Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 4

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Kulturnämnden biföll initiativärende från SD

  Av thereseborg den 27 september, 2019
  0

  I augusti lämnade Sverigedemokraternas ledamöter Therese Borg och Stefan Borg in ett initiativärende till Kulturnämnden, i syfte att gynna skånsk filmproduktion. Initiativärendet kan läsas i sin helhet här.

   

  Under kulturnämndens sammanträde den 26 september fattades beslut om initiativärendet. Med 10 bifall och 1 som avstod från att delta i beslutet bifölls det, vilket innebär att Kulturnämnden nu ska tillskriva näringsministern och kulturministern om att de snarast möjligt ska verka för införandet av produktionsstöd för filmproduktion i Sverige.

   

  Therese Borg, Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, kommenterar:

  Det är mycket glädjande att Kulturnämnden nu skickar en skrivelse om produktionsstöd för film till näringsministern och kulturministern. Sverige och därmed även Skåne förlorar alldeles för många filmprojekt till andra länder med lägre produktionskostnader, så det är viktigt att skicka tydliga signaler till regeringen om behovet av att agera i linje med Tillväxtverkets förslag och införa ett produktionsstöd i form av en produktionsrabatt.

   

   

   

   

   

   

   

  Frågor från press hänvisas till therese.borg@sd.se

 • Vänsterpartiet visar att de inte är vuxna att hantera samhällsproblem.

  Av thereseborg den 27 september, 2019
  0

  För några veckor sedan bjöd Alliansen in samtliga partier i Regionfullmäktige i Skåne till samtal gällande hur tryggheten ska öka. Inbjudan till dessa samtal har från Sverigedemokraternas sida välkomnats, då trygghetsfrågan är högt prioriterad av partiet och den bland skåningarna alltmer utbredda otryggheten ofta har tagits upp och problematiserats av gruppledaren Niclas Nilsson i de politiska debatterna i regionfullmäktige. 

   

  Den rådande otryggheten i Skåne är inte förenlig med Region Skånes mål att skapa livskvalitet i världsklass, något som Niclas Nilsson också påpekat i bl a budgetdebatten. Ett påpekande som dock inte uppskattades av de andra partierna.

   

  Det första mötet gällande trygghetsfrågan har hållits, och Vänsterpartiet valde att utebli med anledning av att Sverigedemokraterna deltog. Vänsterpartiets gruppledare Sara Svensson påstår enligt en artikel i Kristianstadsbladet att Sverigedemokraterna ”piskar upp motsättningar i samhället” och menar att för Vänsterpartiet är ”arbetet med att skapa ett jämlikt samhälle absolut grundläggande.”

   

  Niclas Nilsson kommenterar Vänsterpartiets uppförande:

  Rent trams. Det visar att det inte är ett parti moget att ta hand om otryggheten och våldet i samhället.

   

  Att leva som man lär och vara ett gott föredöme är uppenbarligen inte Vänsterpartiets starka sida, då vägran att delta i samtal med folkvalda partier som har andra åsikter i ett antal frågor verkligen kan anses bidra till att piska upp motsättningar. Det är knappast heller att lägga en grund för ett jämlikt samhälle, att vägra samtala med de som man inte håller med eller rentav ogillar.

   

  Grunden för vår demokrati är trots allt åsikts – och yttrandefrihet, och med det följer att den som är vän av demokratin också bör respektera och på ett moget sätt kunna hantera att det finns och yttras en mängd olika åsikter varav många går stick i stäv med den egna åsikten. Den dagen då man slutar lyssna på och samtala med de som tycker annorlunda än man själv gör, och väljer att sätta sig över vad befolkningen sagt med sina röster i allmänna val genom att försöka exkludera de med annan åsikt från att kunna vara med och påverka i viktiga samhällsfrågor – den dagen lägger man grunden till motsättningar, ojämlikhet och i förlängningen även grunden till en hotad demokrati.

   

  Sverigedemokraterna arbetar för ett tryggt och demokratiskt välfärdssamhälle med stark gemenskap. Vänsterpartiet däremot verkar föredra att splittra och skapa motsättningar.

   

 • Regionfullmäktige 24 sept 2019

  Av patrikohlsson den 24 september, 2019
  0

  Dagens regionfullmäktigemöte var ovanligt kort, men varade trots det 5,5 timmar, inkl 1 timmes lunch. Sverigedemokraterna var som vanligt aktiva med flera besök i talarstolen och väl övervägda ställningstaganden i samtliga ärenden. Kvällens möte innehöll en viss extra tyngd åt kollektivtrafiken, medan ärenden som berörde vården stod tillbaka något.

  Motion från Vänsterpartiet om pågatåg i egen regi

  Sverigedemokraterna yrkade genom regionråd Johan Wifralius bifall till regionstyrelsens förslag om att avslå motionen. Arriva finns i 130 länder och ägs av Deutsche Bundesbahn, som i sin tur indirekt ägs av tyska staten. Om vänstern nu ogillar privata aktörer så borde väl detta faktum kunna tilltala dem åtminstone något.

