Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 2

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Att kasta tomater kring ett förlorat vårdval klär inte en styrande allians – Replik

  Av thereseborg den 7 februari, 2020
  0

  Alliansen i Skåne frågar sig i en debattartikel vad vi vill säga de 1200 barn och unga som väntar i de vårdköer som Socialdemokraterna och även Alliansen skapat under sina styren. Vårt svar är att vi lyssnar på de som varje dag går till sitt arbete i syfte att hjälpa dessa barn och unga, och vi har inget ideologiskt intresse åt vare sig det ena eller andra hållet. Vårt intresse ligger helt i att få en god vård för skåningarnas skattekronor.

  Vi sverigedemokrater har beslutat att säga nej till vårdval BUP eftersom vi ser att de negativa aspekterna med råge överväger de positiva effekterna. Detta har upprört Alliansen i Skåne som ser vårdval som den enda lösningen på köerna inom barn – och ungdomspsykiatrin. Alliansen har haft vårdvalen som ett av sina tyngsta vallöften och det är klart att detta är en öm tå vi trampat på när vi säger nej till vårdvalet.

  Att vi därför skulle vara röda som Alliansen anklagar nu oss för att vara är direkt felaktigt. Vi säger ja till privata verksamheter inom vården om vi ser att fördelarna överväger nackdelarna. Svårare än så är det inte.

  Därför tycker vi att det är tråkigt att Alliansen nu agerar så känslomässigt som de gör. Ansvaret för de långa köerna ligger på både Alliansen och de rödgröna som om vartannat har styrt Region Skåne. Vi sverigedemokrater har aldrig varit med och styrt och kan således inte heller lastas för de långa köerna.

  Sverigedemokraterna är folkets parti. Vi gör det som vi tror är bäst för skåningarna, för våra medarbetare och för den skånska sjukvården.

  Vårdvalsutredningen visar på allvarliga risker såsom problem när det gäller jämlik vård, tillgänglighet, kvalitet, specialistutbildning för läkare och kontinuitet. Professionen dvs personalen i våra verksamheter är överlag också starkt kritiska till införandet av detta vårdval, liksom patientföreningarna. Utbildningsplatser för specialistläkare kan vid detta vårdval också komma att påverkas negativt, och slutligen leda till en kompetensbrist inom det psykiatriska området. Något som skett i Stockholm där man har vårdval inom psykiatrin.

  Vi är också oroliga för att patienter som behöver samarbete med skola och socialtjänst inte kommer att få tillgång till detta i vårdvalet. I den verksamhet som finns nu är detta samarbete en naturlig del av vården. Patienter och deras föräldrar har ett behov av att få träffa samma behandlare över tid. Om vårdval införs skapas en kraftig rörlighet inom alla personalgrupper och minskar kontinuiteten för patienterna.

  Vi tar problemen med köerna som Alliansen och de rödgröna har skapat på största allvar men istället för att införa ett samhällsekonomiskt kostsamt vårdval inom Barn – och ungdomspsykiatrin förslår vi att anpassa anslagen och resurserna efter vårdbehovet i den egna verksamheten. Ge personalen som arbetar i vården mer inflytande och mandat, låt de vårdarbetare inom barn- och ungdomspsykiatrin som har inblick och expertis gällande just den verksamheten få vara med och påverka vad som behöver göras. Lyssna på patientföreningarna som besitter värdefull kunskap.

  Med tanke på alla negativa aspekter av ett vårdval vill vi istället utreda möjligheten att specifikt upphandla utredningar inom det neuropsykiatriska området barn och unga, där vi idag har väldigt lång väntetid för att se om detta är en framkomlig väg för att minska köerna.

  Sverigedemokraterna är inte orsaken till tillgänglighetsproblemen, men vi kommer däremot kämpa för att komma till bukt med dem. Dock inte genom att rasera den befintliga verksamheten på köpet.

   

  Niclas Nilsson, Regionråd och gruppledare
  Marlen Ottesen, Regionråd
  Johan Wifralius, Regionråd
  Camilla Nordström, Politisk sekreterare

 • SD är kritiska mot prioriteringar inom kulturen

  Av thereseborg den 6 februari, 2020
  0

  Under dagens sammanträde i regionstyrelsen hanterades tre motioner från Sverigedemokraterna, rörande bidrag som fördelas av kulturnämnden. En av motionerna syftade till att stoppa bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, en annan syftade till att stoppa bidrag till Malmö Arab Film Festival, och den tredje syftade till att återställa samt öka bidraget till Historiska museet i Lund efter den kraftiga sänkning av bidraget som museet fick förra året.

  Samtliga tre motioner avslogs av regionstyrelsen, vilket Niclas Nilsson (gruppledare och regionråd) samt Therese Borg (gruppledare i Kulturnämnden) är starkt kritiska emot.

