Handlingsplanen för mottagning 3 i Eslöv | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Handlingsplanen för mottagning 3 i Eslöv

I januari förra året framkom att den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Eslöv tillfälligt flyttats till Lund, ett beslut som togs av enhetschefen och förvaltningschefen i samråd med fackförbunden. Anledningen till beslutet var bristen på specialistläkare, vilket länge inneburit svårigheter att upprätthålla patientsäkerheten och en god arbetsmiljö för personalen. Många av de 690 patienter som var inskrivna vid mottagningen drabbades negativt av den längre resvägen, eftersom den både blev mer tidskrävande och dyrare. Efter allt för lång tid har nu en handlingsplan tagits fram, som tyvärr innehåller väldigt många oklarheter och brister, vilket gjorde att vi sverigedemokrater begärde att ärendet skulle återremitteras.

Trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet höll med i vårt yrkande valde de att lägga fram ett eget yrkande till återremiss efter ajournering vars innebörd var som vårt. Vidare valde även C som tidigare varit enig med oppositionen i denna fråga att rösta emot återremissen.

Anneli Eskilandersson, gruppledare i psykiatri-habilitering och hjälpmedelsnämnden, kommenterar:

Det finns en reell risk för att patienterna kommer att få en ojämlik vård och att de som mår sämst inte prioriteras på grund av var de bor. Ytterligare utredning och dialog med drabbad personal och patienter är nödvändig för att hitta en annan och bättre lösning. Förnyade ansträngningar behöver göras kring att attrahera och rekrytera specialistläkare till Eslöv. Tyvärr föll Sverigedemokraternas återremiss, och det framkom med tydlighet att övriga partier i nämnden sätter sin egen partipolitik framför patienternas bästa. Då vårt yrkande ej vann gehör reserverade vi oss mot beslutet.