Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 2

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Att ge bidrag till Ibn Rushd är inte ett välgrundat beslut

  Av thereseborg den 7 maj, 2019
  0

  I april 2018 skrev Alliansen i Kulturnämnden i Region Skåne, då som opposition, en debattartikel i vilken de framförde att studieförbundet Ibn Rushd inte borde få något bidrag för det kommande året. När Alliansen väl hade tagit över styret fullföljde de dock inte detta, utan beviljade istället Ibn Rushd ett verksamhetsbidrag om hela 666 000 kronor för år 2019.

  Med grund i detta agerande ställde Therese Borg (undertecknad) en fråga till kulturnämndens ordförande Magnus Lunderquist (KD) i regionfullmäktige den 9 april. Frågan som ställdes var om Alliansen kommer att visa att de står för vad de skrev i april 2018 genom att i framtiden inte längre bevilja bidrag till Ibn Rushd.

  Lunderquist svarade att Alliansen står kvar vid sin ståndpunkt, men inväntar resultatet av Folkbildningsrådets utredning. Han svarade också att beslut ska vara välgrundade, och att undertecknad frågeställare nästa gång ska ställa frågor i nämnden.

  Att beslut ska vara välgrundade är vi helt ense med Lunderquist om. Vi kan dock inte se vad som är välgrundat i att bevilja bidrag till Ibn Rushd trots starka indikationer på att det handlar om ett förbund som bl a genom kopplingar till muslimska brödraskapet och genom inbjudningar av antisemitiska föreläsare inte borde erhålla några som helst bidrag från det offentliga.

  Vi sverigedemokrater vill istället omedelbart stoppa alla bidrag till Ibn Rushd, vilket vi också lämnat in en motion om. Bidrag borde stoppas tills dess att förbundet (om någonsin) uppvisar en verksamhet som fullt ut är förenlig med villkoren för verksamhetsbidrag, med överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne, samt med för det svenska samhället centrala, demokratiska värderingar.

  Vidare måste det påpekas att det vittnar om en konstig demokratisyn när Lunderquist anser att frågor ska tas i nämnden istället för i fullmäktige.

  Genom att enbart ställa frågor i nämnden där vare sig allmänheten eller media kan ta del av vad som sägs, hålls väljarna ovetande om sådant de borde få ta del av. Fullmäktiges sammanträden och frågor som ställs där går däremot att ta del av genom webb-sändning.

  Demokrati handlar om folkstyre. För att demokrati ska fungera måste folket få ta del av partiernas olika argument och ställningstaganden och de beslut som fattas. Därför bör mer, inte mindre, hanteras i forum där väljarna kan ta del av det.

  Detta fick sin start genom en debattartikel från Alliansen med ett budskap till väljarna om att stoppa bidrag till Ibn Rushd. Trots detta fick Ibn Rushd bidrag igen, vilket bör bli känt utanför nämnden. Väljarna har rätt att få veta att budskapet från Alliansen tydligen bara var valfläsk.

   

   

  Therese Borg, ledamot i fullmäktige och Kulturnämnden Region Skåne (SD)

  Stefan Borg, ledamot i fullmäktige och Kulturnämnden Region Skåne (SD)

  Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare SD Region Skåne

   

   

  Publicerad i Kristianstadsbladet.

   

 • Värna det skånska kulturarvet

  Av thereseborg den 29 april, 2019
  0

  Historiska museet i Lund har i sina samlingar fler än 10 miljoner föremål, från äldre stenålder till tidig modern tid. Av alla landets museer är Historiska museet i Lund det enda som specifikt tar hand om och vårdar material, fynd och konst från just Skåne. De har därigenom en nyckelroll gällande att värna det skånska kulturarvet.

  Trots museets viktiga verksamhet valde Kulturnämnden i Region Skåne att göra en drastisk sänkning av verksamhetsbidraget till Historiska museet i Lund detta år. Från 1 184 000 kronor år 2018 till 400 000 kronor år 2019, vilket innebär en sänkning på hela 784 000 kronor.

