Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 5

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Sverigedemokraternas ställningstagande på Regionstyrelsen den 8 september

  Av Marlen Jensen den 8 september, 2016
  0

  Under dagens sammanträde med Regionstyrelsen behandlades bland annat tre Sverigedemokratiska motioner.

  En av dessa handlar om att få till stånd fler pågatågsstopp på Markarydsbanan och Skånebanan, något som skulle gagna småorter längs med banan sträckning, och ha en positiv inverkan på miljön då fler troligen valt att åka tåg. Vi yrkade på att ärendet skulle återremitteras då vi inte ansåg att ärendet var tillräckligt berett. Detta yrkande gick igenom.

  Vi har också två motioner uppe rörande hälso- och sjukvård. Vi vill i en motion att Region Skåne inför noll tolerans mot oskuldskontroller. Vi accepterar inte svaret Region Skåne har gett, då de anser motionen besvarad eftersom de ringt runt till vårdcentraler i Skåne och fått till svar att oskuldskontroller inte utförs. Att inte alla svarar sanningsenligt på denna fråga går att se i det avsnitt av Uppdrag Granskning som sändes i våras, där dessa kontroller faktiskt utfördes.
  Vi har även en motion om att förbättra den neurologiska vården i Skåne, genom att låta specialister flyttas ut på utvalda primärvårdsenheter.

  Vi hade även ett iniativärende gällande Skåne Care uppe för beslut. Vi ville att en utredning skulle initieras om möjligheten att låta Skåne Care övergå i förvaltningsform, samt att regionstyrelsen skulle översända en skrivelse till Skåne Care AB om att säga upp avtalet med Saudiarabien om utbildning av 35 läkare. Även detta ärende ansåg vi var dåligt berett och yrkade på återremiss, och även denna gick igenom.

 • Sverigedemokraterna ifrågasätter beslut om slopade ordningsvakter

  Av Marlen Jensen den 1 september, 2016
  0

  Akutmottagningen i Malmö är hårt drabbad av hot och våld. Den 12 februari i år tog G4S beslut om att inget ensamarbete fick ske för ordningsvakterna på akutmottagningen. Ordningsvakterna är även utrustade med skyddsväst. Vi kunde den 28 augusti läsa i Sydsvenskan om en sjuksköterska som blev så misshandlad under sitt arbetspass att hon trodde hon skulle dö. Samma artikel nämner även att det som max skett 42 avvisanden från akutmottagningen på en dag, och att det förvisso är ovanligt att det sker så många avvisanden under en dag, men att det inte hör till ovanligheten att det sker något.

  Nu kommer det till allmänhetens kännedom att ordningsvakterna kanske ska bort från akutmottagningen och ersättas med väktare. En ordningsvakt har vissa polisiära befogenheter, något en väktare inte har. Detta innebär att en väktare inte kan utföra samma säkerhetsarbete som en ordningsvakt, till exempel avvisande av störande person. Detta kan leda till säkerhetsrisker för både personal och andra patienter på akutmottagningen. Att försämra säkerheten för vår personal och våra patienter är inget Sverigedemokraterna kan ställa upp på.

  Med hänsyn till detta väljer Sverigedemokraterna att lämna in bifogad fråga till Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande.

   

 • Insändare: Cyniskt rävspel om OP-robot

  Av Marlen Jensen den 30 augusti, 2016
  0

  Det finns ett stort antal män med prostatacancer som får vänta oacceptabelt lång tid på operation, män i nordöstra Skåne får ibland vänta över ett halvår innan operation kan genomföras. De sitter fast i vårdköer! Det är ett stort personligt lidande att gå med en elakartad sjukdom som dessutom kan sprida sig i andra delar av kroppen och ge ett större behov av behandlande insatser. Sverigedemokraterna anser att Centralsjukhuset i Kristianstad ska ha en operationsrobot för att kunna ge operation i rimlig tid. Enligt en utredning som presenterats för oss politiker framgår det att de fyra operationsrobotar som i nuläget finns på Skånes universitetssjukhus inte används effektivt. Genom att flytta en operationsrobot till CSK hade robotarna kunnat användas mer effektivt. Dessutom hade det attraherat fler kompetenta medarbetare till att börja arbeta på CSK.

  På senaste mötet med Hälso-och sjukvårdsnämnden skulle det tas ställning till om en operationsrobot ska flyttas från Skånes universitetssjukhus till Centralsjukhuset i Kristianstad. S och Mp-styret och Alliansen yrkande på återremiss för de ansåg att utredningen skulle kompletteras, de vill att utredningen även ska belysa hur en operationsrobot kan användas inom andra kirurgiska områden utöver urologin. Om viljan hade funnit från övriga politiker hade de kunnat läsa den utredning som presenterades på Krys sammanträde i maj och fått den information de efterfrågande. I utredningen framgår att det finns cirka 100 gynekologiska ingrepp/år, 160 kirurgiska ingrepp/år samt 120 urologiska ingrepp/år. Riktmärket för att uppnå god kvalitet är att sjukhus ska utföra minst 100 robotassisterade ingrepp per år och minst 30 ingrepp per operatör per år. Således finns det starka skäl att flytta en operationsrobot från Skånes universitetssjukhus till Centralsjukhuset i Kristianstad.

