Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 5

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Vi ändrar inte på ett vinnande lag. Simrishamns sjukhus blir kvar i privat regi

  Av Marlen Jensen den 7 februari, 2018
  0
  Simrishamns sjukhus har drivits i privat regi i 18 år. Det nuvarande avtalet löper ut i maj 2020 och därför har regionens rödgröna styre, med Henrik Fritzon (S) och Anders Åkesson (MP) i spetsen, lagt fram ett förslag som innebär att sjukhuset ska återgå i Region Skånes regi.
  Mottot från vänsterhåll är att ju mer som drivs i offentlig regi desto bättre. Alliansen anser tvärtom att ju mer som drivs privat desto bättre och protesterar därför mot det rödgröna styrets planer för Simrishamns sjukhus. I detta läge, likt många gånger tidigare under denna mandatperiod, ligger alltså bollen hos Sverigedemokraterna.
  Vad har då vi, som vågmästare i denna fråga, kommit fram till?
  Vi eftersträvar välgrundade beslut som har patientens bästa i fokus och sätter oss grundligt in i alla frågor och avgör från fall till fall hur vi ska ställa oss. Vi har inte på förhand kunnat säga att vi vill låta Simrishamns sjukhus vara kvar i privat regi. Inför beslutet har vi därför träffat den grupp ledande tjänstemän inom Region Skåne som arbetar med hur ett eventuellt övertagande i regional regi skulle kunna se ut såväl som ledningen för Simrishamns sjukhus, samt gjort studiebesök på sjukhuset och pratat med personalen.
  Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra har vi landat i att sjukhuset även i fortsättningen bör drivas i privat regi. Vi anser att det är bättre att det rödgröna styret tar itu med allt det som inte fungerar inom den skånska vården, istället för att ändra på något som fungerar bra.
  Simrishamns sjukhus är Skånes i särklass minsta sjukhus, med 120 anställda, fyra fasta läkare och 34 vårdplatser.
  Österlen är förvisso vackert och många människor väljer därför att turista och bo där, men sett ur ett geografiskt perspektiv ligger Simrishamn långt från akutsjukhusen i Lund, Malmö och Kristianstad.För den som är sjuk och måste ta sig dit från Österlen är avståndet kännbart. Samma sak gäller för sjukhuspersonalen.
  Simrishamns sjukhus behövs för att kunna ge en nära vård till alla dem som bor på Österlen. Såväl Region Skånes undersökningar som sjukhusets egna patientundersökningar visar att många är nöjda med sjukhuset. Inget talar för att det är något som skulle förbättras om sjukhuset drevs i regionens regi. Tvärtom ser vi en överhängande risk för att det bli svårt att rekrytera personal om sjukhuset skulle återgå till att drivas av Region Skåne. Erfarenheter från Ystad lasarett vittnar om detta. Att jobba på ett perifert litet sjukhus, utan stöd av erfarna kolleger, lockar sällan nyexaminerade läkare. Att Region Skåne skulle beordra personal till Simrishamn är ingen hållbar lösning. Det är inte attraktivt för personalen. Många skulle säkert välja att sluta och det sämsta som kan hända vore just brist på läkare och sjuksköterskor. Det skulle göra att mottagningar fick stänga på grund av personalbrist.
  Simrishamns sjukhus har idag trots sin litenhet 17 mottagningar, däribland urolog, hjärta, akut, barn- och ungdom, flimmer, och gynekologi. Utöver det finns där också sådant som blodcentral, dagrehab, röntgen och slutenvårdsplatser. Organisationen är effektiv med få chefsled.
  Idag bemannas en del mottagningar av konsultläkare en eller ett par dagar i veckan.Det är mottagningar som sannolikt skulle läggas ner om sjukhuset återgår i regionens regi eftersom det råder brist på sådana specialister inom Region Skåne. Det är en utveckling vi sverigedemokrater inte kan ställa upp på. Istället vill vi utveckla den nära vården på Österlen, och förbättra för äldre mulitisjuka. Därför vill vi också ge den entreprenör som får driva Simrishamns sjukhus när det nuvarande avtalet går ut 2020 möjlighet att, i samverkan med Simrishamns och Tomelilla kommun, arbeta för att färre personer ska läggas in på sjukhuset och fler kunna vårdas hemma, inte minst med hjälp av mobila sjukteam. Vi vill också ge Österlenborna fortsatt möjlighet till ett brett utbud av sjukvård i närheten.
  Sverigedemokraterna är en garant för att patientens bästa kommer i fokus istället för ideologi och partibok. Det är anledningen till att vi i morgon i regionstyrelsen röstar för att Simrishamns sjukhus även i framtiden ska drivas av en privat aktör.
  Vi ändrar inte på ett vinnande lag. Simrishamns sjukhus blir kvar i privat regi.
 • Sverigedemokraterna värnar patientsäkerheten – fler ambulansdistrikt i egen regi

