Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Media och mörkandet av invandringens baksidor

  Av Marlen Jensen den 4 februari, 2016
  0

  De senaste månaderna har vi fått möjligheten att läsa saker i våra dagstidningar om invandrares övergrepp som vi tidigare inte kunnat ta del av, och vi har hört uttalande från politiker som man kan tro är Sverigedemokrater men tillhör det gamla politiska etablissemanget. Journalister har berättat om hur media har mörkat händelser, eller vinklat och censurerat så att det inte skall gynna Sverigedemokraterna. Nyheter Idag avslöjade hur DN mörkade om sexuella övergrepp mot tjejer utförda av invandrare och det visar sig att polisen har mörkat hur tjejer i Sverige trakasserats av invandrargäng på många orter.

  Journalisten och samhällsdebattören Sakine Medon skriver i en ledare i Expressen 16 januari: ”Journalister vinklar för att inte gynna SD”, och hon redogör för hur hennes journalistkolleger tvingas vinkla och mörka händelser som kan gynna Sverigedemokraterna. På Publicistklubbens möte 25 januari, där flera ledande journalister medverkade, säger Lasse Granestrand som verkat över år över 30 år som frilansjournalist på DN: – ”Medier och politiker har misskött den här frågan under decennier”. Han fick stöd av ett flertal andra journalister, vilka menar att medier valt att blunda för de nackdelar som den svenska invandringspolitiken fört med sig.

   

  Jag såväl som de flesta tänkande människor undrar; skall det vara så här? Media kallas ofta för ”den tredje statsmakten”. Tror mediafolk på fullaste allvar att sanningen inte kommer fram till slut? Vi lever i 2000-talet med internet, inte 1930-talet där staten genom att ha mer eller mindre monopol på informationen kunde sprida den information och bild av sanningen som den behagade med små möjligheter att verifiera informationen.

  Ett exempel på viktig information som i princip aldrig delgivits av media till svenska folket: Brottsförebyggande rådet, BRÅ, släppte redan 1996 rapporten ”Invandrare och invandrares barns brottslighet”. Bortsett från Aftonbladet, som då gjorde ett ärligt försök att ta upp problemen med flera invandrargruppers extrema överrepresentation i brottslighet (tystades dock omgående ner då det blev ett medialt ramaskri), så har den svenska journalistkåren i princip aldrig försökt att få fram sanningen i denna viktiga fråga, utan i stället valt att lägga locket på. Således har svenska folket inte haft möjligheten att objektivt bilda sig en uppfattning om invandringspolitikens baksidor. Visste du till exempel att invandrare från Marocko, Tunisien, Algeriet och Libyen har en överrepresentation i våldtäkter på hela 1700% (!) jämfört med svenskar (enl. ovan nämnda BRÅ-rapport)? Alltså är denna folkgrupp 17 gånger mer benägna att begå våldtäkter än svenskar, vilket är fakta som torde påverka medborgarnas inställning till den förda invandringspolitiken.

  Tro nu inte att det går att fortsätta förtiga sanningen för folket. Om inte media lägger om kurs kommer tilltron till pressen att sjunka än mer, och det från en redan låg nivå. Vad vi behöver är en saklig rapportering i våra dags- och kvällstidningar, och en statsapparat och polisväsende som verkligen rapporterar vad som hänt. Utan hänsyn till att människor ur någon etnisk grupp (svenskar inräknade) eller från en viss kultur kan känna sig kränkta. Om inte så sker, kommer vi att se en farlig samhällsutveckling där fördomar och ryktesspridning flödar över, där våldet ökar och till sist, där sammandrabbningar mellan olika folkgrupper riskerar att bryta ut.

  Patrik Jönsson

  Regionråd, Sverigedemokraterna Region Skåne

 • Insändare: Dags att Skåne stoppar omskärelse av pojkar!

  Av Marlen Jensen den 23 november, 2015
  0

  I Region Skånes regi utförs i dag omskärelse av fullt friska pojkar finansierat med skattemedel. Verksamheten har pågått i många år i det tysta. 3,3 årliga miljoner läggs på detta, pengar som kunde rädda liv i cancervården.

  Att man tillåter omskärelse av pojkar och små gossebarn (ibland under tre år gamla) är inget annat än ett övergrepp, och vi Sverigedemokrater tar å det bestämdaste avstånd från detta! Dessvärre är SD det enda parti som gör det, samtliga övriga partier inom Region Skåne har aktivt röstat ner vårt yrkande att upphöra med dessa kirurgiska ingrepp. Ett nyfött barn kan rimligen inte återge sitt eget samtycke till det oåterkalleliga ingrepp som omskärelse innebär och därmed åsidosätts både självbestämmandet och rätten till integritet som hälso- och sjukvårdslagen förespråkar.

