Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 4

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Öka tillgången till äldrepsykiatriska mottagningar

  Av Marlen Jensen den 9 mars, 2018
  0

  2016 tog 41 personer över 65 år sitt liv i Skåne, vilket är nästan 30% av alla suicid i Skåne under det året. Depression är den vanligaste orsaken till självmord bland äldre och det är viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver.

  Äldre personer har en förhöjd risk att drabbas av depression på grund av biologiska, sociala och psykologiska skäl. Det är viktigt att beakta risken för suicid vid depression, men även att depressioner kan förvärra en kroppslig sjukdom.

  Äldrepsykiatriska tillstånd är komplicerade och inflätade i varandra och påverkas även av personens somatiska hälsa. Man behöver ha en helhetsförståelse för människan, och äldrepsykiatri bygger på förståelsen av komplexa sjukdomar och sammanhang.

  Äldre multisjuka personer är en av de mest sårbara grupperna för psykiska hälsoproblem och det krävs kompetens för att upptäcka dessa och kunna ge adekvat behandling. Ofta ställs inte diagnos, utan depressiva symtom blir föremål för kommunens insatser och personen får inte den hjälp och behandling som hade varit möjlig.

  Att tillskapa äldrepsykiatrisk kompetens som är nåbar för alla Skånes invånare är viktigt. I dagsläget finns endast en äldrepsykiatrisk mottagning, och denna ligger i Helsingborg. Vi anser att det exkluderar en majoritet av Skånes befolkning. För att uppnå en jämlik vård bör fler äldrepsykiatriska mottagningar öppnas upp.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför att:

  Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda var i Skåne det är lämpligt att placera äldrepsykiatriska mottagningar så att hela Skånes befolkning får tillgång till dessa.

  Samt att:

  – Äldrepsykiatriska mottagningar etableras på dessa platser.

 • Sverigedemokraterna motionerar om en utökning av antalet äldrepsykiatriska mottagningar

  Av Marlen Jensen den 9 mars, 2018
  0

  2016 tog 41 personer över 65 år sitt liv i Skåne, vilket är nästan 30% av alla suicid i Skåne under det året.
  Depression är den vanligaste orsaken till självmord bland äldre och det är viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver.

  Äldrepsykiatriska tillstånd är komplicerade och inflätade i varandra och påverkas även av personens somatiska hälsa.
  Man behöver ha en helhetsförståelse för människan, och äldrepsykiatri bygger på förståelsen av komplexa sjukdomar och sammanhang.

  Sverigedemokraterna vill säkra tillgången till äldrepsykiatrisk vård för hela Skånes befolkning och har motionerat om att tillskapa fler äldrepsykiatriska mottagningar.

 • Initiativärende Utred en modernisering av förfrågningsunderlag för psykoterapi.

  Av Marlen Jensen den 8 mars, 2018
  0

  I huvudsakligt syfte att spara pengar infördes en karenstid efter genomgången psykoterapeutisk behandling som var så lång som 12 månader.

  Detta har visat sig vara mycket olyckligt då patienter som inte varit helt färdigbehandlade varit tvingade till lång väntan innan det enligt regelverket varit möjligt att avsluta behandlingen. Under väntetiden har behandlingsframgångar kunnat spolieras och en omstart har fått ske.

  Det är självklart att patienternas hjälpbehov är av olika art och grad. Det är därför omöjligt att få alla att passa in i samma mall.

  Behandlarna borde få en möjlighet att i utvalda och väl motiverade fall kunna förlänga eller förkorta behandlingen med någon eller några extra behandlingar. Den fördyring detta skulle medföra borde snabbt betala tillbaka sig om man på detta sätt minskar patientens lidande och möjliggör en snabbare återgång till arbete. Dessutom är naturligtvis någon extra behandling billigare än en helt ny behandlingsomgång om ett år. Det är klart också möjligt att det någon gång går att minska en behandlingsomgång med någon behandling. Om ett förslag som ovanstående skall genomföras måste man också ta ställning till om det skall gälla alla behandlare eller endast de med längst erfarenhet. Nivån för lägsta kompetens för godkänd ackreditering höjs under 2018.

  Sverigedemokraterna yrkar att det utreds om förfrågningsunderlag för psykoterapi går att förbättra enligt ovan beskrivna förslag.

  Länk till initiativärendet

 • Initiativärende gällande IOP med psoriasisförbundet

  Av Marlen Jensen den 1 mars, 2018
  0

  Idag har Region Skåne ett IOP-avtal med Psoriasisförbundet gällande ljusbehandling. Överenskommelsen syftar till att erbjuda medicinsk ljusbehandling till patienter med psoriasis i närområdet på tider som efterfrågas t ex under morgontimmar, lunchpauser och kvällar. Ljusbehandling sker alltid efter remiss av medicinsk ansvarig läkare. Ljusbehandling ska kunna avse såväl helkroppsbehandling som behandling av händer och fötter.

  Det är av vår bestämda uppfattning att detta gynnar de psoriasispatienter som har lättare eller medelsvår sjukdom, och är en av de IOP-avtal som har ett resultat som gagnar patienterna. Med hänvisning till den skrivelse som inkommit från psoriasisförbundet anser vi att det avtal som föreligger bör förlängas.

  Med hänvisning till ovan yrkar vi att

  – IOP-avtalet med Psoriasisförbundet förlängs

  – Beslut fattas i frågan senast 9 månader innan gällande avtal löper ut, med andra ord senast 1 april

   

  Länk till initiativärendet

 • Inför Sommarkort för första klass

  Av Marlen Jensen den 28 februari, 2018
  0

  Sommarkortet är en av de mest framgångsrika resandeformerna inom den skånska kollektivtrafiken, varje år sedan 2010 har det varit fler resande än under tidigare år. Under sommaren är det trångt på Öresundstågens 2:klassavdelningar, och det är inte helt ovanligt att resande måste stå upp på långa sträckor, medan det finns lediga platser i 1:klassavdelningen.

  Genom att införa ”Sommarkort första klass” kan resande ges möjlighet att välja mellan första och andra klass med resor med Öresundstågen i första hand. Med ett införande av sommarkort gällande i första klass kan det även locka nya resenärer med Skånetrafikens miljövänliga fordon.

   

  Sverigedemokraterna i Skåne yrkar därför

  att det tas fram ett förslag att införa ”Sommarkort första klass” på samma sätt som det nuvarande sommarkortet hos Skånetrafiken