Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 3

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Regionfullmäktige 15 juni 2021

  Av patrikohlsson den 18 juni, 2021
  0

  Ännu ett regionfullmäktigemöte hölls denna dag digitalt, med förhoppning om att nästa efter sommaren skall kunna hållas fysiskt. Mötet klarades av på ca 7 timmar.

  Tilläggsbudget
  Det första beslutsärendet gällde tilläggsbudget kopplat till pandemin, där Sverigedemokraterna yrkade bifall. Gruppledare Niclas Nilsson anförde att det är glädjande att skatteprognosen ser bättre ut än förväntat och att statsbidrag åtminstone delvis täcker upp regionens merkostnader relaterade till pandemin, men varnade för att de ekonomiskt negativa effekterna av pandemin nog kommer vara under rätt lång tid framöver. Niclas påminde om att ytterligare statsbidrag kommer bli nödvändiga för att kunna undvika ytterligare en skattehöjning.

  Ny biljett: Flex 10/30 Öresund
  I ärendet om att införa en ny biljett i Skånetrafikens utbud, kallad Flex 10/30 Öresund, yrkade Sverigedemokraterna återremiss genom regionråd Johan Wifralius, för att utreda intäkter och kostnader gällande att även införa en variant av 7-dagarsbiljetten för resor över Öresund. Johan förklarade att Sverigedemokraterna är positiva till grundförslaget, men att det borde utökas med en 7-dagarsvariant, mycket eftersom kollektivtrafiken just till Danmark är särskilt hårt drabbad av pandemin och att vi behöver göra allt för att återför de resenärer vi förlorat.

  Ny biljett för ungdomar
  Ärendet efter gällde också kollektivtrafiken och det förslag på ungdomsbiljett som föreslogs införas. Regionråd Johan Wifralius föredrog även detta ärende. Till skillnad från skolbiljetten så är ungdomsbiljetten tänkt att gälla i hela Skåne. Sverigedemokraterna samtycker med styret om att idén som sådan är bra, men vi finner att den föreslagna pristabellen för kommunerna är djupt orättvis. Generellt skulle de mindre kommunerna i Skånes glesbygd betala avsevärt mer, ända upp till ca 3 gånger, än storstadskommunerna i västra Skåne. Eftersom antalet resande är betydligt mindre i de glesbefolkade kommunerna och det knappast skulle bli aktuellt att sätta in extra trafik där p.g.a ett prismässigt mer tilltalande erbjudande, ser vi från Sverigedemokraternas sida inget annat än en vinstmöjlighet med förslaget redan på kort sikt. Dessutom vore det ju nästan absurt att kräva glesbygdskommunerna på ett högre pris, med tanke på det sämre utbudet. På lång sikt ser vi stora möjligheter att med förslaget ändra ungdomars resvanor till ett ökat kollektivtrafikresande, vilket de sedan skulle ta med sig in i vuxen ålder. För att den effekten ska kunna uppnås så måste biljetten vara attraktiv för kommunerna, varför Sverigedemokraternas förslag jämfört med styrets kraftigt hade ökat chanserna för att biljetten skulle bli en succé.

  SD-motion om hög ålder som bedömningsgrund för färdtjänst
  Vidare inom kollektivtrafikens område behandlades Sverigedemokraternas motion om att införa hög ålder som bedömningsgrund för beviljandet av färdtjänst. Motionen är utformad som en riktlinje, så tjänstemannasidans frihet vid handläggning av varje enskilt fall, skulle kvarstå. Kostnadsmässigt skulle motionens förslag vara försumbart, eftersom nästan alla som ansöker färdtjänst idag och som fyllt 90 år, beviljas färdtjänst. Det är inte så att vi har ett generellt problem med detta. Däremot uppkommer då och då fall där detta trots allt inte beviljas, på till synes svårbegripliga grunder. Varje sådant fall är ett för mycket, och leder förutom onödigt lidande för enskilda även till dålig publicitet för Skånetrafiken och Region Skåne. Ett bifall till motionen hade
  * ökat trygghetskänslan bland äldre i behov av färdtjänst
  * minskat risken för onödiga avslag
  * skyddat Skånetrafikens och region Skånes varumärke

  V-motion om flerdagsbiljett
  Det fjärde och sista ärendet där regionråd Johan Wifralius anförde Sverigedemokraternas ståndpunkt i ett kollektivtrafiksrelaterat ärende gällde Vänsterpartiets motion om flerdagsbiljett, där den första att-satsen var av intresse för Sverigedemokraterna och även gav vårt bifall (dock ej bifall till resten av motionen), eftersom den upprepade vårt tidigare krav på att 7-dagarsbiljetten skulle behållas. Noterbart är dock att Vänsterpartiet tidigare INTE stött Sverigedemokraterna i den frågan.

