ABF Skåne ska verka för demokrati och fri åsiktsbildning för att få bidrag från Region Skåne. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

ABF Skåne ska verka för demokrati och fri åsiktsbildning för att få bidrag från Region Skåne.

De sista dagarna har det framkommit att ABF Skåne ville hyra Folkets park i Knislinge till firandet av sitt 100-årsjubileum, men sedan ångrade sig då de fick veta att Sverigedemokraterna tidigare hyrt lokalen.

Styrelseordföranden för Folkets hus och parkförening i Knislinge uttalar sig i Kvällsposten kring det inträffade och är där tydlig med att man hyr ut till alla, både till olika föreningar och till privatpersoner, och påtalar att detta är ett måste om föreningen ska överleva ekonomiskt. De enda som nekas att hyra lokal är kriminella organisationer.

Med anledning av det som skett har nu Sverigedemokraterna i Region Skåne lämnat in ett initiativärende till Kulturnämnden i regionen, och i detta yrkat på att ABF Skåne, som får bidrag från regionen, ska tillsändas en varning p g a sitt agerande och att de, om varningen inte hörsammas, ska nekas bidrag framöver och även återkrävas på innevarande års bidrag.

Therese Borg, gruppledare för Sverigedemokraterna i Kulturnämnden i Region Skåne, kommenterar det inträffade och skälet till att ett initiativärende nu lämnats till nämnden:

Att Folkets hus och Parkförening i Knislinge utan åtskillnad mellan personer och föreningar tillhandahåller en lokal för uthyrning måste anses ligga i linje med den kulturpolitik Region Skåne själva driver, där demokrati, samhällsengagemang, fri åsiktsbildning, inkludering, tillgång till kultur för alla oavsett personliga förutsättningar och bostadsort, samt motverkande av exkludering och diskriminering är några viktiga aspekter – aspekter som också lyfts fram i den överenskommelse som finns mellan Region Skåne och folkbildningen.

 

Agerandet från ABF Skåne, som till skillnad från Folkets hus och Parkförening i Knislinge erhåller verksamhetsbidrag från Region Skåne, kan däremot INTE anses ligga i linje med den kulturpolitik som Region Skåne driver och kan inte heller anses följa överenskommelsen mellan Region Skåne och folkbildningen.

 

Det ABF Skåne gjort är att utsätta en ideell och politiskt obunden förening för en form av ekonomisk sanktion, för att föreningen behandlar alla lika och inte diskriminerar eller exkluderar. Detta är inget annat än ett osmakligt försök från ABF Skåne att påverka en förening att i framtiden motverka demokrati, fri åsiktsbildning, samhällsengagemang och inkludering genom att särbehandla Sverigedemokraterna, ett av landets och även ett av regionens största partier, och därigenom försvåra för partiet att bedriva sitt politiska arbete.

 

Frågan måste dock ses i ett större sammanhang, där det inte är viktigt vilket parti det rör sig om, utan där det är principen som är viktig. Om vi verkligen ska värna demokratiska värden, verka för inkludering, försvara fri åsiktsbildning, värdesätta mångfald och uppmuntra till samhällsengagemang, kan vi inte acceptera att studieförbund som till stor del finansierar sin verksamhet med offentliga medel agerar på detta sätt gentemot något enda demokratiskt och folkvalt parti, och dessutom låter ideella föreningar komma i kläm. Det kan inte accepteras vare sig det handlar om Sverigedemokraterna, eller om något annat parti.

 

Initiativärendet i sin helhet kan läsas här: Initiativärende. ABF Skåne ska verka för demokrati och fri åsiktsbildning för att få bidrag från Region Skåne

Frågor från press skickas till therese.borg@sd.se