Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 31

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • ”Intern kontrollplan 2015 – Sjukvårdsnämnd Kryh” SNKRYH 2015-04-10

  Av Marlen Ottesen den 10 april, 2015
  0

  Då vårt yrkande om återremiss inte bifölls väljer vi att inte vidare deltaga i beslutet samt reservera oss mot beslutet att inte återremittera ärendet. Vi vänder oss mot att flera av målen är skandalöst lågt satta. T.ex. i punkten 2a talar man om att väntetiden från misstanke om cancer till behandlingsstart skall minska jämfört med 2014. När man betänker att i vissa fall mindre än 10% av de cancerdrabbade får behandlingsstart inom den rekommenderade tiden är det självklart att någon procentenhets ökning inte kan anses vara tillräckligt för måluppfyllelse. Självklart måste målet vara att ALLA cancerpatienter får behandlingsstart inom den rekommenderade tiden. Ytterligare exempel punkten 2f.  Omhändertagandet av patienter med hjärtinfarkt skall förbättras. Självklart bör målet vara att ALLA behandlas enligt gällande riktlinjer.

  Rörande det faktum att flera mål kontrolleras med stickprovstagning en gång om året är det möjligt att det borde ske mer frekvent, en gång kan vara otillräckligt.

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna stöder ny tågdepå i egen regi

  Av Marlen Ottesen den 8 april, 2015
  0

  I morgon torsdag skall Regionstyrelsen besluta om att gå vidare med planerna på en tågdepå i Kärråkra, Hässleholm. Diskussioner har förts om depån skall uppföras och förvaltas i egen regi eller om den skall uppföras och förvaltas i privat regi. Sverigedemokraterna, vilka är tungan på vågen i frågan, har efter ett helt enigt gruppmöte ställt sig positiva till att gå vidare med depåbygget och landat i att tågdepån skall uppföras och förvaltas i egen regi i enlighet med liggande förslag.

  Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:
  – Vi har sett hur man genom att privatisera underhållet på järnvägssidan fått ett försämrat underhåll där kortsiktiga vinster tycks styra framför långsiktigt hållbara lösningar. Vi ser också fördelar med att ha rådighet över depån så att Region Skåne i samråd med Öresundståg AB kan styra över tillgången till depån och den framtida utvecklingen av densamma. Det är också vår uppfattning att Region Skåne får mest ut av skattepengarna genom att vi går vidare med depån i egen regi, dels lånar vi till en ränta som är väldigt låg, dels beräknas konceptet att generera besparingar på runt 50 miljoner av de rörliga kostnaderna vilket gynnar de skånska skattebetalarna.

  För frågor, kontakta 
  Patrik Jönsson
  Regionråd SD Region Skåne
  0706 -596 995

 • Motion: Inför kostnadsfri behandling av tandlossning (parodontit)

  Av patrik.jonsson den 7 april, 2015
  0

  Mellan 40 och 50% av den vuxna befolkningen berörs av tandlossning orsakad av parodontit. Detta är ett problem som idag ges för lite uppmärsamhet och ett problem som vi Sverigedemokrater vill sätta in åtgärder för att förbättra för de som drabbats eller ligger i riskzonen att drabbas.

  Parodontiten beror på en infektion och kroppens reaktion på denna infektion. Det finns också ett samband med andra sjukdomar bl. a. hjärt- kärlsjukdomar. Exakt hur sambanden ser ut är inte känt, men forskning pågår.

  Utvecklingen av parodontit kan förebyggas genom god tandhygien och hjälp av tandhygienist/ tandläkare. Denna profylax är relativt billig, men prioriteras ofta bort av individer med låga eller inga inkomster. Man kan jämföra med t ex influensa där patienter redan idag får profylax i form av kostnadsfri vaccination. Om parodontiten får fortsätta oupptäckt och obehandlad kan detta senare leda till tandförlust och t.ex. hjärt- kärlsjukdomar. Då kan stora kostnader som hamnar inom sjukvården uppstå. Att undvika detta torde ur såväl mänskligt som ekonomiskt perspektiv vara en god idé.

  Sverigedemokraterna anser att munhålan är en del av kroppen och att profylax, diagnosticering samt behandling av tänder därför borde ingå i högkostnadsskyddet. Då det enligt vår bedömning för närvarande inte finns utrymme i Region Skånes budget att täcka kostnaden för parodontitens följder så som behov av bettrekonstruktion med bryggor m.m. så väljer vi att i nuläget avstå från att föreslå att detta ingår i högkostnadsskyddet. Däremot är det vår bedömning att kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit kan ge såväl kostnadsbesparingar i flera andra delar av sjukvården såväl som minskat mänskligt lidande för den drabbade, varför det finns goda ekonomiska incitament att genomföra vad som i motionen föreslås.

