Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Motion gällande ”Tidig upptäckt av bröstcancer”

  Av Marlen Ottesen den 18 oktober, 2019
  0

  Idag erbjuds alla kvinnor från 40 års ålder mammografiundersökning för att upptäcka bröstcancer. Enligt Socialstyrelsens statistik från 2017 upptäcktes cirka 180 bröstcancerfall per 100 000 invånare i 40 års ålder, med en sedan stigande siffra. Enligt statistiken kan man dock se att det finns en inte obetydlig andel fall redan innan 40 års ålder. Redan i åldersspannet 30-34 år visar statistiken för år 2017 på 45 fall per 100 000 invånare, och i åldrarna 35-40 har det ökat till cirka 110 fall per 100 000 invånare.

  En tidig upptäckt av cancer är en av grundbultarna för en framgångsrik behandling. Kvinnor uppmanas att regelbundet känna igenom sina bröst för att upptäcka förändringar, men många kvinnor tycker att detta är svårt.

  I Tyskland blir man årligen från 30 års ålder erbjuden bröstkontroll inom sjukvården där bröst och lymfkörtlar palperas, och man får information om hur man gör en självkontroll av sina bröst. Siffrorna för överlevnad i Sverige är runt 80 %, medan man i Tyskland har siffror på närmre 90 %. Ett utvecklat tidigt program för upptäckt är troligen inte hela förklaringen till skillnaden, men väl värt att belysa.

  Kvinnor från 23 års ålder får idag erbjudande om gynekologiskt cellprov vart tredje år när testet kommer tillbaka negativt. I samband med detta besök skulle man kunna erbjuda kvinnorna en kontroll av bröst och lymfkörtlar, i enlighet med Tysklands system.

  Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna

  – att Region Skåne utreder möjligheterna att erbjuda regelbundna bröstkontroller till kvinnor under 40 år

  – att Region Skåne utifrån utredningens slutsatser påbörjar arbetet med regelbundna bröstkontroller till kvinnor under 40 år

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Marlen Ottesen (SD)

 • Inrätta en kulturarvsfond

  Av thereseborg den 15 oktober, 2019
  0

  I en motion till Region Skåne har Sverigedemokraterna genom Therese Borg, Niclas Nilsson, Stefan Borg och Per Gustafsson föreslagit att Kulturnämnden ska inrätta en kulturarvsfond som finansieras genom donationer och genom ett årligt bidrag från Kulturnämnden på 500 000 kronor. Privata aktörer, organisationer, föreningar, och i undantagsfall även kommuner, ska kunna beviljas medel från fonden som ett stöd för såväl kontinuerliga som tillfälliga insatser som värnar och lyfter fram det svenska och skånska kulturarvet.

  I motionen påpekas att genom att värna och lyfta fram gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, högtider, traditioner, seder och bruk, kulturhistoriska miljöer samt föremål som vittnar om det som varit, kan den nationella och den skånska identiteten både bevaras och stärkas och sammanhållningen i samhället kan öka.

  Läs motionen i sin helhet här: Inrätta en kulturarvsfond – Motion

   

  Frågor från press hänvisas till therese.borg@sd.se

 • Varför diskuteras inte huvudorsaken till otryggheten i samhället?

  Av thereseborg den 14 oktober, 2019
  0

  De fyra Allianspartierna bjöd för ca en månad sedan in till samtal kring hur vi kan öka tryggheten i samhället och i våra regionala verksamheter.

  Vi sverigedemokrater har reagerat på att det varken i inbjudan eller i det inledande samtalet nämnts något om huvudorsaken till att vi överhuvudtaget behöver ha samtal om tryggheten i samhället.

  Frågan om tryggheten i samhället är högaktuell. Som exempel kan nämnas att i förra veckan exploderade en handgranat i centrala Kristianstad. Vidare beslutade nyligen den socialdemokratiska regeringen i Danmark att införa gränskontroller mot Sverige p g a att de grova brottslingarna i Sverige också åker till Danmark och begår grova brott och skapar otrygghet. Danskarna drar slutsatsen att det är den oansvariga svenska invandringspolitiken tillsammans med den misslyckade integrationspolitiken som är orsaken till otryggheten. Vi sverigedemokrater drar samma slutsats.

  Gruppledare och regionråd Niclas Nilsson ställer därför i en interpellation två frågor till regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson:

  – Varför har ni i er inbjudan och i de inledande samtalen om trygghet överhuvudtaget inte berört huvudorsaken till den otryggheten som ni vill samtala om?

