Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 3

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Interpellation om fuskåkande

  Av patrikohlsson den 1 november, 2019
  0

  Ansvarigt Regionråd Johan Wifralius har lämnat in en interpellation med anledning av det kraftigt ökande fuskåkandet inom Region Skånes kollektivtrafik.

  Vi vill med interpellationen klargöra vilka åtgärder som planeras, hur vi kan försäkra oss om att kommande åtgärder blir mer framgångsrika än vid tidigare kampanjer mot fuskåkande, och att personalens säkerhet sätts i första rummet vid utökade biljettkontroller.

  Interpellationen kan läsas i sin helhet här.

 • Regionfullmäktige 22 okt 2019

  Av patrikohlsson den 24 oktober, 2019
  0

  Dagens regionfullmäktigemöte varade till seneftermiddagen, och alla planerade ärenden hanns med. Bl.a debatterades ärenden om regionens övergripande ekonomi, ekologisk mat och otrygghet.

  Delårsrapport januari-augusti 2019

  Sverigedemokraternas gruppledare Niclas Nilsson kommenterade från talarstolen bl.a att siffrorna förvisso inte var fullt så dåliga som befarats, men att det finns en oro för att i ett så svagt ekonomiskt utgångsläge som det trots allt är, dessutom gå in i en lågkonjunktur. Niclas poängterade också att regionen har detta dåliga ekonomiskt läge trots att regionskatten redan höjts kraftigt. Niclas tog även upp problemet med tillgänglighet och vårdköer, liksom den stora invandringen som bakomliggande problem till såväl dålig ekonomi som ökad otrygghet.

  Niclas i talarstolen

  Interpellation från S om ekologisk mat

  Paul Svensson (SD) tog ordet vid interpellation från Henrik Fritzon (S), och framförde där Sverigedemokraternas kritiska syn på ekologiska livsmedel som dyra och med begränsade vinster för miljön. Paul hänvisade till en forskningrapport från Chalmers, och tryckte bl.a på att ekologisk mat inte bidrar till lägre s.k klimatutsläpp och ofta tar större arealer i anspråk för att uppnå samma produktion. Paul avslutade med att föreslå att regionen istället skall fokusera på närodlade livsmedel.

  Paul i talarstolen

  Interpellation från SD om trygghetssamtal

  Niclas Nilsson interpellerade angående de föreslagna trygghetssamtalen, där Sverigedemokraterna ser en fara med att samtalen inte kommer adressera de bakomliggande orsakerna. Motargument om att de bakomliggande orsakerna inte är en regional fråga, kontrades bl.a med att vi ju måste förstå dessa för att kunna hitta lösningar. Niclas inbjöd även övriga partier till samtal om just orsakerna, som del i regionens arbete för ökad trygghet.

 • Motion gällande ”Tidig upptäckt av bröstcancer”

  Av Marlen Ottesen den 18 oktober, 2019
  0

  Idag erbjuds alla kvinnor från 40 års ålder mammografiundersökning för att upptäcka bröstcancer. Enligt Socialstyrelsens statistik från 2017 upptäcktes cirka 180 bröstcancerfall per 100 000 invånare i 40 års ålder, med en sedan stigande siffra. Enligt statistiken kan man dock se att det finns en inte obetydlig andel fall redan innan 40 års ålder. Redan i åldersspannet 30-34 år visar statistiken för år 2017 på 45 fall per 100 000 invånare, och i åldrarna 35-40 har det ökat till cirka 110 fall per 100 000 invånare.

  En tidig upptäckt av cancer är en av grundbultarna för en framgångsrik behandling. Kvinnor uppmanas att regelbundet känna igenom sina bröst för att upptäcka förändringar, men många kvinnor tycker att detta är svårt.