  Sverigedemokraterna har för att göra förbättringar inom området motionerat i Regionfullmäktige, där våra förslag dels innebär att Region Skåne inför kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit för medborgarna i Region Skåne, dock ej följderna av parodontit. Dessutom föreslår vi att man informerar medborgarna i Region Skåne om riskerna med parodontit samt att ovan nämnda profylax, diagnosticering och behandling av parodontit är kostnadsfri. Motionen finns på länk nedan:

  Kostnadsfri parodontitvård

   

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraternas ställningstaganden i dagens Hälso- och Sjukvårdsnämnd

  Av Marlen Ottesen den 26 mars, 2015
  0

  I dagens Hälso- och Sjukvårdsnämnd var bland annat ärendet om att återta ambulanssjukvården i egen regi, samt ”Handlingsplan: Hälsoinriktad hälso- och sjukvård 2015” uppe för beslut. På mötet valdes också representanter till Funktionshinderrådet.

   

  Åsa Erlandsson, gruppledare för Sverigedemokraternas HSN-grupp kommenterar:

  Trots vården lider stor brist på vårdplatser och brottas med tillgänglighetsproblem föreslår den styrande S+MP-minoriteteten att dra igång helt nya projekt med osäkra effekter. Sverigedemokraterna är av den åsikten att pengarna, 32 miljoner, behövs för att tillskapa fler vårdplatser på våra sjukhus enligt fördelning efter behov. Däremot anser vi att Hepatit B-vaccinering till barn är en nödvändig åtgärd till en utsatt grupp. Då vårt förslag röstades ner valde vi att stödja Allians för Skånes förslag vilket var snarlikt vårt eget yrkande.

   

  Rörande frågan om att återta ambulanssjukvården till egen offentlig regi säger Åsa Erlandsson:

  -Ambulanssjukvården är alldeles för viktig för att underställas privata intressen.  Vi har alla kunnat bevittna Sirius Humanums konkurs och detta är något som vi Sverigedemokrater inte vill uppleva igen. Att riskera att stå utan ambulanser är ett risktagande vi inte kan ställa oss bakom. Vi har också fått signaler från ambulanspersonalen som indikerar missnöje med arbetssituationen och bristande trygghet.

   

  Slutligen vill Åsa passa på att kommentera den märkliga situation som uppstår när det skall väljas representanter till Funktionshindersrådet:

  – I det Centrala Funktionshinderrådet tillsätts 16 ordinarie och 16 ersättare. I Brukarsamverkan på förvaltningsnivå utses det 18 politiker. Tillsammans ger detta 50 politiker. Ingen av dessa är Sverigedemokrat trots att vi är såväl tredje största parti men också vågmästare i såväl Regionfullmäktige som HSN och Regionstyrelse. Sättet på hur dessa platser tillsätts måste ses över för en bättre och mer proportionell fördelning sett till valresultatet. Det handlar om att vara väl insatt i ärenden, i detta fall frågor kring de med funktionsnedsättning, när beslut skall fattas.

   

  För frågor, kontakta Åsa Erlandsson
  Gruppledare Sverigedemokraterna Hälso- och Sjukvårdsnämnden
  asa.erlandsson@sverigedemokraterna.se
  0725 – 458 634

 • ”RFSL Verksamhetsbidrag 2015 inom det sociala området” HSN 2015-03-26

  Av Marlen Ottesen den 26 mars, 2015
  0

  RFSL ansökte inför verksamhetsåret 2015 om 800 000 kr från hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden beslutade 2015-01-23 att ge föreningen 200 000 kr i bidrag för psykosocialt stöd för kvinnor som har sex med kvinnor samt för transpersoner. Då hälso- och sjukvårdnämnden redan nekat RFSL 600 000 kr finner vi det anmärkningsvärt att vi nu ska bifalla ett äskande på 300 000 kr. Vi anser att dessa pengar gör bättre nytta i den offentliga vården. I den mån dessa personer behöver psykosocialt stöd kan detta erbjudas via den offentligt drivna sjukvården.

  Vårt yrkande primärt var avslag, då detta inte vann gehör valde vi att stödja Allians för Skånes förslag om återremiss, då vi även ansåg att oklarheter fanns i ärendets beredning.