  Detta har motiverats med att samlingsförvaltning och fyndhantering ska finansieras med statliga medel, inte med regionala, och har sagts vara en nödvändig prioritering på grund av den ekonomiska situationen.

  Det är lätt att hänvisa till ett statligt ansvar, men vad hjälper det när staten i dagsläget inte tar det ansvaret? Resultatet blir att museet faller mellan stolarna, att vare sig region eller stat tar ansvar för att värna det skånska kulturarvet, och det är djupt beklagligt. Vi sverigedemokrater har därför lämnat in en motion och ett initiativärende som syftar till att under resten av 2019 försöka tillskjuta extra bidrag till museet, samt att nästa år höja det årliga regionbidraget till museet till tidigare nivå men med ett tillägg om 100 000 kr.

  Det är vår mening att prioriteringar kan göras på rimligare sätt inom kulturnämndens budget än genom att dra sig undan ansvaret för att värna det skånska kulturarvet. Bland annat vore det en mer rimlig prioritering att neka bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, vilket vi föreslagit i en annan motion.

   

   

  Therese Borg, ledamot i Regionfullmäktige & Kulturnämnden,

  Stefan Borg, ledamot i Regionfullmäktige & Kulturnämnden

  Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare

   

  Frågor från press mejlas till therese.borg@sd.se

   

  Värna det skånska kulturarvet – motion

  Initiativärende till Kulturnämnden – Värna det skånska kulturarvet

 • Säkra Skånes elförsörjning

  Av thereseborg den 23 april, 2019
  0

  Initiativärende Regionstyrelsen 190423

  Säkra Skånes elförsörjning!

  I regeringens vårbudget finns ett förslag som innebär en åttadubbling av koldioxidskatten och en tredubbling av energiskatten för kraftvärmeanläggningar. Höjningen föreslås börja gälla från och med den 1 augusti. Om denna höjning blir verklighet stängs förmodligen elproduktionen ner i Heleneholmsverket i Malmö samma dag då den blir kraftigt olönsam.

  Heleneholmsverket levererar idag 130 megawatt el. Det motsvarar närmare 15 procent av södra Skånes effektbehov. Enligt Eon hade en stängning av Heleneholmsverket minskat tillgången på el i bland annat Malmö, Ystad, Trelleborg, Simrishamn, Svedala, Staffanstorp, och Vellinge.

  Den rödgröna regeringens klimat- och energipolitik hotar nu på allvar elförsörjningen i södra Skåne. Detta samtidigt som vi står inför en elektrifiering av fordonstrafiken i såväl Skåne som övriga landet.

  Även företagsetableringar som kräver effekt är därmed hotade och kommer att hämma den regionala utvecklingen.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför:

  att Regionstyrelsen beslutar att Region Skåne snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att inte genomföra skattehöjningar som hotar elförsörjningen i Skåne.

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne
  Niclas Nilsson

   

  Initiativärende till Regionstyrelsen – Säkra Skånes elförsörjning

 • Tillskriv regeringen om att avskaffa flygskatten

  Av thereseborg den 23 april, 2019
  0

  Initiativärende Regionstyrelsen 190423

  Avskaffa flygskatten!

  Den rödgröna regeringen införde förra mandatperioden en flygskatt på både utrikes och inrikes flygresor. Trots att flygskatten sågades av expertinstanser vid införandet infördes den. Inrikes flyget är viktigt för näringslivet, den offentliga sektorn och turistbranschen. Flygskatten i Sverige kommer inte att rädda något klimat men den riskerar att få till effekt att regionala flygplatser riskerar att läggas ner. Något som kommer att påverka den regionala utvecklingen på ett negativt sätt.

  Värt att notera i sammanhanget är att medan vi i Sverige inför en flygskatt som riskerar slå ut viktiga regionala flygplatser och skada vår ekonomi mm så planerar Kina och Indien att dubbla antalet flygplatser inom en 10 års period.

  Åtminstone ett flygbolag erbjuder i dagsläget kunderna att mot extra betalning köpa förnybart flygbränsle vilket gör att motivet med flygskatten delvis försvinner. Dessutom ser det ut som om det kommer att komma elektriskt drivna flygplan som kommer att kunna ta över delar av inrikestrafiken inom en inte allt för avlägsen framtid.

