Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 25

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • ”Upphandlingsplan 2015” HSN 2015-01-23

  Av Marlen Jensen den 23 januari, 2015
  0

  I handlingarna i ovan nämnt ärende så saknas relevant underlag för att fatta ett vederhäftigt beslut huruvida verksamheterna skall vara i offentlig eller privat regi.

  Så pass omfattande och viktiga beslut skall föregås av att de som fattar ett beslut också har en grund för sin bedömning. Därför anser vi att ärendet skall återremitteras för att HSN:s ledamöter skall ges ett fullgott beslutsunderlag.

   

  Beträffande upphandlingen ”Omskärelse, icke medicinsk indikation” kan vi från Sverigedemokraterna inte under några omständigheter stå bakom denna. Omskärelse av barn (under 18 år) fördöms av bl.a. Barnombudsmannen, Svenska Läkaresällskapet och andra tunga vårdorganisationer. Omskärelse är också behäftat med avsevärda risker, och strider även mot FN:s barnkonvention. De medicinska riskerna vid en omskärelse försvinner inte för att barn omskärs av läkare. I Sverige har komplikationerav allvarlig art inträffat och ett barn har dött trots att ingreppen utförts av läkare. I det fall omskärelse skall ske av icke medicinska skäl rörande personer som är 18 år eller äldre är detta att jämföra med ett estetiskt ingrepp. Detta skall i förekommande fall bekostas av den sökande själv samt ej utföras med av skattebetalarna tillskjutna medel, och ej heller utföras med inblandning av Region Skåne.

   

   

  Med ovan nämnda skäl yrkar Sverigedemokraterna därför på

   

  att ärendet återremitteras

  att om återremissyrkandet inte vinner gehör beslutas att upphandlingen ”Omskärelse, icke medicinsk indikation” stryks från operationer som skall upphandlas

  att om återremissyrkandet inte vinner gehör beslutas att omskärelse utan medicinsk indikation stryks från operationer som skall finansieras och/eller utföras av Region Skåne

 • ”Avtal för mottagning inom vårdval hud” HSN 2015-01-23

  Av Marlen Jensen den 23 januari, 2015
  0

  När detta ärende var uppe i Regionfullmäktige 2013-06-17 lade  Sverigedemokraterna sig emot etableringen av hud som fritt vårdval. Det är vår uppfattning att detta endast skall ligga i Region Skånes egen regi. Därför väljer vi att avstå från att delta i beslutet.

 • ”Region Skånes hälso-och sjukvårdsuppdrag för år 2015” HSN 2015-01-23

  Av Marlen Jensen den 23 januari, 2015
  0

  Region Skånes hälso-och sjukvårds uppdrag är kopplat till budgeten. Sverigedemokraterna hade en annan budget och hade tilldelat en högre summa pengar till Region Skånes hälso-och sjukvårds uppdrag, därför väljer vi att avstå från att delta i beslutet.

  Vi ser dock som positivt att det i skrivelsen har anammats flera av Sverigedemokraternas förslag, såsom t.ex. att ha ambulansverksamheten i egen regi, att en ökad andel personer med förmaksflimmer ska behandlas med blodförtunnande läkemedel samt att personer demenssjukdom ska bli diagnostiserade så att adekvat behandling kan sättas in.

 • Verksamhetsrapportering – Regional utveckling 2015 RUN 2015-01-29

  Av Marlen Jensen den 13 januari, 2015
  0

  Då vårt yrkande om avslag på bidrag till föreningen Albakos ungdomscenter punkt 4 ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

  Vi Sverigedemokrater anser inte att Region Skåne skall dela bidrag till organisationer som vänder sig till huvudsakligen enskilda etniska grupper. Bidrag skall enligt vår mening endast ges till organisationer som vänder sig till alla.

 • ”Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2015” Kulturnämnden 2015-01-07

  Av Marlen Jensen den 7 januari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot de fattade besluten, till förmån för våra egna ändringsyrkanden:

  Sverigedemokraterna yrkar

  att i bilaga 2, under rubriken Resultatbudget 2015, kolumnen Budget 2015, ändras ”Verksamhetens kostnader” från -484,3 miljoner kronor, till -424,3 miljoner kronor.

  att i bilaga 3, under rubriken Resultaträkning 2015,  ändras posten ”Verksamhetens kostnader 2015”  från 484 279 tusen kronor till 424 279 tusen kronor, och i slutet av tabellen, ändras posten ”Totalsumma” från från 0 till 60 000 tusen kronor.

  att i bilaga 3 ändras utgiftsposterna under rubrikerna Institutioner teater, dans, musik,  så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 47 000 tusen kronor , och summan istället för 185 680 tusen kronor, blir 138 680 tusen kronor. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Helsingborgs stadsteater: 11 500 tusen kronor