  Niclas Nilsson kritiserar skälet som anges till att avslå motionerna:

  I de motionssvar som vi fått har inte ett enda av våra argument bemötts, sakfrågan har över huvud taget inte nämnts i något av svaren. Istället har vi gällande alla tre motionerna fått till svar att de ska avslås av principiella skäl, ”…då det är regionstyrelsens uppfattning att regionfullmäktige ej ska överpröva beslut som ligger inom enskilda nämnders ansvarsområde och som fattas i enlighet med fastställt reglemente.”

   

  Detta är inte ett hållbart argument för att avslå någon av motionerna. Regionfullmäktige är trots allt högsta beslutande organ i Region Skåne, och har därigenom det yttersta ansvaret för att skattemedel fördelas på ett klokt sätt inom regionen. Om regionfullmäktige uppmärksammas på att det görs prioriteringar som är mindre kloka eller till och med rent av samhällsskadliga anser vi att det är en skyldighet för regionfullmäktige att agera, även om det innebär att ett beslut i en nämnd överprövas och rivs upp. Att helt undvika sakfrågan och istället lägga allt ansvar på en enskild nämnd kan inte ses som annat än oansvarigt när det gäller så pass viktiga frågor som dessa.

   

  Therese Borg kommenterar vidare:

  Att stärka och lyfta fram andra länders kultur med hjälp av skattemedel prioriteras alltför ofta i vårt samhälle, framför att skattemedlen går till att stärka och lyfta fram svensk kultur och framförallt svenskt kulturarv. Det är en del av den splittringspolitik som vi är kritiska mot och som förts i många år, och som vi menar orsakat en stor del av de problem som finns i samhället idag med utanförskap och radikalisering.

   

  Som vi ofta påpekat behövs istället en sammanhållningspolitik i Sverige. Med en sådan politik har svensk kultur och det svenska kulturarvet en central roll och bör lyftas fram i så många sammanhang som möjligt för att kunna förena människor med olika bakgrund. Frekventa möten med den svenska kulturen och det svenska språket underlättar för människor som kommit till Sverige från andra länder att anpassa sig till majoritetssamhället. Det gör däremot inte frekventa möten med språket och kulturen som fanns i hemlandet.

   

  Regionstyrelsen borde inse att det är dags att börja prioritera på ett annat sätt och att använda nya lösningar för att kunna åtgärda samhällsproblem. Hade bidragen till studieförbundet Ibn Rushd och till Malmö Arab Film Festival stoppats hade dessa två bidrag istället kunnat gå till Historiska museet och till att värna och lyfta fram vårt kulturarv.

   

  Sverigedemokraterna reserverade sig mot att motionerna avslogs. Reservationerna och även de tre motionerna kan läsas via länkarna nedan.

  Reservation Ibn Rushd – RS 2020-02-06

  Reservation Historiska museet – RS 2020-02-06

  Reservation MAFF – RS 2020-02-06

  Ibn Rushd ska inte stödjas med skattemedel – motion

  Värna det skånska kulturarvet – motion

  Motion – Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur

   

  Frågor från press hänvisas till niclas.nilsson@sd.se eller till therese.borg@sd.se.

 • Regionfullmäktige 3 dec 2019

  Av patrikohlsson den 3 december, 2019
  0

  Johan Wifralius i talarstolen

  Dagens regionfullmäktigemöte hade få beslutsärenden, men ca 25 frågor/interpellationer. Bland dessa märktes fråga från Niclas Nilsson (SD) om konsekvensanalys av hur den förda migrationspolitiken påverkar ekonomin i Region Skåne, interpellation från Johan Wifralius (SD) om fuskåkande, samt 2 interpellationer från Niclas Nilsson (SD) angående de nyligen införda danska gränskontrollerna och elförsörjningen i Skåne.

  NIclas Nilsson i talarstolen

  Härutöver yttrade sig Sverigedemokraterna i beslutsärenden, bl.a Johan Wifralius i ärendet om medelstilldelning för System 3 och Niclas Nilsson gällande partistöd för 2020. Johan biföll majoritetens förslag i ärendet för att säkra ett smidigt genomförande av det sedan tidigare beslutade System 3, samtidigt som han kritiserade V och MP för att så tveksamheter om Region Skånes vilja att genomföra System 3, medan Niclas upprepade Sverigedemokraternas linje från budgetförslaget om att minska politikernas arvoden med 15%.

  Camilla Nordström i talarstolen

  I regionrådet Marlen Ottesens frånvaro p.g.a. mammaledighet, äntrade istället Camilla Nordström talarstolen, i interpellationsdebatten angående utredning om privatisering av den palliativa specialistvården i Malmö. Camilla slog ett slag för den specialiserade palliativa vården som en oerhört viktig verksamhet och läxade upp båda de andra blocken för att göra en pajkastningsfråga av något som berör de allra sjukaste och svagaste i vårt samhälle. Camilla anknöt vidare till frågan om den palliativa vården i Trelleborg, där Sverigedemokraterna skyndsamt vill utreda förutsättningarna för att återöppna de palliativa slutenvårdsplatserna i antingen privat eller offentlig regi, vilket som än visar sig ge bäst förutsättningar i just det här fallet. Den frågan driver Sverigedemokraterna just nu vidare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • SD-förslag om reklam vann majoritet

  Av patrikohlsson den 6 november, 2019
  0

  Sverigedemokraternas initiativärende om att Skånetrafiken markant skall utöka reklam och annonsering, bifölls i allt väsentligt vid mötet i kollektivtrafiknämnden 191106.

