Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 4

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Sverigedemokraterna tar strid för patienter med kronisk migrän

  Av Marlen Jensen den 14 oktober, 2016
  0

  Mer än en miljon svenskar lider av migrän och i Skåne finns uppskattningsvis cirka 10 000 patienter med kronisk migrän. Någon botande behandling finns för närvarande inte att tillgå. Anfallskuperande medicin finns att tillgå, men denna är beroende av att tillföras tidigt i sjukdomsförloppet för att nå full effekt.

  Av en slump noterade en del patienter som fått botoxinjektioner av annan anledning att migränanfallen minskade i omfattning. Efter tio års forskning och utveckling av behandlingsmodellen med bland annat världens största huvudvärksstudie som grund kunde botoxbehandling av kronisk migrän godkännas av Läkemedelsverket år 2011.

  Kronisk migrän definieras som huvudvärk minst femton dagar i månaden av dessa femton dagar skall minst åtta dagar vara migrän. Det är patienter med kronisk migrän som kan komma ifråga för anfallsförebyggande behandling med botoxinjektioner. Sjuttio procent av de som behandlas får minst en halvering av anfallsfrekvensen. Om patienten inte svarar efter tre behandlingsomgångar avbryts behandlingsförsöken. I Region Skånes offentliga verksamhet finns inte tillräckligt med neurologer för att kunna erbjuda patienter med kronisk migrän botoxbehandling. Samtidigt finns ledig behandlingskapacitet hos privata vårdgivare men dessa hindras av sin avtalskonstruktion för att utnyttja denna lediga kapacitet.

  Med anledning av detta har Sverigedemokraterna idag lämnat in en motion att Region Skåne ska upphandla botoxbehandling av patienter med kronisk migrän, och att denna upphandling ska omfatta minst 300 patienter årligt.

 • Sverigedemokraterna Region Skånes skuggbudget för 2017

  Av Marlen Jensen den 13 oktober, 2016
  0

  Den skånska vårdens ekonomi och styrning har renderat en allt mer pressad personal och attraktiviteten att jobba inom vården har därmed sjunkit. Detta är förödande och har resulterat i att inte bara läkarbrist råder utan nu även sjuksköterskebrist. Till följd av detta blir det än mer pressat för de som är kvar och därmed ökar sjukskrivningar och personalflykt ytterligare, vilket leder till försämrad produktivitet och inställda operationer. Denna negativa spiral måste brytas!

  Att vi i Region Skåne klarar av att ge skåningarna en god vård i framtiden är en ödesfråga. För att lyckas med detta är det nödvändigt att vården ges ökade resurser, men även att det arbetas på ett effektivt sätt. Fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och färre som arbetar med administration och ledning är en del av receptet.

  Vi Sverigedemokrater vill drastiskt öka tillgängligheten till den skånska vården. Därför vill vi införa en tillgänglighetssatsning för den skånska vården. 707 miljoner satsas över två år på att kraftigt förkorta vårdköerna för såväl cancervård som övriga operationer. Genom besparing på bland annat administrativ personal/chefsorganisationen samt inom den politiska sektorn vill vi vill göra detta utan en skattehöjning, då det behövs en låg skatt för att stimulera den skånska tillväxten.

  budget framsida

  Vår budget i sin helhet finns att läsa här 

 • Sverigedemokraternas ställningstagande på Regionstyrelsen den 8 september

  Av Marlen Jensen den 8 september, 2016
  0

  Under dagens sammanträde med Regionstyrelsen behandlades bland annat tre Sverigedemokratiska motioner.

  En av dessa handlar om att få till stånd fler pågatågsstopp på Markarydsbanan och Skånebanan, något som skulle gagna småorter längs med banan sträckning, och ha en positiv inverkan på miljön då fler troligen valt att åka tåg. Vi yrkade på att ärendet skulle återremitteras då vi inte ansåg att ärendet var tillräckligt berett. Detta yrkande gick igenom.

  Vi har också två motioner uppe rörande hälso- och sjukvård. Vi vill i en motion att Region Skåne inför noll tolerans mot oskuldskontroller. Vi accepterar inte svaret Region Skåne har gett, då de anser motionen besvarad eftersom de ringt runt till vårdcentraler i Skåne och fått till svar att oskuldskontroller inte utförs. Att inte alla svarar sanningsenligt på denna fråga går att se i det avsnitt av Uppdrag Granskning som sändes i våras, där dessa kontroller faktiskt utfördes.
  Vi har även en motion om att förbättra den neurologiska vården i Skåne, genom att låta specialister flyttas ut på utvalda primärvårdsenheter.

