Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 14

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 
 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna överklagar delegationsbeslut om att bemanna akutteam för asylsökande

  Av Marlen Jensen den 7 december, 2015
  0

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud tog den 21 oktober på delegation beslut om att bemanna ett akutteam för asylsökande på Posthusplatsen i Malmö. Den 19 november fattade Anna-Lena Hogerud ett nytt beslut på delegation, om att förlänga detta uppdrag, samt göra det mer mobilt. Vi anser att denna beslutsgång strider mot kommunallagen och har idag lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten.

  Marlen Jensen, ledamot för Sverigedemokraterna i Region Skåne kommenterar:
  Kommuner och landsting bryter just nu konsekvent mot lagar, och det måste upphöra. Enligt kommunallagen får inte beslut som rör en verksamhets omfattning fattas på delegation. Vi anser att detta i högsta grad rör omfattningen av SUS verksamhet, som är den förvaltning som fått uppdraget. 

  På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 2 december fattades ett riktigt beslut om akutteam för asylsökande, och i beslutet gavs Anna-Lena Hogerud mandat att fatta beslut om förlängning. Vi menar på att om Anna-Lena från första början hade fått lov att fatta beslutet, så hade den här punkten inte behövt finnas med. Detta styrker oss i uppfattningen om att detta inte är ett beslut som tagits i korrekt laga ordning. 

  Vi vill att beslutet laglighetsprövas, men har ej begärt att beslutet upphävs. När ärendet var uppe till beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden yrkade vi dock avslag på ärendet på följande två grunder. Dels anser vi att dessa patienter bör kunna rymmas inom befintligt uppdrag då genomsnittligen cirka 20 personer per dygn har handlagts av akutteamet. Vidare anser vi också att det inte går att upprätthålla de vårdhygieniska rutiner som finns fastslagna, om man bedriver verksamhet i lokaler som inte är avsedda för sjukvård.

  För frågor kontakta Marlen Jensen 0725-458631, marlen.jensen@sd.se

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna avslås HBTQ-utbildning i dagens HSN-möte i Region Skåne

  Av Marlen Jensen den 2 december, 2015
  0

  Under dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden behandlades 47 ärenden. Vi vill särskilt lyfta fram våra ställningtaganden i följande ärenden.

  Ärende 13 Patientavgifter
  Sverigedemokraterna ställer inte sig bakom förslaget att det ska vara samma kostnad, 200 kr, för besök till vårdcentral som akutmottagning. Att ha differentierade avgifter är ett sätt för oss politiker att försöka styra patienter att i första hand söka vård på sin vårdcentral. Vi yrkar istället att avgiften till vårdcentral ska vara oförändrad, det vill säga 160 kronor. Vi anser att avgiften för ett besök på akutmottagning i nuläget är för hög, 450 kr, och yrkar att den avgiften ska vara 350 kr per besök.

  Sverigedemokraterna ställer sig heller inte bakom att omskärelse av pojkar ska vara skattesubventionerad, och vi yrkade därför att patienten ska betala den fulla avgiften själv.
  Vi har tidigare yrkat på att Region Skåne inte ska befatta sig med omskärelse av pojkar, och vi vidhåller den ståndpunkten. Dock var detta en ren avgiftsfråga, varpå vi inte kunde påverka beslutet att avskaffa omskärelse i Region Skånes regi vid detta mötet.

  Ärende 18 Ackrediteringsvillkor Smärtmottagning (MMS)
  Sverigedemokraterna ansåg att det ursprungliga förslaget, som innebar att ersättningen skulle halveras, var en allt för drastisk minskning i ersättning till leverantörer för Multimodal smärtbehandling. Vi yrkade i första hand på att ersättningen per patient skulle minskas med cirka en tredjedel, så ersättningen skulle bli 24 500 kr per patient för fullföljd behandling.

  Då vi under sittande möte fick ta del av ett justerat förslag som innebar att ersättningen skulle bli 27 750 kronor per patient för fullföljd behandling, valde vi att bifalla detta förslag.

  Ärende 28 Utvärdering av pilot för HBTQ-utbildning
  Vi politiker ska prioritera var vi ska lägga våra gemensamma skattemedel, och Sverigedemokraterna anser inte att HBTQ-utbildning är ett område som det ska läggas mer pengar på och synnerligen inte när ekonomin i Region Skåne ser ut som den gör. Alla delregionala sjukvårdsnämnder har överskridit sina budgetar och tillgängligheten visar på dåligt resultat. Dessutom kan inte se att HBTQ-patienter har annat medicinskt behov än patienter i övrigt har.

  Att ha personal på utbildning påverkar både ekonomi och tillgänglighet, ska t.ex. en vårdcentral gå på utbildning måste verksamheten ligga nere eller gå på sparlåga. I den mån hälso-och sjukvårdspersonal har tid att gå på utbildningar så tror jag att det prioriterar att gå en utbildning inom det område som de arbetar med.

  Ärende 37 Uppdaterade riktlinjer: Våld i nära relationer
  Sverigedemokraterna anser att det är väldigt viktigt att belysa hedersrelaterat våld i riktlinjerna. Av den anledningen gjorde vi ett tilläggsyrkande på att två stycken om hedersrelaterat våld skulle införas i riktlinjerna. Vårt förslag finns bifogat. Dock återremitterades ärendet i syfte att låta tjänstemännen föra in en skrivelse kring hederrelaterat våld.

