Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 28

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna motsätter sig omskärelse utan medicinsk indikation i Region Skånes egen regi eller upphandlade verksamhet

  Av Marlen Jensen den 5 februari, 2015
  0

  På dagens Regionstyrelsesammanträde fattades beslut om ”Omskärelse, icke medicinsk indikation”. Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:
  -Omskärelse på icke-medicinsk grund kan vi från Sverigedemokraterna inte under några omständigheter stå bakom. Omskärelse av barn (under 18 år) fördöms av bl.a. Barnombudsmännen i de nordiska länderna, Svenska Läkaresällskapets etikkommitte, Barnläkar-föreningen och Barnkirurgiföreningen . Omskärelse är också behäftat med avsevärda risker, och strider även mot FN:s barnkonvention. De medicinska riskerna vid en omskärelse försvinner inte för att barn omskärs av läkare.

  Patrik jönsson fortsätter:
  -I Sverige har komplikationer av allvarlig art inträffat och ett dödsfall har rapporterats i Danmark trots att ingreppen utförts av läkare. I det fall omskärelse skall ske av icke medicinska skäl rörande personer som är 18 år eller äldre är detta att jämföra med ett estetiskt ingrepp. Detta skall i förekommande fall bekostas av den sökande själv samt ej utföras med av skattebetalarna tillskjutna medel, och ej heller utföras med inblandning av Region Skåne.

  För frågor, kontakta:
  Patrik Jönsson
  Regionråd SD Region Skåne
  0706 – 596 995

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna yrkar på öppna personalgym

  Av Marlen Jensen den 3 februari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna kommer att på morgondagens (4 feb) Personalnämndsmöte i Region Skåne samt på Regionstyrelsemötet på torsdag yrka att personalgymanläggningarna på Region Skånes sjukhus skall förbli öppna även i framtiden. Vi hyser förhoppningen att även S, MP och V tänker på de anställdas bästa genom att stödja vårt förslag om att låta gymmen förbli öppna då detta är bra för såväl personalhälsan som attraktiviteten för Region Skåne som arbetsgivare. Vi ser inte heller att detta kolliderar med formerna för friskvårdsbidrag etc.

  Målsättningen är att en så stor andel av personalen som möjligt skall ägna sig åt friskvård, och vi är övertygade att färre medarbetare kommer att träna om de interna gymmen stängs ner säger Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna. På sikt kommer en stängning att innebära en sämre personalhälsa vilket renderar onödiga kostnader för sjukskrivningar och ökad ohälsa för anställda.

  För frågor, kontakta Lars Nyström, gruppledare SD Personalnämnden, 0730-648 642 alt.
  Patrik Jönsson, Regionråd, 0706 – 596 995

 • ”Upphandlingsplan 2015” HSN 2015-01-23

  Av Marlen Jensen den 23 januari, 2015
  0

  I handlingarna i ovan nämnt ärende så saknas relevant underlag för att fatta ett vederhäftigt beslut huruvida verksamheterna skall vara i offentlig eller privat regi.

  Så pass omfattande och viktiga beslut skall föregås av att de som fattar ett beslut också har en grund för sin bedömning. Därför anser vi att ärendet skall återremitteras för att HSN:s ledamöter skall ges ett fullgott beslutsunderlag.

   

  Beträffande upphandlingen ”Omskärelse, icke medicinsk indikation” kan vi från Sverigedemokraterna inte under några omständigheter stå bakom denna. Omskärelse av barn (under 18 år) fördöms av bl.a. Barnombudsmannen, Svenska Läkaresällskapet och andra tunga vårdorganisationer. Omskärelse är också behäftat med avsevärda risker, och strider även mot FN:s barnkonvention. De medicinska riskerna vid en omskärelse försvinner inte för att barn omskärs av läkare. I Sverige har komplikationerav allvarlig art inträffat och ett barn har dött trots att ingreppen utförts av läkare. I det fall omskärelse skall ske av icke medicinska skäl rörande personer som är 18 år eller äldre är detta att jämföra med ett estetiskt ingrepp. Detta skall i förekommande fall bekostas av den sökande själv samt ej utföras med av skattebetalarna tillskjutna medel, och ej heller utföras med inblandning av Region Skåne.

   

   

  Med ovan nämnda skäl yrkar Sverigedemokraterna därför på

   

  att ärendet återremitteras

  att om återremissyrkandet inte vinner gehör beslutas att upphandlingen ”Omskärelse, icke medicinsk indikation” stryks från operationer som skall upphandlas

  att om återremissyrkandet inte vinner gehör beslutas att omskärelse utan medicinsk indikation stryks från operationer som skall finansieras och/eller utföras av Region Skåne

 • ”Avtal för mottagning inom vårdval hud” HSN 2015-01-23

  Av Marlen Jensen den 23 januari, 2015
  0

  När detta ärende var uppe i Regionfullmäktige 2013-06-17 lade  Sverigedemokraterna sig emot etableringen av hud som fritt vårdval. Det är vår uppfattning att detta endast skall ligga i Region Skånes egen regi. Därför väljer vi att avstå från att delta i beslutet.

 • ”Region Skånes hälso-och sjukvårdsuppdrag för år 2015” HSN 2015-01-23

  Av Marlen Jensen den 23 januari, 2015
  0

  Region Skånes hälso-och sjukvårds uppdrag är kopplat till budgeten. Sverigedemokraterna hade en annan budget och hade tilldelat en högre summa pengar till Region Skånes hälso-och sjukvårds uppdrag, därför väljer vi att avstå från att delta i beslutet.

  Vi ser dock som positivt att det i skrivelsen har anammats flera av Sverigedemokraternas förslag, såsom t.ex. att ha ambulansverksamheten i egen regi, att en ökad andel personer med förmaksflimmer ska behandlas med blodförtunnande läkemedel samt att personer demenssjukdom ska bli diagnostiserade så att adekvat behandling kan sättas in.