  Vi hade även ett iniativärende gällande Skåne Care uppe för beslut. Vi ville att en utredning skulle initieras om möjligheten att låta Skåne Care övergå i förvaltningsform, samt att regionstyrelsen skulle översända en skrivelse till Skåne Care AB om att säga upp avtalet med Saudiarabien om utbildning av 35 läkare. Även detta ärende ansåg vi var dåligt berett och yrkade på återremiss, och även denna gick igenom.

 • Sverigedemokraterna ifrågasätter beslut om slopade ordningsvakter

  Av Marlen Jensen den 1 september, 2016
  0

  Akutmottagningen i Malmö är hårt drabbad av hot och våld. Den 12 februari i år tog G4S beslut om att inget ensamarbete fick ske för ordningsvakterna på akutmottagningen. Ordningsvakterna är även utrustade med skyddsväst. Vi kunde den 28 augusti läsa i Sydsvenskan om en sjuksköterska som blev så misshandlad under sitt arbetspass att hon trodde hon skulle dö. Samma artikel nämner även att det som max skett 42 avvisanden från akutmottagningen på en dag, och att det förvisso är ovanligt att det sker så många avvisanden under en dag, men att det inte hör till ovanligheten att det sker något.

  Nu kommer det till allmänhetens kännedom att ordningsvakterna kanske ska bort från akutmottagningen och ersättas med väktare. En ordningsvakt har vissa polisiära befogenheter, något en väktare inte har. Detta innebär att en väktare inte kan utföra samma säkerhetsarbete som en ordningsvakt, till exempel avvisande av störande person. Detta kan leda till säkerhetsrisker för både personal och andra patienter på akutmottagningen. Att försämra säkerheten för vår personal och våra patienter är inget Sverigedemokraterna kan ställa upp på.

  Med hänsyn till detta väljer Sverigedemokraterna att lämna in bifogad fråga till Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande.

   

 • Insändare: Cyniskt rävspel om OP-robot

  Av Marlen Jensen den 30 augusti, 2016
  0

  Det finns ett stort antal män med prostatacancer som får vänta oacceptabelt lång tid på operation, män i nordöstra Skåne får ibland vänta över ett halvår innan operation kan genomföras. De sitter fast i vårdköer! Det är ett stort personligt lidande att gå med en elakartad sjukdom som dessutom kan sprida sig i andra delar av kroppen och ge ett större behov av behandlande insatser. Sverigedemokraterna anser att Centralsjukhuset i Kristianstad ska ha en operationsrobot för att kunna ge operation i rimlig tid. Enligt en utredning som presenterats för oss politiker framgår det att de fyra operationsrobotar som i nuläget finns på Skånes universitetssjukhus inte används effektivt. Genom att flytta en operationsrobot till CSK hade robotarna kunnat användas mer effektivt. Dessutom hade det attraherat fler kompetenta medarbetare till att börja arbeta på CSK.

  På senaste mötet med Hälso-och sjukvårdsnämnden skulle det tas ställning till om en operationsrobot ska flyttas från Skånes universitetssjukhus till Centralsjukhuset i Kristianstad. S och Mp-styret och Alliansen yrkande på återremiss för de ansåg att utredningen skulle kompletteras, de vill att utredningen även ska belysa hur en operationsrobot kan användas inom andra kirurgiska områden utöver urologin. Om viljan hade funnit från övriga politiker hade de kunnat läsa den utredning som presenterades på Krys sammanträde i maj och fått den information de efterfrågande. I utredningen framgår att det finns cirka 100 gynekologiska ingrepp/år, 160 kirurgiska ingrepp/år samt 120 urologiska ingrepp/år. Riktmärket för att uppnå god kvalitet är att sjukhus ska utföra minst 100 robotassisterade ingrepp per år och minst 30 ingrepp per operatör per år. Således finns det starka skäl att flytta en operationsrobot från Skånes universitetssjukhus till Centralsjukhuset i Kristianstad.

  Det är endast Sverigedemokraterna som tagit klart ställningstagande till att det ska flyttas en operationsrobot till CSK, vilket vi redan avsatt pengar till i vår budget, samt yrkade på Hälso-och sjukvårdsnämndens möte. Att yrka återremiss som övriga partier gjorde är endast ett sätt att ytterligare förhala beslutet. Om man verkligen vill hjälpa männen med prostatacancer i nordöstra Skåne så kunde de röstat på SD:s förslag om att flytta en op-robot från Skånes universitetssjukhus till CSK, men det är oerhört svårt för vissa partier att göra det. Det är ett cyniskt politiskt rävspel, vilket uppenbarligen går före patienternas bästa!

   

  Åsa Erlandsson, Gruppledare för SD i Hälso-och sjukvårdsnämnden

  Patrik Jönsson, Regionråd för SD