Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Sälj Region Skånes vindkraftverk i Hultsfreds kommun.

  Av thereseborg den 27 augusti, 2019
  0

  Hösten 2014 köpte Region Skåne sex vindkraftverk i Hultsfreds kommun i Småland. Sverigedemokraterna föreslår nu i ett initiativärende till Regionstyrelsen att vindkraftverken ska säljas.

   

  Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd, kommenterar:

  Att äga och driva vindkraftverk kan inte anses vara kärnverksamhet för Region Skåne. Det finns andra aktörer, både privata och offentliga, som är betydligt bättre lämpade att äga och driva vindkraftverk.

   

  Region Skåne står inför stora investeringar i framför allt nya sjukhusbyggnader och kommer att behöva låna stora belopp under många år framöver. Att i detta läge ha kapital bundet i vindkraftverk är inte lämpligt.

   

  Initiativärendet i sin helhet kan läsas här: Initiativärende – Sälj Region Skånes vindkraftverk i Hultsfreds kommun.

   

  Frågor hänvisas till Niclas Nilsson.

  niclas.nilsson@sd.se

  0724672552 alt. 0443093099

 • Initiativärende - Sälj Region Skånes vindkraftverk i Hultsfreds kommun.

  Gynna skånsk filmproduktion

  Av thereseborg den 19 augusti, 2019
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende till Kulturnämnden i Region Skåne. I initiativärendet föreslås att Region Skåne ska tillskriva regeringen om att snarast möjligt verka för införandet av produktionsstöd för filmproduktion i Sverige.

  Therese Borg, sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, förklarar vad som ligger till grund för initiativärendet:

  Sverige har till skillnad från flera andra europeiska länder inget produktionsstöd för att underlätta för filmproduktion i vårt avlånga land. Följden blir att Sverige i konkurrens med andra länder går miste om filmprojekt. Skåne som en del av Sverige drabbas förstås också negativt av bristen på produktionsstöd. Filmprojekt som har sitt värde som kulturbärare och som dessutom kunde ha bidragit till Skånes regionala tillväxt förläggs till andra länder, där produktionskostnaden blir lägre.

   

  Stefan Borg, ledamot i kulturnämnden, hänvisar till Tillväxtverkets förslag:

  Tillväxtverket har föreslagit att ett produktionsstöd i form av en produktionsrabatt ska införas, och vi menar att regeringen nu skyndsamt borde agera i linje med Tillväxtverkets förslag och underlätta för filmproduktion i Sverige och Skåne.

   

   

  Initiativärendet kan läsas här.

   

  Frågor från press skickas till therese.borg@sd.se.

   

   

   

 • Avgift för språktolk behövs

  Av Marlen Ottesen den 14 augusti, 2019
  0

  Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas när man är nyanländ och inte hunnit lära sig språket, men vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

  Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle troligen fler lära sig svenska fortare. Det är rimligt att ett krav införs där man efter en viss tids boende i Sverige bekostar sin egen språktolk. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall personer på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar förmåga att lära sig det svenska språket eller har tappat sina språkkunskaper.

  Språktolkning är också mycket kostsamt för våra vårdenheter. Redan idag tar Region Skåne ut avgifter för en stor del av hälso- och sjukvården med stöd av hälso- och sjukvårdslagens 17de kapitel. Vi anser att hälso- och sjukvårdslagen även ger utrymme för att ta ut avgifter för språktolkning. Då rätten till sjukvård får lov att avgiftsbeläggas, bör det inte finnas några legala hinder för att avgiftsbelägga rätten till tolk. Tolk nämns endast under ett ställe i hälso- och sjukvårdslagen, och då i avseende att landstingen ska erbjuda tolktjänst för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. I Danmark har man sedan halvårsskiftet 2018 endast kostnadsfri tolkning för de som varit bosatta i landet i mindre än tre år. Danmark har förvisso en lättare lagstiftning än Sverige, men även i Danmark har man rätt till tolk när det anses nödvändigt, trots det går det att ta ut avgifter där.