  Helsingborgs symfoniorkester och konserthus: 14 990 tusen kronor

  Malmö Opera och musikteater: 34 720 tusen kronor

  Malmö Stadsteater:  13 900 tusen kronor

  Malmö symfoniorkester: 17 700 tusen kronor

  Musik i Skåne: 31 280 tusen kronor

  Skånes Dansteater: 14 590 tusen kronor

   

  att i bilaga 3 ändras utgiftsposterna under rubriken Fria teater och dansgrupper, så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 1 500 tusen kronor, och summan istället för 13 157 tusen kronor,blir 11 657 tusen kronor. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Danstationen inkl salto! 1 650 tusen kronor

  Månteatern: 2 100 tusen kronor

  Teater 23: 1 410 tusen kronor

   

  att i bilaga 3 ändras utgiftsposterna under rubriken Övrig scenkonstverksamhet, så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 2 000 tusen, och summan istället för 12 370 tusen, blir 10 370 tusen. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Drömmarnas hus: 0 kronor.

  Riksteatern Skåne: 6 380 tusen kronor

   

  att i bilaga 3 under rubriken Folkbildning, ändras utgifterna så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 2 000 tusen kronor, och summan istället för 28 183 tusen kronor, blir 26 183 tusen kronor. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  ABF: 5 404 tusen kronor

  Ibn Rushd: 0 kronor

   

  att i bilaga 3 under rubriken Sökbara utvecklingsbidrag, minskas summan med 2 500 tusen kronor. Minskningen ska ske så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 2 500 tusen, och summan istället för 9 000 tusen,blir 6 500 tusen. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Utvecklingsbidrag: 6 500 tusen kronor

   

  att i bilaga 3, under rubriken  Pågående utvecklingsprojekt, minskas summan med 1 000 tusen kronor. Minskningen ska ske genom att så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 1 000 tusen, och summan istället för 3 490 tusen,blir 2 490 tusen. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Utvecklingsmedel/projekt Barn och Unga (Med rätt att inspireras): 0 kronor

   

  att i bilaga 3,  under rubriken Övriga utvecklingsmedel, minskas den sammanlagda utgiftssumman med 1 500 tusen kronor, så att summan istället för 3 600 tusen kronor, blir 2 100 tusen. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Folkbildning – utvecklingsmedel: 0 kronor

  KKN: 0 kronor

  Kultur och hälsa: 700 tusen kronor

   

  att i bilaga 3, under rubriken Förvaltningen, minskas den sammanlagda utgiftssumman med 1 500 tusen kronor, så att summan istället för 31 100 tusen kronor, blir 29 600 tusen kronor. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Förvaltningen Kultur Skåne: 29 600 tusen kronor

   

  att i bilaga 3, under rubriken Nya utmaningar (knäckfrågor), minskas den sammanlagda utgiftssumman med 1 000 tusen kronor, så att summan istället för 10 380 tusen kronor, blir 9 380 tusen kronor. Utgiftssumman per ändras post skall vara:

  Internationellt arbete: 500 tusen kronor

  Mobilitetsbidrag: 500 tusen kronor

  Motivering av våra ändringsyrkanden:

  Det viktigaste med Kulturnämndens budget 2015 bör vara att med de medel, som trots Sverigedemokraternas motyrkande i Regionfullmäktige, har tilldelats nämnden se till att generera ett överskott som kan komma Region Skånes ekonomi som helhet till godo. Krisen i sjukvården är allvarlig, människor får lida på grund av detta. Skulle vänstersidans politiker, som säger sig vara de styrande, ta människors lidande på allvar skulle man ha prioriterat användande av skattemedel på ett annat sätt än man nu gör.

  För 2015 föreslår vänstersidan en kraftig ökning av medlen till Kultur Skåne, från 276 miljoner kronor 2014, till 299,5 miljoner kronor 2015. Indexuppräkning motiverar en mycket liten del av ökningen, inflationstakten ligger för närvarande på cirka 0 procent.

  Vi Sverigedemokrater har, liksom förra året, valt att föreslå en sammanlagd minskning av utgifterna med 60 miljoner kronor, jämfört med vänstersidans förslag, vilket motsvarar en minskning av medlen med 36,5 miljoner jämfört med de beviljade medlen för 2014.  Hur ett sådant beslut skulle påverka storleken på det ännu inte fastställda statsbidraget, är okänt. Vi har därför valt att låta den preliminära summan för statsbidraget, 184 779 tusen  kronor, stå kvar.