  Det är endast Sverigedemokraterna som tagit klart ställningstagande till att det ska flyttas en operationsrobot till CSK, vilket vi redan avsatt pengar till i vår budget, samt yrkade på Hälso-och sjukvårdsnämndens möte. Att yrka återremiss som övriga partier gjorde är endast ett sätt att ytterligare förhala beslutet. Om man verkligen vill hjälpa männen med prostatacancer i nordöstra Skåne så kunde de röstat på SD:s förslag om att flytta en op-robot från Skånes universitetssjukhus till CSK, men det är oerhört svårt för vissa partier att göra det. Det är ett cyniskt politiskt rävspel, vilket uppenbarligen går före patienternas bästa!

   

  Åsa Erlandsson, Gruppledare för SD i Hälso-och sjukvårdsnämnden

  Patrik Jönsson, Regionråd för SD

 • Pressmeddelande gällande operationsrobot

  Av Marlen Jensen den 26 augusti, 2016
  0

  Sverigedemokraterna är kritiska till S och MP-styrets förslag att inte påbörja robotkirurgisk verksamhet på CSK. Vi anser tvärtemot att det finns starka skäl att flytta en operationsrobot från SUS till Centralsjukhuset i Kristianstad. Vi måste arbeta för att minska köerna och ledtiderna inom prostatacancerområdet och även inom andra cancerdiagnoser. Det är ett stort personligt lidande att gå med en elakartad sjukdom som dessutom kan sprida sig i andra delar av kroppen och ge ett större behov av behandlande insatser.

  Åsa Erlandsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Hälso- och Sjukvårdsnämnden:
  -Genom att flytta en operationsrobot till CSK hade robotarna kunnat användas mer effektivt. Dessutom hade det attraherat fler kompetenta medarbetare till att börja arbeta på CSK. Kommer robotverksamheten igång finns även möjligheten att knyta forskningsprojekt till denna verksamhet vilket ytterligare ökar attraktionskraften för att arbeta på Centralsjukhuset i Kristianstad.

  Vidare är Åsa Erlandsson kritisk till Alliansen:
  -Alliansen ville under hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde återremittera utredningen om den samlade robotkapaciteten, för att utreda hur en operationsrobot kan användas inom andra kirurgiska områden utöver urologi. Detta yrkande möter kritik av Åsa Erlandsson då det redan har presenterats en utredning där det med all önskvärd tydlighet framgår att CSK har ett fullgott operationsunderlag. Leif Haendler, verksamhetschef division kirurgi i Kryh, som hade en föredragning av detta på Kryh-nämndens sammanträde i maj, beräknar att det finns cirka 100 gynekologiska ingrepp/år, 160 kirurgiska ingrepp/år samt 120 urologiska ingrepp/år.
  Enligt Måns Roséns utredning är riktmärket att 100 robotassisterade ingrepp per år ska utföras på sjukhuset och minst 30 ingrepp per operatör per år för att uppnå god kvalitet, det vill säga samma riktmärke som presenteras i
  handlingarna till detta möte.

 • Insändare: Sanningen om palliativvården

  Av Marlen Jensen den 7 juni, 2016
  0

  Till glädje för många är den palliativa vården i Trelleborg räddad. I september skall den åter öppnas upp. Men hade det egentligen behövt bli så här? Hade patienter, anhöriga och personal behövt känna denna oro för att verksamheten skulle läggas ner? I en insändare i fredagens TA menar Kristdemokraterna genom Per Einarsson och Birgitta Södertun att de genom ett initiativärende ”räddat” den palliativa vården. Men det som de väljer att inte berätta var att KD och hela Alliansen var medansvariga till att skapa denna oro genom att stödja en utredning om att lägga ner palliativvården. Endast Sverigedemokraterna var mot denna nedläggningsutredning och ville bevara palliativvården från början. Nu insåg Kristdemokraterna sitt misstag, och det är vi nog många som är tacksamma över.

   

  Tack vare en massiv insats av Trelleborgarna så förstod politikerna till slut det tokiga att tvinga in patienter som befinner sig i livets slutskede till Malmö, och tvinga anhöriga till långa och onödiga dagliga resor. Vi är glada att Trelleborgs palliativvårdplatser inte gick samma öde till mötes som de gjorde i Hässleholm för några år sedan. I Hässleholm räckte inte protesterna till när Kristdemokraterna satt vid makten förra mandatperioden, då lade KD tillsammans med övriga Allianspartier och MP ner palliativa vården där. Det är nu vår förhoppning att övriga parter lär av sina misstag så att vi slipper uppleva liknande händelser i framtiden.

   

  Patrik Jönsson, Regionråd (SD)
  Åsa Erlandsson, Ledamot Hälso-⁠ och Sjukvårdsnämnden (SD)
  Helmuth Petersén, gruppledare Trelleborg (SD)