Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 5

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • SD räddar tryckkammaren i Helsingborg från nedläggning

  Av thereseborg den 5 maj, 2021
  0

  Alliansen har nu beslutat att behålla tryckkammaren i Helsingborg tills nya tryckkammare är i drift på SUS. Vi Sverigedemokrater har hela tiden varit tydliga med att vi inte kommer att medverka till att tryckkammaren i Helsingborg läggs ner innan nya är i drift på SUS. I och med detta finns det en politisk majoritet för att behålla Tryckkammaren i Helsingborg vilket nu också kommer att bli förslaget på nästa HSN-möte.

  I Skåne har man sedan 1984 bedrivit tryckkammarbehandling, även kallad HBO-behandling, i Helsingborg, och ett antal utredningar av detta har genomförts. 2010 gjordes en kunskapsöversikt som konstaterade att HBO-behandling bör ingå i Region Skånes utbud. Ytterligare utredningar har sedan under åren skett, bland annat 2014 där det också rekommenderades att fortsätta erbjuda behandlingen. 2015 beslutade regionstyrelsen att investera i tryckkammarutrustning på SUS genom inköp av 5 monoplacekammare, men 2017 gjorde dock plötsligt Region Skånes prioriteringsråd en annan bedömning om huruvida Region Skåne skulle tillhandahålla HBO-behandling eller ej. I ljuset av detta har tryckkammaren i Helsingborg länge levt under nedläggningshot och beslutet om investering i monoplacekammare på SUS inte verkställt, något som Sverigedemokraterna vid flertalet tillfällen ställt sig kritiska till.

  Vi har stått fast vid vår ståndpunkt om att Region Skåne ska erbjuda HBO-behandling och aldrig vacklat i vår övertygelse över att denna behandling behövs i Skåne. Genom detta kan vi nu se att tryckkammaren får bli kvar i Helsingborg fram tills regionstyrelsen verkställt investeringen i tryckkammarutrustning på SUS. Vi ser glädjande på att fler partier än vi nu ser värdet av HBO-behandling.

  Marlen Ottesen, regionråd kommenterar:

  Det är glädjande att skåningarna fortsatt kan få tillgång till tryckkammarbehandling, och att vi nu fortsätter arbetet framåt med ny utrustning på SUS. Genom detta kan forskning ske, och fler patienter behandlas. Genom att redan nu införskaffa monoplacekammare kan vi påbörja arbetet med att bygga upp hyperbarmedicinsk kompetens i Lund, så att vi står rustade för framtiden. Nästa steg bör vara att fortsätta utvecklingen så att vi även kan bedriva intensivvård i tryckkammare såsom Stockholm och Göteborg.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Marlen Ottesen, regionråd

  marlen.ottesen@skane.se

  0725-458631

   

  Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd kommenterar:

  Det är nu viktigt att vi tar arbetet vidare i Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar så att behovet av en utveckling av HBO-behandlingar i Skåne tas tillvara när ombyggnationerna av SUS ska planeras. För att kunna utnyttja en intensivvårdskammare optimalt bör den ligga i omedelbar anslutning till intensivvårdsavdelningen, därmed bör investering i en sådan kammare vänta tills man bygger den nya sjukhusbyggnaden i Lund. Då kan man få in den på rätt ställe i huset från början.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

  niclas.nilsson@sd.se

  0724-672552

 • Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bör upphandla ambulansflygtjänsten

  Av thereseborg den 28 april, 2021
  0

  2016 bildades Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA), och Region Skåne anslöt sig till förbundet. Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet bland annat upphandla och samordna flygambulanstjänst. Någonstans på vägen skedde dock valet att starta ett eget flygbolag, istället för att upphandla ett ramavtal för ambulansflygplanstjänster.

  Kommunalförbundet har således utvecklats mot förbundsordningens inriktning – och syns söka monopolställning. Man avsåg att ansvara för alla tillstånd och den organisation detta kräver – utan att besitta någon erfarenhet – stick i stäv med utredningen ”Vård på vingar” som SKL presenterade 2012. Kommunalförbundet var övertygade om att detta skulle spara regionerna pengar. Dyra flygplan har köpts in, som vi inte vet när de kommer kunna lyfta. KSA har beslutat om att hyra in piloter via bemanningsföretag, något som äventyrar patientsäkerheten.

  Sverigedemokraterna i Region Skåne vill se en fungerande patienttransportorganisation, såväl på land som i luften, och har därav lämnat in ett initiativärende till regionstyrelsen där vi vill att man uppmanar KSA att upphandla tjänsten ambulansflyg för en kortare övergångsperiod samt att KSA uppmanas att genomföra en upphandling av ambulansflygtjänsten i sin helhet.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Marlen Ottesen, regionråd

  marlen.ottesen@skane.se

  0725-458631

 • Stoppa nedläggningen av Bromma Flygplats!

  Av thereseborg den 23 april, 2021
  0

  Flyget utgör en unik roll i ett sammanhållet Sverige, då det kopplar ihop söder med norr och effektivt minskar resetiderna i vårt avlånga land. För många orter som idag trafikeras från Bromma flygplats är förbindelsen med Stockholm avgörande för jobben och den ekonomiska tillväxten.

