Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 46

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Verksamhetsrapportering – Regional utveckling 2015 RUN 2015-01-29

  Av Marlen Ottesen den 13 januari, 2015
  0

  Då vårt yrkande om avslag på bidrag till föreningen Albakos ungdomscenter punkt 4 ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

  Vi Sverigedemokrater anser inte att Region Skåne skall dela bidrag till organisationer som vänder sig till huvudsakligen enskilda etniska grupper. Bidrag skall enligt vår mening endast ges till organisationer som vänder sig till alla.

 • ”Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2015” Kulturnämnden 2015-01-07

  Av Marlen Ottesen den 7 januari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot de fattade besluten, till förmån för våra egna ändringsyrkanden:

  Sverigedemokraterna yrkar

  att i bilaga 2, under rubriken Resultatbudget 2015, kolumnen Budget 2015, ändras ”Verksamhetens kostnader” från -484,3 miljoner kronor, till -424,3 miljoner kronor.

  att i bilaga 3, under rubriken Resultaträkning 2015,  ändras posten ”Verksamhetens kostnader 2015”  från 484 279 tusen kronor till 424 279 tusen kronor, och i slutet av tabellen, ändras posten ”Totalsumma” från från 0 till 60 000 tusen kronor.

  att i bilaga 3 ändras utgiftsposterna under rubrikerna Institutioner teater, dans, musik,  så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 47 000 tusen kronor , och summan istället för 185 680 tusen kronor, blir 138 680 tusen kronor. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Helsingborgs stadsteater: 11 500 tusen kronor

  Helsingborgs symfoniorkester och konserthus: 14 990 tusen kronor

  Malmö Opera och musikteater: 34 720 tusen kronor

  Malmö Stadsteater:  13 900 tusen kronor

  Malmö symfoniorkester: 17 700 tusen kronor

  Musik i Skåne: 31 280 tusen kronor

  Skånes Dansteater: 14 590 tusen kronor

   

  att i bilaga 3 ändras utgiftsposterna under rubriken Fria teater och dansgrupper, så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 1 500 tusen kronor, och summan istället för 13 157 tusen kronor,blir 11 657 tusen kronor. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Danstationen inkl salto! 1 650 tusen kronor

  Månteatern: 2 100 tusen kronor

  Teater 23: 1 410 tusen kronor

   

  att i bilaga 3 ändras utgiftsposterna under rubriken Övrig scenkonstverksamhet, så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 2 000 tusen, och summan istället för 12 370 tusen, blir 10 370 tusen. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Drömmarnas hus: 0 kronor.

  Riksteatern Skåne: 6 380 tusen kronor

   

  att i bilaga 3 under rubriken Folkbildning, ändras utgifterna så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 2 000 tusen kronor, och summan istället för 28 183 tusen kronor, blir 26 183 tusen kronor. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  ABF: 5 404 tusen kronor

  Ibn Rushd: 0 kronor

   

  att i bilaga 3 under rubriken Sökbara utvecklingsbidrag, minskas summan med 2 500 tusen kronor. Minskningen ska ske så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 2 500 tusen, och summan istället för 9 000 tusen,blir 6 500 tusen. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Utvecklingsbidrag: 6 500 tusen kronor

   

  att i bilaga 3, under rubriken  Pågående utvecklingsprojekt, minskas summan med 1 000 tusen kronor. Minskningen ska ske genom att så att den sammanlagda utgiftssumman minskar med 1 000 tusen, och summan istället för 3 490 tusen,blir 2 490 tusen. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Utvecklingsmedel/projekt Barn och Unga (Med rätt att inspireras): 0 kronor

   

  att i bilaga 3,  under rubriken Övriga utvecklingsmedel, minskas den sammanlagda utgiftssumman med 1 500 tusen kronor, så att summan istället för 3 600 tusen kronor, blir 2 100 tusen. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Folkbildning – utvecklingsmedel: 0 kronor

  KKN: 0 kronor

  Kultur och hälsa: 700 tusen kronor

   

  att i bilaga 3, under rubriken Förvaltningen, minskas den sammanlagda utgiftssumman med 1 500 tusen kronor, så att summan istället för 31 100 tusen kronor, blir 29 600 tusen kronor. Utgiftssumman per ändrad post skall vara:

  Förvaltningen Kultur Skåne: 29 600 tusen kronor

   

  att i bilaga 3, under rubriken Nya utmaningar (knäckfrågor), minskas den sammanlagda utgiftssumman med 1 000 tusen kronor, så att summan istället för 10 380 tusen kronor, blir 9 380 tusen kronor. Utgiftssumman per ändras post skall vara:

  Internationellt arbete: 500 tusen kronor

  Mobilitetsbidrag: 500 tusen kronor

  Motivering av våra ändringsyrkanden:

  Det viktigaste med Kulturnämndens budget 2015 bör vara att med de medel, som trots Sverigedemokraternas motyrkande i Regionfullmäktige, har tilldelats nämnden se till att generera ett överskott som kan komma Region Skånes ekonomi som helhet till godo. Krisen i sjukvården är allvarlig, människor får lida på grund av detta. Skulle vänstersidans politiker, som säger sig vara de styrande, ta människors lidande på allvar skulle man ha prioriterat användande av skattemedel på ett annat sätt än man nu gör.

