-19 – sjuka, provta samt minska smittspridningen, blir det återverkningar i hela sjukvårdssystemet och dessa återverkningar kommer det att ta lång tid att komma ikapp med. Planerade operationer som ställs in, mottagningsbesök som skjuts upp och så vidare. Vi ser troligtvis en starkt ökande kösituation framför oss, i en tid där köerna till sjukvården redan innan SARS-CoV-2 kom och slog undan benen på oss var orimligt långa.

  Vi anser att Sverige har varit ett relativt robust samhälle, men att en attityd av naivitet och ”var-inte-rädda” har fått fotfäste både hos allmänheten, politiker och myndigheter. Man räknar kallt med att krisen inte ska komma.

  Nu när krisen väl är ett faktum återstår att agera pragmatiskt och proaktivt utifrån rådande förutsättningar. För att uppfylla sin del av samhällskontraktet måste staten också agera när omständigheterna så kräver. I situationer som dessa är vår nationella sammanhållning av stor vikt, och vi måste alla hjälpas åt – för detta krävs att staten tar sitt ansvar så att regionerna kan utföra sitt arbete, nämligen att ge sina invånare en god vård.

  Sverigedemokraterna är tydliga med att vi behöver se om vårt eget hus och planera för oväder även när solen skiner. Vårt hus är fullt av fantastisk vårdpersonal, som varje dag går till jobbet och gör sitt yttersta för att hjälpa. Vi vill än en gång framhålla vikten av att ge vår personal de bästa förutsättningarna – för utan dem stannar vårt samhälle på riktigt.

  Niclas Nilsson
  Gruppledare
  Sverigedemokraterna i Region Skåne

  Marlen Ottesen
  Vice gruppledare
  Sverigedemokraterna i Region Skåne

  Johan Wifralius
  Regionråd
  Sverigedemokraterna i Region Skåne

   

   

 • Regionfullmäktige 25 februari 2020

  Av patrikohlsson den 26 februari, 2020
  0

  10 timmar varade detta regionfullmäktigemöte, som handlade om allt från information om Coronaviruset till SD-motioner om att neka skattemedel till arabisk kultur.

  Första ärendet gällde trafikförsörjningsprogrammet, där Sverigedemokraterna i stort var positiva, men hade synpunkter vad gällde bl.a pågatågsstation i Rinnebäck (Västra Arlöv) vid Lommabanan, varierat drivmedelsutbud i kollektrafiken, ansvaret för resor där fler bolag än Skånetrafiken är inblandade, och möjligheten till persontrafik på sträckningen Ängelholm – Åstorp. Vi kan också konstatera att vi fick igenom vår synpunkt om att anropsstyrd kollektivtrafik ska ses som en möjlighet och inte som ett problem.

  Johan Wifralius debatterar kollektivtrafik

  I debatten försökte Socialdemokraternas Andreas Schönström i vanlig ordning ta poänglösa poänger genom att hävda att Sverigedemokraterna gick i Alliansens ledband, vilket kontrades av regionråd Johan Wifralius. Vid granskning av Socialdemokraternas förslag såg vi inget som drastiskt avvek från liggande förslag till trafikförsörjningsplan, utan de hade liksom vi ett antal synpunkter, men utan att vilja ändra på förslaget till plan i grunden.

  Därefter följde en frågestund där Paul Svensson (SD) frågade Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående utredning av uthyrning av operationssalar. Frågan gällde det dagsaktuella läget. Ordförande hänvisade till pågående arbete och att ett analysarbete gjorts. Frågan föranleddes av att beläggningen av operationssalar på flera sjukhus inte ser ut att vara optimal.

  Nästa beslutsärende som gav intressant debatt gällde motion från Vänsterpartiet om införande av regional koldioxidbudget. Regionstyrelsen föreslog att anse motionen besvarad, medan Sverigedemokraterna ville se motionen avslagen. Regionråd Niclas Nilsson motiverade detta med att åtgärden vore verkningslös och endast skulle konsumera skattemedel.

  En rad motioner från Sverigedemokraterna avhandlades.

  Marlen Ottesen debatterar hälso- och sjukvård

  Motion om icke-akuta transporter med ambulans. Regionråd Marlen Ottesen tackade för positivt svar men yrkade ändå bifall till motionen. Minskad tillgänglighet och utökad antal akuta uppdrag motiverar en förstärkt transportfunktion, enligt motionens intention.

  Motion om att Ibn Rushd ska inte ska stödjas med skattemedel. En debatt uppkom om denna och de 2 nästkommande motionerna, gällande vilka beslut och diskussioner som hörde hemma i facknämnd respektive regionfullmäktige. Sverigedemokraterna menar att regionfullmäktige är högsta instans där frågor av principiell karaktär ska kunna diskuteras och beslutas. I sakfrågan handlar stoppandet av bidrag till Ibn Rushd bl.a om att de samverkar med antisemiter och kretsar kopplade till IS och salafister. Vänsterpartier gick till försvar av Ibn Rushd utan att kommentera sakargumenten kring Ibn Rushds agenda. Istället valde de att framföra trötta försök att koppla motionen till ”rasism”.