  Rätten till tolk bör fortsatt vara en grundläggande rättighet, men det är orimligt att den rättigheten inte begränsas till dem som är i faktiskt behov av hjälp eller inte har möjlighet att påverka sin egen situation i syfte att minimera behovet av tolk. Genom ökade incitament att lära sig svenska och därmed klara sig utan tolk vinner såväl individen som samhället i stort.

  Sverigedemokraterna i Region Skåne kommer fortsätta arbeta för att egenavgift för språktolk ska kunna tas ut i Skåne, men det är även av största vikt att ett nationellt grepp kring frågan om avgift för språktolk tas snarast, både för integrationen och för det offentligas ekonomi.

  Marlen Ottesen (SD)
  Regionråd

  Niclas Nilsson (SD)
  Regionråd

  Johan Wifralius (SD)
  Regionråd

   

 • Avgift för språktolk

  Av Marlen Ottesen den 12 augusti, 2019
  0

  Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas när man är nyanländ och inte hunnit lära sig språket, men vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

  Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle fler lära sig svenska fortare. Det är rimligt att ett krav införs där man efter en viss tids boende i Sverige bekostar sin egen språktolk. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall tolkbehov på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar förmåga att lära sig det svenska språket eller har tappat sina språkkunskaper.

  Det är av största vikt att ett nationellt grepp kring frågan om avgift för språktolk tas snarast, både för integrationen och för det offentligas ekonomi. Tolktjänster och tolkningens infrastruktur kostar det offentliga ungefär 2 miljarder kronor årligen. Pengar som kärnverksamheterna i Skåne i allra högsta grad behöver.

  Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på

  -Att Region Skåne tillskriver regeringen om att införa ett nationellt avgiftssystem för språktolk.

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Marlen Ottesen (SD)

  Niclas Nilsson (SD)

  Johan Wifralius (SD)

 • Införandet av avgift för språktolk

  Av Marlen Ottesen den 12 augusti, 2019
  0

  Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas när man är nyanländ och inte hunnit lära sig språket, men vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

  Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle fler lära sig svenska fortare. Det är rimligt att vi inför ett krav där man efter en viss tids boende i Sverige bekostar sin egen språktolk. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall personer på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar förmåga att lära sig det svenska språket eller har tappat sina språkkunskaper.

  Patientlagen föreskriver, att hälso- och sjukvården är skyldig att ge patienten information om bland annat hälsotillstånd och behandling, och att informationen ska anpassas till individens förutsättningar. Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver i sin tur att regionen ska erbjuda hälso- och sjukvård.

  Region Skåne tar trots sitt ansvar ut avgifter för en stor del av hälso- och sjukvården med stöd av hälso- och sjukvårdslagens 17de kapitel. Vi anser att hälso- och sjukvårdslagen även ger utrymme för att ta ut avgifter för språktolkning. Då rätten till sjukvård får lov att avgiftsbeläggas, bör det inte finnas några legala hinder för att avgiftsbelägga rätten till tolk. Tolk nämns endast under ett ställe i hälso- och sjukvårdslagen, och då i avseende att landstingen ska erbjuda tolktjänst för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

  Rätten till tolk bör fortsatt vara en grundläggande rättighet, men det är orimligt att den rättigheten inte begränsas till dem som är i faktiskt behov av hjälp eller inte har möjlighet att påverka sin egen situation i syfte att minimera behovet av tolk. Genom ökade incitament att lära sig svenska och därmed klara sig utan tolk vinner såväl individen som samhället. Personer vars hemspråk är ett av Sveriges fem minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska ska undantas från dessa regler.

  Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på

  • Att Region Skåne inför en avgiftstrappa för språktolk
  • Att Region Skåne i årsbokslutet särskilt redovisar kostnaderna för språktolk

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Marlen Ottesen (SD)

  Johan Wifralius (SD)

  Niclas Nilsson (SD)