Insändare: Dags att Skåne stoppar omskärelse av pojkar! | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Insändare: Dags att Skåne stoppar omskärelse av pojkar!

I Region Skånes regi utförs i dag omskärelse av fullt friska pojkar finansierat med skattemedel. Verksamheten har pågått i många år i det tysta. 3,3 årliga miljoner läggs på detta, pengar som kunde rädda liv i cancervården.

Att man tillåter omskärelse av pojkar och små gossebarn (ibland under tre år gamla) är inget annat än ett övergrepp, och vi Sverigedemokrater tar å det bestämdaste avstånd från detta! Dessvärre är SD det enda parti som gör det, samtliga övriga partier inom Region Skåne har aktivt röstat ner vårt yrkande att upphöra med dessa kirurgiska ingrepp. Ett nyfött barn kan rimligen inte återge sitt eget samtycke till det oåterkalleliga ingrepp som omskärelse innebär och därmed åsidosätts både självbestämmandet och rätten till integritet som hälso- och sjukvårdslagen förespråkar.

Att utan medicinsk indikation omskära barn är något som strider mot FN:s barnkonvention, och fördöms av bl.a. Barnombudsmännen i de nordiska länderna, Svenska Läkaresällskapets etikkommitte, Barnläkarföreningen och Barnkirurgiföreningen. Omskärelse är också behäftat med avsevärda risker. De medicinska riskerna vid en omskärelse försvinner inte för att barn omskärs av läkare. I Sverige har komplikationer av allvarlig art inträffat och ett dödsfall har rapporterats i Danmark trots att ingreppen utförts av läkare.

I det fall omskärelse skall ske av icke medicinska skäl rörande personer som är 18 år eller äldre är detta att jämföra med ett estetiskt ingrepp. Detta skall i förekommande fall bekostas av den sökande själv samt ej utföras med av skattebetalarna tillskjutna medel, och ej heller utföras med inblandning av Region Skåne. Man kan dessutom fråga sig, när kommer frågan upp om att Region Skåne skall erbjuda att utföra kvinnlig omskärelse?

Vi Sverigedemokrater kommer inte att ge upp våra försök att stoppa omskärelse av friska pojkar och gossebarn. När det gäller åtgärder som rör barn, då ska barnens bästa komma i främsta rummet, inte uråldriga kulturella och religiösa sedvänjor.
Patrik Jönsson
Regionråd (SD)