  – Finns det en rädsla inom Alliansen för att en analys av vad som är huvudorsaken till otryggheten skulle leda till att man oundvikligen kommer fram till samma slutsats som danskarna, d.v.s. att det är den oansvariga flyktinginvandringspolitiken och den misslyckade integrationspolitiken som är huvudorsaken till otryggheten i samhället?

   

  Interpellationen i sin helhet kan läsas här: Interpellation om huvudorsaken till otryggheten

   

  Frågor från press hänvisas till niclas.nilsson@sd.se, alt. 0724672552.

 • Kulturnämnden biföll initiativärende från SD

  Av thereseborg den 27 september, 2019
  0

  I augusti lämnade Sverigedemokraternas ledamöter Therese Borg och Stefan Borg in ett initiativärende till Kulturnämnden, i syfte att gynna skånsk filmproduktion. Initiativärendet kan läsas i sin helhet här.

   

  Under kulturnämndens sammanträde den 26 september fattades beslut om initiativärendet. Med 10 bifall och 1 som avstod från att delta i beslutet bifölls det, vilket innebär att Kulturnämnden nu ska tillskriva näringsministern och kulturministern om att de snarast möjligt ska verka för införandet av produktionsstöd för filmproduktion i Sverige.

   

  Therese Borg, Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, kommenterar:

  Det är mycket glädjande att Kulturnämnden nu skickar en skrivelse om produktionsstöd för film till näringsministern och kulturministern. Sverige och därmed även Skåne förlorar alldeles för många filmprojekt till andra länder med lägre produktionskostnader, så det är viktigt att skicka tydliga signaler till regeringen om behovet av att agera i linje med Tillväxtverkets förslag och införa ett produktionsstöd i form av en produktionsrabatt.

   

   

   

   

   

   

   

  Frågor från press hänvisas till therese.borg@sd.se

 • Vänsterpartiet visar att de inte är vuxna att hantera samhällsproblem.

  Av thereseborg den 27 september, 2019
  0

  För några veckor sedan bjöd Alliansen in samtliga partier i Regionfullmäktige i Skåne till samtal gällande hur tryggheten ska öka. Inbjudan till dessa samtal har från Sverigedemokraternas sida välkomnats, då trygghetsfrågan är högt prioriterad av partiet och den bland skåningarna alltmer utbredda otryggheten ofta har tagits upp och problematiserats av gruppledaren Niclas Nilsson i de politiska debatterna i regionfullmäktige. 

   

  Den rådande otryggheten i Skåne är inte förenlig med Region Skånes mål att skapa livskvalitet i världsklass, något som Niclas Nilsson också påpekat i bl a budgetdebatten. Ett påpekande som dock inte uppskattades av de andra partierna.

   

  Det första mötet gällande trygghetsfrågan har hållits, och Vänsterpartiet valde att utebli med anledning av att Sverigedemokraterna deltog. Vänsterpartiets gruppledare Sara Svensson påstår enligt en artikel i Kristianstadsbladet att Sverigedemokraterna ”piskar upp motsättningar i samhället” och menar att för Vänsterpartiet är ”arbetet med att skapa ett jämlikt samhälle absolut grundläggande.”

   

  Niclas Nilsson kommenterar Vänsterpartiets uppförande:

  Rent trams. Det visar att det inte är ett parti moget att ta hand om otryggheten och våldet i samhället.

   

  Att leva som man lär och vara ett gott föredöme är uppenbarligen inte Vänsterpartiets starka sida, då vägran att delta i samtal med folkvalda partier som har andra åsikter i ett antal frågor verkligen kan anses bidra till att piska upp motsättningar. Det är knappast heller att lägga en grund för ett jämlikt samhälle, att vägra samtala med de som man inte håller med eller rentav ogillar.

   

  Grunden för vår demokrati är trots allt åsikts – och yttrandefrihet, och med det följer att den som är vän av demokratin också bör respektera och på ett moget sätt kunna hantera att det finns och yttras en mängd olika åsikter varav många går stick i stäv med den egna åsikten. Den dagen då man slutar lyssna på och samtala med de som tycker annorlunda än man själv gör, och väljer att sätta sig över vad befolkningen sagt med sina röster i allmänna val genom att försöka exkludera de med annan åsikt från att kunna vara med och påverka i viktiga samhällsfrågor – den dagen lägger man grunden till motsättningar, ojämlikhet och i förlängningen även grunden till en hotad demokrati.

   

  Sverigedemokraterna arbetar för ett tryggt och demokratiskt välfärdssamhälle med stark gemenskap. Vänsterpartiet däremot verkar föredra att splittra och skapa motsättningar.