  Att överta pågatågen i egen regi hade varit ett enormt projekt som blivit mycket dyrt för skattebetalarna. Att inom Skånetrafiken nå upp till Arrivas kompetens och erfarenhet hade varit svårt eller omöjligt.

  Motionen föll efter att ha fått stöd enbart av Vänsterpartiet.

  Vid lunchtid var det dags fira regionfullmäktiges jubilarer, och bland dessa märktes regionrådet Marlen Ottesen från Sverigedemokraterna.

  Marlen firades med en ordentlig bukett

  Motion från Sverigedemokraterna om att endast betala banavgift levererad produkt

  Problem med järnvägsinfrastrukturen har under många år orsakat förseningar och uteblivna avgångar för Skånetrafikens tåg. Detta är något som hämmar kollektivtrafikens möjligheter att nå sina mål, t.ex vad gäller punktlighet. Punktligheten är den enskilt mest betydande faktorn för att nå hög kundnöjdhet bland våra tågresenärer.

  Det är Trafikverket som ansvarar för järnvägsinfrastrukturen och som därmed måste ställas till svars när den här sortens problem uppkommer. Skånetrafiken har hittills betalt full eller nästintill full banavgift trots uteblivna tåglägen, vilket vi sverigedemokrater reagerat på. Det vanliga är ju annars att kund endast betalar för produkt som levereras. Sverigedemokraterna föreslog därför i motionen att Skånetrafiken endast skall betala för de tåglägen som levereras av Trafikverket.

  Motionen föll med röstsiffrorna 30-118. Till viss glädje har motionen dock delvis redan tillmötesgåtts, eftersom man under senare tid utvecklat en modell där Trafikverket i viss mån ger Skånetrafiken ersättning för uteblivna tåglägen. Om motionen bifallits så hade ytterligare tyngd dock givits åt frågan, samtidigt som dialogen med trafikverket givetvis skulle fortsatt.

  Länk till motionen

  Johan Wifralius i regionfullmäktiges talarstol

  Interpellation från Sverigedemokraterna om hot och våld vid biljettkontroller.

  Sverigedemokraternas Johan Wifralius ställde en interpellation till kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau på nämnt tema. Carinas svar innehöll en del intressanta siffror som bekräftade att läget är alarmerande. Antalet anmälningar om hot och våld mot personal generellt ökade med hela 59% mellan 2012 och 2015 och Arrivas egen undersökning från 2017 visade att hela 60% av deras personal någon gång blivit utsatt för hot eller våld i tjänsten.

  Färskare siffror hade varit önskvärda liksom mer specifika siffror vad gäller Skånetrafikens personal, men tydligen var detta det bästa som gick att uppbringa just nu. Sverigedemokraterna kommer givetvis att följa den fortsatta utvecklingen noga.

  Ett par åtgärder som på senare tid har vidtagits och som anses ha bidragit till ökad trygghet för personalen, är att kontanthanteringen på tåg och bussar har upphört och att personalen på pågatågen försetts med kroppskameror. Ny lagstiftning gällande övervakningskameror kommer också öppna för utökad kamerabevakning på stationer och perronger.

  Sverigedemokraterna välkomnar de åtgärder som vidtagits, men det är uppenbart att detta inte på allvar har dämpat problemet med hot och våld mot Skånetrafikens anställda. Ökat hot och våld under senare år är genomgående för hela samhället och noteras även inom många andra yrkesgrupper. Vi måste tyvärr konstatera att samhällsklimatet förvärrats och förråats. För att i grunden komma till rätta med det krävs en ny politik för riket som helhet och en ny regering.

  Interpellationen i sin helhet kan läsas här.

 • Interpellation om hot och våld mot biljettkontrollanter

  Av patrikohlsson den 24 september, 2019
  0

  Hot och våld mot Skånetrafikens personal, i synnerhet biljettkontrollanter, har uppmärksammats ett flertal gånger i media under senare tid. Vittnesmålen om att detta är ett ökande problem blir också allt fler. Sverigedemokraterna har med anledning av detta ställt en interpellation till kollektivtrafiknämndens ordförande.

  Interpellationen kan läsas i sin helhet här.

 • Sälj Region Skånes vindkraftverk i Hultsfreds kommun.

  Av thereseborg den 27 augusti, 2019
  0

  Hösten 2014 köpte Region Skåne sex vindkraftverk i Hultsfreds kommun i Småland. Sverigedemokraterna föreslår nu i ett initiativärende till Regionstyrelsen att vindkraftverken ska säljas.

   

  Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd, kommenterar:

  Att äga och driva vindkraftverk kan inte anses vara kärnverksamhet för Region Skåne. Det finns andra aktörer, både privata och offentliga, som är betydligt bättre lämpade att äga och driva vindkraftverk.

   

  Region Skåne står inför stora investeringar i framför allt nya sjukhusbyggnader och kommer att behöva låna stora belopp under många år framöver. Att i detta läge ha kapital bundet i vindkraftverk är inte lämpligt.

   

  Initiativärendet i sin helhet kan läsas här: Initiativärende – Sälj Region Skånes vindkraftverk i Hultsfreds kommun.

   

  Frågor hänvisas till Niclas Nilsson.

  niclas.nilsson@sd.se

  0724672552 alt. 0443093099