Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 2

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • SD begär särskild debatt angående gäng- och klankriminaliteten samt otryggheten

  Av thereseborg den 15 september, 2021
  0

  SD i Region Skåne begär en särskild debatt i regionfullmäktige om den utbredda gäng – och klankriminaliteten. Anledningen är att den grova våldsbrottsligheten fortsätter att breda ut sig samtidigt som det nu också är uppenbart att vi har systemhotande klankriminallitet i landet. Åratal av oansvarig invandringspolitik och icke fungerande integrationspolitik har lett till att Sverige numera är ökänt utomlands för en galopperande kriminalitet. Det går snart inte en dag utan att man kan läsa om den misslyckade invandringspolitikens konsekvenser i form av till exempel skjutningar och bombexplosioner.

  Tystnadskulturen som upptäckts i Göteborg och kriminella klaner som slåss inne på sjukhus är bara några av de allvarliga symptom som finns på att något är väldigt fel i Sverige.

  Enligt Brå:s senaste rapport ”2021:8 Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder”, ligger Sverige mycket högt i rangordningen när det gäller skjutningar och dödligt våld med skjutvapen, och toppar gällande ökning av dessa brott, vilket är allt annat än smickrande. Skjutningarna drabbar också i högre utsträckning oskyldiga som kommer i vägen för de kriminellas kulor. Otryggheten i samhället sprids i en allt snabbare takt vilket är helt oacceptabelt. Följande står att läsa i rapporten:

  ”I frågan om dödligt våld med skjutvapen ligger Sverige idag mycket högt i den europeiska rangordningen, med omkring 4 avlidna per miljon invånare. Europas genomsnitt motsvarar cirka 1,5 avlidna per miljon invånare. Inget annat land i studien uppvisar ökningar jämförbara med den i Sverige.”

  Enligt polisen finns i Sverige nu också omkring 40 klaner eller, som de också kallas, släktbaserade nätverk där medlemmar ur nätverket begår brott tillsammans.

  ”Det som är viktigt att belysa i detta är just det systemhotande, där man infiltrerar sig in i myndigheter, lokalpolitik, näringsliv i syfte att gynna de släktbaserade kriminella nätverken genom brottsliga handlingar”, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, i Expressen den 7 september 2020.

  Vissa av nätverken har enligt Staaf funnits i Sverige i decennier medan andra har kommit hit nyligen. Gemensamt är att deras verksamhet är systemhotande, genom att man förskjuter makten från staten till familjen.

  Även kriminologen Amir Rostami uttalar sig i Expressen den 7 september 2020:

  ”Både klaner och släktbaserade kriminella nätverk bygger på informella relationer, förklarar kriminologen Amir Rostami, som forskar med inriktning på gäng.

  – Det är mycket tjänster och gentjänster.

  – Det kan vara föreningslivet, det kan vara politiken. Det kan vara lokala näringsverksamheter.”

  Ett redskap är att utpressa en lokal verksamhet, eller skapa ett beroendeskap.

  – Man försöker skapa en liten stat i staten i området man lever. Ett parallellt ekonomiskt system, rättskiftning. Det är inget demokratiskt system, de vill ha total kontroll.”

  Den organiserade brottsligheten handlar inte heller bara om skjutningar, våld, hot. Vanlig organiserad brottslighet är även så kallade välfärdsbrott där brott gällande assistansersättningen är ett stort problem.

  Försäkringskassan skriver på sin hemsida: ”Brottsligheten mot assistansersättningen fortsätter och myndigheterna beskriver att problematiken kvarstår. Huvudmännen gör på kort tid stora ekonomiska vinster på sina upplägg, som går ut på att överdriva assistansbehovet, utföra mindre assistans än vad man har begärt ersättning för, alternativt inte utföra någon assistans överhuvudtaget. Det förekommer organiserade upplägg där funktionsnedsatta personer hämtas till Sverige för att ansöka om assistansersättning.”

  Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare, kommenterar:

  Utvecklingen fortsätter att gå i fel riktning allt snabbare och det måste till krafttag för att vända den utvecklingen. Därför har jag idag begärt att en särskild debatt om gäng- och klankriminalliteten och tryggheten i samhället skall hållas i regionfullmäktige. Politiker på alla politiska nivåer har en skyldighet att agera för att komma tillrätta med den grova kriminalitet och otrygghet som sprider sig i vårt samhälle. Riktiga politiker kan aldrig acceptera systemhotande kriminalitet.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

  niclas.nilsson@sd.se

  0724-672552

 • SD Region Skåne vill öka tryggheten och stoppa tjuvåkandet i kollektivtrafiken.

