Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 29

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • ”Trafikförsörjningsplan för Skåne 2015” KTN 2014-02-03

  Av Marlen Jensen den 3 februari, 2014
  0

  Sverigedemokraterna har sedan tidigare ifrågasatt beräkningarna för underlaget beträffande spårvagnstrafik i Lund när ärendet var uppe för beslut i Kollektivtrafiknämnden 2013-05-28 där vi valde att reservera oss i ärendet. Vi är även av den uppfattningen att det inte är befogat varken sett till resandeunderlag eller ekonomisk prioritering att gå igång med spårvagnstrafik i Malmö. Det innebär dessutom risk för trafikala problem i Malmö då en spårvagnssatsning tar befintliga gator i anspråk.

   

  Av ovan nämnda skäl väljer vi därför att inte bejaka de föreslagna spårvagnssatsningarna och är tydliga med att inga Regionala medel skall gå till spårvägsinfrastruktur i de skånska städerna. Skulle dock staten och/eller kommunen besluta att bygga upp spårvägsnät ser dock Sverigedemokraterna att Skånetrafiken om kommunen/kommunerna så önskar kan driva trafiken på aktuella sträckor.

 • Upphandling Spårvagnar, depå och operatör för spårvagnsetapp Lund KTN 2013-05-28

  Av Marlen Jensen den 28 maj, 2013
  0

  Enligt bifogad rapport från Trivector kan man konstatera att den beräknade resandevolymen på Lundalänken 2010 var som högst ca 3500/dygn, och ca 260 resenärer som högst per riktning och timme (Trafikekonomi Spårvagn Lund C till Lund ESS, sid 5). I samma rapport kan man också läsa att förväntat antal boende och arbetsplatser utmed Lundalänken kommer att öka från 25400 2010 till 53400 2030, i princip en fördubbling.

   

  I den andra bifogade rapporten från Trivector, ”Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS”, tar man sikte på de mål som satts upp från Lunds kommun (där man menar att det 2025 finns ca 3000 bostäder i Brunnshögsområdet och ca 25000 arbetsplatser). Beträffande ESS och MAX IV ser siffrorna i nuläget ut som följer: Max IV-laboratoriumet har ca 140 anställda och ESS kommer att sysselsätta ca 400 personer. På sidan 6 menar  man att kollektivtrafiken kommer att växa till ca 2500/riktning i maxtimmen. Detta skulle i så fall motsvara en tiofaldig ökning jämfört med 2010. Detta anser inte vi från Sverigedemokraternas sida är ett rimligt antagande. En rimlig resandeutveckling är snarare att utvecklingen trefaldigas till 2030 jämfört med 2010, hänsyn tagen till faktorer så som växande antal arbetsplatser, invånarantal/bostäder, bränslepriser och trängselfaktorer.

   

  Sverigedemokraternas uppfattning är att man skall beräkna trafiken på högst ca.1000 resenärer i maxtimmen per rikting 2030, alltså en fyrfaldig ökning. Detta konvergerar i stort med utredningsalternativet ”BAS”. Detta bör ge en viss överkapacitet men är att anse som en rimlig överkapacitet. Genom denna rimliga bedömning är Nollalternativet med ledbussar var tionde minut att föredra då man är mest kostnadseffektiv. En spårvagnssatsning med depå kostar trots allt minst 0,8 miljarder kronor och renderar ett ökat skattetillskott eller höjda biljettpriser motsvarande ca. 20 miljoner kronor. På lång sikt utesluter Sverigedemokraterna inte att en utbyggnad till ett dubbelledbussystem (Superbuss med minst 150 platser) eller till och med spårvagn kommer att var en nödvändighet. Där är vi dock inte under det närmsta 20-årsperspektivet.

   

  Då vårt förslag till att avslag inte fick gehör väljer Sverigedemokraterna därför

   

  att reservera sig mot beslutet.