Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 29

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • ”Anmälan av informationshandlingar” SNKRYH 2015-03-11

  Av Marlen Ottesen den 11 mars, 2015
  0

  Det är anmärkningsvärt att man inte har lyssnat på berörd personal innan man genomförde genomgripande förändringar på Kvinnokliniken i Ystad. I och med dessa förändringar anser läkargruppen, som inkommit med skrivelsen, att patientsäkerheten äventyras och därmed måste vi politiker reagera och agera. I skrivelsen framkommer även flera förbättringsförslag som bör tas i beaktning, för att uppnå en god kvinnosjukvård.

   

  Sverigedemokraterna vänder sig emot att man riskerar patientsäkerheten genom att inte lyssna på personalens åsikter innan stora förändringar genomförs.

 • ”Ny organisation för brukarsamverkan i Region Skåne” SNKRYH 2015-03-11

  Av Marlen Ottesen den 11 mars, 2015
  0

  I den här organisationen för brukarsamverkan väljs 16 ordinarie politiker och 16 ersättare till det Centrala funktionshindersrådet och det väljs 18 politiker till brukarsamverkan på förvaltningsnivå. Här har det valts ut 50 politiker och inte en enda representerar Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är Region Skånes tredje största parti och får trots det ändå inte vara delaktiga i denna samverkan, vilket vi anser är en brist.

 • ”Handlingsplan för äldre – Skånevård Kryh” SNKRYH 2015-02-25

  Av Marlen Ottesen den 25 februari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna anser att följande mening på sidan fyra i ”Handlingsplan för äldre” bör ändras: Andra områden som behöver uppmärksammas är psykisk hälsa hos äldre och identifiering av vårdbehov hos äldre med annan etnisk bakgrund.

   

  Sverigedemokraterna yrkar på att denna mening ändras till följande: Andra områden som behöver uppmärksammas är psykisk hälsa hos äldre och identifiering av vårdbehov hos äldre.

   

  Sverigedemokraterna anser att alla äldre, oavsett etnisk bakgrund, ska ha rätt till samma identifiering av vårdbehov.

   

  Eftersom vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”Vårdhundar i Region Skåne Uppföljning” SNKRYH 2015-02-25

  Av Marlen Ottesen den 25 februari, 2015
  0

  I ärendet refereras till Socialstyrelsens rapport ”Vårdhundar för äldre i särskilt boende (2014)” Den granskningen kunde inte styrka några effekter på varken patientens upplevda ensamhet, positiva eller negativa känslor eller depression och ångest. Man konstaterar också att behovet av ytterligare undersökningar är stort. HSN anslår 400.000:- för en försöksverksamhet med vårdhundar.

  Försöksverksamheten genomförs dock på ett föga vetenskapligt sätt. Patientens status utvärderas inte enligt ett fastlagt undersökningsprotokoll. Ibland sker ingen utvärdering. Utvärderingen sker vid olika tidpunkter osv. Detta omöjliggör att försöksverksamheten bidrar till att klarlägga vårdhundens nytta i vården. Sverigedemokraterna vänder sig mot detta slöseri med skattemedel.

  Observera vi är inte emot vårdhundar som sådana.

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna motsätter sig omskärelse utan medicinsk indikation i Region Skånes egen regi eller upphandlade verksamhet

  Av Marlen Ottesen den 5 februari, 2015
  0

  På dagens Regionstyrelsesammanträde fattades beslut om ”Omskärelse, icke medicinsk indikation”. Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:
  -Omskärelse på icke-medicinsk grund kan vi från Sverigedemokraterna inte under några omständigheter stå bakom. Omskärelse av barn (under 18 år) fördöms av bl.a. Barnombudsmännen i de nordiska länderna, Svenska Läkaresällskapets etikkommitte, Barnläkar-föreningen och Barnkirurgiföreningen . Omskärelse är också behäftat med avsevärda risker, och strider även mot FN:s barnkonvention. De medicinska riskerna vid en omskärelse försvinner inte för att barn omskärs av läkare.

  Patrik jönsson fortsätter:
  -I Sverige har komplikationer av allvarlig art inträffat och ett dödsfall har rapporterats i Danmark trots att ingreppen utförts av läkare. I det fall omskärelse skall ske av icke medicinska skäl rörande personer som är 18 år eller äldre är detta att jämföra med ett estetiskt ingrepp. Detta skall i förekommande fall bekostas av den sökande själv samt ej utföras med av skattebetalarna tillskjutna medel, och ej heller utföras med inblandning av Region Skåne.

  För frågor, kontakta:
  Patrik Jönsson
  Regionråd SD Region Skåne
  0706 – 596 995