  Sverigedemokraternas 4 representanter i kollektivtrafiknämnden i arbete

  Syftet med initiativärendet var att öppna upp för nya intäkter från reklam och annonsering och därigenom kunna förbättra ekonomin för Skånetrafiken, och därmed även för Region Skåne.

  Vänsterpartiet saknade representation på mötet eftersom deras ersättare inte var på plats, men hade med säkerhet annars anslutit till Miljöpartiets och främst Socialdemokraternas motstånd mot Sverigedemokraternas förslag. De argument som anfördes gick i stora drag ut på misstro mot företag som vill göra reklam för sig och på att reklam och annonsering ändå inte skulle ge några nämnvärda intäkter.

  Denna generella misstro mot svenska företag delar vi givetvis inte från Sverigedemokraternas sida, och vad gäller möjlighet till intäkter så tjänar Stockholms lokaltrafik ca 350 milj kr årligen och Västtrafik ca 90 milj kr årligen på reklam och annonsering, för att nämna 2 exempel.

  Ledamöter från Moderaterna och Liberalerna stödde däremot aktivt vårt förslag, och framförde argument som liknade våra egna, som t.ex att vi givetvis skall ta tillvara alla möjligheter till intäkter som finns för att värna regionens ekonomi, och att reklam och annonser är en naturlig del av samhället som präglar vår vardag, oavsett vilket.

  Voteringen slutade med 8-5, till iniaitivärendets fördel.

  Initiativärendet i sin helhet kan läsas genom att klicka här.

 • SD är kritiska till Kulturnämndens budget.

  Av thereseborg den 2 november, 2019
  0

  Kulturnämndens budget antogs under torsdagens sammanträde, och den motsvarar inte i tillräckligt hög utsträckning den inriktning i kulturpolitiken som vi i vårt eget budgetförslag till fullmäktige angett att vi önskar se. Vi är i vissa delar extra starkt kritiska till hur medel fördelas i nämndens budget.

  Studieförbundet Ibn Rushd får fortsatt bidrag, trots att vi lämnat in en motion om att stoppa bidrag till dem. Den rapport om Ibn Rushd som tagits fram på uppdrag av Folkbildningsrådet visar att det finns grund för det vi i vår motion anfört som skäl till att vilja neka bidrag till Ibn Rushd, och vi ser det som ytterst oansvarigt att Alliansen trots det som framkommit i rapporten fortsätter att ge dem bidrag.

  Vidare fick Historiska museet i Lund innevarande år ett markant sänkt bidrag, och vi har motionerat om att bidraget både ska återställas till tidigare nivå samt ökas då Historiska museet i Lund är det enda museet i landet som specifikt tar hand om och vårdar material, fynd och konst från just Skåne. I budgeten får museet dock även nästa år bara 400 000 kr, avsett för pedagogisk verksamhet, vilket inte är på långa vägar tillräckligt för den viktiga verksamhet som museet bedriver.

  När det gäller Malmö Arabiska Filmfestival (MAFF) ser vi ett oförändrat bidrag om 500 000 kr i budgeten, stick i stäv med det vi anfört i en motion om att dra in bidraget till MAFF. Med tanke på att många som flytt eller invandrat till Sverige inte har anpassat sig till svensk kultur och inte lärt sig svenska och därmed står utanför majoritetssamhället ser vi det som direkt kontraproduktivt att i Sverige lägga skattemedel på att lyfta fram arabisk kultur och det arabiska språket.

  Därutöver menar vi att för lite medel i internbudgeten avsätts till att värna och lyfta fram kulturarvet. Vi vill se generellt ökade bidrag gällande detta, och vi har även motionerat om att Kulturnämnden ska inrätta en kulturarvsfond.

  I budgeten sänks också bidraget till Regionmuseet i Kristianstad med 1 500 000 kr. Att säga att det är felaktigt att göra på detta sätt är att gå för långt, då det finns fullt rimliga skäl till besparingen. Samtidigt befarar vi att besparingen kan få långtgående negativa konsekvenser och bland annat försämra den pedagogiska verksamheten, försvåra forskning, försvåra det kulturarvsbevarande arbetet, och försämra tillgången till kultur för olika grupper i samhället och på olika platser i Skåne.

  Avslutningsvis efterlyser vi en översyn av hur nämnden kan verka för att uppmuntra samtidskulturens aktörer att i högre utsträckning stå på egna ben.

  I den protokollsanteckning som vi lämnat in till Kulturnämnden finns mer information om hur vi ser på ovan nämnda. Den kan läsas här: PA Kulturnämndens budget

  Frågor från press hänvisas till therese.borg@sd.se