Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 4

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Motion: Inför lättakuter med standardiserat digitalt processverktyg inom Region Skåne

  Av Marlen Jensen den 29 december, 2016
  0

  Region Skåne brottas, liksom övriga landet, med tillgänglighetsproblematik. Vi har personalbrist inom flertalet verksamheter och därigenom en kostsam hyrpersonalsproblematik. Vi behöver se över möjligheterna till en effektivare vård, och bemöta problematiken ur flertalet olika vinklar.

   

  Vi är redan nu inne i en stor omvändning av sjukvården, nämligen digitaliseringen, och den ska vi ta tillvara på. På bland annat Laurentiuskliniken i Falkenberg, Trädgårdstorget vårdcentral i Linköping och Vårdcentralen Bromölla har lättakuter startats upp som använder sig av ett standardiserat digitalt processverktyg som patienterna själv får fylla i när de ankommer. Patienten får svara på en serie frågor, som är uppbyggda efter föregående svar. Informationen skickas sedan vidare till sjuksköterska, som kallar in patienten, diskuterar besvären och tar eventuella prover och kontroller. Patienten får sedan gå vidare till läkaren, om inte sjuksköterskan direkt genom sin kompetens kan lindra patientens besvär.

   

  Dessa lättakuter har visat sig falla väldigt väl ut. På Trädgårdstorgets vårdcentral uppger man att man som bäst ökat antalet patienter på en förmiddag från åtta till sexton. På Laurentiuskliniken uppger man att man i genomsnitt tar hand om 15 patienter under de tre timmar man har öppet.  Forskning har också bedrivits på Karolinska Institutet angående arbetssättet, och en av forskarna menar på att läkarresurserna kan effektiviserar med 88 procent, och trycket på vårdcentralernas telefoner minska med 25 procent.

  Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Region Skåne inom sina primärvårdsenheter väljer ut en enhet i varje skånskt hörn som pilotverksamhet för lättakut med standardiserat digitalt processverktyg för patienterna
  • Om denna pilotverksamhet faller väl ut ska Region Skåne breddinföra systemet
 • Motion: Utred hur kontaktsjuksköterskor inom neurologin skulle kunna påverka tillgängligheten positivt

  Av Marlen Jensen den 29 december, 2016
  0

  Neurologin står inför ett tillgänglighetsproblem om man skall försöka leva upp till Socialstyrelsens rekommendationer om att patienter med Parkinsons sjukdom skall ha minst två besök årligen hos läkare med betydande erfarenhet av sjukdomen. Samtidigt rekommenderas att patienter med MS skall ha minst ett årligt besök hos läkare med betydande erfarenhet av att behandla MS. Sverigedemokraterna har tidigare visat på möjligheten att flytta ut neurologispecialister till primärvården för att där samarbeta med neurologiskt intresserade allmänläkare. Tyvärr bifölls inte denna motion.

  En anledning till att man rekommenderar två årliga läkarbesök för patienter med Parkinsons sjukdom är att tillkommande behandlingsbara symtom inte skall behöva vänta länge på undersökning och behandling. Ett symtom kan naturligtvis uppkomma strax efter ett läkarbesök, då kan det dröja upp till 6 månader innan nästa läkarbesök (förutsatt att Region Skåne klarar att följa Socialstyrelsens rekommendationer, vilket man inte gör). Sverigedemokraterna rekommenderar därför införande av kontaktsjuksköterskor inom neurologin i likhet med de som finns inom SVF. Patienterna hade fått en given ingång till sjukvården. Kontaktsjuksköterskan kunde haft hand om kölistan till specialistläkarbesök. Patienter som låg stabilt i sin sjukdom kunde prioriterats ned och patienter med nytillkomna symtom kunde prioriterats upp och tidigare fått hjälp. Kontaktsjuksköterskan kunde också närvarat vid multidisciplinära konferenser och bokat beslutade undersökningar. Efterhand hade kunskapen hos kontaktsjuksköterskan blivit så stor att hon eller han kunde boka besök direkt hos annan yrkeskategori än läkare.

  Sverigedemokraterna yrkar därför att:

  • regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ge Hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa kontaktsjuksköterskor inom neurologin i enlighet med motionens intentioner.
 • Pressmeddelande: SD och S tog över ryggkirurgin i egen regi

  Av Marlen Jensen den 9 december, 2016
  0

  Då vi är vågmästare i Hälso- och sjukvårdsnämnden har vi lagt ner tid och engagemang i frågan om ryggkirurgin i Ängelholm för att göra ett så välinformerat beslut som möjligt.

  Avgörande om ryggkirurgin skulle tas över i egen regi eller ej var svårt då vi hade två bra alternativ att välja mellan. Aleris har uppenbarligen gjort ett bra arbete men med de nya upphandlingsvillkor som ska till är det inte säkert att Aleris hade vunnit en upphandling. Vi har lyssnat på Aleris och på förvaltningen och sammanvägt för- och nackdelar med hänsyn till hela Skånes befolkning har vi kommit fram till att ett återtagande i egen regi är det förnuftigaste valet.
  Ärende 16 gällande upphandling av omskärelse lyftes av outgrundliga anledningar ut. Styret ville ha en konsekvensbeskrivning av olika patientavgifter. Givetvis har SD redan tagit ställning i frågan, vi anser inte att Region Skåne ska bidra med skattemedel på något vis till denna upphandling. Vi ska inte heller syssla med det i egen regi. Det är något den privata marknaden får ägna sig åt, precis som andra kosmetiska ingrepp. Det är beklagligt att det inte finns lagar som skyddar våra barn från sådana här övergrepp.