  Av thereseborg den 15 september, 2021
  0

  Sverigedemokraterna i Region Skåne ser med bestörtning på det ökande tjuvåkandet inom kollektivtrafiken och vill se åtgärder för att stävja utvecklingen.

  Det årliga tappet på grund av tjuvåkande har beräknats till ca 160 miljoner kr för Skånetrafikens del. Av dessa hävdas ca 90 miljoner kr bero på att Skånetrafiken på grund av pandemin ännu inte får ha framdörrarna öppna, vilket får som följd att chaufförerna inte kan agera biljettkontrollanter vid påstigning.

  Därtill är det eskalerande våldet inom kollektivtrafiken ett faktum. Aldrig tidigare har hot och våld varit så vanligt förekommande på våra färdmedel, men även på perronger och hållplatser runt om i Skåne. Det finns ett flertal studier som vittnar om ökad grad av hot och våld mot förare, men där även det allmänt hårdare klimatet i samhället gör yrkesgrupper som dessa extra utsatta.

  Ett betänkande angående ny lag om ordningsvakter m m (SOU 2021:38) är just nu ute på remiss. Region Stockholm tillhör remissinstanserna, men tyvärr inte Region Skåne. Region Stockholm har i sammanhanget yttrat att den nya lagen måste öppna för att ordningsvakter ska kunna agera biljettkontrollanter. Region Stockholm efterlyser utökade befogenheter, rätt verktyg och rätt utbildning för ordningsvakterna inom kollektivtrafiken, för att kunna klara bland annat den uppgiften.

  SD Region Skåne föreslår nu i ett initiativärende till regionstyrelsen att regeringen ska tillskrivas om att Region Skåne vad gäller ny lag om ordningsvakter m m (SOU 2021:38) anser att den måste öppna för ökade befogenheter för ordningsvakter inom kollektivtrafiken, vilket ska innefatta att ordningsvakter ska kunna agera som biljettkontrollanter. Därutöver föreslås att lämplig instans får i uppdrag att, så fort en ny lag om ordningsvakter blivit gällande och förhoppningsvis ger de önskade ökade befogenheterna, utreda om och i så fall hur ordningsvakter kan användas vid biljettkontroller inom Skånes kollektivtrafik. Länk till initiativärendet: Initiativärende till RS – Ordningsvakter tjuvåkare

  I ett annat initiativärende, lagt i kollektivtrafiknämnden, föreslår partiet att ett pilotprojekt genomförs där några ordningsvakter anställs för att verka inom ett geografiskt avgränsat område, förslagsvis del av Malmö, i syfte att förbättra tryggheten för resenärer och personal i allmänhet och för att bistå biljettkontrollanter i synnerhet. Länk till initiativärendet: Initiativärende till KTN – Pilotprojekt ordningsvakter

  Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd, kommenterar:

  Vi sverigedemokrater anser att krafttag måste tas mot den eskalerande hot – och våldsproblematiken i samhället i stort och så även inom kollektivtrafiken. Såväl personal som resande ska ha rätt att känna sig trygga på Skånetrafikens bussar och tåg. Krafttag behövs även mot det för skattekollektivet väldigt kostsamma tjuvåkandet inom kollektivtrafiken. Det krävs beslut om faktiska insatser för att både stoppa och förebygga hot, våld och tjuvåkande inom kollektivtrafiken.

  Johan Wifralius, regionråd och gruppledare i kollektivtrafiknämnden, kommenterar:

  De händelser som rapporteras in via avvikelsesystem som buss- och tågföretag använder, gäller oftast att resenärer saknar biljett eller har felaktiga färdbevis. Samtidigt uppfattar bussförarna och tågvärdarna att riktlinjerna för hur de ska handla i sådana situationer är otydliga. Istället skapar de sig egna strategier för att undvika konflikter. Belastningen tjuvåkandet orsakar för Region Skåne, för personalen i kollektivtrafiken, för skattekollektivet och för de resenärer som gör rätt för sig, är på väg mot kritiska nivåer. Vi behöver ta krafttag mot de som inte gör rätt för sig i kollektivtrafiken och vi behöver trygghet och säkerhet för både personal och resenärer.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

