Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Skånetrafiken och tiggerikampanjen

  Av Marlen Jensen den 13 augusti, 2015
  0

  Våra partikollegor i Stockholm gjorde en uppmärksammad kampanj i tunnelbanan gällande tiggeri. Vi i Skåne beslöt oss för att vi ville ta kampanjen till Skåne. Vi ville att den skulle vara på stadsbussarna i Lund, Malmö och Helsingborg, men Skånetrafiken sa nej! Vi ger oss dock inte så enkelt, och kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Nedan kan ni läsa pressmeddelande från Patrik Jönsson, regionråd.

   

  Sverigedemokraterna har idag beslutat att gå vidare med en överklagan till Förvaltningsrätten rörande beslutet från Skånetrafiken att stoppa den av Sverigedemokraterna önskade bussreklamen.

  Patrik Jönsson, regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne kommenterar:
  -Detta är för oss en principiellt viktig fråga. Dels är det en fråga om yttrandefrihet kontra censur, dels är det en fråga om en från Skånetrafikens sida feltolkning av vårt budskap alternativt den befintliga policyn.

  Vidare menar Patrik Jönsson att frågan om att inskränka yttrandefriheten och det fria ordet är det som väger tyngst:
  – Vi kan inte låta yttrandefriheten sättas på undantag bara för att tjänstemän från Skånetrafiken anser att frågan om tiggeriet är känslig och stötande. Skånetrafiken har helt sonika gjort ett demokratiskt övertramp gällande den fria åsitsbildningen.

  Vi menar dessutom att folk i gemen uppfattar tiggeriet som stötande, inte politiska budskap om tiggeriet. När Novus 2014 gjorde en undersökning om tiggeriförbud ville hela 56% införa detta, endast 23% var emot. Vi vänder oss i vår kampanj mot fenomenet tiggeri och inte mot en grupp människor. Det finns många rapporter om att organiserade ligor utnyttjar utsatta människor, ofta romer från Rumänien och Bulgarien, till att tigga på våra gator och torg. Att se tiggeri som en positiv företeelse har vi därför svårt att förstå.

  Det andra skälet till överklagan är tolkningen av policyn. I beslutet från Skånetrafiken framgår inte överhuvudtaget vad i vår föreslagna text som skulle stå i strid med policyn. Detta tyder på att rent godtycke fått råda när beslutet fattades, och det kan inte uteslutas att vårt önskemål om att få annonsera särbehandlats negativt på grund av att det just var Sverigedemokraterna som önskade driva denna kampanj.

  Med anledning av ovanstående kommer därför Sverigedemokraterna i Region Skåne att lämna in ett överklagande av Skånetrafikens beslut till förvaltningsrätten senast fredag 14 augusti.

  Överklagan finns att läsa i här

  Skånetrafikens svar på vår ansökan

  Vår annonsförfrågan till Skånetrafiken

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna kräver utredning om Skåne Cares vidare existens

  Av Marlen Jensen den 14 juli, 2015
  0

  Med anledning av Skåne Cares beslut att samarbeta med Saudiarabiska staten kräver Sverigedemokraterna i ett initiativärende, vilket lämnas in till Regionstyrelsen, att man utreder möjligheterna att lägga ner Skåne Care AB och istället överföra dess verksamhet till förvaltningsform.

  Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne kommenterar:
  – Vi är från Sverigedemokraternas sida starkt kritiska till att Region Skåne genom Skåne Care valt att inleda ett samarbete med en islamistisk diktatur. Att samarbeta med en stat vilken konsekvent bryter mot mänskliga rättigheter, där kvinnor kränks och diskrimineras i såväl lagstiftning som praxis, där homosexualitet är straffbart, där oliktänkande och regimkritiker grips och fängslas, och där staten använder tortyr och spöstraff, är inte acceptabelt.

  Med hänsyn till hur man agerat från Skåne Cares sida i frågan om samarbetet med Saudiarabien så menar Patrik Jönsson att man gått utanför sina befogenheter:

  – Vi kräver två saker från Sverigedemokraternas sida.

  För det första kräver vi att att avtalet med Saudiarabien om att utbilda 35 läkare omgående rivs upp. På grund av Saudiarbiens statsskick och dess syn på mänskliga rättigheter är beslutet helt klart av en sådan principiell beskaffenhet att det skulle ställts under Regionfullmäktiges prövning i enlighet med ägardirektiven punkt 5.2 (bifogas). Dessutom har vi inga indikationer på att Region Skåne skulle ha överkapacitet vad gäller ST-utbildning för läkare. Därmed har Skåne Care brutit mot punkt 2.1 i ägardirektivet, då man inte har rätt till att ingå dylika avtal om inte ledig kapacitet finns. Så som utbildningssitutionen för läkare är i nuläget så saknar Region Skåne ledig kapacitet att utbilda dessa 35 Saudiarabiska läkare utan att det går ut över möjligheten att utbilda läkare för vårt eget behov.

  För det andra kräver vi att Regionstyrelsen initerar en utredning om Skåne Cares fortsatta existens. Då man inte följt ägardirektiven, och då man genom att driva det i bolagsform lyckats undvika politisk insyn i de avtal som ingåtts, menar vi att det måste utredas om bolaget skall avvecklas och verksamheten i stället skall övergå i förvaltningsform. Vi kommer därför att lämna in ett initiativärende till Regionstyrelsens kommande sammanträde, där vi yrkar på att man initierar en utredning om Skåne Care AB:s framtida existens.

  För frågor, kontakta Patrik Jönsson
  Regionråd SD Region Skåne
  0706 – 596 995
 • ”Remiss. Patientrörlighet inom ESS – vissa kompletterande förslag” HSN 2015-06-18

  Av Marlen Jensen den 18 juni, 2015
  0

  Sverigedemokraterna yrkade att följande mening skulle strykas;

   

  ”Region Skåne stödjer inte heller förslaget om att beslut ska kunna verkställas innan beslutet vunnit laga kraft”.

   

  Vi menar att man inte skall utsätta en sjuk människa för den ekonomiska stress som en förlängd väntan på beslut innebär. Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”Diabetessamordnare”, HSN 2015-06-18

  Av Marlen Jensen den 18 juni, 2015
  0

  På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i april togs beslut om riktlinjer för kunskapscentrum. Sverigedemokraterna yrkade då på att personal som var anställd vid kunskapscentrum ska förlägga minst 25 procent av sin årsarbetstid inom klinisk verksamhet.

   

  Vi ser därmed positivt på att de diabetessjuksköterskor som anses i ärendet ska ha tjänster på 50% och med förutsättningen att resterande del av tjänsten ska förläggas kliniskt.