Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 14

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • SDs ställningstagande på Regionstyrelsen idag

  Av Marlen Jensen den 12 maj, 2016
  0

  Här kommer Sverigedemokraternas ställningstagande på Regionstyrelsens möte den 2016-05-12 

  Ärende 7: Sverigedemokraternas motion rörande att ta fram ett förslag för att återupprätta en tågförbindelse från Hässleholm till Göteborg blev till vår och många andras glädje bifallen. Därmed kommer Nordöstra Skåne förhoppningsvis att åter få en direktförbindelse med Sveriges näst största stad inom överskådlig tid. En direkttågförbindelse mellan Hässleholm och Göteborg kan korta restiden mellan städerna med ca.1,5 timme vilket bidrar till att fler kan arbetspendla och bidrar dessutom till att fler väljer tåget framför bilen.

  Ärende 10: SD biföll liggande förslag. Alliansen yrkande på att summan på 7 miljoner inom upphandling av urologiska vårdtjänster skulle delas upp mellan Malmö och Kristianstad. Vi befarar då att summan blir för låg för att den upphandlade enheten ska kunna erbjuda vårdtjänster med urologiska operationer. Med en för låg summa blir det troligen endast mottagningsverksamhet som kommer att erbjudas.

  Ärende 15: I detta ärende föreslogs det att Regionstyrelsen skulle bevilja 200 000 kronor ur Folkhälsoberedningen internbudget till medfinansiering av WHO Collaboration Centre vilket Sverigedemokraterna yrkade avslag på. På Hälso-och sjukvårdsnämnden den 22/4 beviljades, dock mot Sverigedemokraternas vilja, att bidra med 200 000 kronor från nämndens budget till WHO Collaboration Centre. Därefter ska Region Skåne fortsätta att hjälpa till med finansiering tre år framåt, med 600 000 kronor om året. Detta blir sammanlagt 2,2 miljoner kronor. Dessa 2,2 miljoner anser vi kan göra bättre nytta i den skånska hälso- och sjukvården. I det ekonomiska läge Region Skåne befinner sig i så borde vi vara försiktiga med utgifterna.

  Vi anser dock att det är positivt att satsa på preventivt arbete, men i en mer patientnära form, såsom ökad bemanning inom vår primärvård där det preventiva arbetet i största mån utförs. Det är ofta denna typ av insatser som får stå tillbaka i dessa besparingstider.

  Dessutom bedrivs det redan mycket preventivt arbete i Region Skånes regi, till exempel Kompetenscentrum för primärvård, Centrum för primärvårdsforskning, Kunskapscentrum kvinnohälsaKunskapscentrum migration och hälsa, i dessa enheter ingår det även preventivt arbete och till viss del forskning. Vårt avslagsyrkande i Regionstyrelsen vann gehör, då Alliansen tyckte som vi.

  Ärende 27: Sverigedemokraterna är positiva till införandet av gräns- och id-kontroller för att minska inflödet av asylsökande, även om det tyvärr medför komplikationer för resenärerna. Att Region Skåne och de som utför tjänster åt oss blir ekonomiskt drabbade av en havererad statlig migrationspolitik är dock inget som vi skall lida ekonomiskt av, utan det är vår åsikt att staten skall ersätta oss ekonomiskt för kostnader och intäktsbortfall.

  I detta ärende föreslås att Regionstyrelsen i nuläget inte skall inleda en rättslig prövning gentemot staten i frågan eftersom regeringen förväntas föreslå ekonomisk kompensation i samband med höstbudgeten. Vidare föreslås att Regionstyrelsen förbehåller sig rätten att ompröva beslutet ovan i händelse av att en riksdagsmajoritet i samband med höstbudgeten beslutar att inte kompensera Region Skåne ekonomiskt.

  Sverigedemokraterna anser att det är rimligt förfarandesätt ur demokratiskt hänseende, men vi anser att om inte full ekonomisk kompensation utgår så skall en rättslig process inledas. Med full kompensation skall bland annat intäktsbortfall för såväl biljettintäkter, minskad turism, extra bemanning, materialkostnad i samband med säkerhetsanordningar, skatteintäktsbortfall med mera tas med i beräkningarna.

  Förfarandesättet med att eftersöka pengar för att få full kostnadstäckning för kostnader och intäktsbortfall rörande invandringsrelaterade kostnader borde expanderas till att gälla hela Region Skånes verksamhet.
  SD lämnade även in ett Initiativärende angående Region Skånes personalsystem:

  Byt ut nuvarande personalsystem ”HR-fönstret” till ett mer användarvänligt system.
  Region Skånes personalsystem HR-fönstret har varit en källa till frustration ända sedan sitt införande. Arbetstidsmodeller har försvunnit då de inte har kunnat implementeras i detta system. HR-fönstret drar även med sig en stor kostnad.