  Sverigedemokraterna ser behovet av att upprätthålla och utveckla Bromma flygplats inför framtidens transportbehov. Vi ser positivt på flygbranschens tekniska utveckling och effektivisering, Det går redan idag att flyga miljövänligt på biobränsle och inom några år kommer det att finnas elflygplan för resor på upp till 40 mil. Detta ger ny stora möjligheter till en renässans för flyget i framtiden. Elflygplan bullrar också mindre vilket gör att citynära flygplatser kan bevaras och utvecklas med mindre påverkan på boendemiljön än idag.

  Arlanda ska öka och effektivisera sin kapacitet för att långsiktigt säkerställa Sveriges nationella och internationella behov och tillgänglighet, men Arlanda kan inte ersätta Brommas stora kapacitet vad det gäller inrikesflyget med tät trafik, morgon och kväll. Ett bevarat och utvecklat Bromma bidrar till en ökad konkurrenskraft som i sin tur ger bättre förutsättningarna för fortsatt tillväxt i kommunen, regionen och i hela Sverige.

  Bromma flygplats med sitt citynära läge utgör därför ett viktigt komplement till Arlanda som ett nav för inrikesflyget, vilket främjar möten och affärsverksamheter över hela Sverige. Låt Bromma flygplats spela den rollen även i framtiden. Stockholm och övriga Sverige behöver det.

  Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare, kommenterar:

  Bromma flygplats är inte bara Stockholms flygplats utan hela Sveriges flygplats. Bromma behövs för en levande landsbygd och regional tillväxt i hela landet. Eftersom det redan idag går att flyga på biobränslen samtidigt som el-flygplanen är på intåg finns det inget klimatargument för att stänga flygplatsen.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

  niclas.nilsson@sd.se

  0724-672552

 • Regionfullmäktige 13 april 2021

  Av patrikohlsson den 15 april, 2021
  0

  Trots en relativt kort ärendelista så tog detta möte lite drygt en normal arbetsdag att genomföra. Bl.a. blev det lång debatt om årsredovisningen, vilket kanske inte var så konstigt med tanke på det pandemiår som den skildrade.

  Sverigedemokraternas gruppledare Niclas Nilsson inledde med att tacka regionens personal, icke minst inom vården, för deras insatser under året som följd av pandemin. Niclas påpekade vidare att regionen imponerande nog fick ihop sin budget under året, men detta tack vare statliga stöd som bl.a är ett resultat av att Sverigedemokraterna och de övriga oppositionspartierna pressat regeringen att ge Sveriges regioner och kommuner ekonomisk kompensation. Vidare poängterade Niclas vikten av att förbättra beredskapsplanerna för pandemier framöver och gick sedan in på att regionen under 2020 fick en ny regional utvecklingsplan, där Sverigedemokraterna bl.a fick gehör för att ersätta begreppet ”ekologiskt” med ”miljömässigt” och att planen skall utgå från FN’s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna.

  Även Paul Svensson, samt regionråden Marlen Ottesen och Johan Wifralius var uppe i debatten om årsredovisningen, där de berörde sina respektive områden inom service/personal, sjukvården och kollektivtrafiken. Bl.a berörde där Marlen tillgängligheten i vården och det ökade vårdbehovet och uppsatta mål som inte nås, och Johan tog upp de otillräckliga ersättningarna från staten till kollektivtrafiken i kombination med att regeringen inte vill se att kollektivtrafiken anpassas efter rådande förhållanden.

  Av 11 interpellationer kom 4 från Sverigedemokraterna. 2 interpellationer av Johan Wifralius behandlades för kollektivtrafikens del gällande ett ej upphandlat licensavtal från 2003 och gällande persontrafik på sträckan Ängelholm – Åstorp (den s.k. Åstorpsbanan). 2 interpellationer av Niclas Nilsson behandlades angående den politiska representationen i den nyligen inrättade effektkommissionen respektive biogasens framtid.

 • SD i Region Skåne vill öka antalet biomedicinska analytiker

  Av thereseborg den 15 april, 2021
  0

  Legitimerad biomedicinsk analytiker är ett bristyrke och det finns en stor efterfrågan i hela landet. I Region Skåne arbetar biomedicinska analytiker inom flertalet olika områden. Yrkesgruppen arbetar med att analysera provmaterial och utreda sjukdomars orsaker, hur de ska förebyggas och behandlas. Arbetet har ett brett spann och är medicinskt högteknologiskt. Vidare fyller yrkesgruppens kompetens en viktig funktion inom forskningen. SD Region Skåne föreslår nu i en motion att en åtgärdsplan för att öka antalet biomedicinska analytiker ska tas fram.

   

  Marlen Ottesen, regionråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

  Det utexamineras för få biomedicinska analytiker per år för att täcka behovet och så har det sett ut i många år. Region Skåne behöver fler biomedicinska analytiker. För att få en god tillgänglighet i sjukvården krävs snabba diagnossättningar. När antalet biomedicinska analytiker fortsätter minska, finns det en stor risk att diagnossättningar fördröjs vilket förlänger patientens vårdkedja.

   

  För ytterligare information och kommentarer:

  Marlen Ottesen, regionråd

  marlen.ottesen@skane.se

  0725-458631