  För 2015 föreslår vänstersidan en kraftig ökning av medlen till Kultur Skåne, från 276 miljoner kronor 2014, till 299,5 miljoner kronor 2015. Indexuppräkning motiverar en mycket liten del av ökningen, inflationstakten ligger för närvarande på cirka 0 procent.

  Vi Sverigedemokrater har, liksom förra året, valt att föreslå en sammanlagd minskning av utgifterna med 60 miljoner kronor, jämfört med vänstersidans förslag, vilket motsvarar en minskning av medlen med 36,5 miljoner jämfört med de beviljade medlen för 2014.  Hur ett sådant beslut skulle påverka storleken på det ännu inte fastställda statsbidraget, är okänt. Vi har därför valt att låta den preliminära summan för statsbidraget, 184 779 tusen  kronor, stå kvar.

  Vi anser att de stora institutionerna, huvudsakligen baserade i Malmö och Helsingborg, måste antingen ompröva sitt sätt att arbeta, eller förstärka sin finansiering på annat sätt. Nu när de offentliga kommunikationerna är väl utbyggda, bör det till exempel vara möjligt för de båda symfoniorkestrarna i dessa två städer att samarbeta mycket tätare. Det kan till och med vara det rätta att ombilda dem till ”Skånes symfoniorkester”. Programmen kan sättas så, att när man i det ena konserthuset framför ett verk som kräver många musiker, spelas i det andra ett verk som kräver färre. Det sammanlagda antalet anställda musiker kan då minskas, och det går fortfarande att framföra de verk som kräver en stor orkester.

  De andra institutionerna kan också se över sin verksamhet på liknande sätt. Lokaler bör kunna utnyttjas effektivare, och administration bör kunna delas av flera. När det gäller biljettintäkterna, så är det svårt för flera av de stora institutionerna att öka dem i någon större omfattning. Malmö Stadsteater, som exempel, får endast cirka 7 procent av sina intäkter från biljetter. Rimligtvis bör det vara möjligt att öka priserna så att biljettintäkterna kan ökas till 10 procent av intäkterna, innan minskad publiktillströmning gör att intäktsökningen planar ut.

  Men när det gäller Malmö Opera och musikteater, så är biljettintäkternas andel av intäkterna större, och en genomsnittlig ökning av biljettpriserna med cirka 50 procent, exempelvis, bör kunna stärka Operans ekonomi betydligt.

  När det gäller de övriga verksamhetsområden som Kulturnämnden stödjer, så bör det gå att minska medlen till en lång rad tveksamma, mångkulturella projekt, som Drömmarnas hus, och till rent näringslivsstöd, som medlen till KKN. Studieförbunden måste också kunna dra åt sina utgifter, och vi har i våra yrkanden där särskilt satt sökarljuset på ABF, som har en lång tradition av att samhällsomstörtande vänsterextremism, och Ibn Rushd, vars islamska grundideologi gör att de skiljer ut sig från den gemensamma värdegrunden i vårt samhälle.

  Några andra punkter vi vill sätta sökarljuset på och få debatt om, är ”Kultur och hälsa”, som både innefattar beprövade, verksamma projekt, men även hittills resultatlösa och jippobetonade projekt som ”Kultur på recept”.

  Under rubriken ”Pågående utvecklingsprojekt” i budgeten, är det något oklart om medlen på posten ”Utvecklingsmedel/projekt Barn och Unga ska gå till projektet ”Med rätt att inspireras”. Brödtexten i budgeten nämner inte det projektet för 2015, men medel finns som sagt anslagna. Det projektet hade redan från början en misstänkt propagandistisk inriktning, och verkade inte alls syfta till barn skulle få större rätt att uttrycka sig, utan mer till att de politiker som driver projektet ska kunna profilera sig med värdeord som de inte av egen kraft kan trovärdiggöra att de står för. Kan någon visa att det projektet verkligen har ökat barns rätt att uttrycka sig, så ser vi Sverigedemokrater fram mot den dokumentationen.

  Nämnas kan också avdelningen ”Sökbara utvecklingsbidrag”, som vi bedömer kan minskas från 9 miljoner, till 6,5 miljoner, genom att tveksamma, ofta mångkulturalistiska projekt inte beviljas bidrag. Vi kommer att under det kommande året yrka motsvarande utgiftsminskning när olika projekt kommer upp för beslut i nämnden.