  Therese Borg debatterar kulturfrågor

  Motion om att värna det skånska kulturarvet. Bakgrunden till motionen var drastiskt minskat stöd till historiska museet i Lund. Unikt för museet är att det värnar det skånska kulturarvet. Från vänsterpartier hördes historielösa frågeställningar som t.ex ”Vad är skånskt?”.

  Motion om att skattemedel inte skall gå till satsningar på arabisk kultur, mer specifikt den arabiska filmfestivalen i Malmö. Sverigedemokraternas prioritering är att värna svensk och i Region Skånes fall skånsk kultur. Therese Borg, som talade i samtliga 3 kulturmotioner för Sverigedemokraterna, betonade att skattemedel ska satsas på kulturinsatser som främjar sammanhållning, och inte etniska särintressen. Vänsterpartier talade emot motionen till förmån för sådana intressen, men ifrågasatte däremot inte likt i förra ärendet ”Vad som är arabiskt”.

  Raden av SD-motioner fortsatte härnäst med motion angående Psykiskt stöd vid IVF-behandlingar och motion angående syrgas till räddningstjänsten . I den senare motionen informerade Marlen om vikten av att snabbt kunna tillföra syrgas vid hjärtinfarkt, och yrkade bifall till motionen.

 • ABF Skåne ska verka för demokrati och fri åsiktsbildning för att få bidrag från Region Skåne.

  Av thereseborg den 22 februari, 2020
  0

  De sista dagarna har det framkommit att ABF Skåne ville hyra Folkets park i Knislinge till firandet av sitt 100-årsjubileum, men sedan ångrade sig då de fick veta att Sverigedemokraterna tidigare hyrt lokalen.

  Styrelseordföranden för Folkets hus och parkförening i Knislinge uttalar sig i Kvällsposten kring det inträffade och är där tydlig med att man hyr ut till alla, både till olika föreningar och till privatpersoner, och påtalar att detta är ett måste om föreningen ska överleva ekonomiskt. De enda som nekas att hyra lokal är kriminella organisationer.

  Med anledning av det som skett har nu Sverigedemokraterna i Region Skåne lämnat in ett initiativärende till Kulturnämnden i regionen, och i detta yrkat på att ABF Skåne, som får bidrag från regionen, ska tillsändas en varning p g a sitt agerande och att de, om varningen inte hörsammas, ska nekas bidrag framöver och även återkrävas på innevarande års bidrag.

  Therese Borg, gruppledare för Sverigedemokraterna i Kulturnämnden i Region Skåne, kommenterar det inträffade och skälet till att ett initiativärende nu lämnats till nämnden:

  Att Folkets hus och Parkförening i Knislinge utan åtskillnad mellan personer och föreningar tillhandahåller en lokal för uthyrning måste anses ligga i linje med den kulturpolitik Region Skåne själva driver, där demokrati, samhällsengagemang, fri åsiktsbildning, inkludering, tillgång till kultur för alla oavsett personliga förutsättningar och bostadsort, samt motverkande av exkludering och diskriminering är några viktiga aspekter – aspekter som också lyfts fram i den överenskommelse som finns mellan Region Skåne och folkbildningen.

   

  Agerandet från ABF Skåne, som till skillnad från Folkets hus och Parkförening i Knislinge erhåller verksamhetsbidrag från Region Skåne, kan däremot INTE anses ligga i linje med den kulturpolitik som Region Skåne driver och kan inte heller anses följa överenskommelsen mellan Region Skåne och folkbildningen.

   

  Det ABF Skåne gjort är att utsätta en ideell och politiskt obunden förening för en form av ekonomisk sanktion, för att föreningen behandlar alla lika och inte diskriminerar eller exkluderar. Detta är inget annat än ett osmakligt försök från ABF Skåne att påverka en förening att i framtiden motverka demokrati, fri åsiktsbildning, samhällsengagemang och inkludering genom att särbehandla Sverigedemokraterna, ett av landets och även ett av regionens största partier, och därigenom försvåra för partiet att bedriva sitt politiska arbete.

   

  Frågan måste dock ses i ett större sammanhang, där det inte är viktigt vilket parti det rör sig om, utan där det är principen som är viktig. Om vi verkligen ska värna demokratiska värden, verka för inkludering, försvara fri åsiktsbildning, värdesätta mångfald och uppmuntra till samhällsengagemang, kan vi inte acceptera att studieförbund som till stor del finansierar sin verksamhet med offentliga medel agerar på detta sätt gentemot något enda demokratiskt och folkvalt parti, och dessutom låter ideella föreningar komma i kläm. Det kan inte accepteras vare sig det handlar om Sverigedemokraterna, eller om något annat parti.

   

  Initiativärendet i sin helhet kan läsas här: Initiativärende. ABF Skåne ska verka för demokrati och fri åsiktsbildning för att få bidrag från Region Skåne

  Frågor från press skickas till therese.borg@sd.se