Motion gällande ”Tidig upptäckt av bröstcancer” | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Motion gällande ”Tidig upptäckt av bröstcancer”

Idag erbjuds alla kvinnor från 40 års ålder mammografiundersökning för att upptäcka bröstcancer. Enligt Socialstyrelsens statistik från 2017 upptäcktes cirka 180 bröstcancerfall per 100 000 invånare i 40 års ålder, med en sedan stigande siffra. Enligt statistiken kan man dock se att det finns en inte obetydlig andel fall redan innan 40 års ålder. Redan i åldersspannet 30-34 år visar statistiken för år 2017 på 45 fall per 100 000 invånare, och i åldrarna 35-40 har det ökat till cirka 110 fall per 100 000 invånare.

En tidig upptäckt av cancer är en av grundbultarna för en framgångsrik behandling. Kvinnor uppmanas att regelbundet känna igenom sina bröst för att upptäcka förändringar, men många kvinnor tycker att detta är svårt.

I Tyskland blir man årligen från 30 års ålder erbjuden bröstkontroll inom sjukvården där bröst och lymfkörtlar palperas, och man får information om hur man gör en självkontroll av sina bröst. Siffrorna för överlevnad i Sverige är runt 80 %, medan man i Tyskland har siffror på närmre 90 %. Ett utvecklat tidigt program för upptäckt är troligen inte hela förklaringen till skillnaden, men väl värt att belysa.

Kvinnor från 23 års ålder får idag erbjudande om gynekologiskt cellprov vart tredje år när testet kommer tillbaka negativt. I samband med detta besök skulle man kunna erbjuda kvinnorna en kontroll av bröst och lymfkörtlar, i enlighet med Tysklands system.

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna

– att Region Skåne utreder möjligheterna att erbjuda regelbundna bröstkontroller till kvinnor under 40 år

– att Region Skåne utifrån utredningens slutsatser påbörjar arbetet med regelbundna bröstkontroller till kvinnor under 40 år

 

För Sverigedemokraterna Region Skåne

Marlen Ottesen (SD)