  Avtalet om HR-fönstret förlängs årligen om ingen uppsägning sker. För att en uppsägning ska gå rätt tillväga behöver den göras ett halvår innan årets slut. Det ger Region Skåne tid att hitta ett nytt system innan leverantören släcker ner det gamla systemet. Det är av stor vikt att personal får säga sitt när nya system införs.

  Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Avtalet gällande HR-fönstret sägs upp senast 2017-06-31
  • Arbetet med en ny upphandling gällande personalsystem snarast startar
  • Region Skåne tar snarast fram en arbetsgrupp inom regionens sektorer, där även vårdpersonal finns representerade, i syfte att säkerställa att det system som upphandlas blir användarvänligt.

  Se initiativärendet i sin helhet i bilagan.

  Regionstyrelsens dagordning. http://skane.se/organisation-politik/Kalender/kalender-om-politik/2016/sammantrade-regionstyrelsen3/

  För frågor, kontakta Patrik Jönsson Regionråd SD Region Skåne 0706 -596 995

 • Insändare: Glasögon är inget akut behov

  Av Marlen Jensen den 29 april, 2016
  0

  Den 26 april kommer regionfullmäktige att besluta om glasögonbidraget i Region Skåne. Glasögonbidraget är väldigt välkommet och något som vi Sverigedemokrater ser väldigt positivt på. 2012 lämnade vi in en motion i Region Skåne om att glasögon skulle vara kostnadsfria för barn upp till 15 år, och vi anser därmed att den nytillkomna lag som ligger till grund är ett steg i rätt riktning. Sverigedemokraterna vill att möjligheten till glasögon för barn i skolåldern ska vara likvärdig över hela landet. Barn, oberoende av föräldrarnas ekonomi, ska kunna leva och växa upp under goda förhållanden. Glasögon är viktigt och många gånger en förutsättning för att barnen ska kunna delta i fritidsaktiviteter och skolarbete på lika villkor.

  Men att detta glasögonbidrag även riktar sig till barn och ungdomar som utan tillstånd vistas i landet ser vi som direkt felaktigt. Sverige har de mest generösa asyl- och migrationsreglerna i den utvecklade världen och har man flyktingstatus nekas man inte uppehållstillstånd. Därför finns det inga sakliga skäl till att personer håller sig gömda eller vistas och lever i Sverige utan tillstånd.

  Lag och ordning ska gälla, och att undanhålla sig från avvisnings- eller utvisningsbeslut är en kriminell handling och ska klassas som det. Ingen ska nekas akut eller omedelbar vård på grund av bristande betalningsförmåga, men ett bidrag till glasögon är ingenting som kan klassas som ett akut behov.

   

  Marlen Jensen
  Gruppledare för Sverigedemokraterna i Habilitering och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne

  Patrik Jönsson
  Regionråd Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Sverigedemokraternas ställningstaganden på HSN 2016-04-22

  Av Marlen Jensen den 22 april, 2016
  0

  Gällande Initiativärende om hjärtverksamheten i Helsingborg.
  Sverigedemokraterna valde att bifalla ordförandes förslag, det vill säga att Region Skåne ska överta uppdraget att bedriva öppen vård inom kardiologi i egen regi.

  Detta beslut har vi kommit fram till är det bästa för patienten och långsiktigheten. Skulle vi yrkat bifall till initiativärendet hade vi godkänt en olaglig förlängning av avtalet, det vill vi inte stå bakom. Dessutom hade vi inte kunnat garantera att Capio hade vunnit en ny upphandling. Vi har upphandlingen av ambulansverksamheten i färskt minne. Där var det ett nytt företag som vann upphandlingen och det slutade med att företaget gick i konkurs och ambulansverksamheten fick ställas om. Den liggande planering för hjärtmottagning i Helsingborg startade redan hösten 2013, dvs. under den tid då Alliansen styrde. Ärendet har därefter behandlats på flera möten senast i december och då var det inget politiskt parti som opponerade sig.

  Gällande Initiativärende Palliativ vård i Trelleborg
  Sverigedemokraterna yrkar givetvis bifall till detta initiativ. Vi har från början yrkat avslag på att utreda en flytt av de 6 palliativvårdsplatser (hospiceplatser) som finns inom ASIH i Trelleborg till Malmö. Alliansen yrkade däremot bifall till denna utredning på Kryh-mötet i december. Men uppenbarligen har de svängt i frågan, vilket är positivt, inte minst för alla patienter och anhöriga som är i behov av dessa vårdplatser utan även för alla de som kämpar för att behålla palliativvårdsplatserna i Trelleborg. Eftersom vi är vågmästare i frågan i Hälso-och sjukvårdsnämnden så är svaret enkelt: Palliativvårdsplatserna öppnas upp i Trelleborg igen!

  Ärende 5 ”Inrättande av kunskapscentrum prevention och sjukdomsförebyggande metoder” yrkade vi avslag på med följande motivering:
  I det ekonomiska läge Region Skåne befinner sig i, anser vi inte att inrättandet av ännu ett kunskapscentrum är prioriterat. Dessa 5,5 miljoner anser vi kan göra bättre nytta i den skånska hälso- och sjukvården, t.ex. kan vi för denna peng skapa 5 vårdplatser.

