Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 21

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Samarbetsavtal för Spårvagnar i Skåne (SPIS) RUN 2015-04-17

  Av Marlen Jensen den 17 april, 2015
  0

  Vi Sverigedemokrater anser att spårvagnsprojektet SPIS är för dyrt och att det istället skall satsas på att utveckla superbusskonceptet för stadstrafik.

  Det sker nu en snabb teknikutveckling när det gäller elektrifiering av bussar för stadstrafik. Inom en snar framtid kommer det sannolikt att finnas elektrifierade busskoncept som är miljömässigt likvärdiga med spårvagnar till ett mycket lägre pris. Redan idag har vi miljövänliga superbussar i Malmös stadstrafik som driv av miljövänlig biogas.

  Det är dessutom mycket enklare och billigare att ändra linjedragningarna för bussar än spårvagnar. Sannolikt är också risken för olyckor mindre med bussar då dessa inte kan spåra ur som spårvagnar. Elektrifierade bussar kommer sannolikt också att bullra mindre än spårvagnar. Sammanfattningsvis ser vi inte vitsen med att välja spårvagnar före superbussar.

  Vi valde därför att yrka att Region Skåne skall avsluta sammarbetet i projektet SPIS.

  Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • Somali information and Business Center RUN 2015-04-17

  Av Marlen Jensen den 17 april, 2015
  0

  Vi Sverigedemokrater är emot satsningar/projekt som riktar sig till enskilda etniska grupper. Den oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken har lett till stora problem i samhället, inte minst hög arbetslöshet och stort utanförskap.

  Dessa problem löses i huvudsak genom att snarast kraftigt begränsa mottagandet av invandrare och flyktingar. Därigenom skulle situationen på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden snabbt förbättras. Landets ekonomi skulle också snabbt förbättras då behovet att låna pengar för att finansiera den oansvariga invandringspolitiken också upphör.

  Vi anser också att de problem som den oansvariga invandrings och flyktingpolitiken medför skall finansieras av straten då det är regeringen som bestämmer omfattningen av denna politik.

  Då vårt yrkande på avslag inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”Uppföljning prognos 2015” SNSUS 2015-04-16

  Av Marlen Jensen den 16 april, 2015
  0

  Sverigedemokraterna ser allvarligt på budgetunderskottet. Vi har därför valt att bifalla Allians för Skånes tilläggsyrkande.

  I de för ärendet medföljande handlingarna anser vi att kvaliteten är ¨så låg och svårförståelig att de framgent måste göras om. Det går inte att följa vad som pengarna gått till och det är ingen struktur på materialet. Detta omöjliggör en granskning av en icke fackman och så kan vi inte ha det, de av skåningarna förtroendevalde politikerna måste på ett rimligt enkelt sätt klara att sätta sig in i materialet.

 • ”Vårdhundar i Region Skåne – Uppföljning” BPPT 2015-04-13

  Av Marlen Jensen den 13 april, 2015
  0

  HSN anslogs 400.000:- för en försöksverksamhet med vårdhundar. Denna verksamhet genomfördes dock på ett föga vetenskapligt sätt. Patientens status utvärderades inte enligt ett fastlagt undersökningsprotokoll. Ibland skedde ingen utvärdering, utvärderingen skedde vid olika tidpunkter osv. Detta omöjliggör att verksamheten bidrar till att klarlägga vårdhundens nytta.

   

  Andra forskningsfynd hos vuxna har dock visat på positiva effekter på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens, depression och apati samt på oxytocin- och kortisolnivåer. I Sverige har goda erfarenheter från praktiska försök med hund i äldreomsorg rapporterats. Sverigedemokraterna ser därmed positivt till att fortsätta försöksverksamheten med vårdhundar, men att den fortsättningsvis sker på ett mer vetenskapligt sätt, för att undvika resursslöseri.

 • ”Intern kontrollplan 2015 – Sjukvårdsnämnd Kryh” SNKRYH 2015-04-10

  Av Marlen Jensen den 10 april, 2015
  0

  Då vårt yrkande om återremiss inte bifölls väljer vi att inte vidare deltaga i beslutet samt reservera oss mot beslutet att inte återremittera ärendet. Vi vänder oss mot att flera av målen är skandalöst lågt satta. T.ex. i punkten 2a talar man om att väntetiden från misstanke om cancer till behandlingsstart skall minska jämfört med 2014. När man betänker att i vissa fall mindre än 10% av de cancerdrabbade får behandlingsstart inom den rekommenderade tiden är det självklart att någon procentenhets ökning inte kan anses vara tillräckligt för måluppfyllelse. Självklart måste målet vara att ALLA cancerpatienter får behandlingsstart inom den rekommenderade tiden. Ytterligare exempel punkten 2f.  Omhändertagandet av patienter med hjärtinfarkt skall förbättras. Självklart bör målet vara att ALLA behandlas enligt gällande riktlinjer.

  Rörande det faktum att flera mål kontrolleras med stickprovstagning en gång om året är det möjligt att det borde ske mer frekvent, en gång kan vara otillräckligt.