Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 30

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Utveckling av regional samverkansplattform för sociala innovationer RUN 2015-03-13

  Av Marlen Ottesen den 13 mars, 2015
  0

  Vi Sverigedemokrater är mycket positivt inställda till satsningar på innovationer och på satsningar som leder till ett kreativt och utvecklande klimat. I ärende 17 ”Utveckling av regional samverkansplattform för sociala innovationer” saknade vi någon form av utvärdering av tidigare år satsningar på sociala innovationer och var därför tveksamma till att bifalla ärendet. Då vi inte heller på nämndsmötet kunde få någon form av feedback som visar på nyttan med tidigare satsningar valde vi att yrka avslag på ärendet och reserverade oss därför också till förmån för vårt avslagsyrkande.

 • ”Anmälan av informationshandlingar” SNKRYH 2015-03-11

  Av Marlen Ottesen den 11 mars, 2015
  0

  Det är anmärkningsvärt att man inte har lyssnat på berörd personal innan man genomförde genomgripande förändringar på Kvinnokliniken i Ystad. I och med dessa förändringar anser läkargruppen, som inkommit med skrivelsen, att patientsäkerheten äventyras och därmed måste vi politiker reagera och agera. I skrivelsen framkommer även flera förbättringsförslag som bör tas i beaktning, för att uppnå en god kvinnosjukvård.

   

  Sverigedemokraterna vänder sig emot att man riskerar patientsäkerheten genom att inte lyssna på personalens åsikter innan stora förändringar genomförs.

 • ”Ny organisation för brukarsamverkan i Region Skåne” SNKRYH 2015-03-11

  Av Marlen Ottesen den 11 mars, 2015
  0

  I den här organisationen för brukarsamverkan väljs 16 ordinarie politiker och 16 ersättare till det Centrala funktionshindersrådet och det väljs 18 politiker till brukarsamverkan på förvaltningsnivå. Här har det valts ut 50 politiker och inte en enda representerar Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är Region Skånes tredje största parti och får trots det ändå inte vara delaktiga i denna samverkan, vilket vi anser är en brist.

 • ”Handlingsplan för äldre – Skånevård Kryh” SNKRYH 2015-02-25

  Av Marlen Ottesen den 25 februari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna anser att följande mening på sidan fyra i ”Handlingsplan för äldre” bör ändras: Andra områden som behöver uppmärksammas är psykisk hälsa hos äldre och identifiering av vårdbehov hos äldre med annan etnisk bakgrund.

   

  Sverigedemokraterna yrkar på att denna mening ändras till följande: Andra områden som behöver uppmärksammas är psykisk hälsa hos äldre och identifiering av vårdbehov hos äldre.

   

  Sverigedemokraterna anser att alla äldre, oavsett etnisk bakgrund, ska ha rätt till samma identifiering av vårdbehov.

   

  Eftersom vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”Vårdhundar i Region Skåne Uppföljning” SNKRYH 2015-02-25

  Av Marlen Ottesen den 25 februari, 2015
  0

  I ärendet refereras till Socialstyrelsens rapport ”Vårdhundar för äldre i särskilt boende (2014)” Den granskningen kunde inte styrka några effekter på varken patientens upplevda ensamhet, positiva eller negativa känslor eller depression och ångest. Man konstaterar också att behovet av ytterligare undersökningar är stort. HSN anslår 400.000:- för en försöksverksamhet med vårdhundar.

  Försöksverksamheten genomförs dock på ett föga vetenskapligt sätt. Patientens status utvärderas inte enligt ett fastlagt undersökningsprotokoll. Ibland sker ingen utvärdering. Utvärderingen sker vid olika tidpunkter osv. Detta omöjliggör att försöksverksamheten bidrar till att klarlägga vårdhundens nytta i vården. Sverigedemokraterna vänder sig mot detta slöseri med skattemedel.

  Observera vi är inte emot vårdhundar som sådana.