  Vi anser dock att det är positivt att satsa på preventivt arbete, men i en mer patientnära form, såsom ökad bemanning inom vår primärvård där det preventiva arbetet i största mån utförs. Det är ofta denna typ av insatser som får stå tillbaka i dessa besparingstider.

  Dessutom bedrivs det redan mycket preventivt arbete i Region Skånes regi, till exempel Kompetenscentrum för primärvård, Centrum för primärvårdsforskning, Kunskapscentrum kvinnohälsa, Kunskapscentrum migration och hälsa, i dessa enheter ingår det även preventivt arbete och till viss del forskning.

  Ärende 6 ”WHO Collaboration Centre” yrkade vi också avslag på med liknande motivering som ovan.

  Ärende 12 ”Nya upphandlingar – tillgänglighetpaketet”
  Allians för Skåne yrkade under mötet på att vårdtjänster inom det urologiska specialitetsområdet skulle upphandlas i både Malmö och Kristianstad, detta till ett belopp om 4,5 miljoner kronor för Malmö och 2,5 miljoner kronor för Kristianstad. Vi valde att inte bifalla detta yrkande då vi ser en risk med att den summan inte räcker till mer än mottagningsverksamhet. Det faktiska behovet som föreligger är av dagkirurgisk verksamhet. Vid vårt föregående HSN-möte beslutade vi om utlösande av två optioner om vardera en miljon kronor gällande urologisk vård i Kristianstadsområdet.

  Ärende 13 ”Utvecklingsprojekt dans för Parkinson” hade vi följande ändringsyrkande:
  Sverigedemokraterna ifrågasätter kostnaden av detta projekt. Totalt ska detta projekt kosta cirka 300 000 skattekronor för år 2016. Ponera att det kommer igång vid halvårsskiftet, då är det 26 veckor kvar av året och de ska ha dansworkshops varannan vecka, det blir då max 13 tillfällen de kommer att träffas. Detta skulle bli cirka 23 000 kronor per workshop.

  Vi ifrågasätter skarpt hur en workshop kan kosta denna ofantliga summa.

  I projektbeskrivningen framkommer det att de äskar 45 000 kronor för fortbildning av workshopsledare, men det framkommer samtidigt att dansare har blivit utbildade i metoden ”Dans för personer med Parkinson” i januari månad. De vill även ha 50 000 kronor för att genomföra en konferens vilket vi inte anser ska belasta HSN:s ekonomi, och de vill ha 50 000 kronor för forskning. I ansökan står det att ”Möjlighet finns för forskare att följa projektet”. Det står alltså inte klart att det är forskare som ska följa projektet, då anser vi att det är anmärkningsvärt om HSN beviljar pengar för detta. Arvoden för workshopsledare uppgår till 100960 kronor, det blir 7766 kronor per workshop. Hur många ledare de är framgår inte av handlingarna.

  Vi ifrågasätter inte att dans är bra för personer med Parkinson, men varför ska det vara så omständligt och dyrt att genomföra?

  Vi yrkande på att summan Hälso-och sjukvårdsnämnden skulle bidra med sänks till 33 000 kronor.

  Gruppledare Åsa Erlandssons tankar:

  Vår regiondirektör har gått ut och sagt att vi ska vara försiktiga med utgifterna i detta ekonomiska läge som Region Skåne befinner sig i. På Regionstyrelsen på tisdag finns förslag om reformstopp samt att kostnadskontroll och kostnadsmedvetenhet ska genomsyra hela organisationen, men ändå beviljas pengar till det ena projektet efter det andra. Jag får inte ihop den ekvationen.

 • Motion: Inför gratis HPV-vaccination av pojkar

  Av Marlen Jensen den 4 april, 2016
  0

  Cancer inom huvud- och halsregionen prognostiseras fördubblas vart fjortonde år.

  Denna ökning av cancer i halsmandlar och svalg har en hög koppling till virusinfektion med humant papillomvirus och är alltså möjlig att förebygga genom vaccination mot HPV.

  Drabbade patienter är ofta i yngre medelåldern och icke rökare. Cancer i munhåla, svalg och halsmandlar behandlas ofta med en kombination av strålbehandling och kirurgi. Om cancern skall behandlas framgångsrikt efterlämnar den oftast bestående påverkan på utseende och tal samt förmåga att äta och dricka. Denna sociala påverkan och det lidande patienten får utstå ger, tillsammans med sjukskrivningskostnader och en operationskostnad på upp emot en halv miljon kronor, ett högt pris.

  HPV är även det virus som orsakar livmoderhalscancer. Region Skåne erbjuder numera kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus för flickor. Nu är det dags att även skydda pojkarna!

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • HPV-vaccination av pojkar utreds för att belysa de medicinska för-och nackdelarna samt
  • om inga avgörande medicinska invändningar föreligger införa kostnadsfri vaccination av pojkar mot HPV