Sverigedemokraterna i Region Skåne

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Avgift för språktolk behövs

  Av Marlen Jensen den 14 augusti, 2019
  0

  Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas när man är nyanländ och inte hunnit lära sig språket, men vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

  Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle troligen fler lära sig svenska fortare. Det är rimligt att ett krav införs där man efter en viss tids boende i Sverige bekostar sin egen språktolk. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall personer på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar förmåga att lära sig det svenska språket eller har tappat sina språkkunskaper.

  Språktolkning är också mycket kostsamt för våra vårdenheter. Redan idag tar Region Skåne ut avgifter för en stor del av hälso- och sjukvården med stöd av hälso- och sjukvårdslagens 17de kapitel. Vi anser att hälso- och sjukvårdslagen även ger utrymme för att ta ut avgifter för språktolkning. Då rätten till sjukvård får lov att avgiftsbeläggas, bör det inte finnas några legala hinder för att avgiftsbelägga rätten till tolk. Tolk nämns endast under ett ställe i hälso- och sjukvårdslagen, och då i avseende att landstingen ska erbjuda tolktjänst för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. I Danmark har man sedan halvårsskiftet 2018 endast kostnadsfri tolkning för de som varit bosatta i landet i mindre än tre år. Danmark har förvisso en lättare lagstiftning än Sverige, men även i Danmark har man rätt till tolk när det anses nödvändigt, trots det går det att ta ut avgifter där.

  Rätten till tolk bör fortsatt vara en grundläggande rättighet, men det är orimligt att den rättigheten inte begränsas till dem som är i faktiskt behov av hjälp eller inte har möjlighet att påverka sin egen situation i syfte att minimera behovet av tolk. Genom ökade incitament att lära sig svenska och därmed klara sig utan tolk vinner såväl individen som samhället i stort.

  Sverigedemokraterna i Region Skåne kommer fortsätta arbeta för att egenavgift för språktolk ska kunna tas ut i Skåne, men det är även av största vikt att ett nationellt grepp kring frågan om avgift för språktolk tas snarast, både för integrationen och för det offentligas ekonomi.

  Marlen Ottesen (SD)
  Regionråd

  Niclas Nilsson (SD)
  Regionråd

  Johan Wifralius (SD)
  Regionråd

   

 • Avgift för språktolk

  Av Marlen Jensen den 12 augusti, 2019
  0

  Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas när man är nyanländ och inte hunnit lära sig språket, men vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

  Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle fler lära sig svenska fortare. Det är rimligt att ett krav införs där man efter en viss tids boende i Sverige bekostar sin egen språktolk. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall tolkbehov på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar förmåga att lära sig det svenska språket eller har tappat sina språkkunskaper.

  Det är av största vikt att ett nationellt grepp kring frågan om avgift för språktolk tas snarast, både för integrationen och för det offentligas ekonomi. Tolktjänster och tolkningens infrastruktur kostar det offentliga ungefär 2 miljarder kronor årligen. Pengar som kärnverksamheterna i Skåne i allra högsta grad behöver.

  Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på

  -Att Region Skåne tillskriver regeringen om att införa ett nationellt avgiftssystem för språktolk.

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Marlen Ottesen (SD)

  Niclas Nilsson (SD)

  Johan Wifralius (SD)

 • Införandet av avgift för språktolk

  Av Marlen Jensen den 12 augusti, 2019
  0

  Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas när man är nyanländ och inte hunnit lära sig språket, men vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

  Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle fler lära sig svenska fortare. Det är rimligt att vi inför ett krav där man efter en viss tids boende i Sverige bekostar sin egen språktolk. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall personer på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar förmåga att lära sig det svenska språket eller har tappat sina språkkunskaper.

  Patientlagen föreskriver, att hälso- och sjukvården är skyldig att ge patienten information om bland annat hälsotillstånd och behandling, och att informationen ska anpassas till individens förutsättningar. Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver i sin tur att regionen ska erbjuda hälso- och sjukvård.

