Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 5

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Motion från SD – öka tryggheten på tågen genom kroppsburna kameror

  Av Marlen Jensen den 29 november, 2016
  0

  Ingen anställd i Skånetrafiken skall behöva utstå hot eller behöva bli misshandlad, men ändå förekommer både dessa olämpliga betanden hos en del kunder hos Skånetrafiken.
  Sverigedemokraterna ser mycket allvarligt på detta och vi är även ett parti som är för hårdare straff mot brottslingar rent allmänt.

  Vid många av ovanstånden tillfällen så kan det sluta med att ord står mot ord vid rättegångar och i en del fall förekommer det säkert att gärningsmän går fria i brist på bevis.

  Därför har vi idag lämnat in en motion om att utrusta personal som riskerar att utsättas för våld eller andra övergrepp med så kallade kroppsburna kameror. Vi anser att detta kan leda till att många situationer hade kunnat undvikas på grund av att våldsverkarna skulle hamna på film. Det är ett billigt sätt att öka de anställdas trygghet.

 • Pressmeddelande: Dom i Förvaltningsrätten upphäver Anna-Lena Hogerud (S) beslut

  Av Marlen Jensen den 18 november, 2016
  0

  För cirka ett år sedan skickade Sverigedemokraterna genom Marlen Jensen in en laglighetsprövning till

  Förvaltningsrätten i Malmö, gällande beslutet att bemanna ett akutteam för asylsökande (”flyktingar”) i Malmö. Detta beslut fattade Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud på delegation, något som Sverigedemokraterna ifrågasatte, och vidare överklagade till förvaltningsrätten.

  Dom har nu fallit, och domen slår fast att beslutet inte tillkommit i laga ordning, och således har ordförande brutit mot lagen i sin utövning i rollen som ordförande.

  Vi anser att Anna-Lena Hogerud brustit i sitt omdöme i denna fråga då hon i sitt agerande brutit mot lagen vilket också påverkar förtroendet för verksamheten, men om liknande händelse inte upprepas menar vi att händelsen inte är att betrakta som så pass grov att Hogerud måste avgå, givet att Hogerud kompletterar sina kunskaper så att befogenheterna inte överskrids framgent.

   

 • SD:s initiativärende gällande Tillgängligheten till primärvården i Staffanstorp

  Av Marlen Jensen den 17 november, 2016
  0

  Alla partier, oavsett partifärg, är eniga i att mer vård ska skötas på primärvårdsnivå, att tillgängligheten till vårdcentraler ska öka, och då måste vi politiker möjliggöra för att fler nyetableringar ska komma till stånd smidigt. Vi har kunnat läsa i media om svårigheterna för en privat vårdcentral att kunna öppna i Landskrona. Vi vill försöka möjliggöra ett öppnande av denna vårdcentral, därför har vi skrivit ett initiativärende till kommande HSN.

  Här nedan är initiativärendet i sin helhet:
  Tillgängligheten till primärvård i Staffanstorp har under en längre tid varit oacceptabelt låg.

  På orten finns en vårdcentral som bedrivs i egen regi. Denna är långt ifrån fullbemannad på läkarsidan. Vårdcentralen har många listade patienter och kombinationen med få läkare medför en låg tillgänglighet. En privat aktör är beredd att öppna en vårdcentral i Staffanstorp, men Ackrediteringsregler för vårdcentral gör det ekonomiskt omöjligt att starta.

  En nyöppnad vårdcentral får en alltför hög andel vårdkrävande patienter, vilka är kostsamma. Om inte dessa balanseras av friska patienter som endast genererar ersättning går ekvationen inte ihop.

  En möjlighet att lösa detta problem hade varit om HSN beslutade att samtliga listade patienter på den offentliga vårdcentralen skulle listas om och fördelas på den offentliga och privata vårdcentralen baserat på bostadsadress. Givetvis skulle patienterna ha möjlighet att aktivt lista om sig.

  Resultatet för den offentliga vårdcentralen hade blivit att de fått färre listade patienter, men med samma förhållande mellan sjuka och friska. Detta hade ökat tillgängligheten för de patienter som var listade där.

  Resultatet för den privata vårdcentralen hade blivit att man fått samma villkor som när vårdvalet en gång startade och man hade kunnat starta verksamheten.

  Resultatet för patienterna hade blivit att tillgängligheten ökat dramatiskt och att man på köpet fått ökad valfrihet (offentlig kontra privat).

  HSN:s beslut om omfördelning av patienterna är ett beslut av engångskaraktär och effekterna måste noggrant följas upp. Det är självklart att vi inte kan ha Ackrediteringsregler som direkt hindrar utvecklingen av primärvården i en tid när utbyggnaden av primärvården är viktigare än någonsin.

  Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna att:

  HSN utreder om möjlighet finns för att åstadkomma omfördelning av de patienter som är listade på den offentliga vårdcentralen i Staffanstorp så att patienterna fördelas mellan den offentliga vårdcentralen och den nyöppnade privata vårdcentralen.

   

 • Pressmeddelande: Sverigedemokraterna beklagar ambulansbeslutet

  Av Marlen Jensen den 2 november, 2016
  0

  Alliansen och S-MP-styrret har gjort upp i ambulansfrågan och väljer att tillsammans stödja en ambulanssjukvård där två distrikt kvarstår som upphandlade. Med detta sviker Socialdemokraterna sitt vallöfte om ambulanssjukvård i egen regi.

  Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokaterna kommenterar:

  – Sverigedemokraterna är i grunden av den uppfattningen att ambulanssjukvården skall drivas i egen regi. Det är dels en patientsäkerhetsfråga, där vi inte vill se en situation som den när Sirius Humanum gick i konkurs 2012. 9 mars kan man läsa i Sydsvenskan ett uttalande från Henrik Fritzon ”Socialdemokraterna kräver nu att Region Skåne tar över ambulansverksamheten i offentlig regi för att trygga skåningarnas tillgång till ambulanser.

  – Konkursen visar faran med att lägga ut samhällsbärande service på ett privat företag som drivs av kortsiktiga vinstintressen, säger regionrådet Henrik Fritzon.” Tydligen har Socialdemokraterna nu gjort en helomvändning och det är vi de första att beklaga, konstaterar Patrik Jönsson.

  Vidare menar Patrik Jönsson att det finns ett utbrett missnöje med Falck som arbetsgivare även i det Nordöstra distriktet.

  – Man pressar sin personal hårt och vi har fått många vitnesmål från personalen om att man inte trivs. Med denna överenskommelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna och Miljöpartiet har men lagt sig platt för Alliansen och valt att inte lyssna på personalen. Vi riskerar nu en personalflykt även från Nordöstra distriktet. Som det är nu konkurrerar de privata med väsentligt sämre avtal, där personalen tvingas jobba avsevärt fler timmar i veckan trots att de inte har högre lön. Detta sliter hårt på personalen. Vi vill inte se denna lönedumpning i Region Skånes regi.

  Avslutningsvis konstaterar Patrik Jönsson att parttipiskan viner från Stockholm:

  – Jag har sträckt ut en hand till Henrik Fritzon där det bästa privata distriktet, det mellersta (Lund) med Samariten som entreprenör skulle fortsätta i privat regi som jämförelsedistrikt, men denna utsträckta hand ville inte styret ta. Henrik Fritzon hade sannolikt hellre gjort upp med Sverigedemokraterna men när partipiskan viner från Stockholm väljer Fritzon att rätta in sig i ledet och lyda Löfvén & co. Beklagligt, men vi har visat kompromissvilja och kan inget mer att göra. Vi tvår nu våra händer och hoppas att de kommande entreprenörerna inte går i konkurs, och att personal och patienter inte blir drabbade.

 • Sverigedemokraterna tar strid för patienter med kronisk migrän

  Av Marlen Jensen den 14 oktober, 2016
  0

  Mer än en miljon svenskar lider av migrän och i Skåne finns uppskattningsvis cirka 10 000 patienter med kronisk migrän. Någon botande behandling finns för närvarande inte att tillgå. Anfallskuperande medicin finns att tillgå, men denna är beroende av att tillföras tidigt i sjukdomsförloppet för att nå full effekt.

  Av en slump noterade en del patienter som fått botoxinjektioner av annan anledning att migränanfallen minskade i omfattning. Efter tio års forskning och utveckling av behandlingsmodellen med bland annat världens största huvudvärksstudie som grund kunde botoxbehandling av kronisk migrän godkännas av Läkemedelsverket år 2011.

  Kronisk migrän definieras som huvudvärk minst femton dagar i månaden av dessa femton dagar skall minst åtta dagar vara migrän. Det är patienter med kronisk migrän som kan komma ifråga för anfallsförebyggande behandling med botoxinjektioner. Sjuttio procent av de som behandlas får minst en halvering av anfallsfrekvensen. Om patienten inte svarar efter tre behandlingsomgångar avbryts behandlingsförsöken. I Region Skånes offentliga verksamhet finns inte tillräckligt med neurologer för att kunna erbjuda patienter med kronisk migrän botoxbehandling. Samtidigt finns ledig behandlingskapacitet hos privata vårdgivare men dessa hindras av sin avtalskonstruktion för att utnyttja denna lediga kapacitet.

  Med anledning av detta har Sverigedemokraterna idag lämnat in en motion att Region Skåne ska upphandla botoxbehandling av patienter med kronisk migrän, och att denna upphandling ska omfatta minst 300 patienter årligt.