  0724-672552

  niclas.nilsson@sd.se

  Johan Wifralius, regionråd & gruppledare kollektivtrafiknämnden

  0708-553593

  johan.wifralius@skane.se

 • Gated hospitals är fel sätt att hantera den systemhotande kriminaliteten

  Av thereseborg den 14 september, 2021
  0

  Moderaterna har nu återigen gjort ett utspel om att man vill bygga Gated Hospitals. Orsaken denna gång är det klanbråk som utspelade sig i Lund den 6 september och som fortsatte vid sjukhuset i Lund. För oss sverigedemokrater är det viktigt att sjukvårdspersonal och patienter ska vara fredade på sjukhusen, men att bygga försvarsmurar är att kapitulera för våldet som den mycket oansvariga migrationspolitiken fört med sig. Det är de kriminella som ska sitta inhägnade, inte sjukvårdspersonal och patienter.

  Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare, kommenterar:

  I grund och botten handlar det om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett samhälle som bygger murar runt viktiga samhällsinstitutioner och olika bostadsområden, eller ska vi sätta hårt mot hårt mot kriminella element för att återvinna tryggheten i samhället? Vår bedömning är att skåningarna vill få stopp på den mångkulturella kriminaliteten, inte inhägna sjukhusen likt fängelser.

  Sverigedemokraterna välkomnar att Moderaterna agerar på grund av våldet i samhället men vi anser att de tänker fel och ger vika för våldet när de föreslår inlåsning av sjukvårdspersonalen och patienterna. Vi hade hellre sett att Moderaterna agerat kraftfull på regional nivå med att kräva restriktivare invandringspolitik och krafttag mot den invandringsrelaterade brottsligheten.

  Socialdemokraterna säger nej till Gated Hospitals, men inte av samma skäl som oss sverigedemokrater. De verkar helt enkelt inte se hur allvarligt problemet med den invandrade våldsbrottsligheten är. Trots att de haft sju år på sig i regeringsställning att ta i tu med den invandrade brottsligheten ökar den hela tiden och anses numera vara systemhotande.

  Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare, kommenterar:

  Sverigedemokraterna kommer aldrig att acceptera en ordning där våldet tillåts bestämma samhällsbilden. Istället behöver vi ett systemskifte där det blir mycket svårt att vara kriminell, där man fördömer istället för att bagatellisera livsstilen; vi får nämligen det samhälle vi förtjänar. Vi behöver få ett stopp på att vänsterpolitiker och dess vänner inom media hyllar, romantiserar, myser i TV-soffor med eller delar ut priser till tungt kriminella människor. Att en riksdagsledamot från Vänsterpartiet (Linda Snecker) kan kalla dömda kriminella i fängelser för anstaltsklienter utan att det resulterar i en mediestorm visar med all tydlighet att något är allvarligt fel i Sverige. Land ska byggas med lag, där den goda och inte den kriminelle människan hyllas i det offentliga rummet. Priset måste därför vara högt på att vara kriminell och på att bruka våld på sjukhus. En dyr mur löser inte problemet utan kommer endast flytta problematiken någon annanstans. Här tänker Moderaterna principiellt fel, eftersom deras föreslagna lösning inte åtgärdar det grundläggande problemet utan enbart innebär att kapitulera inför våldet.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

  niclas.nilsson@sd.se

  0724-672552

 • Öka incitamenten för medarbetare inom hälso – och sjukvård att genomgå handledarutbildning och att handleda

  Av thereseborg den 7 september, 2021
  0

  SD Region Skåne föreslår i en motion att de ekonomiska incitamenten för medarbetare inom hälso – och sjukvård att genomgå handledarutbildning och att handleda ska ökas, och vill även se en utökning av antalet utbildningsplatser.

  Det senaste året har Covid-19-pandemin drabbat många människor och flera branscher hårt. Främst blev den redan hårt belastade hälso- och sjukvården drabbad och detta påverkade även alla dem som studerar till vårdyrken. Det har inneburit att utbildningsuppdraget blivit ett uppmärksammat område för prioriteringar. Det ligger i regionens intresse att utbildningarna i möjligaste mån ska genomföras utan inskränkningar. Samtliga studenter behöver få ta sina examina och komma ut i arbete.