  Andra motioner
  Gruppledare Niclas Nilsson anförde Sverigedemokraternas syn på motioner från Miljöpartiet om att värna Öresund och från Socialdemokraterna om att effektoptimera regionens verksamheter. Niclas deklarerade Sverigedemokraternas stöd för styrets förslag till beslut i båda fallen. Gällande MP-motionen så var detta att bifalla den första att-satsen gällande att Region Skåne ska verka för en hållbar utveckling så att Öresunds ekosystem värnas, och att anse övriga att-satser besvarade. Gällande S-motionen så var förslaget att bifalla hela motionen, som i princip innebär att Region Skåne skall arbeta för effektoptimering gällande elanvändningen i regionens verksamheter.

  Fråga om stöd till Ibn Rushd
  Under frågestunden ställde Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, Therese Borg, en fråga angående bidrag till Ibn-Rushd, gällande om alliansstyret i Region Skåne kommer följa sina partikollegor i bl.a Göteborg och Kristianstad, d.v.s. att neka Ibn Rushd bidrag i sitt kommande budgetförslag. Svaret blev att Ibn Rushd varit utsatta för hård granskning, som de tydligen ska ha klarat. Folkbildningsrådet ger därför inga negativa råd gällande bidrag till Ibn Rushd och alliansstyret avser följa folkbildningsrådets rekommendationer, d.v.s. ge fortsatt stöd till den islamistiska organisationen Ibn Rushd. Therese Borg replikerade att Region Skåne är ansvariga för sina egna beslut och inte är ålagda att slaviskt följa folkbildninsrådet. Therese pekade också på att granskningen trots allt visade på brister, och att Ibn Rushd bidrar till ett muslimskt parallellsamhälle, vilket vi från Region Skånes sida inte borde gynna.

  På interpellationssidan hade Sverigedemokraterna ställt 2 st, genom regionråd Marlen Ottesen.

  Interpellation om flytt av palliativ vård
  Den första gällde sommarstängning av den specialiserade palliativa vården i Trelleborg, till Primärvårdsnämndens ordförande Birte Sandberg (C). Svaret blev att platserna inte skall stängas utan flyttas till Malmö under vecka 25-35 och Sandberg medgav att det är olyckligt. Detta skulle bero på brist på vikarier och vakanta tjänster, vilket i sin tur skulle vara kopplat till en utredning av Previa om något missförhållande som hon inte kunde gå närmre in på. Skälen till flytten skulle vara vara kopplade till patientsäkerheten. Marlen tackade för svaret men sade sig fortfarande vara bekymrad för de här platserna. Marlen undrade vidare om det fanns någon garanti för återöppnande av platserna i Trelleborg efter vecka 35. Marlen frågade också vidare vad det är som gjort avdelningen i Trelleborg, redan efter 1 års verksamhet, så problematisk, och om vi behöver göra fler insatser från regionens sida för att stödja dem. Avslutningsvis påpekade Marlen att det inte är rimligt att såpass sköra patienter som det handlar om här utsätts för detta.

  Interpellation om brister i introduktion
  Den andra, också ställd till Primärvårdsnämndens ordförande, handlade om brister i introduktionen av nyanställda sjuksköterskor i Primärvården, som lett till incident på vårdcentral, och om hur man ska kunna förebygga sådana. Svaret blev att checklistor finns, att alla får en indroduktion och en fadder, men att en gemensam checklista är under bearbetning, och hon uppmuntrade till fortsatt diskussion om denna i primärvårdsnämndens beredningsutskott. Marlen påpekade att bristfälliga introduktioner inte gäller bara enskilda incidenter utan är ett större problem, och att vikten av god introduktion framförs även på många håll i verksamheterna, samt att checklistor är bra när de fungerar i praktiken, men att uppföljning krävs för att se att checklistorna inte bara finns utan även följs.

 • Handlingsplanen för mottagning 3 i Eslöv

  Av thereseborg den 17 juni, 2021
  0

  I januari förra året framkom att den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Eslöv tillfälligt flyttats till Lund, ett beslut som togs av enhetschefen och förvaltningschefen i samråd med fackförbunden. Anledningen till beslutet var bristen på specialistläkare, vilket länge inneburit svårigheter att upprätthålla patientsäkerheten och en god arbetsmiljö för personalen. Många av de 690 patienter som var inskrivna vid mottagningen drabbades negativt av den längre resvägen, eftersom den både blev mer tidskrävande och dyrare. Efter allt för lång tid har nu en handlingsplan tagits fram, som tyvärr innehåller väldigt många oklarheter och brister, vilket gjorde att vi sverigedemokrater begärde att ärendet skulle återremitteras.

  Trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet höll med i vårt yrkande valde de att lägga fram ett eget yrkande till återremiss efter ajournering vars innebörd var som vårt. Vidare valde även C som tidigare varit enig med oppositionen i denna fråga att rösta emot återremissen.

