Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 5

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Pressmeddelande: SD ökar starkt i opinionsmätning; Landstingsval Skåne

  Av Marlen Jensen den 19 september, 2017
  0

  SENTIO har på uppdrag av Sverigedemokraterna Region Skåne genomfört en opinionsmätning omfattande 1400 respondenter. Frågan som ställdes var ”Hur skulle du rösta om det var landstingsval i Region Skåne i dag?”. I opinionsmätningen får Sverigedemokraterna 25,3% och blir därmed näst störst parti, tätt efter Socialdemokraterna som får 26,2% (mätningen, viktad och det direkt oviktade resultatet, bifogas).

  Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:
  – Det är oerhört glädjande att vi går starkt fram i opinionen och slåss med Socialdemokraterna om att bilda styre i Region Skåne efter kommande landstingsval. Vi har under en lång tid drivit frågor som fler vårdplatser och bättre tillgänglighet i den skånska vården, och minskad administration. Detta har väljarna uppmärksammat och samtidigt tror jag de är missnöjda med såväl det tidigare Alliansstyret som det nuvarande S-Mp-styret där inget av styrena lyckats få rätsida på den skånska vården. Skåningarna ser också hur invandringen påverkar såväl tillgängligheten som kostnaden för vårdsektorn, och ett sämre skatteunderlag. Detta problem har bara vi Sverigedemokrater uppmärksammat och vill åtgärda.

  Utöver problem med tillgängligheten ser vi hur våldet eskalerar i Skåne och nu även kommit till sjukvården. Patrik Jönsson kommenterar det så här:
  – Skåningarna ser hur samhällsutvecklingen lett till ett allmänt förfall där våld och otrygghet breder ut sig. Sverigedemokraterna har under lång tid stått upp för fler poliser, hårdare straff och att utvisa personer som invandrat och ägnar sig åt grov brottslighet. Att fortsätta den inslagna vägen där brottslingar behandlas med silkesvantar fungerar inte vilket skåningarna förstår. Vår profilering som ett vårdparti har också slagit igenom varför min bedömning är att Sverigedemokraterna har goda möjligheter att bli skånes största parti vid landstingsvalet 2018.

 • Pressmeddelande, Initiativärende till Hälso-och sjukvårdsnämnden

  Av Marlen Jensen den 30 juni, 2017
  0

  Sverigedemokraterna har idag lämnat in ett intitiativärende gällande ”Outnyttjad kapacitet gällande utförande av endoskopier” till kommande Hälso-och sjukvårdsnämnd.

  Det har kommit till vår kännedom att det finns outnyttjad kapacitet gällande utförande av endoskopier i nordöstra Skåne. Sverigedemokraterna tycker att man ska ta tillvara denna extra kapacitet. Det är viktigt att det finns tillgång till snabb diagnostik när misstanke om cancer uppstår. Inom snar framtid kommer troligtvis ett ordnat införande av tarmcancerscreening att bli aktuellt då är det av största vikt att Region Skåne har kapacitet att erbjuda detta till skåningarna.
  Vi vill därför låta hälso-och sjukvårdsdirektören undersöka hur tillgång respektive efterfrågan för kolo-och gastroskopi ser ut i nordöstra Skåne samt se hur vi kan ta tillvara den eventuella extra kapaciteten. Bifogat finns initiativärendet i sin helhet.

 • Sverigedemokraterna motionerar om förbättringar i vården

  Av Marlen Jensen den 31 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna har idag lämnat in två motioner om förbättringar i vården och för våra anställda.

  Den ena motionen handlar om att införa IT-ronder efter förebild från Blekingesjukhuset. IT-systemen i Region Skåne vållar ofta bekymmer för vår personal, vilket i sin tur leder till att vår redan hårt pressade personal blir ännu mer stressad. IT-ronden på Blekingesjukhuset är till för att hantera de problem personalen upplever med IT, och utförs av en systemförvaltare tillsammans med en IT-tekniker. Man går igenom all utrustning, och personalen får fritt berätta om de problem de upplever vid användandet av IT-utrustning. När man i Blekinge hade rondat två avdelningar hade man samlat på sig 150 olika punkter som personalen upplevde frustrerande, irriterande eller icke önskvärt.
  Vi vill att Region Skåne ska prova detta koncept, till en början på 10 – 15 avdelningar, och om det faller väl ut breddinföra det.

  Den andra motionen handlar om att inrätta intermediärvårdsavdelningar. Vi fick nyligen till oss avskräckande siffror om antalet dödsfall på SUS orsakade av platsbrist. För att lätta på trycket på intensivvårdsavdelningarna borde det finnas möjlighet att flytta patienter, som fortfarande inte kan andas utan respirator och/eller behöver avancerad övervakning, till en intermediärvårdavdelning. En sådan avdelning skulle minska antalet riskabla icke medicinskt motiverade överflyttningar av intensivvårdspatienter, och frigöra plats på våra intensivvårdsavdelningar. Kostnaden för en intensivvårdsplats varierar mellan 40 000 – 50 000 kronor/dygn, att jämföra med en intermediärvårdplats som kostar 8 900 – 32 000 kronor/dygn. Vi vill att Region Skåne utreder uppstart av en intermediärvårdsklinik för att få till stånd de förändringar som motionen menar.