  Med andra ord, flygskatten räddar inte klimatet på jorden, den orsakar bara sämre regional utveckling i Skåne och i övriga landet och borde därför avskaffas snarast.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför:

  att Regionstyrelsen beslutar att Region Skåne snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt avskaffa flygskatten.

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne
  Niclas Nilsson

   

  Initiativärende till Regionstyrelsen – Avskaffa flygskatten

 • Regionfullmäktige 9 april 2019

  Av patrikohlsson den 11 april, 2019
  0

  Dagens möte inleddes med ett besök av revisionen, med anledning av årsredovisningen för 2018. Hård kritik riktades mot Regionstyret, vilket som bekant leddes av Socialdemokraterna under merparten av 2018, baserat på hur budgetläget ser ut och att resultatet för år 2018 var negativt. Ansvarsfrihet föreslogs och beviljades dock för samtliga nämnder och styrelser.

  Debatten om årsredovisningen fortsatte sedan, med flera inlägg från SD-politiker från deras resp. ansvarsområden. Årsredovisningen beslutades sedan läggas till handlingarna.

  Sverigedemokraterna avstod ställningstagande i ärende 5 gällande ändring av bolagsordningarna för Innovation Skåne AB och Skåne Care AB. Anledningen, som sammanfattades i en protokollsanteckning, är den tidigare kritik Sverigedemokraterna framfört gällande Skåne Care’s verksamhet och de negativa effekter som verksamheten haft på tillgängligheten i den skånska sjukvården, framförallt när det gäller avtalet med Saudiarabien och vården av krigsskadade från Libyen. Sverigedemokraterna avser återkomma med förslag om att avveckla Skåne Care AB.

  Ärende 6 gällde en motion från Vänsterpartiet om att införa månadskort som löneförmån för Regionen Skånes anställda. Utredningen visade att kostnaden för förslaget skulle landa i astronomiska summor. Som Paul Svensson (SD) anförde från talarstolen som exempel, så skulle kostnaden uppgå till 275 miljoner kr om året, om hälften av medarbetarna skulle använda erbjudandet, exklusive administrativa kostnader. Motionen föll vid votering med röstsiffrorna 10-139.

  2 motioner från Sverigedemokraterna behandlades sedan i ärendena 7 och 8.

  I ärende 7 behandlades motion om debitering av tolkkostnader, där Sverigedemokraterna föreslagit att halva kostnaden skall debiteras från 3dje året och hela kostnaden från 6tte året, då det är rimligt att invandrare hunnit lära sig språket på en nivå som gör ett normalt samtal på svenska möjligt med sjukvården. Svensk sjukvård ska dels undvika onödiga kostnader för egen del, men också verka som en aktör i samhället och uppmuntra att invandrare lär sig det svenska språket, blir anställningsbara och blir del av vårt samhälle. Inget annat parti stödde motionen, varför den föll med röstsiffrorna 30-119 vid voteringen.

  I ärende 8 behandlades motion om att utvärdera införande av städroboten TRU-D smart UVC. En sådan robot är mycket effektiv i att ta död på bakterier, och används för att städa rum t.ex när patienter är på operation. Man har t.ex framgångsrikt lyckats komma till rätta med tidigare problem med infektioner på brännskadecentrum i Uppsala, genom att införa roboten. Roboten skulle märkbart kunna förbättra vårdhygienen även på de skånska sjukhusen och därmed bidra till patientsäkerheten. Inget annat parti stödde motionen, varför den föll med röstsiffrorna 30-119 vid voteringen.

  Vid frågestunden ställde Sverigedemokraterna 4 frågor till ansvariga råd, angående
  * bidrag till Ibn Rushd.
  * anställningsförfarande på en vårdcentral där en chef anställt närstående.
  * att tillskriva och uppmana regeringen att snarast avskaffa flygskatten.
  * utredning angående uthyrning av operationssalar.