 • Pressmeddelande: Skånetrafiken driver en agenda mot Sverigedemokraterna

  Av Marlen Jensen den 2 december, 2016
  0

  Inför måndagens Kollektivtrafiknämndsmöte släpper Skånetrafiken som en offentlig handling material där det avslöjas hur Skånetrafiken målar ut Sverigedemokraterna som något man vill förbjuda och något som ”skadar Skånetrafikens varumärke”. Man vill helt enkelt få bort Sverigedemokraterna som kund, men samtidigt behålla övriga partier. I bifogad bild avslöjar Skånetrafiken sin strategi och i sin iver att få bort Sverigedemokraterna, man har dessutom använt material som inte ens är knutet till Skåne utan material som är tagit från Stockholms tunnelbana.

  Patrik Jönsson, regionråd för Sverigedemokraterna i Skåne är irriterad:
  – Detta är ett fullständigt skandalöst agerande, där ett skattefinansierat bolag aktivt driver en kampanj mot ett enskilt folkvalt parti, ett parti som dessutom är ett av Skånes största och har en stor andel av skåningarnas röster. Skånetrafiken har här brustit å det grövsta och det minsta vi förväntar oss är en offentlig ursäkt.

  I materialet som Skånetrafiken bifogat handlingarna hänvisas bl.a. till bilder från Stockholms tunnelbana och budskap för utsatta brottsoffer. Dessutom står det som en enskild punkt ” SD reklam i två omgångar ”
  Patrik Jönsson kommenterar vidare:
  – Det är anmärkningsvärt att Skånetrafiken tar ställning i politiska frågor och anser sig ha rätt att tycka vissa politiskap budskap är stötande. Exemplet man tar fram där vi värnar brottsoffer och vill se krafttag mot brottslighet, för vem är det stötande? Dessutom menar Skånetrafiken att reklam för bilar är skadlig eller stötande för varumärket vilket vi också ifrågasätter. I detta fall är det Malmö Bilcentrum vilka säljer Peugot som exempel. För många familjer är det nödvändigt att ha en bil för att vardagen skall gå ihopa, och man kan ändå åka mycket buss och tåg i familjen. Så för mig är Skånetrafikens agerende obegripligt, men det är uppenbart att man aktivt vill ha bort ett av Regionfullmäktiges partier och det är Sverigedemokraterna. Trots att både Socialdemokraterna och Moderaterna annonserat upprepade gånger väljer man att aktivt rikta sig mot oss, och i materialet har man explicit skrivit ”SD reklam i två omgångar”. Dessutom tar man med reklam från oss som är från Stockholms tunnelbana, en reklam som inte ägt rum i Skåne vilket och endast visar på en iver att tysta och stoppa Sverigedemokraterna till förmån för andra partier.

  Avslutningsvis säger Patrik Jönsson:
  – Vi kräver dels en offentlig ursäkt för Skånetrafikens agerande, och den ursäkten skall inte vara till oss som parti utan till de över 200.000 skåningar som har valt Sverigedemokraterna som sitt parti. Vi kräver dessutom att alla partier skall behandlas lika och att Skånetrafiken slutar agera åsiktspolis omedelbart.

 • Insändare: Samarbetspartnern viktigare än patientsäkerheten?

  Av Marlen Jensen den 1 december, 2016
  0

  Att svika sina väljare och sätta patientsäkerheten på spel är av underordnad betydelse för Socialdemokraterna i Region Skåne. Betydligt tyngre väger oviljan att samarbeta med Sverigedemokraterna. Det framgick med önskvärd tydlighet på mötet i regionfullmäktige den 29 november. Då hade Socialdemokraterna nämligen en unik möjlighet att få en majoritet bakom det förslag som partiet gjorde stort nummer av inför valet 2014 − att ambulanssjukvården i hela länet ska återgå i offentlig regi. Den frågan gick också vi Sverigedemokrater till val på eftersom vi anser att ambulanssjukvården är allt för viktig för att överlåtas till privata intressen.

  Vi i SD har varit helt inställda på att uppfylla vårt löfte, medan S tar betydligt lättare på att inte göra det. Skräcken för, den principiella blockeringen eller motviljan mot att göra gemensam sak som SD segrade i stället. Socialdemokraterna valde i stället att komma överens med Allianspartierna. Den uppgörelsen innebär att ambulanssjukvården kommer att skötas av privata aktörer i två distrikt, Falck i Kristianstad plus östra Skåne, och Samariten i Lund-Landskrona samt mellersta Skåne.  Region Skåne som driver ambulanssjukvården i Helsingborg och NV-Skåne, kommer framgent att också svara för Malmö-Trelleborg, där Falck hittills har kört. Av de av S utlovade fyra distrikten i offentlig regi blev alltså bara två.

  Med egen regi uppnår vi fördelar i form av en sammanhållen organisation, bättre arbetsförhållanden för personalen, fler anställda med sjuksköterskeutbildning, bättre utrustning och stärkt patientsäkerhet vilket mer än väl uppväger de marginellt ökade kostnader som egen regi innebär. Sist men inte minst: med offentlig regi riskerar man inte heller att försätta Skåne i 2012 års katastroftillstånd då privata Sirius Humanums konkurs kostade skattebetalarna i runda tal 46 miljoner kronor. Den risken är S nu tydligen beredda att ta då partiet nu har sålt sin själ i stället för att tala med Sverigedemokraterna.