Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Regionfullmäktige 9 april 2019

  Av patrikohlsson den 11 april, 2019
  0

  Dagens möte inleddes med ett besök av revisionen, med anledning av årsredovisningen för 2018. Hård kritik riktades mot Regionstyret, vilket som bekant leddes av Socialdemokraterna under merparten av 2018, baserat på hur budgetläget ser ut och att resultatet för år 2018 var negativt. Ansvarsfrihet föreslogs och beviljades dock för samtliga nämnder och styrelser.

  Debatten om årsredovisningen fortsatte sedan, med flera inlägg från SD-politiker från deras resp. ansvarsområden. Årsredovisningen beslutades sedan läggas till handlingarna.

  Sverigedemokraterna avstod ställningstagande i ärende 5 gällande ändring av bolagsordningarna för Innovation Skåne AB och Skåne Care AB. Anledningen, som sammanfattades i en protokollsanteckning, är den tidigare kritik Sverigedemokraterna framfört gällande Skåne Care’s verksamhet och de negativa effekter som verksamheten haft på tillgängligheten i den skånska sjukvården, framförallt när det gäller avtalet med Saudiarabien och vården av krigsskadade från Libyen. Sverigedemokraterna avser återkomma med förslag om att avveckla Skåne Care AB.

  Ärende 6 gällde en motion från Vänsterpartiet om att införa månadskort som löneförmån för Regionen Skånes anställda. Utredningen visade att kostnaden för förslaget skulle landa i astronomiska summor. Som Paul Svensson (SD) anförde från talarstolen som exempel, så skulle kostnaden uppgå till 275 miljoner kr om året, om hälften av medarbetarna skulle använda erbjudandet, exklusive administrativa kostnader. Motionen föll vid votering med röstsiffrorna 10-139.

  2 motioner från Sverigedemokraterna behandlades sedan i ärendena 7 och 8.

  I ärende 7 behandlades motion om debitering av tolkkostnader, där Sverigedemokraterna föreslagit att halva kostnaden skall debiteras från 3dje året och hela kostnaden från 6tte året, då det är rimligt att invandrare hunnit lära sig språket på en nivå som gör ett normalt samtal på svenska möjligt med sjukvården. Svensk sjukvård ska dels undvika onödiga kostnader för egen del, men också verka som en aktör i samhället och uppmuntra att invandrare lär sig det svenska språket, blir anställningsbara och blir del av vårt samhälle. Inget annat parti stödde motionen, varför den föll med röstsiffrorna 30-119 vid voteringen.

  I ärende 8 behandlades motion om att utvärdera införande av städroboten TRU-D smart UVC. En sådan robot är mycket effektiv i att ta död på bakterier, och används för att städa rum t.ex när patienter är på operation. Man har t.ex framgångsrikt lyckats komma till rätta med tidigare problem med infektioner på brännskadecentrum i Uppsala, genom att införa roboten. Roboten skulle märkbart kunna förbättra vårdhygienen även på de skånska sjukhusen och därmed bidra till patientsäkerheten. Inget annat parti stödde motionen, varför den föll med röstsiffrorna 30-119 vid voteringen.

  Vid frågestunden ställde Sverigedemokraterna 4 frågor till ansvariga råd, angående
  * bidrag till Ibn Rushd.
  * anställningsförfarande på en vårdcentral där en chef anställt närstående.
  * att tillskriva och uppmana regeringen att snarast avskaffa flygskatten.
  * utredning angående uthyrning av operationssalar.

 • SD vill sätta stopp för att skattemedel går till Ibn Rushd och förväntar sig stöd från Alliansen

  Av thereseborg den 3 april, 2019
  0

  Studieförbundet Ibn Rushd får sedan länge ett årligt verksamhetsbidrag från Kulturnämnden i Region Skåne. För innevarande år är bidraget 660 000 kronor.