  Motion gällande IT-rond
  Motion om intermediärvårdsavdelningar

  För frågor, kontakta Patrik Jönsson
  Regionråd, SD Region Skåne
  0706 – 596 995

 • Patienternas bästa framför politisk sandlåda

  Av Marlen Jensen den 13 mars, 2017
  0

  En förtroendevalds främsta uppgift borde vara att företräda väljarna och föra den politik som bäst gynnar dem. För allianspartierna i Region Skåne tycks det dock vara viktigare att sola sig i positiva tidningsrubriker än att värna patienterna. Det som hände på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 mars bevisar ännu en gång, med all önskvärd tydlighet, att allianspartierna är mer angelägna om att själva framstå i god dager än att se till patienternas bästa.

  Redan 2015 föreslog vi Sverigedemokrater i en motion att en operationsrobot skulle inköpas till Centralsjukhuset Kristianstad, CSK. SD var dessutom det enda parti som lade pengar till detta i sin budget. När motionen var uppe på nämndens bord den 3 mars valde Allians för Skåne dock att lägga ner sina röster, och därmed röstade regionens rödgröna styre ner motionen. Alliansens agerade ter sig fullständigt obegripligt; samtidigt som man inte röstar ja till SD:s motion om att CSK ska få en operationsrobot har man mage att på samma möte, men under en annan punkt på föredragningslistan, föreslå exakt samma sak: att CSK ska få en operationsrobot. Logiken i detta kan man bara spekulera i, men misstanken att Alliansen vill ta åt sig hela äran och markera avståndstagande till SD infinner sig osökt. Detta är inget annat än politik på en inte ens särskilt kvalificerad sandlådenivå! Eftersom vi Sverigedemokrater låter patienternas bästa gå före prestige och politiska krumbukter sade vi ja till Alliansförslaget, vilket innebär att CSK kommer att få sin sedan länge efterfrågade operationsrobot. Detta medför inte bara stora fördelar för patienterna i nordöstra Skåne som snabbare kan få komma till operation, utan en operationsrobot attraherar också kvalificerad personal till CSK. Därmed kan Centralsjukhuset även höja sitt anseende som arbetsplats och utveckla fler användningsområden för robotassisterad kirurgi. Detta är något som vi Sverigedemokrater är otroligt glada för – att det var vi som först kom med förslaget blir i sammanhanget av underordnad betydelse.

  Patrik Jönsson, Regionråd (SD)
  Åsa Erlandsson, Gruppledare i HSN för SD
  Marlen Ottesen (SD)
  Mats Erlandsson (SD)
  Mattias Kristiansson (SD)

 • Interpellation gällande brist på läkare som kan operera in DCS, smärtlindrande ryggmärgsstimulering.

  Av Marlen Jensen den 20 februari, 2017
  0

  Patienter med svår kronisk smärta är en grupp som är extra utsatt. Vid skattning av sin livskvalitet är den generellt i paritet med cancerpatienters och smärtan är extremt begränsande, man kan inte jobba, det sociala livet slås i spillror, det är svårt eller omöjligt med vardagssysslor som att handla eller ta en dusch och livet tappar sin mening. För de med nervsmärta kan i vissa fall morfin ge lindring, men bara marginellt. I många fall kan dock en inopererad DCS, Dorsal Column Stimulation (rymmärgsstimulering), ge god eller mycket god smärtlindring.
  Elektriska signaler från en inopererad impulsgenerator sänds till de ryggmärgssegment där en elektrod är placerad. Runt två tredjedelar av patienterna blir hjälpta av denna behandling.

  Det är med stor sorg jag tar emot beskedet att den goda verksamhet som byggts upp på CSK nu upphör på grund av att personal går i pension, samt att en medarbetare väljer att sluta. Att vi inte kan erbjuda de absolut mest utsatta patienterna i samhället med att operera in DCS är inte acceptabelt och större mått av redundans borde funnits! Nu är det viktigt att åtgärder sätts in för att rädda denna verksamhet.

  Mina frågor till Regionrådet Anna-Lena Hogerud är därför:

  Hur tänker du agera för att patienter med svår nervsmärta åter skall få möjlighet att få en DCS inopererad?

  Vilka åtgärder har gjorts hittills?

  Kommer vi att aktivt verka för att patienter får hjälp i andra landsting tills vår egen verksamhet åter fungerar?

   

  För Sverigedemokraterna i Region Skåne.

  Patrik Jönsson (SD)