Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 3

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Utred möjligheten att debitera hela eller del av tolkkostnaden.

  Av Marlen Jensen den 21 maj, 2018
  0

  En nödvändig förutsättning för att flertalet nyanlända skall ha en realistisk förutsättning att kunna försörja sig och kunna undvika att hamna i ett utanförskapsområde är att personen ifråga lär sig svenska. Gratis utbildning i svenska språket erbjuds alla nyanlända. Ibland uppfattas motivationen att lära sig svenska som svag och resultatet blir därefter. Det är i praktiken möjligt att leva resten av livet i ett utanförskapsområde utan att kunna kommunicera på svenska. I alla kontakter med sjukvården erbjuds gratis språktolk. Detta stimulerar inte till att lära sig svenska som är så viktigt för att kunna bli anställningsbar.

  Hälso- och sjukvårdslagen slår heller inte fast att personer med annat hemspråk än svenska alltid har rätt till tolk, den skyldighet som finns är att anpassa information efter individens förutsättningar och behov.

  Sverigedemokraterna menar att ett ekonomiskt incitament skulle öka motivationen och föreslår därför att:

  Under de tre första åren i Sverige är språktolkhjälp gratis.

  Mellan tredje och sjätte året debiteras halva språktolkkostnaden.

  Efter sex år i Sverige debiteras fulla språktolkkostnaden om behov av tolk finns

  Hörselskadade, döva och dövblinda ska dock undantas från dessa regler, och likaså personer vars hemspråk är ett av Sveriges fem minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

  Om det är omöjligt att debitera språktolkkostnader på grund av juridiken får i stället en motsvarande hög avgift som kallas tidsspillan införas.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Regionfullmäktige ger berörd nämnd/ nämnder i uppdrag att utreda hur den aktuella motionens andemening kan omsättas i praktiken.
  • Regionfullmäktige beslutar att utredning skall presenteras i så god tid att regionfullmäktiges beslut kan börja gälla från halvårsskiftet 2019.
 • Utvärdera TRU-D smart UVC.

  Av Marlen Jensen den 21 maj, 2018
  0

  Det är allmänt känt att multiresistenta bakterier orsakar stora bekymmer i sjukvården.

  Utbrott med Vancomycin Resistenta Enterococcer (VRE), Meticillin Resistenta Staffylococcus Aureus (MRSA), Chlostridium difficile och andra svårhanterade infektioner är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten.

  Nyligen publicerades en artikel från Brännskadecentrum i Uppsala som beskriver tre års samlade erfarenheter av att använda av en TRU-D smart UVC. Man hade allvarliga problem med en multiresistent infektion som återkom gång på gång. Under loppet av ett halvår hade man åtta infekterade patienter vilket resulterade i att man fick Lex Maria anmäla sig själva.

  En bakteriedödande städrobot med ultraviolett strålning införskaffades då (pris > 1 milj kr).

  Roboten tar död på alla levande mikroorganismer i rummet och är även farlig för människor. Roboten styrs från ett annat rum och kan när som helst avbrytas. En grundstädning tar 45 minuter och kan t. ex genomföras när patienten är på operation.

  Roboten har hållit kliniken vid Brännskadecentrum i Uppsala infektionsfri i tre år.

  En skånsk städrobot skulle t. ex kunna placeras hos vårdhygien för lämpliga insatser och utvärdering av effektiviteten.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför att: 

  • Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur införskaffande och användandet av en TRU-D smart UVC kan förbättra patientsäkerheten avseende vårdrelaterade infektioner,
 • Initiativärende: Låt transportörer hjälpa synskadade hitta rätt på sjukhusen

  Av Marlen Jensen den 16 maj, 2018
  0

  Synskadade möter många problem i vardagen. Bland annat kan det för en synskadad vara mycket svårt att hitta i obekanta miljöer, exempelvis sjukhus. En god sjukvård måste dock erbjuda god tillgänglighet för alla, även synskadade.

  I praktiken får man som synskadad ett visst antal ledsagartimmar beviljade av kommunen. Då en synskadad behöver uppsöka sjukhus kan dock många sådana ledsagartimmar förbrukas, särskilt om den synskadade måste besöka sjukhus på annan ort. Ledsagaren måste då åka med i taxi fram och tillbaks till sjukhuset, och dessutom sitta och vänta en stor del av den tid den synskadade vistas där. Den tid ledsagaren aktivt hjälper den synskadade är i sammanhanget tämligen kort.

  Detta är ett praktiskt problem som man på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan åtgärda. På de flesta större sjukhus finns redan transportörer som kör patienter mellan olika delar av sjukhuset och som därmed är väl förtrogna med lokalerna. Att hjälpa synskadade till rätta skulle vara en mycket lämplig uppgift för transportörerna. Lämpligen kan man låta de synskadade själva boka transportör via telefonväxeln, då synskadade inte alltid har så lätt att hantera ”appar” och liknande.