  Vi anser att de stora institutionerna, huvudsakligen baserade i Malmö och Helsingborg, måste antingen ompröva sitt sätt att arbeta, eller förstärka sin finansiering på annat sätt. Nu när de offentliga kommunikationerna är väl utbyggda, bör det till exempel vara möjligt för de båda symfoniorkestrarna i dessa två städer att samarbeta mycket tätare. Det kan till och med vara det rätta att ombilda dem till ”Skånes symfoniorkester”. Programmen kan sättas så, att när man i det ena konserthuset framför ett verk som kräver många musiker, spelas i det andra ett verk som kräver färre. Det sammanlagda antalet anställda musiker kan då minskas, och det går fortfarande att framföra de verk som kräver en stor orkester.

  De andra institutionerna kan också se över sin verksamhet på liknande sätt. Lokaler bör kunna utnyttjas effektivare, och administration bör kunna delas av flera. När det gäller biljettintäkterna, så är det svårt för flera av de stora institutionerna att öka dem i någon större omfattning. Malmö Stadsteater, som exempel, får endast cirka 7 procent av sina intäkter från biljetter. Rimligtvis bör det vara möjligt att öka priserna så att biljettintäkterna kan ökas till 10 procent av intäkterna, innan minskad publiktillströmning gör att intäktsökningen planar ut.

  Men när det gäller Malmö Opera och musikteater, så är biljettintäkternas andel av intäkterna större, och en genomsnittlig ökning av biljettpriserna med cirka 50 procent, exempelvis, bör kunna stärka Operans ekonomi betydligt.

  När det gäller de övriga verksamhetsområden som Kulturnämnden stödjer, så bör det gå att minska medlen till en lång rad tveksamma, mångkulturella projekt, som Drömmarnas hus, och till rent näringslivsstöd, som medlen till KKN. Studieförbunden måste också kunna dra åt sina utgifter, och vi har i våra yrkanden där särskilt satt sökarljuset på ABF, som har en lång tradition av att samhällsomstörtande vänsterextremism, och Ibn Rushd, vars islamska grundideologi gör att de skiljer ut sig från den gemensamma värdegrunden i vårt samhälle.

  Några andra punkter vi vill sätta sökarljuset på och få debatt om, är ”Kultur och hälsa”, som både innefattar beprövade, verksamma projekt, men även hittills resultatlösa och jippobetonade projekt som ”Kultur på recept”.

  Under rubriken ”Pågående utvecklingsprojekt” i budgeten, är det något oklart om medlen på posten ”Utvecklingsmedel/projekt Barn och Unga ska gå till projektet ”Med rätt att inspireras”. Brödtexten i budgeten nämner inte det projektet för 2015, men medel finns som sagt anslagna. Det projektet hade redan från början en misstänkt propagandistisk inriktning, och verkade inte alls syfta till barn skulle få större rätt att uttrycka sig, utan mer till att de politiker som driver projektet ska kunna profilera sig med värdeord som de inte av egen kraft kan trovärdiggöra att de står för. Kan någon visa att det projektet verkligen har ökat barns rätt att uttrycka sig, så ser vi Sverigedemokrater fram mot den dokumentationen.

  Nämnas kan också avdelningen ”Sökbara utvecklingsbidrag”, som vi bedömer kan minskas från 9 miljoner, till 6,5 miljoner, genom att tveksamma, ofta mångkulturalistiska projekt inte beviljas bidrag. Vi kommer att under det kommande året yrka motsvarande utgiftsminskning när olika projekt kommer upp för beslut i nämnden.

  Vi föreslår också att ökningen av medlen till Förvaltningen ska kunna bromsas, vårt förslag innebär att 29 600 tusen anslås, istället för de föreslagna 31 100 tusen. Vårt förslag innebär en minskning jämfört med 2014 på 920 tusen, vilket ungefär motsvarar en tjänst. Detta bör kunna uppnås genom att de minskningar av bidragen vi föreslår innebär en minskad arbetsbörda.

  Vi vill också påpeka att vi, som vi tidigare anfört, anser att nämnden ska prova att omförhandla basfinansieringsavtalet med Malmö kommun. Det finns egentligen ingen saklig grund för detta arrangemang, utan det är endast ett resultat av förhandlingar i samband med bildandet av Region Skåne vid millennieskiftet. I Malmö kommun finns det flera stora kulturinstitutioner som kommer hela regionen till del, men dessa får redan stora regionbidrag, och att föra över ytterligare medel genom ett separat system skapar bara otydlighet. Skulle basfinansieringsavtalet kunna omförhandlas, så kan stora delar av de besparingar vi ovan föreslagit, istället kunna genomföras på det sättet. För att nämnden ska föreslå en sådan omförhandling, bör partierna i nämnden vara överens om detta först. Vi sträcker härmed ut handen för sådana samtal.