Avgift för språktolk behövs | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Avgift för språktolk behövs

Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk måste finnas när man är nyanländ och inte hunnit lära sig språket, men vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle troligen fler lära sig svenska fortare. Det är rimligt att ett krav införs där man efter en viss tids boende i Sverige bekostar sin egen språktolk. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall personer på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar förmåga att lära sig det svenska språket eller har tappat sina språkkunskaper.

Språktolkning är också mycket kostsamt för våra vårdenheter. Redan idag tar Region Skåne ut avgifter för en stor del av hälso- och sjukvården med stöd av hälso- och sjukvårdslagens 17de kapitel. Vi anser att hälso- och sjukvårdslagen även ger utrymme för att ta ut avgifter för språktolkning. Då rätten till sjukvård får lov att avgiftsbeläggas, bör det inte finnas några legala hinder för att avgiftsbelägga rätten till tolk. Tolk nämns endast under ett ställe i hälso- och sjukvårdslagen, och då i avseende att landstingen ska erbjuda tolktjänst för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. I Danmark har man sedan halvårsskiftet 2018 endast kostnadsfri tolkning för de som varit bosatta i landet i mindre än tre år. Danmark har förvisso en lättare lagstiftning än Sverige, men även i Danmark har man rätt till tolk när det anses nödvändigt, trots det går det att ta ut avgifter där.

Rätten till tolk bör fortsatt vara en grundläggande rättighet, men det är orimligt att den rättigheten inte begränsas till dem som är i faktiskt behov av hjälp eller inte har möjlighet att påverka sin egen situation i syfte att minimera behovet av tolk. Genom ökade incitament att lära sig svenska och därmed klara sig utan tolk vinner såväl individen som samhället i stort.

Sverigedemokraterna i Region Skåne kommer fortsätta arbeta för att egenavgift för språktolk ska kunna tas ut i Skåne, men det är även av största vikt att ett nationellt grepp kring frågan om avgift för språktolk tas snarast, både för integrationen och för det offentligas ekonomi.

Marlen Ottesen (SD)
Regionråd

Niclas Nilsson (SD)
Regionråd

Johan Wifralius (SD)
Regionråd