  Anneli Eskilandersson, gruppledare i psykiatri-habilitering och hjälpmedelsnämnden, kommenterar:

  Det finns en reell risk för att patienterna kommer att få en ojämlik vård och att de som mår sämst inte prioriteras på grund av var de bor. Ytterligare utredning och dialog med drabbad personal och patienter är nödvändig för att hitta en annan och bättre lösning. Förnyade ansträngningar behöver göras kring att attrahera och rekrytera specialistläkare till Eslöv. Tyvärr föll Sverigedemokraternas återremiss, och det framkom med tydlighet att övriga partier i nämnden sätter sin egen partipolitik framför patienternas bästa. Då vårt yrkande ej vann gehör reserverade vi oss mot beslutet.

 • SD vill se ett pilotprojekt med psykiatrikonsulter och vårdsamordnare inom primärvården.

  Av thereseborg den 17 juni, 2021
  0

  Psykisk ohälsa kommer vara den största folksjukdomen år 2030 enligt WHO. Att få rätt hjälp tidigt är angeläget för att öka chansen till rehabilitering och tillfrisknande från psykisk sjukdom. Primärvården och psykiatrin gagnas av ett tätt och nära samarbete. Genom att täcka glapp och kunskapsluckor kring befintliga resurser kan det förhindras att patienter hamnar mellan stolarna. I andra delar av landet finns det psykiatrikonsulter och vårdsamordnare inom primärvården, vilket har visat på positiva effekter. Sverigedemokraterna föreslår nu därför i en motion att Region Skåne startar upp ett pilotprojekt för samarbete med psykiatrikonsulter från specialistpsykatrin samt vårdsamordnare på utvalda vårdcentraler.

  Marlen Ottesen, regionråd, kommenterar:

  Vi behöver arbeta med att möta den psykiska ohälsan på bred front. Genom detta projekt ser vi att patienterna kan få en ökad trygghet och bättre formulerade samt minskad mängd remisser till specialpsykatrin. I förlängningen ser vi också att det blir en förbättrad arbetssituation för personalen på vårdcentralerna och att vården som erbjuds blir mer likvärdig.

   

  Motionen i sin helhet kan läsas här: Motion. Pilotprojekt psykiatrikonsulter

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Marlen Ottesen, regionråd

  marlen.ottesen@skane.se

  0725-458631

 • Beklagligt med nej till förbättrad trygghet för äldre i behov av färdtjänst

  Av thereseborg den 15 juni, 2021
  0

  Sverigedemokraternas motion om att införa hög ålder som bedömningsgrund för beviljande av färdtjänst avslogs idag i regionfullmäktige, efter att endast Sverigedemokraterna gett sitt stöd till motionen.

  I dagsläget beviljas tack och lov merparten av ansökningar om färdtjänst för människor som fyllt 90 år. Dock förekommer fall där så ej sker. Dessa fall är ganska få till antalet, varför det inte vore någon större kostnad ifall även dessa ansökningar skulle beviljas.

  Motionen är skriven som en rekommendation så om den hade bifallits skulle slutligt avgörande i varje enskilt fall även fortsättningsvis avgöras av tjänstemännens handläggning .

  Johan Wifralius, regionråd, kommenterar:

  Det handlar inte om många ansökningar som avslås inom denna ålderskategori, men bakom varje sådant fall finns en människa som upplever behov av stöd. Avslag i dessa fall skapar lätt oro, misstro och negativa rubriker i media.

  Det vi velat uppnå med denna motion är att skapa extra trygghet för personer i den allra översta ålderskategorin, minska risken för onödiga avslag och överklaganden, och skydda Skånetrafikens och färdtjänstens varumärke.

  Motionen i sin helhet kan läsas här: Motion om färdtjänst

   

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Johan Wifralius, regionråd & gruppledare kollektivtrafiknämnden

  0708-553593

  johan.wifralius@skane.se

 • SD Region Skåne vill införa ett regionalt huvudvärkscentrum

  Av thereseborg den 8 juni, 2021
  0
  Mer än 1,4 miljoner svenskar, varav cirka 142 000 skåningar, är drabbade av migrän i olika former och svårighetsgrad. Huvudvärkssyndrom anses utgöra en av de tio viktigaste orsakerna till funktionsnedsättning i befolkningen. Mer behöver göras för denna patientgrupp, och ett regionalt helhetsgrepp behöver tas inom verksamhetsområdet.
  Sverigedemokraterna föreslår nu i en motion att Region Skåne ska göra en översyn av den regionala huvudvärksvården, samt upprätta ett regionalt huvudvärkscenter.
  Marlen Ottesen, regionråd, kommenterar:
  Det finns flertalet olika diagnoser inom huvudvärkssyndromen. 10 % av personer som lider av någon av dessa är så pass hårt drabbade att de behöver någon form av specialistvård. Svåra migränanfall klassas enligt WHO som ett av de mest funktionsnedsättande tillstånden i världen. Det slår hårt mot den drabbade, genom minskad förmåga att delta i arbete, familjeliv och fritidsaktiviteter. Genom att utöka huvudvärkskompetensen i Skåne kommer fler kunna få relevant hjälp, och kunna leva bättre liv.

  Motionen i sin helhet kan läsas här: Motion om att införa huvudvärkscentrum

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Marlen Ottesen, regionråd

  marlen.ottesen@skane.se

  0725-458631