Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 3

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • SD vill sätta stopp för att skattemedel går till Ibn Rushd och förväntar sig stöd från Alliansen

  Av thereseborg den 3 april, 2019
  0

  Studieförbundet Ibn Rushd får sedan länge ett årligt verksamhetsbidrag från Kulturnämnden i Region Skåne. För innevarande år är bidraget 660 000 kronor.

  Att Ibn Rushd erhåller bidrag från det offentliga, i detta fall från skånska skattebetalare, vänder vi oss starkt emot då det i flera kartläggningar, studier och rapporter framkommit att förbundet (därmed inte sagt alla de enskilda individer som många gånger i god tro är kopplade till förbundet) är nära sammankopplat med Muslimska brödraskapet.

  Ytterligare skäl till att vi vänder oss starkt emot att Ibn Rushd får bidrag är att det framkommit att de utgör en möjlig plattform för polarisering och radikalisering, samt för att de har deltagit i sammanhang med starkt antisemitiska inslag eller i andra mycket tvivelaktiga sammanhang.

  Därutöver finns starka indikationer på att de bidrag som Ibn Rushd får används till annat än just den folkbildning som bidragen är till för.

  Vi har med anledningen av ovanstående lämnat in en motion i vilken vi föreslår att beslutet om 660 000 kronor i bidrag för år 2019 ska justeras så att inget bidrag beviljas i år, och vi föreslår även ett stopp för att Region Skåne kommande år beviljar bidrag till Ibn Rushd.

  Utöver motionen har vi lämnat in en fråga ställd till ordförande i Kulturnämnden i Region Skåne. Frågan grundar sig i att Alliansen i Kulturnämnden så sent som i april 2018 skrev en debattartikel med budskapet att Ibn Rushd inte kunnat visa tydligt att de bedriver en verksamhet i demokratisk anda och därför inte skulle beviljas bidrag för det kommande året. I stort framhöll Alliansen samma skäl till att inte bevilja bidrag, som de skäl vi anfört i vår motion.

  Trots detta har alltså Ibn Rushd, denna gång med Alliansen som styrande istället för som opposition, beviljats bidrag igen – bara nio månader efter att Alliansen i en debattartikel gick ut med att bidrag inte skulle beviljas. Mycket motsägelsefullt!

  Vi väntar nu med spänning på att få svar på den inlämnade frågan som lyder enligt nedan, och förväntar oss givetvis att svaret blir att Alliansen står för vad de skrev, kommer att neka fortsatta bidrag till Ibn Rushd, och därmed kommer att bifalla vår motion:

  Kommer Alliansen att visa att ni står för vad ni skrev i debattartikeln genom att i framtiden inte längre bevilja bidrag till Ibn Rushd?

   

  Läs gärna både frågan och motionen (med källhänvisningar) i sin helhet via länkarna nedan.

   

   

  // Therese Borg, ledamot i Regionfullmäktige & Kulturnämnden

   

  Frågor från press skickas till therese.borg@sd.se

 • SD vill se ökat politiskt inflytande över bidrag till kulturverksamhet i Region Skåne.

  Av thereseborg den 1 april, 2019
  0

  På kulturnämndens sammanträde den 28 mars skulle en ny delegationsordning fastställas för mandatperioden. I den föreslagna delegationsordningen framgick att förvaltningschefen ska ha fortsatt delegation att ”bevilja utvecklingsmedel/-bidrag till kulturverksamhet på upp till 6 prisbasbelopp inom fastställd budgetram”.

   

  Vi sverigedemokrater anser att det är problematiskt att medel på upp till hela 279 000 kronor kan beviljas för kulturverksamhet utan beslut i nämnden. Därför yrkade vi på att förvaltningschefen istället ska ha delegation att bevilja utvecklingsmedel/-bidrag till kulturverksamhet på max 2 prisbasbelopp (93 000 kr) inom fastställd budgetram.

   

  Vårt förtroende för förvaltningen och förvaltningschefen är stort. Den främsta anledningen till att vi vill att ansökningar om medel / bidrag på över 2 två prisbasbelopp ska gå till nämnden för beslut är att det är de valda politikerna i nämnden som är ytterst ansvariga för hur skattemedlen används. Politikerna i nämnden borde därmed också ha full insikt i, och fatta de flesta beslut om, sådant som rör annat än ren verkställighet.

