Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 4

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Fett valflä(s)k för den skånska vården

  Av Marlen Jensen den 26 mars, 2018
  0

  Om ett halvår är det allmänna val. Då dukar Socialdemokraterna upp med fett valfläsk i hopp om att väljarna ska glömma den magra kost som partiet tidigare har serverat. Det gäller att ha koll på i vilken riktning valvinden blåser och när opinionen pekar på att vården är den viktigaste frågan − ja, då trollar statsminister Löfven fram storsatsningar på sjukvården. I en debattartikel i DN lovar han 14 000 fler vårdanställda till 2022. ”Svensk sjukvård behöver fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare”, skriver han och fortsätter med att sjukvård ska ges i tid och att ”personalen ska ha tid för sjukvård” − konstateranden som kan tyda på ett sent uppvaknande. Problemen i vården, som kan förklaras med bland annat personalbrist och resurskrävande läkaradministration, är ingen nyhet och i Region Skåne har vi Sverigedemokrater under lång tid, men för döva öron, lagt fram åtskilliga förslag på en förbättrad hälso- och sjukvård. Med vår budget hade Skåne fått fler vårdplatser, fler läkare och sjuksköterskor samt utbyggd primärvård. Genom att skära i administration, partistöd och politikerarvoden hade ytterligare miljoner kunnat läggas på vården.

  Hur det går med de S-märkta vallöftena vet vi. Inför valet 2014 lovade Henrik Fritzon − precis som hans partibroder Stefan Löfven nu gör − krafttag inom vårdsektorn: 300 fler vårdplatser och 2 000 fler vårdanställda. Men av det valfläsket blev det inte ens en tunn buljong. Vårdplatserna blev i själva verket cirka 300 färre, motsvarande tio procent av regionens samtliga vårdplatser. I Ystad och Trelleborg blev situationen ännu värre − här minskade vårdplatserna med 30 procent medan Helsingborg förlorade 17 procent. Och vad blev det av det utlovade personaltillskottet på 2 000 personer? Mellan 2014 och 2016 fick regionen 169 fler administratörer och 189 handläggare.

  Sjuksköterskor, den kategori som regionen har störst behov av, blev däremot bara 152 fler. Barnmorskorna är nu 18 färre och de medicinska sekreterarna minskade med 34.

  Det Skåne behöver är inte fagert formulerade illusioner som inte håller måttet utan ett parti som satsar på sjukvården − på riktigt. Och det gör vi Sverigedemokrater.

   

  Patrik Jönsson, Regionråd
  Sverigedemokraterna Region Skåne

 • Vi sätter patienterna främst, vår vårdpolitik bygger inte på någon ideologi.