  Inom Region Skåne gavs förtur till basplaceringarna för praktik, så de praktikperioder som var under 64 timmar fick tillfälligt stängas ner. Avsikten med åtgärderna var att både minska smittspridning samt klara det enormt ökade vårdtrycket på verksamheterna. Dessvärre fanns det redan innan Covid-19 pandemin en konstaterad brist på handledare särskilt inom regionens somatiska sjukvård. Det i sin tur leder kontinuerligt till att tillgången på VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning) är begränsad.

  Under 2020 och likaså under 2021 genomfördes 9 handledarutbildningar à 24 personer per omgång. Det vill säga att 432 individer utbildades internt inom samtliga verksamheter inom Region Skåne.

  I nuläget tillhandahåller Region Skåne interna handledarutbildningar samt de reguljära handledarutbildningarna på 7,5 högskolepoäng via lärosätena i Skåne för alla yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården. Undersköterskor har en egen handledarutbildning som kallas Skånemodellen. Samtliga yrkesprofessioner som är anställda i Region Skåne har möjlighet att ansöka och delta i den interna basutbildningen för handledare.

  Paul Svensson, ledamot i regionfullmäktige och personalnämnden, kommenterar:

  På grund av den nuvarande och förväntade bristen på handledare inom hälso- och sjukvårdens professioner bör regionen utnyttja våra medarbetares kompetens och locka fler till att genomgå handledarutbildningarna. Insatserna bör fokusera på där behovet är störst. Genom att erbjuda ekonomiska incitament som en belöning för avslutad utbildning visar regionen sin uppskattning till medarbetare som genom handledning visar handlingskraft och engagemang.

   

  Jacqueline Maly, ledamot i regionfullmäktige och hälso – och sjukvårdsnämnden, kommenterar:

  En framtida vinst, av den investering det innebär att öka de ekonomiska incitamenten att handleda, kommer att vara att personalen får fler kollegor inom hälso- och sjukvården. Möjligheten att studenter som slutfört sin VFU inom regionens verksamheter och haft en välutbildad handledare framgent vill arbeta inom Region Skånes hälso – och sjukvård ökar.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Paul Svensson, ledamot i regionfullmäktige och personalnämnden

  paul.svensson@sd.se

  0724-67 29 13

  Jacqueline Maly, ledamot i regionfullmäktige och hälso – och sjukvårdsnämnden

  jacqueline.maly@skane.se

  0724-62 54 27

 • SD Region Skåne vill utreda möjligheterna för elevhälsan att vara del i vaccinationsarbetet

  Av thereseborg den 6 september, 2021
  0

  Sverigedemokraterna i Region Skåne har i ett initiativärende till Regionstyrelsen föreslagit att möjligheterna för elevhälsan att vara delaktiga i vaccinationsarbetet gällande Covid-19 utreds i dialogerna med de skånska kommunerna kring ökad vaccinationstäckning.

  Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd, kommenterar:

  För att öka vaccinationstäckningen behöver vi se över möjligheterna att utöka vaccinationsplatserna. Vi går nu in i en fas där massvaccineringen av vuxna är slutförd, men fortsatt finns ett arbete att vaccinera personer mellan 16 – 18 år.

   

  Marlen Ottesen, regionråd, kommenterar:

  Elevhälsan är en verksamhet med högt förtroende som har en unik kontakt med i stort sett alla barn och ungdomar. Elevhälsan följer elevhälsoprogrammet med hälsobesök, kontroller inklusive vaccinationsprogrammet, och har därmed en stor kompetens och erfarenhet av vaccinationer. Ett samarbete med elevhälsan kan ske på olika sätt, antingen genom att personalen inom elevhälsan utför vaccineringarna, eller att Region Skånes personal åker till skolorna.

   

  Johan Wifralius, regionråd, kommenterar:

  Om Region Skåne samarbetar med elevhälsan i arbetet med att vaccinera personer under 18 år, behöver inte de som vill vaccinera sig ta sig till en annan plats än sin vanliga skolmiljö, det blir inte ett extra moment som behöver utföras genom att ta sig någonstans. På så sätt tror vi att vaccinationstäckningen kan öka.

   

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

  niclas.nilsson@sd.se

  0724-672552

  Marlen Ottesen, regionråd

  marlen.ottesen@skane.se

  0725-458631

  Johan Wifralius, regionråd

  johan.wifralius@skane.se

  0708553593