Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 5

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 
 • Vi sätter patienterna främst, vår vårdpolitik bygger inte på någon ideologi.

  Av Marlen Jensen den 15 mars, 2018
  0
  Företrädare för de fyra allianspartierna i Region Skåne hävdar att Sverigedemokraterna sätter makt och egen vinning i främsta rummet. Ingenting är mer fel.
  Sverigedemokraterna är ett parti som alltid sätter patienterna främst. Vår vårdpolitik bygger inte på någon ideologi. Vårt principprogram visar tydligt hur vi förhåller oss:
  ”Vi lägger heller inget egenvärde i vem som driver sjukvården. Vår ledstjärna är bästa möjliga vård per krona, oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi. Privata aktörer som är skattefinansierade ska vara jämställda offentliga aktörer.”
  Sverigedemokraterna fattar inte beslut för att tillfredsställa alliansen eller det rödgröna minoritetsstyret i Region Skåne. Vi fattar beslut först efter att ha satt oss väl in i ärendena och därefter gjort en bedömning av vad som är bra för patienterna, samt för personalen och deras möjligheter att bedriva en så god vård som möjligt.
  Företrädarna för alliansen i Region Skåne kritiserar Sverigedemokraterna för beslut där vi själva är mycket nöjda med våra ställningstaganden.
  När det gäller ambulansverksamheten föreslår vi att samtliga fyra distrikt skall drivas i regionens regi för att undvika den situation som uppstod 2012, då alliansens politik ledde till att tre av fyra distrikt riskerade att stå utan ambulanser efter Sirius Humanums konkurs. Det om något borde alliansen dra lärdom av, tänka om och inse att i just detta fall är offentlig regi bäst. Men eftersom det ingår i alliansens ideologi att allt ska privatiseras går dess iver att privatisera före patientsäkerheten. Att driva ambulansverksamheten i regionens regi ger trygghet, risken för att stå utan ambulanser försvinner. Ny teknik kan då också på ett bättre sätt installeras samtidigt i alla ambulanser. Dessutom ger det personalen bättre avtal, som förvisso är dyrare, men ger ökad möjlighet till återhämtning och högre lön. Den merkostnad som uppstår är Sverigedemokraterna villiga att betala för personalens bästa och höjd patientsäkerhet.
  När det gäller Simrishamns sjukhus valde vi att göra ett verksamhetsbesök innan vi fattade beslut i frågan. Det var också därför vi avstod från att rösta i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd för att återkomma i regionstyrelsen för beslut efter besöket. Att ta över Simrishamns sjukhus i ett läge där Region Skåne har nog med svårigheter att styra den vård som sker i regionens egen regi fann vi vara ett onödigt risktagande. Sannolikheten för nedläggning av flera mottagningar var dessutom överhängande. Eftersom Simrishamns sjukhus fungerar väl med Praktikertjänst anser vi att en fortsatt privat drift är den bästa lösningen.
  Alliansen valde att blunda för patientsäkerheten när dialysvården i Malmö inte fungerade. Svårt sjuka patienter fick inte den möjlighet till njurtransplantation som de skulle få när verksamheten drevs privat. Därför röstade vi för att den skulle drivas av regionen. Alliansen förespråkade fortsatt privat drift.
  Alliansens tid vid makten i Region Skåne, 2006–2014, kan närmast liknas vid en härdsmälta. Under dess styre, med Miljöpartiet som samarbetspartner, minskade antalet vårdplatser inom den slutna specialiserade vården. Från att 2006 ha varit 3 586, till 3 098. Minskningen var alltså 13 procent – trots en kraftig befolkningsökning i Skåne.
  Under alliansens styre i Skåne minskade också antalet sjuksköterskor med cirka 4 procent och undersköterskor med 12 procent. Samtidigt valde alliansen att anställa 31 procent fler chefer och administratörer, beslut som verksamheten lider av än idag.
  Alla siffror kommer från SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Region Skånes årsredovisning.
  I morgon, fredag den 16 mars, inleds Sverigedemokraternas valkonferens då vi ska anta vårt valmanifest. Vi vill bland annat införa en ny patienträttsgaranti, begränsa väntetiden till specialistsjukvården till max 30 dagar och 14 dagar vid särskilt allvarliga sjukdomar, samt införa en vårdplatsgaranti.
  I valmanifestet visar Sverigedemokraterna att vården är i fokus för oss. Om vi kommer i styrande ställning ska den svenska och skånska vården åter bli världsledande.