  Av Marlen Jensen den 15 mars, 2018
  0
  Företrädare för de fyra allianspartierna i Region Skåne hävdar att Sverigedemokraterna sätter makt och egen vinning i främsta rummet. Ingenting är mer fel.
  Sverigedemokraterna är ett parti som alltid sätter patienterna främst. Vår vårdpolitik bygger inte på någon ideologi. Vårt principprogram visar tydligt hur vi förhåller oss:
  ”Vi lägger heller inget egenvärde i vem som driver sjukvården. Vår ledstjärna är bästa möjliga vård per krona, oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi. Privata aktörer som är skattefinansierade ska vara jämställda offentliga aktörer.”
  Sverigedemokraterna fattar inte beslut för att tillfredsställa alliansen eller det rödgröna minoritetsstyret i Region Skåne. Vi fattar beslut först efter att ha satt oss väl in i ärendena och därefter gjort en bedömning av vad som är bra för patienterna, samt för personalen och deras möjligheter att bedriva en så god vård som möjligt.
  Företrädarna för alliansen i Region Skåne kritiserar Sverigedemokraterna för beslut där vi själva är mycket nöjda med våra ställningstaganden.
  När det gäller ambulansverksamheten föreslår vi att samtliga fyra distrikt skall drivas i regionens regi för att undvika den situation som uppstod 2012, då alliansens politik ledde till att tre av fyra distrikt riskerade att stå utan ambulanser efter Sirius Humanums konkurs. Det om något borde alliansen dra lärdom av, tänka om och inse att i just detta fall är offentlig regi bäst. Men eftersom det ingår i alliansens ideologi att allt ska privatiseras går dess iver att privatisera före patientsäkerheten. Att driva ambulansverksamheten i regionens regi ger trygghet, risken för att stå utan ambulanser försvinner. Ny teknik kan då också på ett bättre sätt installeras samtidigt i alla ambulanser. Dessutom ger det personalen bättre avtal, som förvisso är dyrare, men ger ökad möjlighet till återhämtning och högre lön. Den merkostnad som uppstår är Sverigedemokraterna villiga att betala för personalens bästa och höjd patientsäkerhet.
  När det gäller Simrishamns sjukhus valde vi att göra ett verksamhetsbesök innan vi fattade beslut i frågan. Det var också därför vi avstod från att rösta i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd för att återkomma i regionstyrelsen för beslut efter besöket. Att ta över Simrishamns sjukhus i ett läge där Region Skåne har nog med svårigheter att styra den vård som sker i regionens egen regi fann vi vara ett onödigt risktagande. Sannolikheten för nedläggning av flera mottagningar var dessutom överhängande. Eftersom Simrishamns sjukhus fungerar väl med Praktikertjänst anser vi att en fortsatt privat drift är den bästa lösningen.
  Alliansen valde att blunda för patientsäkerheten när dialysvården i Malmö inte fungerade. Svårt sjuka patienter fick inte den möjlighet till njurtransplantation som de skulle få när verksamheten drevs privat. Därför röstade vi för att den skulle drivas av regionen. Alliansen förespråkade fortsatt privat drift.
  Alliansens tid vid makten i Region Skåne, 2006–2014, kan närmast liknas vid en härdsmälta. Under dess styre, med Miljöpartiet som samarbetspartner, minskade antalet vårdplatser inom den slutna specialiserade vården. Från att 2006 ha varit 3 586, till 3 098. Minskningen var alltså 13 procent – trots en kraftig befolkningsökning i Skåne.
  Under alliansens styre i Skåne minskade också antalet sjuksköterskor med cirka 4 procent och undersköterskor med 12 procent. Samtidigt valde alliansen att anställa 31 procent fler chefer och administratörer, beslut som verksamheten lider av än idag.
  Alla siffror kommer från SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Region Skånes årsredovisning.
  I morgon, fredag den 16 mars, inleds Sverigedemokraternas valkonferens då vi ska anta vårt valmanifest. Vi vill bland annat införa en ny patienträttsgaranti, begränsa väntetiden till specialistsjukvården till max 30 dagar och 14 dagar vid särskilt allvarliga sjukdomar, samt införa en vårdplatsgaranti.
  I valmanifestet visar Sverigedemokraterna att vården är i fokus för oss. Om vi kommer i styrande ställning ska den svenska och skånska vården åter bli världsledande.

  Patrik Jönsson
  Regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Utvärdera kompetensbristens påverkan på patientsäkerheten

  Av Marlen Jensen den 13 mars, 2018
  0

  Under en längre tid har trenden i Region Skåne varit att försöka lösgöra de kompetenser, som behövs för att vårda och behandla de sjuka, från andra arbetsuppgifter (RAK, 40 / 60 mm). Enligt uppgift har ytterligare ca 2000 personer anställts i Region Skåne under denna mandatperioden, men trots det har antalet vårdplatser minskat. Ute på avdelningarna är det många sköterskor som har arbetat kort tid på arbetsplatsen, och i vissa fall saknas erfaren personal helt.

