Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 28

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Somali information and Business Center RUN 2015-04-17

  Av Marlen Ottesen den 17 april, 2015
  0

  Vi Sverigedemokrater är emot satsningar/projekt som riktar sig till enskilda etniska grupper. Den oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken har lett till stora problem i samhället, inte minst hög arbetslöshet och stort utanförskap.

  Dessa problem löses i huvudsak genom att snarast kraftigt begränsa mottagandet av invandrare och flyktingar. Därigenom skulle situationen på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden snabbt förbättras. Landets ekonomi skulle också snabbt förbättras då behovet att låna pengar för att finansiera den oansvariga invandringspolitiken också upphör.

  Vi anser också att de problem som den oansvariga invandrings och flyktingpolitiken medför skall finansieras av straten då det är regeringen som bestämmer omfattningen av denna politik.

  Då vårt yrkande på avslag inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”Uppföljning prognos 2015” SNSUS 2015-04-16

  Av Marlen Ottesen den 16 april, 2015
  0

  Sverigedemokraterna ser allvarligt på budgetunderskottet. Vi har därför valt att bifalla Allians för Skånes tilläggsyrkande.

  I de för ärendet medföljande handlingarna anser vi att kvaliteten är ¨så låg och svårförståelig att de framgent måste göras om. Det går inte att följa vad som pengarna gått till och det är ingen struktur på materialet. Detta omöjliggör en granskning av en icke fackman och så kan vi inte ha det, de av skåningarna förtroendevalde politikerna måste på ett rimligt enkelt sätt klara att sätta sig in i materialet.

 • ”Vårdhundar i Region Skåne – Uppföljning” BPPT 2015-04-13

  Av Marlen Ottesen den 13 april, 2015
  0

  HSN anslogs 400.000:- för en försöksverksamhet med vårdhundar. Denna verksamhet genomfördes dock på ett föga vetenskapligt sätt. Patientens status utvärderades inte enligt ett fastlagt undersökningsprotokoll. Ibland skedde ingen utvärdering, utvärderingen skedde vid olika tidpunkter osv. Detta omöjliggör att verksamheten bidrar till att klarlägga vårdhundens nytta.

   

  Andra forskningsfynd hos vuxna har dock visat på positiva effekter på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens, depression och apati samt på oxytocin- och kortisolnivåer. I Sverige har goda erfarenheter från praktiska försök med hund i äldreomsorg rapporterats. Sverigedemokraterna ser därmed positivt till att fortsätta försöksverksamheten med vårdhundar, men att den fortsättningsvis sker på ett mer vetenskapligt sätt, för att undvika resursslöseri.

 • ”Intern kontrollplan 2015 – Sjukvårdsnämnd Kryh” SNKRYH 2015-04-10

  Av Marlen Ottesen den 10 april, 2015
  0

  Då vårt yrkande om återremiss inte bifölls väljer vi att inte vidare deltaga i beslutet samt reservera oss mot beslutet att inte återremittera ärendet. Vi vänder oss mot att flera av målen är skandalöst lågt satta. T.ex. i punkten 2a talar man om att väntetiden från misstanke om cancer till behandlingsstart skall minska jämfört med 2014. När man betänker att i vissa fall mindre än 10% av de cancerdrabbade får behandlingsstart inom den rekommenderade tiden är det självklart att någon procentenhets ökning inte kan anses vara tillräckligt för måluppfyllelse. Självklart måste målet vara att ALLA cancerpatienter får behandlingsstart inom den rekommenderade tiden. Ytterligare exempel punkten 2f.  Omhändertagandet av patienter med hjärtinfarkt skall förbättras. Självklart bör målet vara att ALLA behandlas enligt gällande riktlinjer.

  Rörande det faktum att flera mål kontrolleras med stickprovstagning en gång om året är det möjligt att det borde ske mer frekvent, en gång kan vara otillräckligt.

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna stöder ny tågdepå i egen regi

  Av Marlen Ottesen den 8 april, 2015
  0

  I morgon torsdag skall Regionstyrelsen besluta om att gå vidare med planerna på en tågdepå i Kärråkra, Hässleholm. Diskussioner har förts om depån skall uppföras och förvaltas i egen regi eller om den skall uppföras och förvaltas i privat regi. Sverigedemokraterna, vilka är tungan på vågen i frågan, har efter ett helt enigt gruppmöte ställt sig positiva till att gå vidare med depåbygget och landat i att tågdepån skall uppföras och förvaltas i egen regi i enlighet med liggande förslag.

  Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:
  – Vi har sett hur man genom att privatisera underhållet på järnvägssidan fått ett försämrat underhåll där kortsiktiga vinster tycks styra framför långsiktigt hållbara lösningar. Vi ser också fördelar med att ha rådighet över depån så att Region Skåne i samråd med Öresundståg AB kan styra över tillgången till depån och den framtida utvecklingen av densamma. Det är också vår uppfattning att Region Skåne får mest ut av skattepengarna genom att vi går vidare med depån i egen regi, dels lånar vi till en ränta som är väldigt låg, dels beräknas konceptet att generera besparingar på runt 50 miljoner av de rörliga kostnaderna vilket gynnar de skånska skattebetalarna.

  För frågor, kontakta 
  Patrik Jönsson
  Regionråd SD Region Skåne
  0706 -596 995