Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 27

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • ”Normkritisk granskning av skane.se” Personalnämnden 2015-05-20

  Av Marlen Ottesen den 20 maj, 2015
  0

  I ärendet framgår att Region Skåne skall satsa hela 200.000 kr på en så kallad normkritisk granskning av skane.se.

  En norm är det normala eller godtagna beteendet i vårt samhälle. Normer är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden. De formella lagarna utrycker en del av samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder och bruk. Vi har svårt att finna någon grund att utifrån denna fakta finna någon anledning att ifrågasätta våran nätsida skane.se.

  Region Skåne brottas just nu med stora brister i sjukvården, där vi dras med långa köer i vissa delar i verksamheten, vårdplatsbrist, personalbrist och dåliga lokaler med mera. Även Skånetrafiken har behov viktiga satsningar. Att lägga pengar på en någon sorts ”normkritisk granskning” anser vi vara en felaktig prioritering av skattemedel som dessutom gör att mindre pengar finns att använda i kärnverksamheten. På vilket sätt denna granskning gör något bättre för invånarna i Region Skåne har vi svårt att se. Det enda som Sverigedemokraterna ser att denna satsning är tillför är att ge de styrande partierna någon sorts politiska korrekthets-poäng och det är inget vi ställer oss bakom.

  Då vårt yrkande om att avslå förslaget inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”Regnbågsfestival – Malmö Pride 2015” Personalnämnden 2015-05-20

  Av Marlen Ottesen den 20 maj, 2015
  0

  I ärendet framgår att Region Skåne skall satsa 30.000 kr på Malmö Pride 2015.

  Region Skåne har stora brister i sjukvården, där vi brottas med långa köer i vissa delar i verksamheten, vårdplatsbrist, personalbrist och dåliga lokaler med mera. Även Skånetrafiken har behov viktiga satsningar. Att lägga pengar på en Regnbågsfestival anser vi vara en felaktig prioritering som dessutom gör att mindre pengar finns att använda i kärnverksamheten.

   

  Då vårt yrkande om att avslå förslaget inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”Hbtq-konferens” Personalnämnden 2015-05-20

  Av Marlen Ottesen den 20 maj, 2015
  0

  I ärendet framgår att Region Skåne skall satsa 25.000 kr som medfinansiär tillsammans med Helsingborg stad i en konferens gällande Hbtq-frågor. Region Skåne har stora brister i sjukvården, där vi brottas med långa köer i vissa delar i verksamheten, vårdplatsbrist, personalbrist och dåliga lokaler med mera. Även Skånetrafiken har behov viktiga satsningar. Att lägga pengar på en HBTQ-konferens anser vi vara en felaktig prioritering som dessutom gör att mindre pengar finns att använda i kärnverksamheten.

  Då vårt yrkande om att avslå förslaget inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer” Personalnämnden 2015-05-20

  Av Marlen Ottesen den 20 maj, 2015
  0

  Sverigedemokraterna har följande tilläggsyrkande till punkt 1 i beslutsförslaget:

   

  • Introduktionsprogrammet skall tillbaka till personalnämnden för beslut.

   

  Sverigedemokraterna har följande tilläggsyrkande till punkt 2 i beslutsförslaget:

   

  • När dokumentet är framtaget skall det tillbaka till personalnämnden för beslut.

   

  Punkt 3, ”att påbörja en pilot med praktikplatser för asylsökande personer och personer inskrivna i arbetsförmedlingens insatser för nyanlända” yrkar vi avslag på.

   

  Vi anser att personerna ska ha uppehållstillstånd innan de kommer in i på Region Skånes arbetsplatser. En läkarutbildning eller sjuksköterskeutbildning från tredje land kan inte jämställas med svensk utbildning. Vi anser inte att det är patientsäkert att det ska finns ”snabbspår” till legitimerade läkar- och sjuksköterskeyrken.

  I dokumentet står det att en sjuksköterska från tredje land kan till exempel arbeta som undersköterska i verksamheten under tiden personen ansöker om sin svenska legitimation och är förhoppningsvis redo att börja arbeta som sjuksköterska när den svenska legitimationen är utfärdad. Borde man inte vara redo innan det avgörs om man skall få svensk legitimation? Ska personen inte genomgå skriftliga tester på sina medicinska kunskaper? Vi anser att vi ska ta tillvara de kunskaper som invandrare med uppehållstillstånd har, men patientsäkerheten får inte äventyras.
  I dokumentet framgår förslag på att Region Skånes hemsida ska anpassas till olika språk. Detta anser inte Sverigedemokraterna. Dels ifrågasätter vi att ärendet omfattar vilket eller vilka språk som vår hemsida skall innefatta. Det är inte personalnämndens ansvar. Dessutom anser vi svenska skall vara det språk som används på hemsidan då det är det språk som talas i landet,  är huvudspråk och är samhällets gemensamma språk.

   

  Då vårt yrkande inte vann gehör, reserverar vi oss mot beslutet.

 • Lokaler för Hjälpmedelsverksamheten i sydvästra Skåne, Habilitering och hjälpmedelsnämden 2015-05-19

  Av Marlen Ottesen den 19 maj, 2015
  0

  Då dagens hjälpmedelsverksamhet är väldigt utspritt ser vi en vinst med samordningen, både för patienter och för personal. För patienter kan det vara svårt att komma rätt i en spretig verksamhet.

   

  Vi förstår också vinsten med det geografiska läget vid E22, för lättare transporter. Som förslaget ligger just nu kommer dock viktig åkermark byggas bort. Åkermarken minskar mer och mer i Skåne och det kan ge konsekvenser för framtiden. Vi hade därför gärna sett att byggnationen inte skedde på åkermark.