  Att Ibn Rushd erhåller bidrag från det offentliga, i detta fall från skånska skattebetalare, vänder vi oss starkt emot då det i flera kartläggningar, studier och rapporter framkommit att förbundet (därmed inte sagt alla de enskilda individer som många gånger i god tro är kopplade till förbundet) är nära sammankopplat med Muslimska brödraskapet.

  Ytterligare skäl till att vi vänder oss starkt emot att Ibn Rushd får bidrag är att det framkommit att de utgör en möjlig plattform för polarisering och radikalisering, samt för att de har deltagit i sammanhang med starkt antisemitiska inslag eller i andra mycket tvivelaktiga sammanhang.

  Därutöver finns starka indikationer på att de bidrag som Ibn Rushd får används till annat än just den folkbildning som bidragen är till för.

  Vi har med anledningen av ovanstående lämnat in en motion i vilken vi föreslår att beslutet om 660 000 kronor i bidrag för år 2019 ska justeras så att inget bidrag beviljas i år, och vi föreslår även ett stopp för att Region Skåne kommande år beviljar bidrag till Ibn Rushd.

  Utöver motionen har vi lämnat in en fråga ställd till ordförande i Kulturnämnden i Region Skåne. Frågan grundar sig i att Alliansen i Kulturnämnden så sent som i april 2018 skrev en debattartikel med budskapet att Ibn Rushd inte kunnat visa tydligt att de bedriver en verksamhet i demokratisk anda och därför inte skulle beviljas bidrag för det kommande året. I stort framhöll Alliansen samma skäl till att inte bevilja bidrag, som de skäl vi anfört i vår motion.

  Trots detta har alltså Ibn Rushd, denna gång med Alliansen som styrande istället för som opposition, beviljats bidrag igen – bara nio månader efter att Alliansen i en debattartikel gick ut med att bidrag inte skulle beviljas. Mycket motsägelsefullt!

  Vi väntar nu med spänning på att få svar på den inlämnade frågan som lyder enligt nedan, och förväntar oss givetvis att svaret blir att Alliansen står för vad de skrev, kommer att neka fortsatta bidrag till Ibn Rushd, och därmed kommer att bifalla vår motion:

  Kommer Alliansen att visa att ni står för vad ni skrev i debattartikeln genom att i framtiden inte längre bevilja bidrag till Ibn Rushd?

   

  Läs gärna både frågan och motionen (med källhänvisningar) i sin helhet via länkarna nedan.

   

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Therese Borg, ledamot i Regionfullmäktige & Kulturnämnden

   

  Frågor från press skickas till therese.borg@sd.se

 • SD vill se ökat politiskt inflytande över bidrag till kulturverksamhet i Region Skåne.

  Av thereseborg den 1 april, 2019
  0

  På kulturnämndens sammanträde den 28 mars skulle en ny delegationsordning fastställas för mandatperioden. I den föreslagna delegationsordningen framgick att förvaltningschefen ska ha fortsatt delegation att ”bevilja utvecklingsmedel/-bidrag till kulturverksamhet på upp till 6 prisbasbelopp inom fastställd budgetram”.

   

  Vi sverigedemokrater anser att det är problematiskt att medel på upp till hela 279 000 kronor kan beviljas för kulturverksamhet utan beslut i nämnden. Därför yrkade vi på att förvaltningschefen istället ska ha delegation att bevilja utvecklingsmedel/-bidrag till kulturverksamhet på max 2 prisbasbelopp (93 000 kr) inom fastställd budgetram.

   

  Vårt förtroende för förvaltningen och förvaltningschefen är stort. Den främsta anledningen till att vi vill att ansökningar om medel / bidrag på över 2 två prisbasbelopp ska gå till nämnden för beslut är att det är de valda politikerna i nämnden som är ytterst ansvariga för hur skattemedlen används. Politikerna i nämnden borde därmed också ha full insikt i, och fatta de flesta beslut om, sådant som rör annat än ren verkställighet.