   

  Tilläggas bör att vårt förslag om att nämnden ska fatta beslut gällande alla ansökningar på över 2 prisbasbelopp skulle leda till att långt fler ansökningar blir föremål för politisk diskussion. På så sätt ökas den politiska delaktigheten och även allmänhetens insyn i hur skattemedlen används.

   

  Det senare, att öka allmänhetens insyn i hur skattemedlen används, upplever vi som extra viktigt i en tid då en skattehöjning har gjorts för att hantera regionens allt annat än oproblematiska ekonomiska situation.

   

  Tyvärr fick vi inte gehör för vårt yrkande, och vi reserverade oss därför mot beslutet.

   

  // Therese Borg, ledamot i Kulturnämnden

   

  Yrkande om Kulturnämndens delegationsordning

 • Skånsk psykvård klarar inte den stora invandringen

  Av thereseborg den 25 mars, 2019
  0

  Enligt rapporter som utgivits har vi kunnat se att den stora invandring som skett har haft undanträngningseffekter i den skånska specialistpsykiatrin. De människor som kommer hit från andra länder, som upplevt traumatiska saker har förståeligt ett stort behov av vård.

   

  Att ge alla människor i hela världen obegränsad tillgång till svensk sjukvård är dock varken möjligt eller rimligt. Det är därför viktigt med väl avvägda och anpassade regelverk avseende villkor för tillgång till vård.

   

  I internbudgeten för psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden (PHHN) som klubbades den 15 februari 2019, så finns det en rad som heter ”specialdestinerade statsbidrag” som omfattar 53,4 miljoner kronor och är till för att möta behovet hos de asylsökande som har traumatiska upplevelser i bagaget.

   

  Invandringen är ett statligt ansvar, och vi ser det som positivt att staten förmedlar pengar för att klara av vården, men det får inte ske på bekostnad av våra skånska skattebetalare.

   

  Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, samtidigt som det idag saknas vårdpersonal såsom läkare och sjuksköterskor. Därför hinner inte personalen med att hjälpa alla de människor som i dag finner behov av hjälp från psykiatrin.

   

  Under de sista tio åren har den psykiska ohälsan ökat med ofattbara 100 procent bland unga i åldern 10-17 år, och vi ser tyvärr en nedåtgående trend i andel utredningar och behandlingar som startats inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri.

   

  Att inte få utredning och behandling i tid kan få stora konsekvenser för den enskilde, och ett stort lidande. Bland barn och unga 0–19 år sker cirka 1 800 självmordsförsök som kräver sjukhusvård per år, en siffra vi måste arbeta för att få ner.

   

  De övriga partiernas politik på flykting- och invandringsområdet har lett till en överbelastning av den skånska psykiatriska vården, och överbelastningen förstärks nu ytterligare av en stor anhöriginvandring från områden där många människor bär på fruktansvärda upplevelser.

   

  I vårt Skåne ska ingen nekas akutvård på grund av bristande betalningsförmåga, patientsäkerheten ska aldrig hotas, men att ge alla människor i hela världen obegränsad tillgång till svensk sjukvård är varken möjligt eller rimligt.

   

  Marlen Ottesen (SD), Regionråd

  Camilla Nordström (SD), Politisk sekreterare Region Skåne

  Anneli Eskilandersson (SD), Ordinarie i PHHN

  Ewa Karlsson (SD), Ordinarie i PHHN)

  Annelie Fälth Simonsson (SD), Ersättare PHHN

  Paul Svensson, Ersättare i PHHN

   

  Publicerad i Ystads Allehanda

 • Förhindra att IS-terrorister återvänder

  Av thereseborg den 21 mars, 2019
  0

  Nu när IS-Kalifatet i stort sett är besegrat finns det ett antal tillfångatagna IS-terrorister med svenskt medborgarskap som sannolikt kommer att återvända till Sverige om de får chansen då de inte riskerar straff i Sverige om det inte kan bevisas att de begått några brottsliga handlingar i Syrien eller Irak.

