Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 2

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Kameror för vårdpersonalens trygghet

  Av Marlen Jensen den 8 juni, 2018
  0

  En majoritet i regionstyrelsen har sagt ja till att sjukhuspersonal ska få bära kroppskamera. Detta är något som vi Sverigedemokrater i Region Skåne välkomnar och vi är glada för att Allianspartierna tillsammans med oss nu kan ge personalen denna trygghet. Ingen skall behöva stå ut med hot och våld på sin arbetsplats! 

  På senare år har trakasserier, våld och hot, ja till och med dödshot, mot sjukhusanställda på regionens sjukhus, inte minst i Malmö, eskalerat kraftigt. I fjor fick väktare eller ordningsvakter kontaktas inte mindre än 2 963 gånger och på två år har kostnaderna för väktare ökat från 23 till 29 miljoner kronor.  Det är pengar som borde ha kunnat läggas på vården i stället för på kriminella som alldeles för länge har fått härja fritt och skapa otrygghet både för personal och andra patienter. Våldskultur på sjukhus var tills för bara några år sedan ett okänt fenomen och att hota eller bära hand på personer vars uppgift är att rädda liv, otänkbart. Men − en helt ny kultur har tillåtits att slå rot och breda ut sig med en dramatiskt förändrad verklighet som följd. Därför har också kamerorna blivit en tråkig nödvändighet. 

  Regionens röd-gröna styre röstade nej till förslaget och regionrådet Henrik Fritzon, (S) konstaterar att så här vill han inte ha det − att en kamerautrustad personal är tecken på en utveckling som har gått för långt.  

  Det kan vi Sverigedemokrater bara hålla med om. Utvecklingen har gått för långt och det kan Fritzon tacka sina partisyskon i regeringen för. För det är först på senare tid som regeringen, med kniven på strupen och pressad av en stark opinion, har tvingats inse att en ansvarslös och okontrollerad invandring måste få ett stopp. Också det en sanning som vi Sverigedemokrater har hävdat länge. 

   

  Patrik Jönsson, Regionråd
  Sverigedemokraterna Region Skåne 

 • Motion: Starta upp ett projekt med artificiell intelligens inom 112

  Av Marlen Jensen den 31 maj, 2018
  0

  I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp årligen, och endast cirka 600 av dessa överlever. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med cirka 10% för varje minut som går, och det är därav av största vikt att insatser sätts in tidigt.
  Att bevittna ett hjärtstopp kan leda till mycket känslor, och det kan vara svårt att vara samlad nog att svara på 112-operatörens frågor. Studier i Danmark visar att cirka 75-80% av hjärtstoppen kunde identifieras redan i telefonen, medans resterande först identifierades när ambulansen var på plats.

  I Danmark har man tagit fram en applikation som genom artificiell intelligens kan känna igen tecken på att någon ringer till 112 om ett hjärtstopp. Det pilotprojekt man har genomfört visar att applikationen fångat upp 92 % av hjärtstoppen. Den har ett väldigt stort värde när någon ringer in och ger missvisande information, eller har misstolkat situationen och t.ex. fokuserar på eventuella skador den drabbade kan ha fått i samband med hjärtstoppet.
  Telefonsamtalen analyseras live av den artificiella intelligensen. Den identifierar och värderar risken för hjärtstopp genom att lyssna av den samlade ljudbilden i samtalet. Genom historisk data känner den artificiella intelligensen av mönster i ord, andning och tonläge. Om en risk identifieras dyker en varning upp på skärmen hos operatören, som kan omvärdera samtalet. Detta ska självklart ses som en hjälp till operatörerna och inte som en helt egen bedömning, då operatörerna först och främst ska ge hjälp och råd utifrån sin kompetens. Men där finns en potential i artificiell intelligens, och kan vi öka antalet snabbt identifierade hjärtstopp kan vi rädda fler liv.

  Sverigedemokraterna yrkar därför att:
  – ett pilotprojekt med artificiell intelligens inom 112 startas upp i likhet med det pilotprojekt som
  genomförts i Danmark.

 • Utred möjligheten att debitera hela eller del av tolkkostnaden.

  Av Marlen Jensen den 21 maj, 2018
  0

  En nödvändig förutsättning för att flertalet nyanlända skall ha en realistisk förutsättning att kunna försörja sig och kunna undvika att hamna i ett utanförskapsområde är att personen ifråga lär sig svenska. Gratis utbildning i svenska språket erbjuds alla nyanlända. Ibland uppfattas motivationen att lära sig svenska som svag och resultatet blir därefter. Det är i praktiken möjligt att leva resten av livet i ett utanförskapsområde utan att kunna kommunicera på svenska. I alla kontakter med sjukvården erbjuds gratis språktolk. Detta stimulerar inte till att lära sig svenska som är så viktigt för att kunna bli anställningsbar.

