Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 21

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraternas ställningstaganden i dagens Hälso- och Sjukvårdsnämnd

  Av Marlen Jensen den 26 mars, 2015
  0

  I dagens Hälso- och Sjukvårdsnämnd var bland annat ärendet om att återta ambulanssjukvården i egen regi, samt ”Handlingsplan: Hälsoinriktad hälso- och sjukvård 2015” uppe för beslut. På mötet valdes också representanter till Funktionshinderrådet.

   

  Åsa Erlandsson, gruppledare för Sverigedemokraternas HSN-grupp kommenterar:

  Trots vården lider stor brist på vårdplatser och brottas med tillgänglighetsproblem föreslår den styrande S+MP-minoriteteten att dra igång helt nya projekt med osäkra effekter. Sverigedemokraterna är av den åsikten att pengarna, 32 miljoner, behövs för att tillskapa fler vårdplatser på våra sjukhus enligt fördelning efter behov. Däremot anser vi att Hepatit B-vaccinering till barn är en nödvändig åtgärd till en utsatt grupp. Då vårt förslag röstades ner valde vi att stödja Allians för Skånes förslag vilket var snarlikt vårt eget yrkande.

   

  Rörande frågan om att återta ambulanssjukvården till egen offentlig regi säger Åsa Erlandsson:

  -Ambulanssjukvården är alldeles för viktig för att underställas privata intressen.  Vi har alla kunnat bevittna Sirius Humanums konkurs och detta är något som vi Sverigedemokrater inte vill uppleva igen. Att riskera att stå utan ambulanser är ett risktagande vi inte kan ställa oss bakom. Vi har också fått signaler från ambulanspersonalen som indikerar missnöje med arbetssituationen och bristande trygghet.

   

  Slutligen vill Åsa passa på att kommentera den märkliga situation som uppstår när det skall väljas representanter till Funktionshindersrådet:

  – I det Centrala Funktionshinderrådet tillsätts 16 ordinarie och 16 ersättare. I Brukarsamverkan på förvaltningsnivå utses det 18 politiker. Tillsammans ger detta 50 politiker. Ingen av dessa är Sverigedemokrat trots att vi är såväl tredje största parti men också vågmästare i såväl Regionfullmäktige som HSN och Regionstyrelse. Sättet på hur dessa platser tillsätts måste ses över för en bättre och mer proportionell fördelning sett till valresultatet. Det handlar om att vara väl insatt i ärenden, i detta fall frågor kring de med funktionsnedsättning, när beslut skall fattas.

   

  För frågor, kontakta Åsa Erlandsson
  Gruppledare Sverigedemokraterna Hälso- och Sjukvårdsnämnden
  asa.erlandsson@sverigedemokraterna.se
  0725 – 458 634

 • ”RFSL Verksamhetsbidrag 2015 inom det sociala området” HSN 2015-03-26

  Av Marlen Jensen den 26 mars, 2015
  0

  RFSL ansökte inför verksamhetsåret 2015 om 800 000 kr från hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden beslutade 2015-01-23 att ge föreningen 200 000 kr i bidrag för psykosocialt stöd för kvinnor som har sex med kvinnor samt för transpersoner. Då hälso- och sjukvårdnämnden redan nekat RFSL 600 000 kr finner vi det anmärkningsvärt att vi nu ska bifalla ett äskande på 300 000 kr. Vi anser att dessa pengar gör bättre nytta i den offentliga vården. I den mån dessa personer behöver psykosocialt stöd kan detta erbjudas via den offentligt drivna sjukvården.

  Vårt yrkande primärt var avslag, då detta inte vann gehör valde vi att stödja Allians för Skånes förslag om återremiss, då vi även ansåg att oklarheter fanns i ärendets beredning.

 • ”Psykiatriöverenskommelse 2015” HSN 2015-03-26

  Av Marlen Jensen den 26 mars, 2015
  0

  Sverigedemokraterna ser det som väldigt positivt att man väljer att satsa ännu mer på psykiatrin än tidigare år. Psykiatrin är och har länge varit ett eftersatt område som kräver stora satsningar för att klara av de utmaningar som finns. Därför yrkar vi bifall till förslaget.

  Vi ser dock med viss oro på liggande förslag, och känner att det finns en risk att det är underfinansierat och att ekonomin enbart kommer tillåta påbörjan av flertalet projekt som sedan kommer rinna ut i sanden. På budgetfullmäktige 2014-12-08 hade Sverigedemokraterna ett eget budgetförslag som innebar 160 miljoner mer till den skånska sjukvården jämfört med den styrande S+MP-minoriteten. Med vår budget hade vi kunnat lägga mer pengar på psykiatrin i Skåne.

 • ”Handlingsplan: Hälsoinriktad hälso-och sjukvård 2015” HSN 2015-03-26

  Av Marlen Jensen den 26 mars, 2015
  0

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på hela ärendet utom satsningen på Hepatit B vaccinering av barn. Vi anser att det liggande förslaget innehåller många bra preventiva insatser som bör införas framgent. Flera av de preventiva insatserna arbetas det redan med i viss utsträckning. Vi anser att denna summa pengar, 32 miljoner, istället ska gå in i verksamheterna och tillfalla HSN för fördelning, främst i syfte att tillföra fler vårdplatser där behovet är som störst. Då Alliansens förslag var snarlikt Sverigedemokraternas valde vi att lägga vår röst på det förslaget när vårt eget föll.

  Eftersom vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att lägga en protokollsanteckning i ärendet.

 • ”Val av ledamöter till funktionshindersrådet” HSN 2015-03-26

  Av Marlen Jensen den 26 mars, 2015
  0

  I den här organisationen för brukarsamverkan väljs 16 ordinarie politiker och 16 ersättare till det Centrala funktionshindersrådet och det väljs 18 politiker till brukarsamverkan på förvaltningsnivå. Här har det valts ut 50 politiker och inte en enda representerar Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är Region Skånes tredje största parti och får trots det ändå inte vara delaktiga i denna samverkan, vilket vi anser är en demokratisk brist.