Initiativärende Utred en modernisering av förfrågningsunderlag för psykoterapi. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Initiativärende Utred en modernisering av förfrågningsunderlag för psykoterapi.

I huvudsakligt syfte att spara pengar infördes en karenstid efter genomgången psykoterapeutisk behandling som var så lång som 12 månader.

Detta har visat sig vara mycket olyckligt då patienter som inte varit helt färdigbehandlade varit tvingade till lång väntan innan det enligt regelverket varit möjligt att avsluta behandlingen. Under väntetiden har behandlingsframgångar kunnat spolieras och en omstart har fått ske.

Det är självklart att patienternas hjälpbehov är av olika art och grad. Det är därför omöjligt att få alla att passa in i samma mall.

Behandlarna borde få en möjlighet att i utvalda och väl motiverade fall kunna förlänga eller förkorta behandlingen med någon eller några extra behandlingar. Den fördyring detta skulle medföra borde snabbt betala tillbaka sig om man på detta sätt minskar patientens lidande och möjliggör en snabbare återgång till arbete. Dessutom är naturligtvis någon extra behandling billigare än en helt ny behandlingsomgång om ett år. Det är klart också möjligt att det någon gång går att minska en behandlingsomgång med någon behandling. Om ett förslag som ovanstående skall genomföras måste man också ta ställning till om det skall gälla alla behandlare eller endast de med längst erfarenhet. Nivån för lägsta kompetens för godkänd ackreditering höjs under 2018.

Sverigedemokraterna yrkar att det utreds om förfrågningsunderlag för psykoterapi går att förbättra enligt ovan beskrivna förslag.

Länk till initiativärendet