Öka tillgången till äldrepsykiatriska mottagningar | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Öka tillgången till äldrepsykiatriska mottagningar

2016 tog 41 personer över 65 år sitt liv i Skåne, vilket är nästan 30% av alla suicid i Skåne under det året. Depression är den vanligaste orsaken till självmord bland äldre och det är viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver.

Äldre personer har en förhöjd risk att drabbas av depression på grund av biologiska, sociala och psykologiska skäl. Det är viktigt att beakta risken för suicid vid depression, men även att depressioner kan förvärra en kroppslig sjukdom.

Äldrepsykiatriska tillstånd är komplicerade och inflätade i varandra och påverkas även av personens somatiska hälsa. Man behöver ha en helhetsförståelse för människan, och äldrepsykiatri bygger på förståelsen av komplexa sjukdomar och sammanhang.

Äldre multisjuka personer är en av de mest sårbara grupperna för psykiska hälsoproblem och det krävs kompetens för att upptäcka dessa och kunna ge adekvat behandling. Ofta ställs inte diagnos, utan depressiva symtom blir föremål för kommunens insatser och personen får inte den hjälp och behandling som hade varit möjlig.

Att tillskapa äldrepsykiatrisk kompetens som är nåbar för alla Skånes invånare är viktigt. I dagsläget finns endast en äldrepsykiatrisk mottagning, och denna ligger i Helsingborg. Vi anser att det exkluderar en majoritet av Skånes befolkning. För att uppnå en jämlik vård bör fler äldrepsykiatriska mottagningar öppnas upp.

 

Sverigedemokraterna yrkar därför att:

Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda var i Skåne det är lämpligt att placera äldrepsykiatriska mottagningar så att hela Skånes befolkning får tillgång till dessa.

Samt att:

– Äldrepsykiatriska mottagningar etableras på dessa platser.