  En analys som Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen utfört visar att bristen på bemanning och kompetens ökar risken för vårdskador. Såväl vårdskador som dödlighet minskar med högre bemanning, högre utbildningsnivå och större erfarenhet. Det finns även ett nära samband mellan god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Enkäten till verksamhetscheferna visar att brist på bemanning och kompetens får konsekvenser i form av överbeläggningar, utlokaliseringar, vårdköer och hög arbetsbelastning, vilket ökar risken för vårdskador. Den vanligaste konsekvensen är hög arbetsbelastning och den ökar i sin tur stressen och risken för att göra misstag.

  Bristen på kompetens ses som det allvarligaste problemet. Underbemanning får mest konsekvens för arbetsmiljön och patienternas upplevelse av vården. Underbemanning ser man också som ett lättare åtgärdat problem. Kompetensbristen ökar däremot risken för vårdskador. Det handlar inte bara om att vårdpersonal skall ha rätt formell utbildning utan även erfarenhet värderas högt.

  Då många av de nyanställda har en lägre kompetens än de sedan tidigare anställda innebär detta en utspädning av kompetensen. Vad betyder detta för patientsäkerheten? Hur långt går det att driva denna utspädning av kompetensen?

  Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Regionfullmäktige ger berörd nämnd/ nämnder i uppdrag att utreda hur den aktuella anställningstrenden påverkar patientsäkerheten,

  samt hur långt det går att driva denna anställningstrend sett i ett patientsäkerhetsperspektiv.

 • Öka tillgången till äldrepsykiatriska mottagningar

  Av Marlen Jensen den 9 mars, 2018
  0

  2016 tog 41 personer över 65 år sitt liv i Skåne, vilket är nästan 30% av alla suicid i Skåne under det året. Depression är den vanligaste orsaken till självmord bland äldre och det är viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver.

  Äldre personer har en förhöjd risk att drabbas av depression på grund av biologiska, sociala och psykologiska skäl. Det är viktigt att beakta risken för suicid vid depression, men även att depressioner kan förvärra en kroppslig sjukdom.

  Äldrepsykiatriska tillstånd är komplicerade och inflätade i varandra och påverkas även av personens somatiska hälsa. Man behöver ha en helhetsförståelse för människan, och äldrepsykiatri bygger på förståelsen av komplexa sjukdomar och sammanhang.

  Äldre multisjuka personer är en av de mest sårbara grupperna för psykiska hälsoproblem och det krävs kompetens för att upptäcka dessa och kunna ge adekvat behandling. Ofta ställs inte diagnos, utan depressiva symtom blir föremål för kommunens insatser och personen får inte den hjälp och behandling som hade varit möjlig.

  Att tillskapa äldrepsykiatrisk kompetens som är nåbar för alla Skånes invånare är viktigt. I dagsläget finns endast en äldrepsykiatrisk mottagning, och denna ligger i Helsingborg. Vi anser att det exkluderar en majoritet av Skånes befolkning. För att uppnå en jämlik vård bör fler äldrepsykiatriska mottagningar öppnas upp.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför att:

  Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda var i Skåne det är lämpligt att placera äldrepsykiatriska mottagningar så att hela Skånes befolkning får tillgång till dessa.

  Samt att:

  – Äldrepsykiatriska mottagningar etableras på dessa platser.

 • Sverigedemokraterna motionerar om en utökning av antalet äldrepsykiatriska mottagningar

  Av Marlen Jensen den 9 mars, 2018
  0

  2016 tog 41 personer över 65 år sitt liv i Skåne, vilket är nästan 30% av alla suicid i Skåne under det året.
  Depression är den vanligaste orsaken till självmord bland äldre och det är viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver.

  Äldrepsykiatriska tillstånd är komplicerade och inflätade i varandra och påverkas även av personens somatiska hälsa.
  Man behöver ha en helhetsförståelse för människan, och äldrepsykiatri bygger på förståelsen av komplexa sjukdomar och sammanhang.

  Sverigedemokraterna vill säkra tillgången till äldrepsykiatrisk vård för hela Skånes befolkning och har motionerat om att tillskapa fler äldrepsykiatriska mottagningar.