  Svenska medborgare som stridit för mördarsekten IS i Irak eller Syrien skall naturligtvis till varje pris förhindras att någonsin mer sätta sin fot på svenska mark. Tyvärr har vi världens förmodligen mest naiva, okunniga och inkompetenta regering när det gäller att kraftfullt och snabbt agera på hot mot rikets säkert om den alls gör det. Detta trots att landets alla välrenommerade terrorforskare och säkerhetsexperter sedan länge varnat för återvändande IS-terrorister.

  Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi regionpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS.terrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige måste vi påverka riksdagen. Vi regionpolitiker har möjligheten att göra vår röst hörd genom att tillskriva och uppmana regeringen att snarast sätta stopp för IS-terroristerna att återvända.

  Sverigedemokraterna yrkar därför:

  – att Regionstyrelsen beslutar att Region Skåne snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi regionpolitiker tar landets och medborgarnas säkerhet på största allvar.

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne
  Niclas Nilsson

   

  Initiativärende till Regionstyrelsen. Förhindra att IS-terroister återvänder

   

 • Regionfullmäktige 26 februari 2019

  Av patrikohlsson den 7 mars, 2019
  0

  Mötet bestod av en relativt kort ärendelista sett till besluten, men tog ändå mycket tack vare interpellationer och frågor större delen av dagen i anspråk. Kommentarer på valda ärenden följer nedan.

  Ärende 4 gällande Region Skånes övertagande av ägarandel gällande bussdepån i Helsingborg föranledde ingen debatt, men Sverigedemokraternas ståndpunkt var klar och vi var positiva. För en relativt liten summa, 26000 kr, skulle Region Skåne köpa Helsingborgs stads aktieandel, och därmed få rådighet över ett objekt viktigt för den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken i nordvästra Skåne. Köpet innebar också att Region Skåne skulle få 52% av aktierna och därmed bli majoritetsägare (återstående 48% ägs fortsatt av Nobina).

  Även i ärende 5 gällande förskrivning av laddningsbara hörapparater ställde sig Sverigedemokraterna positiva till Regionstyrelsens förslag, att erbjuda laddningsbara hörapparater inom upphandlat sortiment som ett komplement till de traditionella hörapparater som redan finns. Bl.a. innebar förslaget att laddare till hörapparater kommer förskrivas kostnadsfritt för patienter upp till 20 år.

  Ärende 6 behandlade Sverigedemokraternas motion om att öka tillgången till äldrepsykiatriska mottagningar. I nuläget finns endast 1 sådan mottagning i Skåne – i Helsingborg. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och det gäller även inom gruppen äldre, varför behovet av äldrepsykiatriska mottagningar ökar. Dessutom skulle fler älderpsykiatriska mottagningar ge chans råda bot på den geografiska ojämlikhet det innebär att ha en mottagning av detta slag endast i Helsingborg.

  Regionstyrelsen föreslog att motionen skulle besvaras, men Sverigedemokraterna stod fast vid att den borde bifallas. Marlen Ottesen (SD) anförde argument för detta och fick mothugg av Vänsterpartiet, som i stort sett gick ut på att vi för att nå motionens innebörd borde ha stöttat ett förslag från vänsterpartierna i Hälso- och sjukvårdsnämnden istället. Vänsterpartiet borde i konsekvensens namn, för att stödja den idé de påstod sig vara för, ha röstat för Sverigedemokraternas motion, men gjorde så ej. Motionen föll vid voteringen med röstsiffrorna 30-119.

  I ärende 7 gällande Vänsterpartiets motion om Trygga anställningsformer för framtiden fasthöll Sverigedemokraterna sitt tidigare ställningstagande från nämnden att anse motionens båda att-satser besvarade.

  Sverigedemokraternas motion om att inrätta ett årligt Skåneting behandlades i ärende 8. Motionens tanke är att ett Skåneting skulle fungera som ett samlande forum för patient- och anhörigföreningar, där man skulle kunna fånga upp även de mindre så att alla får en möjlighet att komma till tals. Ingen votering begärdes denna gång, men en skriftlig reservation lämnades in efter att motionen fallit.

  Bland interpellationerna märktes en från Sverigedemokraterna, ställd av Marlen Ottesen till kommunstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson angående bemanningsföretag.