Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 23

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • ”Handlingsplan: Hälsoinriktad hälso-och sjukvård 2015” HSN 2015-03-26

  Av Marlen Jensen den 26 mars, 2015
  0

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på hela ärendet utom satsningen på Hepatit B vaccinering av barn. Vi anser att det liggande förslaget innehåller många bra preventiva insatser som bör införas framgent. Flera av de preventiva insatserna arbetas det redan med i viss utsträckning. Vi anser att denna summa pengar, 32 miljoner, istället ska gå in i verksamheterna och tillfalla HSN för fördelning, främst i syfte att tillföra fler vårdplatser där behovet är som störst. Då Alliansens förslag var snarlikt Sverigedemokraternas valde vi att lägga vår röst på det förslaget när vårt eget föll.

  Eftersom vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att lägga en protokollsanteckning i ärendet.

 • ”Val av ledamöter till funktionshindersrådet” HSN 2015-03-26

  Av Marlen Jensen den 26 mars, 2015
  0

  I den här organisationen för brukarsamverkan väljs 16 ordinarie politiker och 16 ersättare till det Centrala funktionshindersrådet och det väljs 18 politiker till brukarsamverkan på förvaltningsnivå. Här har det valts ut 50 politiker och inte en enda representerar Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är Region Skånes tredje största parti och får trots det ändå inte vara delaktiga i denna samverkan, vilket vi anser är en demokratisk brist.

 • ”Motion: Återta ambulanssjukvården i egen regi” HSN 2015-03-26

  Av Marlen Jensen den 26 mars, 2015
  0

  Sverigedemokraterna ställer sig positiva till en utredning gällande återtagandet av ambulansverksamheten till offentlig regi, men vi tycker dock inte att man ska bryta ingångna avtal vilket sannolikt leder till mångmiljonkostnader. Sverigedemokraternas inställning är att ambulansverksamheten bör vara i offentlig regi.

 • Utveckling av regional samverkansplattform för sociala innovationer RUN 2015-03-13

  Av Marlen Jensen den 13 mars, 2015
  0

  Vi Sverigedemokrater är mycket positivt inställda till satsningar på innovationer och på satsningar som leder till ett kreativt och utvecklande klimat. I ärende 17 ”Utveckling av regional samverkansplattform för sociala innovationer” saknade vi någon form av utvärdering av tidigare år satsningar på sociala innovationer och var därför tveksamma till att bifalla ärendet. Då vi inte heller på nämndsmötet kunde få någon form av feedback som visar på nyttan med tidigare satsningar valde vi att yrka avslag på ärendet och reserverade oss därför också till förmån för vårt avslagsyrkande.

 • ”Anmälan av informationshandlingar” SNKRYH 2015-03-11

  Av Marlen Jensen den 11 mars, 2015
  0

  Det är anmärkningsvärt att man inte har lyssnat på berörd personal innan man genomförde genomgripande förändringar på Kvinnokliniken i Ystad. I och med dessa förändringar anser läkargruppen, som inkommit med skrivelsen, att patientsäkerheten äventyras och därmed måste vi politiker reagera och agera. I skrivelsen framkommer även flera förbättringsförslag som bör tas i beaktning, för att uppnå en god kvinnosjukvård.

   

  Sverigedemokraterna vänder sig emot att man riskerar patientsäkerheten genom att inte lyssna på personalens åsikter innan stora förändringar genomförs.