Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 5

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Initiativärende Utred en modernisering av förfrågningsunderlag för psykoterapi.

  Av Marlen Jensen den 8 mars, 2018
  0

  I huvudsakligt syfte att spara pengar infördes en karenstid efter genomgången psykoterapeutisk behandling som var så lång som 12 månader.

  Detta har visat sig vara mycket olyckligt då patienter som inte varit helt färdigbehandlade varit tvingade till lång väntan innan det enligt regelverket varit möjligt att avsluta behandlingen. Under väntetiden har behandlingsframgångar kunnat spolieras och en omstart har fått ske.

  Det är självklart att patienternas hjälpbehov är av olika art och grad. Det är därför omöjligt att få alla att passa in i samma mall.

  Behandlarna borde få en möjlighet att i utvalda och väl motiverade fall kunna förlänga eller förkorta behandlingen med någon eller några extra behandlingar. Den fördyring detta skulle medföra borde snabbt betala tillbaka sig om man på detta sätt minskar patientens lidande och möjliggör en snabbare återgång till arbete. Dessutom är naturligtvis någon extra behandling billigare än en helt ny behandlingsomgång om ett år. Det är klart också möjligt att det någon gång går att minska en behandlingsomgång med någon behandling. Om ett förslag som ovanstående skall genomföras måste man också ta ställning till om det skall gälla alla behandlare eller endast de med längst erfarenhet. Nivån för lägsta kompetens för godkänd ackreditering höjs under 2018.

  Sverigedemokraterna yrkar att det utreds om förfrågningsunderlag för psykoterapi går att förbättra enligt ovan beskrivna förslag.

  Länk till initiativärendet

 • Initiativärende gällande IOP med psoriasisförbundet

  Av Marlen Jensen den 1 mars, 2018
  0

  Idag har Region Skåne ett IOP-avtal med Psoriasisförbundet gällande ljusbehandling. Överenskommelsen syftar till att erbjuda medicinsk ljusbehandling till patienter med psoriasis i närområdet på tider som efterfrågas t ex under morgontimmar, lunchpauser och kvällar. Ljusbehandling sker alltid efter remiss av medicinsk ansvarig läkare. Ljusbehandling ska kunna avse såväl helkroppsbehandling som behandling av händer och fötter.

  Det är av vår bestämda uppfattning att detta gynnar de psoriasispatienter som har lättare eller medelsvår sjukdom, och är en av de IOP-avtal som har ett resultat som gagnar patienterna. Med hänvisning till den skrivelse som inkommit från psoriasisförbundet anser vi att det avtal som föreligger bör förlängas.

  Med hänvisning till ovan yrkar vi att

  – IOP-avtalet med Psoriasisförbundet förlängs

  – Beslut fattas i frågan senast 9 månader innan gällande avtal löper ut, med andra ord senast 1 april

   

  Länk till initiativärendet

 • Inför Sommarkort för första klass

  Av Marlen Jensen den 28 februari, 2018
  0

  Sommarkortet är en av de mest framgångsrika resandeformerna inom den skånska kollektivtrafiken, varje år sedan 2010 har det varit fler resande än under tidigare år. Under sommaren är det trångt på Öresundstågens 2:klassavdelningar, och det är inte helt ovanligt att resande måste stå upp på långa sträckor, medan det finns lediga platser i 1:klassavdelningen.

  Genom att införa ”Sommarkort första klass” kan resande ges möjlighet att välja mellan första och andra klass med resor med Öresundstågen i första hand. Med ett införande av sommarkort gällande i första klass kan det även locka nya resenärer med Skånetrafikens miljövänliga fordon.

   

  Sverigedemokraterna i Skåne yrkar därför

  att det tas fram ett förslag att införa ”Sommarkort första klass” på samma sätt som det nuvarande sommarkortet hos Skånetrafiken

 • Vi ändrar inte på ett vinnande lag. Simrishamns sjukhus blir kvar i privat regi

