Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 22

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • ”Uppföljning prognos 2015” SNSUS 2015-04-16

  Av Marlen Jensen den 16 april, 2015
  0

  Sverigedemokraterna ser allvarligt på budgetunderskottet. Vi har därför valt att bifalla Allians för Skånes tilläggsyrkande.

  I de för ärendet medföljande handlingarna anser vi att kvaliteten är ¨så låg och svårförståelig att de framgent måste göras om. Det går inte att följa vad som pengarna gått till och det är ingen struktur på materialet. Detta omöjliggör en granskning av en icke fackman och så kan vi inte ha det, de av skåningarna förtroendevalde politikerna måste på ett rimligt enkelt sätt klara att sätta sig in i materialet.

 • ”Vårdhundar i Region Skåne – Uppföljning” BPPT 2015-04-13

  Av Marlen Jensen den 13 april, 2015
  0

  HSN anslogs 400.000:- för en försöksverksamhet med vårdhundar. Denna verksamhet genomfördes dock på ett föga vetenskapligt sätt. Patientens status utvärderades inte enligt ett fastlagt undersökningsprotokoll. Ibland skedde ingen utvärdering, utvärderingen skedde vid olika tidpunkter osv. Detta omöjliggör att verksamheten bidrar till att klarlägga vårdhundens nytta.

   

  Andra forskningsfynd hos vuxna har dock visat på positiva effekter på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens, depression och apati samt på oxytocin- och kortisolnivåer. I Sverige har goda erfarenheter från praktiska försök med hund i äldreomsorg rapporterats. Sverigedemokraterna ser därmed positivt till att fortsätta försöksverksamheten med vårdhundar, men att den fortsättningsvis sker på ett mer vetenskapligt sätt, för att undvika resursslöseri.

 • ”Intern kontrollplan 2015 – Sjukvårdsnämnd Kryh” SNKRYH 2015-04-10

  Av Marlen Jensen den 10 april, 2015
  0

  Då vårt yrkande om återremiss inte bifölls väljer vi att inte vidare deltaga i beslutet samt reservera oss mot beslutet att inte återremittera ärendet. Vi vänder oss mot att flera av målen är skandalöst lågt satta. T.ex. i punkten 2a talar man om att väntetiden från misstanke om cancer till behandlingsstart skall minska jämfört med 2014. När man betänker att i vissa fall mindre än 10% av de cancerdrabbade får behandlingsstart inom den rekommenderade tiden är det självklart att någon procentenhets ökning inte kan anses vara tillräckligt för måluppfyllelse. Självklart måste målet vara att ALLA cancerpatienter får behandlingsstart inom den rekommenderade tiden. Ytterligare exempel punkten 2f.  Omhändertagandet av patienter med hjärtinfarkt skall förbättras. Självklart bör målet vara att ALLA behandlas enligt gällande riktlinjer.

  Rörande det faktum att flera mål kontrolleras med stickprovstagning en gång om året är det möjligt att det borde ske mer frekvent, en gång kan vara otillräckligt.

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna stöder ny tågdepå i egen regi

  Av Marlen Jensen den 8 april, 2015
  0

  I morgon torsdag skall Regionstyrelsen besluta om att gå vidare med planerna på en tågdepå i Kärråkra, Hässleholm. Diskussioner har förts om depån skall uppföras och förvaltas i egen regi eller om den skall uppföras och förvaltas i privat regi. Sverigedemokraterna, vilka är tungan på vågen i frågan, har efter ett helt enigt gruppmöte ställt sig positiva till att gå vidare med depåbygget och landat i att tågdepån skall uppföras och förvaltas i egen regi i enlighet med liggande förslag.

  Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:
  – Vi har sett hur man genom att privatisera underhållet på järnvägssidan fått ett försämrat underhåll där kortsiktiga vinster tycks styra framför långsiktigt hållbara lösningar. Vi ser också fördelar med att ha rådighet över depån så att Region Skåne i samråd med Öresundståg AB kan styra över tillgången till depån och den framtida utvecklingen av densamma. Det är också vår uppfattning att Region Skåne får mest ut av skattepengarna genom att vi går vidare med depån i egen regi, dels lånar vi till en ränta som är väldigt låg, dels beräknas konceptet att generera besparingar på runt 50 miljoner av de rörliga kostnaderna vilket gynnar de skånska skattebetalarna.

  För frågor, kontakta 
  Patrik Jönsson
  Regionråd SD Region Skåne
  0706 -596 995

 • Motion: Inför kostnadsfri behandling av tandlossning (parodontit)

  Av patrik.jonsson den 7 april, 2015
  0

  Mellan 40 och 50% av den vuxna befolkningen berörs av tandlossning orsakad av parodontit. Detta är ett problem som idag ges för lite uppmärsamhet och ett problem som vi Sverigedemokrater vill sätta in åtgärder för att förbättra för de som drabbats eller ligger i riskzonen att drabbas.

  Parodontiten beror på en infektion och kroppens reaktion på denna infektion. Det finns också ett samband med andra sjukdomar bl. a. hjärt- kärlsjukdomar. Exakt hur sambanden ser ut är inte känt, men forskning pågår.

  Utvecklingen av parodontit kan förebyggas genom god tandhygien och hjälp av tandhygienist/ tandläkare. Denna profylax är relativt billig, men prioriteras ofta bort av individer med låga eller inga inkomster. Man kan jämföra med t ex influensa där patienter redan idag får profylax i form av kostnadsfri vaccination. Om parodontiten får fortsätta oupptäckt och obehandlad kan detta senare leda till tandförlust och t.ex. hjärt- kärlsjukdomar. Då kan stora kostnader som hamnar inom sjukvården uppstå. Att undvika detta torde ur såväl mänskligt som ekonomiskt perspektiv vara en god idé.

  Sverigedemokraterna anser att munhålan är en del av kroppen och att profylax, diagnosticering samt behandling av tänder därför borde ingå i högkostnadsskyddet. Då det enligt vår bedömning för närvarande inte finns utrymme i Region Skånes budget att täcka kostnaden för parodontitens följder så som behov av bettrekonstruktion med bryggor m.m. så väljer vi att i nuläget avstå från att föreslå att detta ingår i högkostnadsskyddet. Däremot är det vår bedömning att kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit kan ge såväl kostnadsbesparingar i flera andra delar av sjukvården såväl som minskat mänskligt lidande för den drabbade, varför det finns goda ekonomiska incitament att genomföra vad som i motionen föreslås.

  Sverigedemokraterna har för att göra förbättringar inom området motionerat i Regionfullmäktige, där våra förslag dels innebär att Region Skåne inför kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit för medborgarna i Region Skåne, dock ej följderna av parodontit. Dessutom föreslår vi att man informerar medborgarna i Region Skåne om riskerna med parodontit samt att ovan nämnda profylax, diagnosticering och behandling av parodontit är kostnadsfri. Motionen finns på länk nedan:

  Kostnadsfri parodontitvård