  Vi föreslår också att ökningen av medlen till Förvaltningen ska kunna bromsas, vårt förslag innebär att 29 600 tusen anslås, istället för de föreslagna 31 100 tusen. Vårt förslag innebär en minskning jämfört med 2014 på 920 tusen, vilket ungefär motsvarar en tjänst. Detta bör kunna uppnås genom att de minskningar av bidragen vi föreslår innebär en minskad arbetsbörda.

  Vi vill också påpeka att vi, som vi tidigare anfört, anser att nämnden ska prova att omförhandla basfinansieringsavtalet med Malmö kommun. Det finns egentligen ingen saklig grund för detta arrangemang, utan det är endast ett resultat av förhandlingar i samband med bildandet av Region Skåne vid millennieskiftet. I Malmö kommun finns det flera stora kulturinstitutioner som kommer hela regionen till del, men dessa får redan stora regionbidrag, och att föra över ytterligare medel genom ett separat system skapar bara otydlighet. Skulle basfinansieringsavtalet kunna omförhandlas, så kan stora delar av de besparingar vi ovan föreslagit, istället kunna genomföras på det sättet. För att nämnden ska föreslå en sådan omförhandling, bör partierna i nämnden vara överens om detta först. Vi sträcker härmed ut handen för sådana samtal.

 • ”Trafikförsörjningsplan för Skåne 2015” KTN 2014-02-03

  Av Marlen Ottesen den 3 februari, 2014
  0

  Sverigedemokraterna har sedan tidigare ifrågasatt beräkningarna för underlaget beträffande spårvagnstrafik i Lund när ärendet var uppe för beslut i Kollektivtrafiknämnden 2013-05-28 där vi valde att reservera oss i ärendet. Vi är även av den uppfattningen att det inte är befogat varken sett till resandeunderlag eller ekonomisk prioritering att gå igång med spårvagnstrafik i Malmö. Det innebär dessutom risk för trafikala problem i Malmö då en spårvagnssatsning tar befintliga gator i anspråk.

   

  Av ovan nämnda skäl väljer vi därför att inte bejaka de föreslagna spårvagnssatsningarna och är tydliga med att inga Regionala medel skall gå till spårvägsinfrastruktur i de skånska städerna. Skulle dock staten och/eller kommunen besluta att bygga upp spårvägsnät ser dock Sverigedemokraterna att Skånetrafiken om kommunen/kommunerna så önskar kan driva trafiken på aktuella sträckor.

 • Upphandling Spårvagnar, depå och operatör för spårvagnsetapp Lund KTN 2013-05-28

  Av Marlen Ottesen den 28 maj, 2013
  0

  Enligt bifogad rapport från Trivector kan man konstatera att den beräknade resandevolymen på Lundalänken 2010 var som högst ca 3500/dygn, och ca 260 resenärer som högst per riktning och timme (Trafikekonomi Spårvagn Lund C till Lund ESS, sid 5). I samma rapport kan man också läsa att förväntat antal boende och arbetsplatser utmed Lundalänken kommer att öka från 25400 2010 till 53400 2030, i princip en fördubbling.

   

  I den andra bifogade rapporten från Trivector, ”Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS”, tar man sikte på de mål som satts upp från Lunds kommun (där man menar att det 2025 finns ca 3000 bostäder i Brunnshögsområdet och ca 25000 arbetsplatser). Beträffande ESS och MAX IV ser siffrorna i nuläget ut som följer: Max IV-laboratoriumet har ca 140 anställda och ESS kommer att sysselsätta ca 400 personer. På sidan 6 menar  man att kollektivtrafiken kommer att växa till ca 2500/riktning i maxtimmen. Detta skulle i så fall motsvara en tiofaldig ökning jämfört med 2010. Detta anser inte vi från Sverigedemokraternas sida är ett rimligt antagande. En rimlig resandeutveckling är snarare att utvecklingen trefaldigas till 2030 jämfört med 2010, hänsyn tagen till faktorer så som växande antal arbetsplatser, invånarantal/bostäder, bränslepriser och trängselfaktorer.

   

  Sverigedemokraternas uppfattning är att man skall beräkna trafiken på högst ca.1000 resenärer i maxtimmen per rikting 2030, alltså en fyrfaldig ökning. Detta konvergerar i stort med utredningsalternativet ”BAS”. Detta bör ge en viss överkapacitet men är att anse som en rimlig överkapacitet. Genom denna rimliga bedömning är Nollalternativet med ledbussar var tionde minut att föredra då man är mest kostnadseffektiv. En spårvagnssatsning med depå kostar trots allt minst 0,8 miljarder kronor och renderar ett ökat skattetillskott eller höjda biljettpriser motsvarande ca. 20 miljoner kronor. På lång sikt utesluter Sverigedemokraterna inte att en utbyggnad till ett dubbelledbussystem (Superbuss med minst 150 platser) eller till och med spårvagn kommer att var en nödvändighet. Där är vi dock inte under det närmsta 20-årsperspektivet.

   

  Då vårt förslag till att avslag inte fick gehör väljer Sverigedemokraterna därför

   

  att reservera sig mot beslutet.