  Av Marlen Jensen den 7 februari, 2018
  0
  Simrishamns sjukhus har drivits i privat regi i 18 år. Det nuvarande avtalet löper ut i maj 2020 och därför har regionens rödgröna styre, med Henrik Fritzon (S) och Anders Åkesson (MP) i spetsen, lagt fram ett förslag som innebär att sjukhuset ska återgå i Region Skånes regi.
  Mottot från vänsterhåll är att ju mer som drivs i offentlig regi desto bättre. Alliansen anser tvärtom att ju mer som drivs privat desto bättre och protesterar därför mot det rödgröna styrets planer för Simrishamns sjukhus. I detta läge, likt många gånger tidigare under denna mandatperiod, ligger alltså bollen hos Sverigedemokraterna.
  Vad har då vi, som vågmästare i denna fråga, kommit fram till?
  Vi eftersträvar välgrundade beslut som har patientens bästa i fokus och sätter oss grundligt in i alla frågor och avgör från fall till fall hur vi ska ställa oss. Vi har inte på förhand kunnat säga att vi vill låta Simrishamns sjukhus vara kvar i privat regi. Inför beslutet har vi därför träffat den grupp ledande tjänstemän inom Region Skåne som arbetar med hur ett eventuellt övertagande i regional regi skulle kunna se ut såväl som ledningen för Simrishamns sjukhus, samt gjort studiebesök på sjukhuset och pratat med personalen.
  Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra har vi landat i att sjukhuset även i fortsättningen bör drivas i privat regi. Vi anser att det är bättre att det rödgröna styret tar itu med allt det som inte fungerar inom den skånska vården, istället för att ändra på något som fungerar bra.
  Simrishamns sjukhus är Skånes i särklass minsta sjukhus, med 120 anställda, fyra fasta läkare och 34 vårdplatser.
  Österlen är förvisso vackert och många människor väljer därför att turista och bo där, men sett ur ett geografiskt perspektiv ligger Simrishamn långt från akutsjukhusen i Lund, Malmö och Kristianstad.För den som är sjuk och måste ta sig dit från Österlen är avståndet kännbart. Samma sak gäller för sjukhuspersonalen.
  Simrishamns sjukhus behövs för att kunna ge en nära vård till alla dem som bor på Österlen. Såväl Region Skånes undersökningar som sjukhusets egna patientundersökningar visar att många är nöjda med sjukhuset. Inget talar för att det är något som skulle förbättras om sjukhuset drevs i regionens regi. Tvärtom ser vi en överhängande risk för att det bli svårt att rekrytera personal om sjukhuset skulle återgå till att drivas av Region Skåne. Erfarenheter från Ystad lasarett vittnar om detta. Att jobba på ett perifert litet sjukhus, utan stöd av erfarna kolleger, lockar sällan nyexaminerade läkare. Att Region Skåne skulle beordra personal till Simrishamn är ingen hållbar lösning. Det är inte attraktivt för personalen. Många skulle säkert välja att sluta och det sämsta som kan hända vore just brist på läkare och sjuksköterskor. Det skulle göra att mottagningar fick stänga på grund av personalbrist.
  Simrishamns sjukhus har idag trots sin litenhet 17 mottagningar, däribland urolog, hjärta, akut, barn- och ungdom, flimmer, och gynekologi. Utöver det finns där också sådant som blodcentral, dagrehab, röntgen och slutenvårdsplatser. Organisationen är effektiv med få chefsled.
  Idag bemannas en del mottagningar av konsultläkare en eller ett par dagar i veckan.Det är mottagningar som sannolikt skulle läggas ner om sjukhuset återgår i regionens regi eftersom det råder brist på sådana specialister inom Region Skåne. Det är en utveckling vi sverigedemokrater inte kan ställa upp på. Istället vill vi utveckla den nära vården på Österlen, och förbättra för äldre mulitisjuka. Därför vill vi också ge den entreprenör som får driva Simrishamns sjukhus när det nuvarande avtalet går ut 2020 möjlighet att, i samverkan med Simrishamns och Tomelilla kommun, arbeta för att färre personer ska läggas in på sjukhuset och fler kunna vårdas hemma, inte minst med hjälp av mobila sjukteam. Vi vill också ge Österlenborna fortsatt möjlighet till ett brett utbud av sjukvård i närheten.
  Sverigedemokraterna är en garant för att patientens bästa kommer i fokus istället för ideologi och partibok. Det är anledningen till att vi i morgon i regionstyrelsen röstar för att Simrishamns sjukhus även i framtiden ska drivas av en privat aktör.
  Vi ändrar inte på ett vinnande lag. Simrishamns sjukhus blir kvar i privat regi.
 • Sverigedemokraterna värnar patientsäkerheten – fler ambulansdistrikt i egen regi

  Av Marlen Jensen den 2 februari, 2018
  0

  2012 gick Sirius Humanum, vilka var ansvariga för ambulansverksaheten inom tre av Skånes fyra distrikt, i konkurs vilket kraftigt äventyrade patientsäkerheten.
  En så pass viktig verksamhet skall enligt SD inte vara underställd privata intresse utan bör drivas i egen regi och vi yrkade bifall till förslaget att återta Distrikt 2 i egen regi när avtalet med Samariten AB går ut. Genom ett återtagande kommer även personalen ges bättre arbetstidsvillkor och bättre möjlighet till återhämtning. Vi gick till val på att återta alla fyra distrikt i egen regi. Detta gjorde även Socialdemokraterna, men gjorde trots det upp med Alliansen i fjor om att endast driva två distrikt i egen regi. Nu bryter man märkligt nog den överenskommelsen, men har likväl svikit sitt vallöfte om att återta all verksamhet i egen regi.