  För frågor, kontakta Åsa Erlandsson, gruppledare Sverigedemokraterna i HSN
  0725-458634

 • Insändare: Dags att Skåne stoppar omskärelse av pojkar!

  Av Marlen Jensen den 23 november, 2015
  0

  I Region Skånes regi utförs i dag omskärelse av fullt friska pojkar finansierat med skattemedel. Verksamheten har pågått i många år i det tysta. 3,3 årliga miljoner läggs på detta, pengar som kunde rädda liv i cancervården.

  Att man tillåter omskärelse av pojkar och små gossebarn (ibland under tre år gamla) är inget annat än ett övergrepp, och vi Sverigedemokrater tar å det bestämdaste avstånd från detta! Dessvärre är SD det enda parti som gör det, samtliga övriga partier inom Region Skåne har aktivt röstat ner vårt yrkande att upphöra med dessa kirurgiska ingrepp. Ett nyfött barn kan rimligen inte återge sitt eget samtycke till det oåterkalleliga ingrepp som omskärelse innebär och därmed åsidosätts både självbestämmandet och rätten till integritet som hälso- och sjukvårdslagen förespråkar.

  Att utan medicinsk indikation omskära barn är något som strider mot FN:s barnkonvention, och fördöms av bl.a. Barnombudsmännen i de nordiska länderna, Svenska Läkaresällskapets etikkommitte, Barnläkarföreningen och Barnkirurgiföreningen. Omskärelse är också behäftat med avsevärda risker. De medicinska riskerna vid en omskärelse försvinner inte för att barn omskärs av läkare. I Sverige har komplikationer av allvarlig art inträffat och ett dödsfall har rapporterats i Danmark trots att ingreppen utförts av läkare.

  I det fall omskärelse skall ske av icke medicinska skäl rörande personer som är 18 år eller äldre är detta att jämföra med ett estetiskt ingrepp. Detta skall i förekommande fall bekostas av den sökande själv samt ej utföras med av skattebetalarna tillskjutna medel, och ej heller utföras med inblandning av Region Skåne. Man kan dessutom fråga sig, när kommer frågan upp om att Region Skåne skall erbjuda att utföra kvinnlig omskärelse?

  Vi Sverigedemokrater kommer inte att ge upp våra försök att stoppa omskärelse av friska pojkar och gossebarn. När det gäller åtgärder som rör barn, då ska barnens bästa komma i främsta rummet, inte uråldriga kulturella och religiösa sedvänjor.
  Patrik Jönsson
  Regionråd (SD)

 • Motion: Inför standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin

  Av Marlen Jensen den 8 oktober, 2015
  0

  I Danmark har man arbetat utifrån standardiserade vårdförlopp i ett par år år. Deras erfarenheter av detta arbetssätt är goda. För personal blir det överskådligt vilken form av behandling som patienterna ska ha, och
  för patienterna blir det en större struktur då de vet hur deras behandling ska utformas. Genom detta arbetssätt kan också de resurser som finns användas mer effektivt, vilket i förlängningen leder till en förbättrad tillgänglighet.

  I Region Skåne arbetar vi redan utifrån standardiserade vårdförlopp gällande viss cancervård. Vi anser att tiden är mogen att börja arbeta på detta sätt även inom psykiatrin. Den psykiska ohälsan ökar och
  stället krav på förändring av vården, och vi anser att detta är ett steg i rätt riktning.

  Vår motion om detta finns att läsa här

 • Nolltollerans mot oskuldskontroller!

  Av Marlen Jensen den 8 oktober, 2015
  0

  Det har framkommit att det på vissa vårdcentraler i Skåne, och även utanför Skåne, utförs så kallade oskuldskontroller på unga kvinnor mot deras vilja och i vissa fall verkar det även till att vara barn som blivit utsatta för detta.

  Att bli utsatt för en gynekologisk undersökning mot sin vilja är ett övergrepp som kan jämställas med tortyr eller våldtäkt. Det är en oerhörd kränkning mot kvinnan, och de som blivit utsatta beskriver det just som en våldtäkt eller tortyr. Human Rights Watch fördömer dessa övergrepp och menar att det är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och även ett brott mot FN:s kvinnokonvention samt brott mot FN:s barnkonvention.

  Sverige har haft en ledande roll i kampen för kvinnors rättigheter och att dessa oskuldskontroller nu sker i vårt land ser vi med stor oro på. Att det sker på verksamheter som finansieras av Region Skåne gör att vi politiker måste agera. Det går inte att rättfärdiga dessa övergrepp med skylla på kulturella traditioner. Dessutom säger den moderna vetenskapen att det inte går att se om en kvinna är oskuld eller ej.

  Vi måste stå upp för kvinnors rättigheter och göra vad vi kan för att dessa övergrepp inte fortsätter.

  Vi har därför lämnat in en motion om att utföra kontroller om det förekommer oskuldskontroller samt att åtgärder ska vidtas för att förhindra att dessa övergrepp sker.

  Motionen finns att läsa här