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att man utreder möjligheten att låta sjukhusens transportörer sköta ledsagning av synskadade inom sjukhusen i Region Skåne.

  Länk till initiativärendet

 • Åkesson (Mp) under sandlådenivå

  Av Marlen Jensen den 24 april, 2018
  0

  Det är inte ofta det finns anledning att hålla med Anders Åkesson, (MP), men här har han rätt: Det är inte sandlåda att inte bjuda in oss Sverigedemokrater till samtal i riksdagen om höghastighetståg, vilket ju Moderaternas regionråd Carl-Johan Sonesson anser. Nej Anders Åkesson − det är mycket värre än så. Genom sitt agerande visar S och MP upp ett oerhört förakt för cirka en miljon svenskar som lagt sin röst på SD. Dessa två partier, som annars inte kan tala sig nog varma för ”alla människors lika värde” demonstrerar dessutom en syn på demokrati som är anmärkningsvärd. Utan att skämmas exkluderar regeringen en stor grupp människor − exakt det som man i alla lägen annars anklagar oss för. Anders Åkesson påstående att SD har valt sin roll ”genom att plädera för exkludering av grupper i samhället” blir då nästan komiskt och förefaller illa genomtänkt. För att nu uttrycka det milt. Vari består det ”exkluderande” som Åkesson hävdar att vi pläderar för i regionfullmäktige? Jo, helt enkelt att vi inte anser att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige får kraftigt rabatterad hälso- och tandvård. Kriminalitet får aldrig betala sig.

  Åkesson vill rättfärdiga regeringens ställningstagande med att vi Sverigedemokrater säger nej till höghastighetståg och avslöjar därmed en något haltande logik. Såväl M som L har ungefär samma inställning som vi, så varför Åkesson tycker att de, men inte vi, ska beredas plats vid bordet är höljt i dunkel.

  Anders Åkessons påstående att SD inte skulle vara ett ”legitimt parti” är så uppseendeväckande att det gränsar till ren och skär dumhet. Så Sveriges tredje största parti skulle vara olagligt? Är det något parti som riskerar att förlora sin legitimitet är det väl MP som i opinionsundersökningarna har rasat som en sten.

  I sin argumentation påminner Åkesson mest av allt som en förblindad terrier som vägrar släppa taget. Svepande påstående, floskler och motsägelsefulla påståenden imponerar inte. Det − om något − tyder på sandlådenivå.

   

  Patrik Jönsson, Regionråd
  Sverigedemokraterna

 • Svar till Kent Wallin (S) i Ystad Allehanda

  Av Marlen Jensen den 12 april, 2018
  0

  Nej, Kent Wallin − jag varken önskedrömmer eller tror mig kunna trolla med knäna. Däremot vet jag att grundbulten i varje sund ekonomi är att klokt hushålla med de medel man har och att man lägger pengarna där de behövs och inte på annat. Inte minst grundläggande är detta förhållningssätt när ekonomin är i kris − och i det läget kan man utan överdrift påstå att Region Skåne befinner sig.

  Du insinuerar för det första att Sverigedemokraterna vill sänka landstingsskatten. Helt fel! Däremot röstade vi och Alliansen för oförändrad skatt, vilket är en viss skillnad. Vi anser inte att skattebetalarna ska sota för den katastrofalt ekonomiska utveckling som är resultatet av ett mångårigt politiskt vanstyre. I en situation som denna är det viktigare än någonsin att satsningarna görs där de som mest behövs, det vill säga i vården. Däremot är det inte angeläget att bygga ut en redan överdimensionerad administration, anställa fler chefer eller att ge politikerna högre arvoden. Därutöver har vi föreslagit bantade partistöd.

  Inte heller ser vi behov av att satsa stora pengar på hbtq-utbildningar, genus- och likarättsarbete och när vården skriar efter pengar, måste en del satsningar på kultur få stå tillbaka. Likaså är det absurt att ge illegala invandrare kraftigt rabatterad tand- och sjukvård.

  Dessa exempel är bara några av våra förslag på besparingar som skulle läggas där behovet är som störst. Vårt budgetförslag hade över två år gett vården 570 miljoner mer än det som S och MP presenterade − och detta utan höjd skatt.

  Och så över till SD:s ”svek” mot pensionärerna inför 2014 års val.  Vi föreslog skattesänkning på 400 kronor i månaden till skillnad från regeringens 75. Vårt budgetförslag föll i riksdagen och vi såg inga skäl till att stödja regeringens i många delar mycket svaga helhetsbudget. Man röstar alltså om hela paketet, där alla områden ingår, och inte om delar. Med vårt förslag hade de fattigaste pensionärerna fått nästan 1 000 kronor mer i månaden genom sänkt skatt och höjd garantipension.

  Våra förslag är inte grundade på utopier − däremot på ett realistiskt ekonomiskt synsätt.