  Patrik Jönsson
  Regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Utvärdera kompetensbristens påverkan på patientsäkerheten

  Av Marlen Jensen den 13 mars, 2018
  0

  Under en längre tid har trenden i Region Skåne varit att försöka lösgöra de kompetenser, som behövs för att vårda och behandla de sjuka, från andra arbetsuppgifter (RAK, 40 / 60 mm). Enligt uppgift har ytterligare ca 2000 personer anställts i Region Skåne under denna mandatperioden, men trots det har antalet vårdplatser minskat. Ute på avdelningarna är det många sköterskor som har arbetat kort tid på arbetsplatsen, och i vissa fall saknas erfaren personal helt.

  En analys som Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen utfört visar att bristen på bemanning och kompetens ökar risken för vårdskador. Såväl vårdskador som dödlighet minskar med högre bemanning, högre utbildningsnivå och större erfarenhet. Det finns även ett nära samband mellan god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Enkäten till verksamhetscheferna visar att brist på bemanning och kompetens får konsekvenser i form av överbeläggningar, utlokaliseringar, vårdköer och hög arbetsbelastning, vilket ökar risken för vårdskador. Den vanligaste konsekvensen är hög arbetsbelastning och den ökar i sin tur stressen och risken för att göra misstag.

  Bristen på kompetens ses som det allvarligaste problemet. Underbemanning får mest konsekvens för arbetsmiljön och patienternas upplevelse av vården. Underbemanning ser man också som ett lättare åtgärdat problem. Kompetensbristen ökar däremot risken för vårdskador. Det handlar inte bara om att vårdpersonal skall ha rätt formell utbildning utan även erfarenhet värderas högt.

  Då många av de nyanställda har en lägre kompetens än de sedan tidigare anställda innebär detta en utspädning av kompetensen. Vad betyder detta för patientsäkerheten? Hur långt går det att driva denna utspädning av kompetensen?

  Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Regionfullmäktige ger berörd nämnd/ nämnder i uppdrag att utreda hur den aktuella anställningstrenden påverkar patientsäkerheten,

  samt hur långt det går att driva denna anställningstrend sett i ett patientsäkerhetsperspektiv.

 • Sverigedemokraterna motionerar om en utökning av antalet äldrepsykiatriska mottagningar

  Av Marlen Jensen den 9 mars, 2018
  0

  2016 tog 41 personer över 65 år sitt liv i Skåne, vilket är nästan 30% av alla suicid i Skåne under det året.
  Depression är den vanligaste orsaken till självmord bland äldre och det är viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver.

  Äldrepsykiatriska tillstånd är komplicerade och inflätade i varandra och påverkas även av personens somatiska hälsa.
  Man behöver ha en helhetsförståelse för människan, och äldrepsykiatri bygger på förståelsen av komplexa sjukdomar och sammanhang.

  Sverigedemokraterna vill säkra tillgången till äldrepsykiatrisk vård för hela Skånes befolkning och har motionerat om att tillskapa fler äldrepsykiatriska mottagningar.

 • Initiativärende Utred en modernisering av förfrågningsunderlag för psykoterapi.

  Av Marlen Jensen den 8 mars, 2018
  0

  I huvudsakligt syfte att spara pengar infördes en karenstid efter genomgången psykoterapeutisk behandling som var så lång som 12 månader.

  Detta har visat sig vara mycket olyckligt då patienter som inte varit helt färdigbehandlade varit tvingade till lång väntan innan det enligt regelverket varit möjligt att avsluta behandlingen. Under väntetiden har behandlingsframgångar kunnat spolieras och en omstart har fått ske.

  Det är självklart att patienternas hjälpbehov är av olika art och grad. Det är därför omöjligt att få alla att passa in i samma mall.

  Behandlarna borde få en möjlighet att i utvalda och väl motiverade fall kunna förlänga eller förkorta behandlingen med någon eller några extra behandlingar. Den fördyring detta skulle medföra borde snabbt betala tillbaka sig om man på detta sätt minskar patientens lidande och möjliggör en snabbare återgång till arbete. Dessutom är naturligtvis någon extra behandling billigare än en helt ny behandlingsomgång om ett år. Det är klart också möjligt att det någon gång går att minska en behandlingsomgång med någon behandling. Om ett förslag som ovanstående skall genomföras måste man också ta ställning till om det skall gälla alla behandlare eller endast de med längst erfarenhet. Nivån för lägsta kompetens för godkänd ackreditering höjs under 2018.

  Sverigedemokraterna yrkar att det utreds om förfrågningsunderlag för psykoterapi går att förbättra enligt ovan beskrivna förslag.

  Länk till initiativärendet