  Av Marlen Jensen den 2 februari, 2018
  0

  2012 gick Sirius Humanum, vilka var ansvariga för ambulansverksaheten inom tre av Skånes fyra distrikt, i konkurs vilket kraftigt äventyrade patientsäkerheten.
  En så pass viktig verksamhet skall enligt SD inte vara underställd privata intresse utan bör drivas i egen regi och vi yrkade bifall till förslaget att återta Distrikt 2 i egen regi när avtalet med Samariten AB går ut. Genom ett återtagande kommer även personalen ges bättre arbetstidsvillkor och bättre möjlighet till återhämtning. Vi gick till val på att återta alla fyra distrikt i egen regi. Detta gjorde även Socialdemokraterna, men gjorde trots det upp med Alliansen i fjor om att endast driva två distrikt i egen regi. Nu bryter man märkligt nog den överenskommelsen, men har likväl svikit sitt vallöfte om att återta all verksamhet i egen regi.

 • Sverigedemokraterna Region Skånes skuggbudget för 2018

  Av Marlen Jensen den 6 oktober, 2017
  0

  Den skånska vårdens ekonomi och styrning har renderat en allt mer pressad personal och attraktiviteten att jobba inom vården har därmed sjunkit. Detta är förödande och har resulterat i att inte bara läkarbrist råder utan nu även sjuksköterskebrist. Till följd av detta blir det än mer pressat för de som är kvar och därmed ökar sjukskrivningar och personalflykt ytterligare, vilket leder till försämrad produktivitet och inställda operationer. Denna negativa spiral måste brytas!

  Att vi i Region Skåne klarar av att ge skåningarna en god vård i framtiden är en ödesfråga. För att lyckas med detta är det nödvändigt att vården ges ökade resurser, men även att det arbetas på ett effektivt sätt. Fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och färre som arbetar med administration och ledning är en del av receptet.

  Vår budget i sin helhet finns att läsa här

 • Pressmeddelande: SD ökar starkt i opinionsmätning; Landstingsval Skåne

  Av Marlen Jensen den 19 september, 2017
  0

  SENTIO har på uppdrag av Sverigedemokraterna Region Skåne genomfört en opinionsmätning omfattande 1400 respondenter. Frågan som ställdes var ”Hur skulle du rösta om det var landstingsval i Region Skåne i dag?”. I opinionsmätningen får Sverigedemokraterna 25,3% och blir därmed näst störst parti, tätt efter Socialdemokraterna som får 26,2% (mätningen, viktad och det direkt oviktade resultatet, bifogas).

  Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:
  – Det är oerhört glädjande att vi går starkt fram i opinionen och slåss med Socialdemokraterna om att bilda styre i Region Skåne efter kommande landstingsval. Vi har under en lång tid drivit frågor som fler vårdplatser och bättre tillgänglighet i den skånska vården, och minskad administration. Detta har väljarna uppmärksammat och samtidigt tror jag de är missnöjda med såväl det tidigare Alliansstyret som det nuvarande S-Mp-styret där inget av styrena lyckats få rätsida på den skånska vården. Skåningarna ser också hur invandringen påverkar såväl tillgängligheten som kostnaden för vårdsektorn, och ett sämre skatteunderlag. Detta problem har bara vi Sverigedemokrater uppmärksammat och vill åtgärda.

  Utöver problem med tillgängligheten ser vi hur våldet eskalerar i Skåne och nu även kommit till sjukvården. Patrik Jönsson kommenterar det så här:
  – Skåningarna ser hur samhällsutvecklingen lett till ett allmänt förfall där våld och otrygghet breder ut sig. Sverigedemokraterna har under lång tid stått upp för fler poliser, hårdare straff och att utvisa personer som invandrat och ägnar sig åt grov brottslighet. Att fortsätta den inslagna vägen där brottslingar behandlas med silkesvantar fungerar inte vilket skåningarna förstår. Vår profilering som ett vårdparti har också slagit igenom varför min bedömning är att Sverigedemokraterna har goda möjligheter att bli skånes största parti vid landstingsvalet 2018.

 • Pressmeddelande, Initiativärende till Hälso-och sjukvårdsnämnden

  Av Marlen Jensen den 30 juni, 2017
  0

  Sverigedemokraterna har idag lämnat in ett intitiativärende gällande ”Outnyttjad kapacitet gällande utförande av endoskopier” till kommande Hälso-och sjukvårdsnämnd.

  Det har kommit till vår kännedom att det finns outnyttjad kapacitet gällande utförande av endoskopier i nordöstra Skåne. Sverigedemokraterna tycker att man ska ta tillvara denna extra kapacitet. Det är viktigt att det finns tillgång till snabb diagnostik när misstanke om cancer uppstår. Inom snar framtid kommer troligtvis ett ordnat införande av tarmcancerscreening att bli aktuellt då är det av största vikt att Region Skåne har kapacitet att erbjuda detta till skåningarna.
  Vi vill därför låta hälso-och sjukvårdsdirektören undersöka hur tillgång respektive efterfrågan för kolo-och gastroskopi ser ut i nordöstra Skåne samt se hur vi kan ta tillvara den eventuella extra kapaciteten. Bifogat finns initiativärendet i sin helhet.