  I Tyskland blir man årligen från 30 års ålder erbjuden bröstkontroll inom sjukvården där bröst och lymfkörtlar palperas, och man får information om hur man gör en självkontroll av sina bröst. Siffrorna för överlevnad i Sverige är runt 80 %, medan man i Tyskland har siffror på närmre 90 %. Ett utvecklat tidigt program för upptäckt är troligen inte hela förklaringen till skillnaden, men väl värt att belysa.

  Kvinnor från 23 års ålder får idag erbjudande om gynekologiskt cellprov vart tredje år när testet kommer tillbaka negativt. I samband med detta besök skulle man kunna erbjuda kvinnorna en kontroll av bröst och lymfkörtlar, i enlighet med Tysklands system.

  Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna

  – att Region Skåne utreder möjligheterna att erbjuda regelbundna bröstkontroller till kvinnor under 40 år

  – att Region Skåne utifrån utredningens slutsatser påbörjar arbetet med regelbundna bröstkontroller till kvinnor under 40 år

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Marlen Ottesen (SD)

 • Inrätta en kulturarvsfond

  Av thereseborg den 15 oktober, 2019
  0

  I en motion till Region Skåne har Sverigedemokraterna genom Therese Borg, Niclas Nilsson, Stefan Borg och Per Gustafsson föreslagit att Kulturnämnden ska inrätta en kulturarvsfond som finansieras genom donationer och genom ett årligt bidrag från Kulturnämnden på 500 000 kronor. Privata aktörer, organisationer, föreningar, och i undantagsfall även kommuner, ska kunna beviljas medel från fonden som ett stöd för såväl kontinuerliga som tillfälliga insatser som värnar och lyfter fram det svenska och skånska kulturarvet.

  I motionen påpekas att genom att värna och lyfta fram gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, högtider, traditioner, seder och bruk, kulturhistoriska miljöer samt föremål som vittnar om det som varit, kan den nationella och den skånska identiteten både bevaras och stärkas och sammanhållningen i samhället kan öka.

  Läs motionen i sin helhet här: Inrätta en kulturarvsfond – Motion

   

  Frågor från press hänvisas till therese.borg@sd.se

 • Varför diskuteras inte huvudorsaken till otryggheten i samhället?

  Av thereseborg den 14 oktober, 2019
  0

  De fyra Allianspartierna bjöd för ca en månad sedan in till samtal kring hur vi kan öka tryggheten i samhället och i våra regionala verksamheter.

  Vi sverigedemokrater har reagerat på att det varken i inbjudan eller i det inledande samtalet nämnts något om huvudorsaken till att vi överhuvudtaget behöver ha samtal om tryggheten i samhället.

  Frågan om tryggheten i samhället är högaktuell. Som exempel kan nämnas att i förra veckan exploderade en handgranat i centrala Kristianstad. Vidare beslutade nyligen den socialdemokratiska regeringen i Danmark att införa gränskontroller mot Sverige p g a att de grova brottslingarna i Sverige också åker till Danmark och begår grova brott och skapar otrygghet. Danskarna drar slutsatsen att det är den oansvariga svenska invandringspolitiken tillsammans med den misslyckade integrationspolitiken som är orsaken till otryggheten. Vi sverigedemokrater drar samma slutsats.

  Gruppledare och regionråd Niclas Nilsson ställer därför i en interpellation två frågor till regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson:

  – Varför har ni i er inbjudan och i de inledande samtalen om trygghet överhuvudtaget inte berört huvudorsaken till den otryggheten som ni vill samtala om?

  – Finns det en rädsla inom Alliansen för att en analys av vad som är huvudorsaken till otryggheten skulle leda till att man oundvikligen kommer fram till samma slutsats som danskarna, d.v.s. att det är den oansvariga flyktinginvandringspolitiken och den misslyckade integrationspolitiken som är huvudorsaken till otryggheten i samhället?

   

  Interpellationen i sin helhet kan läsas här: Interpellation om huvudorsaken till otryggheten

   

  Frågor från press hänvisas till niclas.nilsson@sd.se, alt. 0724672552.