Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 30

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • ”Kortare väntetider i cancervården” HSN 2015-04-24

  Av Marlen Ottesen den 24 april, 2015
  0

  I övergripande målsättningar 2015 anges att ett mål är att minska väntetiden från misstänkt cancer till start av behandling med 10 %. Då de rekommenderade ledtiderna för behandlingsstart överskrids i varierande grad är det inte ändamålsenligt att ha ett generellt mål. Naturligtvis bör satsningen vara större där resultaten är som sämst. Ett begripbart mål vore att satsningen leder till att ALLA cancerpatienter får hjälp inom rekommenderade tidsramar.

  Hade Sverigedemokraternas budget vunnit gehör så hade vi bland annat haft 10 miljoner i ökade resurser till cancersjukvård samt 100 miljoner till fler vårdplatser vilket även gynnat cancervården.

 • Samarbetsavtal för Spårvagnar i Skåne (SPIS) RUN 2015-04-17

  Av Marlen Ottesen den 17 april, 2015
  0

  Vi Sverigedemokrater anser att spårvagnsprojektet SPIS är för dyrt och att det istället skall satsas på att utveckla superbusskonceptet för stadstrafik.

  Det sker nu en snabb teknikutveckling när det gäller elektrifiering av bussar för stadstrafik. Inom en snar framtid kommer det sannolikt att finnas elektrifierade busskoncept som är miljömässigt likvärdiga med spårvagnar till ett mycket lägre pris. Redan idag har vi miljövänliga superbussar i Malmös stadstrafik som driv av miljövänlig biogas.

  Det är dessutom mycket enklare och billigare att ändra linjedragningarna för bussar än spårvagnar. Sannolikt är också risken för olyckor mindre med bussar då dessa inte kan spåra ur som spårvagnar. Elektrifierade bussar kommer sannolikt också att bullra mindre än spårvagnar. Sammanfattningsvis ser vi inte vitsen med att välja spårvagnar före superbussar.

  Vi valde därför att yrka att Region Skåne skall avsluta sammarbetet i projektet SPIS.

  Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • Somali information and Business Center RUN 2015-04-17

  Av Marlen Ottesen den 17 april, 2015
  0

  Vi Sverigedemokrater är emot satsningar/projekt som riktar sig till enskilda etniska grupper. Den oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken har lett till stora problem i samhället, inte minst hög arbetslöshet och stort utanförskap.

  Dessa problem löses i huvudsak genom att snarast kraftigt begränsa mottagandet av invandrare och flyktingar. Därigenom skulle situationen på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden snabbt förbättras. Landets ekonomi skulle också snabbt förbättras då behovet att låna pengar för att finansiera den oansvariga invandringspolitiken också upphör.

  Vi anser också att de problem som den oansvariga invandrings och flyktingpolitiken medför skall finansieras av straten då det är regeringen som bestämmer omfattningen av denna politik.

  Då vårt yrkande på avslag inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”Uppföljning prognos 2015” SNSUS 2015-04-16

  Av Marlen Ottesen den 16 april, 2015
  0

  Sverigedemokraterna ser allvarligt på budgetunderskottet. Vi har därför valt att bifalla Allians för Skånes tilläggsyrkande.

  I de för ärendet medföljande handlingarna anser vi att kvaliteten är ¨så låg och svårförståelig att de framgent måste göras om. Det går inte att följa vad som pengarna gått till och det är ingen struktur på materialet. Detta omöjliggör en granskning av en icke fackman och så kan vi inte ha det, de av skåningarna förtroendevalde politikerna måste på ett rimligt enkelt sätt klara att sätta sig in i materialet.

 • ”Vårdhundar i Region Skåne – Uppföljning” BPPT 2015-04-13

  Av Marlen Ottesen den 13 april, 2015
  0

  HSN anslogs 400.000:- för en försöksverksamhet med vårdhundar. Denna verksamhet genomfördes dock på ett föga vetenskapligt sätt. Patientens status utvärderades inte enligt ett fastlagt undersökningsprotokoll. Ibland skedde ingen utvärdering, utvärderingen skedde vid olika tidpunkter osv. Detta omöjliggör att verksamheten bidrar till att klarlägga vårdhundens nytta.

   

  Andra forskningsfynd hos vuxna har dock visat på positiva effekter på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens, depression och apati samt på oxytocin- och kortisolnivåer. I Sverige har goda erfarenheter från praktiska försök med hund i äldreomsorg rapporterats. Sverigedemokraterna ser därmed positivt till att fortsätta försöksverksamheten med vårdhundar, men att den fortsättningsvis sker på ett mer vetenskapligt sätt, för att undvika resursslöseri.