  Hälso- och sjukvårdslagen slår heller inte fast att personer med annat hemspråk än svenska alltid har rätt till tolk, den skyldighet som finns är att anpassa information efter individens förutsättningar och behov.

  Sverigedemokraterna menar att ett ekonomiskt incitament skulle öka motivationen och föreslår därför att:

  Under de tre första åren i Sverige är språktolkhjälp gratis.

  Mellan tredje och sjätte året debiteras halva språktolkkostnaden.

  Efter sex år i Sverige debiteras fulla språktolkkostnaden om behov av tolk finns

  Hörselskadade, döva och dövblinda ska dock undantas från dessa regler, och likaså personer vars hemspråk är ett av Sveriges fem minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

  Om det är omöjligt att debitera språktolkkostnader på grund av juridiken får i stället en motsvarande hög avgift som kallas tidsspillan införas.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Regionfullmäktige ger berörd nämnd/ nämnder i uppdrag att utreda hur den aktuella motionens andemening kan omsättas i praktiken.
  • Regionfullmäktige beslutar att utredning skall presenteras i så god tid att regionfullmäktiges beslut kan börja gälla från halvårsskiftet 2019.
 • Utvärdera TRU-D smart UVC.

  Av Marlen Jensen den 21 maj, 2018
  0

  Det är allmänt känt att multiresistenta bakterier orsakar stora bekymmer i sjukvården.

  Utbrott med Vancomycin Resistenta Enterococcer (VRE), Meticillin Resistenta Staffylococcus Aureus (MRSA), Chlostridium difficile och andra svårhanterade infektioner är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten.

  Nyligen publicerades en artikel från Brännskadecentrum i Uppsala som beskriver tre års samlade erfarenheter av att använda av en TRU-D smart UVC. Man hade allvarliga problem med en multiresistent infektion som återkom gång på gång. Under loppet av ett halvår hade man åtta infekterade patienter vilket resulterade i att man fick Lex Maria anmäla sig själva.

  En bakteriedödande städrobot med ultraviolett strålning införskaffades då (pris > 1 milj kr).

  Roboten tar död på alla levande mikroorganismer i rummet och är även farlig för människor. Roboten styrs från ett annat rum och kan när som helst avbrytas. En grundstädning tar 45 minuter och kan t. ex genomföras när patienten är på operation.

  Roboten har hållit kliniken vid Brännskadecentrum i Uppsala infektionsfri i tre år.

  En skånsk städrobot skulle t. ex kunna placeras hos vårdhygien för lämpliga insatser och utvärdering av effektiviteten.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför att: 

  • Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur införskaffande och användandet av en TRU-D smart UVC kan förbättra patientsäkerheten avseende vårdrelaterade infektioner,
 • Initiativärende: Låt transportörer hjälpa synskadade hitta rätt på sjukhusen

  Av Marlen Jensen den 16 maj, 2018
  0

  Synskadade möter många problem i vardagen. Bland annat kan det för en synskadad vara mycket svårt att hitta i obekanta miljöer, exempelvis sjukhus. En god sjukvård måste dock erbjuda god tillgänglighet för alla, även synskadade.

  I praktiken får man som synskadad ett visst antal ledsagartimmar beviljade av kommunen. Då en synskadad behöver uppsöka sjukhus kan dock många sådana ledsagartimmar förbrukas, särskilt om den synskadade måste besöka sjukhus på annan ort. Ledsagaren måste då åka med i taxi fram och tillbaks till sjukhuset, och dessutom sitta och vänta en stor del av den tid den synskadade vistas där. Den tid ledsagaren aktivt hjälper den synskadade är i sammanhanget tämligen kort.

  Detta är ett praktiskt problem som man på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan åtgärda. På de flesta större sjukhus finns redan transportörer som kör patienter mellan olika delar av sjukhuset och som därmed är väl förtrogna med lokalerna. Att hjälpa synskadade till rätta skulle vara en mycket lämplig uppgift för transportörerna. Lämpligen kan man låta de synskadade själva boka transportör via telefonväxeln, då synskadade inte alltid har så lätt att hantera ”appar” och liknande.

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att man utreder möjligheten att låta sjukhusens transportörer sköta ledsagning av synskadade inom sjukhusen i Region Skåne.

  Länk till initiativärendet