Interpellation gällande brist på läkare som kan operera in DCS, smärtlindrande ryggmärgsstimulering. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Interpellation gällande brist på läkare som kan operera in DCS, smärtlindrande ryggmärgsstimulering.

Patienter med svår kronisk smärta är en grupp som är extra utsatt. Vid skattning av sin livskvalitet är den generellt i paritet med cancerpatienters och smärtan är extremt begränsande, man kan inte jobba, det sociala livet slås i spillror, det är svårt eller omöjligt med vardagssysslor som att handla eller ta en dusch och livet tappar sin mening. För de med nervsmärta kan i vissa fall morfin ge lindring, men bara marginellt. I många fall kan dock en inopererad DCS, Dorsal Column Stimulation (rymmärgsstimulering), ge god eller mycket god smärtlindring.
Elektriska signaler från en inopererad impulsgenerator sänds till de ryggmärgssegment där en elektrod är placerad. Runt två tredjedelar av patienterna blir hjälpta av denna behandling.

Det är med stor sorg jag tar emot beskedet att den goda verksamhet som byggts upp på CSK nu upphör på grund av att personal går i pension, samt att en medarbetare väljer att sluta. Att vi inte kan erbjuda de absolut mest utsatta patienterna i samhället med att operera in DCS är inte acceptabelt och större mått av redundans borde funnits! Nu är det viktigt att åtgärder sätts in för att rädda denna verksamhet.

Mina frågor till Regionrådet Anna-Lena Hogerud är därför:

Hur tänker du agera för att patienter med svår nervsmärta åter skall få möjlighet att få en DCS inopererad?

Vilka åtgärder har gjorts hittills?

Kommer vi att aktivt verka för att patienter får hjälp i andra landsting tills vår egen verksamhet åter fungerar?

 

För Sverigedemokraterna i Region Skåne.

Patrik Jönsson (SD)