  Region Skåne tar trots sitt ansvar ut avgifter för en stor del av hälso- och sjukvården med stöd av hälso- och sjukvårdslagens 17de kapitel. Vi anser att hälso- och sjukvårdslagen även ger utrymme för att ta ut avgifter för språktolkning. Då rätten till sjukvård får lov att avgiftsbeläggas, bör det inte finnas några legala hinder för att avgiftsbelägga rätten till tolk. Tolk nämns endast under ett ställe i hälso- och sjukvårdslagen, och då i avseende att landstingen ska erbjuda tolktjänst för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

  Rätten till tolk bör fortsatt vara en grundläggande rättighet, men det är orimligt att den rättigheten inte begränsas till dem som är i faktiskt behov av hjälp eller inte har möjlighet att påverka sin egen situation i syfte att minimera behovet av tolk. Genom ökade incitament att lära sig svenska och därmed klara sig utan tolk vinner såväl individen som samhället. Personer vars hemspråk är ett av Sveriges fem minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska ska undantas från dessa regler.

  Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på

  • Att Region Skåne inför en avgiftstrappa för språktolk
  • Att Region Skåne i årsbokslutet särskilt redovisar kostnaderna för språktolk

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Marlen Ottesen (SD)

  Johan Wifralius (SD)

  Niclas Nilsson (SD)

 • Utöka det psykiska stödet vid IVF-behandling

  Av Marlen Jensen den 1 juli, 2019
  0

  Mellan 10-15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet, det vill säga att de försökt att bli med barn minst ett år utan att lyckas. Cirka två tredjedelar av paren kan få barn efter utredning och behandling.

  En av behandlingsformerna är In Vitro Fertilization förkortat IVF, betyder att ett eller flera ägg hämtas från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens spermier. Befruktningen, när ägg och spermier smälter samman, sker i laboratorium. Sedan förs ett, eller i undantagsfall två ägg, tillbaka i livmodern.

  Att genomgå en IVF behandling är både psykiskt och fysiskt krävande för patienten. Under en IVF Behandling tillför man kroppen en hel del hormoner, samtidigt som oron över om behandlingen skall lyckas finns genom hela resan. Det är inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig, man ställs inför något som man inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden kan kännas osäker och det är svårt att planera.

  När IVF-behandlingen påbörjas har uppskattningsvis cirka 19 % av kvinnorna medelsvåra till svåra depressiva symtom, och cirka 50 % hade symtom på lättare depression. Vid misslyckas behandling ökas siffrorna. Även andelen kvinnor med ångest är högre än hos genomsnittspopulationen.

  Ändå upptäcks och behandlas inte en stor del av dessa kvinnor. En förklaring kan vara att man inte rapporterar sina symtom till IVF-teamet, för att man känner en rädsla att eventuell psykisk ohälsa kan göra att man inte får sin behandling.

  Det är viktigt att sjukvården har ett helhetsgrepp om sina patienter. I dessa tider med ökad psykisk ohälsa behöver vi belysa och arbeta med problematiken på flera ställen. Med de påvisat högre siffrorna för psykisk ohälsa hos kvinnor i fertilitetsbehandling menar vi att det ska vara det skall vara standard att en kontakt för psykiskt stöd upprättas under pågående IVF behandling för att säkerställa patientens psykiska välbefinnande. Sverigedemokraterna kommer därför kämpa för att Region Skåne inför psykiskt stöd som standard vid alla IVF-behandlingar som utförs i Region Skånes regi.

  Marlen Ottesen
  Regionråd (SD)

  Camilla Nordström
  Ersättare (SD) Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Erbjud psykiskt stöd vid IVF behandlingar

  Av Marlen Jensen den 26 juni, 2019
  0

  Mellan 10-15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet, det vill säga att de försökt att bli med barn minst ett år utan att lyckas. Cirka två tredjedelar av paren kan få barn efter utredning och behandling.

  En av behandlingsformerna är In Vitro Fertilization förkortat IVF, betyder att ett eller flera ägg hämtas från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens spermier. Befruktningen, när ägg och spermier smälter samman, sker i laboratorium. Sedan förs ett, eller i undantagsfall två ägg, tillbaka i livmodern.

  Att genomgå en IVF behandling är både psykiskt och fysiskt krävande för patienten. Under en IVF Behandling tillför man kroppen en hel del hormoner, samtidigt som oron över om behandlingen skall lyckas finns genom hela resan. Det är inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig, man ställs inför något som man inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden kan kännas osäker och det är svårt att planera. Vi menar att det skall vara standard att en kontakt för psykiskt stöd upprättas under pågående IVF behandling för att säkerställa patientens psykiska välbefinnande.

  Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på

  – att Region Skåne inför psykiskt stöd som standard vid alla IVF-behandlingar som utförs i Region Skånes regi.

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Marlen Ottesen (SD)