Värna det skånska kulturarvet | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Värna det skånska kulturarvet

Historiska museet i Lund har i sina samlingar fler än 10 miljoner föremål, från äldre stenålder till tidig modern tid. Av alla landets museer är Historiska museet i Lund det enda som specifikt tar hand om och vårdar material, fynd och konst från just Skåne. De har därigenom en nyckelroll gällande att värna det skånska kulturarvet.

Trots museets viktiga verksamhet valde Kulturnämnden i Region Skåne att göra en drastisk sänkning av verksamhetsbidraget till Historiska museet i Lund detta år. Från 1 184 000 kronor år 2018 till 400 000 kronor år 2019, vilket innebär en sänkning på hela 784 000 kronor.

Detta har motiverats med att samlingsförvaltning och fyndhantering ska finansieras med statliga medel, inte med regionala, och har sagts vara en nödvändig prioritering på grund av den ekonomiska situationen.

Det är lätt att hänvisa till ett statligt ansvar, men vad hjälper det när staten i dagsläget inte tar det ansvaret? Resultatet blir att museet faller mellan stolarna, att vare sig region eller stat tar ansvar för att värna det skånska kulturarvet, och det är djupt beklagligt. Vi sverigedemokrater har därför lämnat in en motion och ett initiativärende som syftar till att under resten av 2019 försöka tillskjuta extra bidrag till museet, samt att nästa år höja det årliga regionbidraget till museet till tidigare nivå men med ett tillägg om 100 000 kr.

Det är vår mening att prioriteringar kan göras på rimligare sätt inom kulturnämndens budget än genom att dra sig undan ansvaret för att värna det skånska kulturarvet. Bland annat vore det en mer rimlig prioritering att neka bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, vilket vi föreslagit i en annan motion.

 

 

Therese Borg, ledamot i Regionfullmäktige & Kulturnämnden,

Stefan Borg, ledamot i Regionfullmäktige & Kulturnämnden

Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare

 

Frågor från press mejlas till therese.borg@sd.se

 

Värna det skånska kulturarvet – motion

Initiativärende till Kulturnämnden – Värna det skånska kulturarvet