   

  Tilläggas bör att vårt förslag om att nämnden ska fatta beslut gällande alla ansökningar på över 2 prisbasbelopp skulle leda till att långt fler ansökningar blir föremål för politisk diskussion. På så sätt ökas den politiska delaktigheten och även allmänhetens insyn i hur skattemedlen används.

   

  Det senare, att öka allmänhetens insyn i hur skattemedlen används, upplever vi som extra viktigt i en tid då en skattehöjning har gjorts för att hantera regionens allt annat än oproblematiska ekonomiska situation.

   

  Tyvärr fick vi inte gehör för vårt yrkande, och vi reserverade oss därför mot beslutet.

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Therese Borg, ledamot i Kulturnämnden

 • Regionfullmäktige 26 februari 2019

  Av patrikohlsson den 7 mars, 2019
  0

  Mötet bestod av en relativt kort ärendelista sett till besluten, men tog ändå mycket tack vare interpellationer och frågor större delen av dagen i anspråk. Kommentarer på valda ärenden följer nedan.

  Ärende 4 gällande Region Skånes övertagande av ägarandel gällande bussdepån i Helsingborg föranledde ingen debatt, men Sverigedemokraternas ståndpunkt var klar och vi var positiva. För en relativt liten summa, 26000 kr, skulle Region Skåne köpa Helsingborgs stads aktieandel, och därmed få rådighet över ett objekt viktigt för den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken i nordvästra Skåne. Köpet innebar också att Region Skåne skulle få 52% av aktierna och därmed bli majoritetsägare (återstående 48% ägs fortsatt av Nobina).

  Även i ärende 5 gällande förskrivning av laddningsbara hörapparater ställde sig Sverigedemokraterna positiva till Regionstyrelsens förslag, att erbjuda laddningsbara hörapparater inom upphandlat sortiment som ett komplement till de traditionella hörapparater som redan finns. Bl.a. innebar förslaget att laddare till hörapparater kommer förskrivas kostnadsfritt för patienter upp till 20 år.

  Ärende 6 behandlade Sverigedemokraternas motion om att öka tillgången till äldrepsykiatriska mottagningar. I nuläget finns endast 1 sådan mottagning i Skåne – i Helsingborg. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och det gäller även inom gruppen äldre, varför behovet av äldrepsykiatriska mottagningar ökar. Dessutom skulle fler älderpsykiatriska mottagningar ge chans råda bot på den geografiska ojämlikhet det innebär att ha en mottagning av detta slag endast i Helsingborg.

  Regionstyrelsen föreslog att motionen skulle besvaras, men Sverigedemokraterna stod fast vid att den borde bifallas. Marlen Ottesen (SD) anförde argument för detta och fick mothugg av Vänsterpartiet, som i stort sett gick ut på att vi för att nå motionens innebörd borde ha stöttat ett förslag från vänsterpartierna i Hälso- och sjukvårdsnämnden istället. Vänsterpartiet borde i konsekvensens namn, för att stödja den idé de påstod sig vara för, ha röstat för Sverigedemokraternas motion, men gjorde så ej. Motionen föll vid voteringen med röstsiffrorna 30-119.

  I ärende 7 gällande Vänsterpartiets motion om Trygga anställningsformer för framtiden fasthöll Sverigedemokraterna sitt tidigare ställningstagande från nämnden att anse motionens båda att-satser besvarade.

  Sverigedemokraternas motion om att inrätta ett årligt Skåneting behandlades i ärende 8. Motionens tanke är att ett Skåneting skulle fungera som ett samlande forum för patient- och anhörigföreningar, där man skulle kunna fånga upp även de mindre så att alla får en möjlighet att komma till tals. Ingen votering begärdes denna gång, men en skriftlig reservation lämnades in efter att motionen fallit.

  Bland interpellationerna märktes en från Sverigedemokraterna, ställd av Marlen Ottesen till kommunstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson angående bemanningsföretag.

 • Interpellation gällande bemanningsföretag

  Av patrikohlsson den 4 mars, 2019
  0

  Se interpellationen genom att klicka här.