  Att utan medicinsk indikation omskära barn är något som strider mot FN:s barnkonvention, och fördöms av bl.a. Barnombudsmännen i de nordiska länderna, Svenska Läkaresällskapets etikkommitte, Barnläkarföreningen och Barnkirurgiföreningen. Omskärelse är också behäftat med avsevärda risker. De medicinska riskerna vid en omskärelse försvinner inte för att barn omskärs av läkare. I Sverige har komplikationer av allvarlig art inträffat och ett dödsfall har rapporterats i Danmark trots att ingreppen utförts av läkare.

  I det fall omskärelse skall ske av icke medicinska skäl rörande personer som är 18 år eller äldre är detta att jämföra med ett estetiskt ingrepp. Detta skall i förekommande fall bekostas av den sökande själv samt ej utföras med av skattebetalarna tillskjutna medel, och ej heller utföras med inblandning av Region Skåne. Man kan dessutom fråga sig, när kommer frågan upp om att Region Skåne skall erbjuda att utföra kvinnlig omskärelse?

  Vi Sverigedemokrater kommer inte att ge upp våra försök att stoppa omskärelse av friska pojkar och gossebarn. När det gäller åtgärder som rör barn, då ska barnens bästa komma i främsta rummet, inte uråldriga kulturella och religiösa sedvänjor.
  Patrik Jönsson
  Regionråd (SD)

 • Sverigedemokraterna Region Skånes skuggbudget för 2016

  Av Marlen Jensen den 8 oktober, 2015
  0

  Den skånska vårdens ekonomi och styrning har renderat en allt mer pressad personal och attraktiviteten att jobba inom vården har därmed sjunkit. Detta är förödande och har resulterat i att inte bara läkarbrist råder utan nu även sjuksköterskebrist. Till följd av detta blir det än mer pressat för de som är kvar och därmed ökar sjukskrivningar och personalflykt ytterligare, vilket leder till försämrad produktivitet och inställda operationer. Denna negativa spiral måste brytas!

  Att vi i Region Skåne klarar av att ge skåningarna en god vård i framtiden är en ödesfråga. För att lyckas med detta är det nödvändigt att vården ges ökade resurser, men även att det arbetas på ett effektivt sätt. Fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och färre som arbetar med administration och ledning är en del av receptet.

  Vi Sverigedemokrater vill drastiskt öka tillgängligheten till den skånska vården. Därför vill vi införa en tillgänglighetssatsning för den skånska vården. 750 miljoner satsas över två år på att kraftigt förkorta vårdköerna för såväl cancervård som övriga operationer. Genom besparing på bland annat administrativ personal/chefsorganisationen samt inom den politiska sektorn vill vi vill göra detta utan en skattehöjning, då det behövs en låg skatt för att stimulera den skånska tillväxten.

  Vår budget i sin helhet finns att läsa här

 • Motion: Inför standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin

  Av Marlen Jensen den 8 oktober, 2015
  0

  I Danmark har man arbetat utifrån standardiserade vårdförlopp i ett par år år. Deras erfarenheter av detta arbetssätt är goda. För personal blir det överskådligt vilken form av behandling som patienterna ska ha, och
  för patienterna blir det en större struktur då de vet hur deras behandling ska utformas. Genom detta arbetssätt kan också de resurser som finns användas mer effektivt, vilket i förlängningen leder till en förbättrad tillgänglighet.

  I Region Skåne arbetar vi redan utifrån standardiserade vårdförlopp gällande viss cancervård. Vi anser att tiden är mogen att börja arbeta på detta sätt även inom psykiatrin. Den psykiska ohälsan ökar och
  stället krav på förändring av vården, och vi anser att detta är ett steg i rätt riktning.

  Vår motion om detta finns att läsa här

 • Nolltollerans mot oskuldskontroller!

  Av Marlen Jensen den 8 oktober, 2015
  0

  Det har framkommit att det på vissa vårdcentraler i Skåne, och även utanför Skåne, utförs så kallade oskuldskontroller på unga kvinnor mot deras vilja och i vissa fall verkar det även till att vara barn som blivit utsatta för detta.

  Att bli utsatt för en gynekologisk undersökning mot sin vilja är ett övergrepp som kan jämställas med tortyr eller våldtäkt. Det är en oerhörd kränkning mot kvinnan, och de som blivit utsatta beskriver det just som en våldtäkt eller tortyr. Human Rights Watch fördömer dessa övergrepp och menar att det är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och även ett brott mot FN:s kvinnokonvention samt brott mot FN:s barnkonvention.

  Sverige har haft en ledande roll i kampen för kvinnors rättigheter och att dessa oskuldskontroller nu sker i vårt land ser vi med stor oro på. Att det sker på verksamheter som finansieras av Region Skåne gör att vi politiker måste agera. Det går inte att rättfärdiga dessa övergrepp med skylla på kulturella traditioner. Dessutom säger den moderna vetenskapen att det inte går att se om en kvinna är oskuld eller ej.

  Vi måste stå upp för kvinnors rättigheter och göra vad vi kan för att dessa övergrepp inte fortsätter.

  Vi har därför lämnat in en motion om att utföra kontroller om det förekommer oskuldskontroller samt att åtgärder ska vidtas för att förhindra att dessa övergrepp sker.

  Motionen finns att läsa här