Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 29

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • ”RFSL Verksamhetsbidrag 2015 inom det sociala området” HSN 2015-04-24

  Av Marlen Ottesen den 24 april, 2015
  0

  Homosexualitet har sedan år 1979 inte klassats som sjukdom och vi anser då inte att pengar från hälso-och sjukvårdsbudgeten ska fördelas till detta. Sverigedemokraterna yrkar avslag på att ge RFSL 300 000 kr i riktat bidrag till Kvinnor som har sex med kvinnor och transpersoner. Vi anser att dessa pengar gör bättre nytta i den offentliga vården. I den mån dessa personer behöver psykosocialt stöd kan detta erbjudas via den offentligt drivna sjukvården. Dessutom finns det inte någon presenterad utvärdering av denna verksamhet.

   

  Då vårt avslagsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”Kunskapscentrum Vård till personer från andra länder” HSN 2015-04-24

  Av Marlen Ottesen den 24 april, 2015
  0

  Sverigedemokraterna yrkar avslag på detta ärende. Vi anser att Flyktinghälsans uppdrag av spridning av kunskap som nu sker i nära samarbete och samlokalisation med den kliniska verksamheten som Flyktinghälsan bedriver är tillräcklig. Ständiga omorganisationer är inte bra för Region Skånes verksamheter, det skapar inte arbetsro.

  Vidare anser vi att spridning om kunskap gällande denna målgrupp, så länge behov kan anses föreligga, bör ske genom ett nationellt kunskapscentra, för att nå jämlik vård. Det är också mer ekonomiskt försvarbart än att varje landsting tar fram egna kunskapscentra för detta ändamål. Vi anser även att staten så snart som möjligt skall ta över verksamheten gällande spridning av kunskap om denna målgrupp och att Flyktinghälsans verksamhet för spridning av kunskap därefter läggs ner.

 • ”Kompetenscentrum. Rapport från genomlysning och fastställande av riktlinjer.” HSN 2015-04-24

  Av Marlen Ottesen den 24 april, 2015
  0

  I ärendet står beskrivet att kunskapscentrum ska

  1. Bevaka, sammanställa, analysera och sprida kunskap
  2. Utbilda, utvärdera och kvalitetssäkra
  3. Utveckla metoder och processer

   

  Sverigedemokraterna ser en risk att kunskapscentrumen utifrån dessa kriterier kommer skapa produkter som inte går att implementera fullt ut i den kliniska verksamheten, då man utan klinisk personal saknar en viktig professionell inblick i verksamheterna.

   

  Med bakgrund i detta yrkade Sverigedemokraterna

   

  • Att det i kriterierna för kompetenscentrum läggs till att ”De anställda vid kunskapscentrum ska förlägga minst 25 % av sin årsarbetstid inom klinisk verksamhet”

   

  Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet

   

 • ”Förvaltningarnas handlingsplaner mest sjuka äldre” HSN 2015-04-24

  Av Marlen Ottesen den 24 april, 2015
  0

  Sverigedemokraterna anser att följande mening på sidan fyra i ”Handlingsplan för äldre” från sjukvårdsnämnd Kryh och Sund bör ändras: Andra områden som behöver uppmärksammas är psykisk hälsa hos äldre och identifiering av vårdbehov hos äldre med annan etnisk bakgrund.

  Sverigedemokraterna yrkar på att denna mening ändras till följande: Andra områden som behöver uppmärksammas är psykisk hälsa hos äldre och identifiering av vårdbehov hos äldre.

  Sverigedemokraterna anser att alla äldre, oavsett etnisk bakgrund, ska ha rätt till samma identifiering av vårdbehov.

   

  Överlag anser vi att målen i handlingsplanerna är för lågt satta. Att ange att en aktivitet skall öka, det kan man göra om man ligger nära toppnotering. I flera av dessa fall ligger man istället oanständigt långt under vad som borde presteras. Här är det nödvändigt med kraftfulla insatser från ledningen och ett högt satt mål.

   

  Exempel från Sus handlingsplan:

  Målområde A: Exempel Smärtskattning sista veckan. Brytpunktsamtal.

  Målområde B: Att mäta förekomst av trycksår en gång om året kan ge alldeles för slumpartade resultat.

  Målområde C: Här anges inte något aktuellt resultat vilket antyder att det är lågt. Inom detta område finns mycket stora mänskliga och ekonomiska vinster att hämta hem (Se Sverigedemokratisk motion från förra mandatperioden).

  Målområde D: Svårt att få en klar bild av läget då man blandar absoluta och relativa tal. Klart är att man här har en möjlighet att minska sjuklighet beroende på felaktig läkemedelsbehandling.

  Målområde E: Även här nöjer man sig med att hoppas att det inte blir sämre. En starkt bidragande orsak till svårigheterna med detta mål är bristen på vårdplatser.

   

  Vi anser att förvaltningarnas handlingsplaner måste presenteras likvärdigt med samma underlag från alla förvaltningarna så att jämförelser blir möjlig.

   

  Då vårt återremissyrkande inte vann gehör, reserverar vi oss mot beslutet.

 • ”Icke kirurgisk behandling av fetma” HSN 2015-04-24

  Av Marlen Ottesen den 24 april, 2015
  0

  Det är bra att man nu börjar fundera på vad det kan innebära för patienterna på längre sikt innan man opererar dem. När man nu höjer BMI-gränsen för operation är risken dock stor att en del patienter kommer att satsa på att öka i vikt för att kvalificera sig för de nya gränserna.

  Huvudproblemet för sjukvården är dock inte fetman utan det metabola syndromet. Så länge man inte ser sockerkonsumtionens roll i detta blir de planerade åtgärderna tyvärr bara kosmetiska.

  Sockret och då framförallt fruktsockret är en starkt bidragande orsak till det metabola syndromet och när nu införselkvoterna för High Fructose Corn Syrup (HFCS) kommer att öka kommer också problemen med metabolt syndrom att öka.