Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 5

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Pressmeddelande gällande operationsrobot

  Av Marlen Jensen den 26 augusti, 2016
  0

  Sverigedemokraterna är kritiska till S och MP-styrets förslag att inte påbörja robotkirurgisk verksamhet på CSK. Vi anser tvärtemot att det finns starka skäl att flytta en operationsrobot från SUS till Centralsjukhuset i Kristianstad. Vi måste arbeta för att minska köerna och ledtiderna inom prostatacancerområdet och även inom andra cancerdiagnoser. Det är ett stort personligt lidande att gå med en elakartad sjukdom som dessutom kan sprida sig i andra delar av kroppen och ge ett större behov av behandlande insatser.

  Åsa Erlandsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Hälso- och Sjukvårdsnämnden:
  -Genom att flytta en operationsrobot till CSK hade robotarna kunnat användas mer effektivt. Dessutom hade det attraherat fler kompetenta medarbetare till att börja arbeta på CSK. Kommer robotverksamheten igång finns även möjligheten att knyta forskningsprojekt till denna verksamhet vilket ytterligare ökar attraktionskraften för att arbeta på Centralsjukhuset i Kristianstad.

  Vidare är Åsa Erlandsson kritisk till Alliansen:
  -Alliansen ville under hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde återremittera utredningen om den samlade robotkapaciteten, för att utreda hur en operationsrobot kan användas inom andra kirurgiska områden utöver urologi. Detta yrkande möter kritik av Åsa Erlandsson då det redan har presenterats en utredning där det med all önskvärd tydlighet framgår att CSK har ett fullgott operationsunderlag. Leif Haendler, verksamhetschef division kirurgi i Kryh, som hade en föredragning av detta på Kryh-nämndens sammanträde i maj, beräknar att det finns cirka 100 gynekologiska ingrepp/år, 160 kirurgiska ingrepp/år samt 120 urologiska ingrepp/år.
  Enligt Måns Roséns utredning är riktmärket att 100 robotassisterade ingrepp per år ska utföras på sjukhuset och minst 30 ingrepp per operatör per år för att uppnå god kvalitet, det vill säga samma riktmärke som presenteras i
  handlingarna till detta möte.

 • Insändare: Sanningen om palliativvården

  Av Marlen Jensen den 7 juni, 2016
  0

  Till glädje för många är den palliativa vården i Trelleborg räddad. I september skall den åter öppnas upp. Men hade det egentligen behövt bli så här? Hade patienter, anhöriga och personal behövt känna denna oro för att verksamheten skulle läggas ner? I en insändare i fredagens TA menar Kristdemokraterna genom Per Einarsson och Birgitta Södertun att de genom ett initiativärende ”räddat” den palliativa vården. Men det som de väljer att inte berätta var att KD och hela Alliansen var medansvariga till att skapa denna oro genom att stödja en utredning om att lägga ner palliativvården. Endast Sverigedemokraterna var mot denna nedläggningsutredning och ville bevara palliativvården från början. Nu insåg Kristdemokraterna sitt misstag, och det är vi nog många som är tacksamma över.

   

  Tack vare en massiv insats av Trelleborgarna så förstod politikerna till slut det tokiga att tvinga in patienter som befinner sig i livets slutskede till Malmö, och tvinga anhöriga till långa och onödiga dagliga resor. Vi är glada att Trelleborgs palliativvårdplatser inte gick samma öde till mötes som de gjorde i Hässleholm för några år sedan. I Hässleholm räckte inte protesterna till när Kristdemokraterna satt vid makten förra mandatperioden, då lade KD tillsammans med övriga Allianspartier och MP ner palliativa vården där. Det är nu vår förhoppning att övriga parter lär av sina misstag så att vi slipper uppleva liknande händelser i framtiden.

   

  Patrik Jönsson, Regionråd (SD)
  Åsa Erlandsson, Ledamot Hälso-⁠ och Sjukvårdsnämnden (SD)
  Helmuth Petersén, gruppledare Trelleborg (SD)

 • Sverigedemokraterna kräver att omskärelseavtalet rivs upp

  Av Marlen Jensen den 3 juni, 2016
  0

  Med anledning av Regionstyrelsens beslut att köpa in omskärelseoperationer på barn för ytterligare 3,3 miljoner väljer nu Sverigedemokraterna att kräva att avtalet med Capio rivs upp. Patrik Jönsson, Regionråd för SD i Region Skåne kommenterar:

  – Vi kan inte acceptera att Region Skåne väljer att prioritera att skattepengar läggs på direkta oåterkallerliga övergrepp på barn, ibland ej ens fyllda tre år. Samtidigt som vi inte klarar av livsnödvändig prio 1-vård, som t.ex. cancervård, så läggs skattemedel på rent oetiska åtgärder vilka utförs på grund av uråldriga religiösa/kulturella sedvänjor. Det måste bli ett stopp på detta och därför motionerar vi nu om att bryta avtalet, trots att det påverkar vårt rykte som avtalspartner.

  Sverigedemokraterna motionerar även om att förbättra diabetesvården. Patrik Jönsson utvecklar:
  – Det finns i dag modern teknink som gör att barn med diabetes och deras föräldrar blir mindre bundna av sjukdomen Genom att använda sig av kontinuerlig glukosmätning kan man sänka en persons HbA1C, ge en tryggare sömn, mindre svängningar och färre komplikationer. Det går också att ställa in individuella larmfunktioner vid förändringar i blodsockervärdet, som snabbt kan ge en påminnelse om att man behöver göra något.

  Nya mätare kan kopplas ihop med en mobiltelefon, och genom sin följarfunktion ger den anhöriga möjligheten att följa blodsockervärdena. Med hjälp av den nya tekniken och följarfunktion som nu kommit kan föräldrar tryggt låta barnen gå iväg och leka, och ändå ha koll på blodsockernivåerna.  Det ger större möjligheter att flytta diabetesvården från föräldrar till barnet på ett säkert sätt.

  För såväl barn med diabetes men även deras föräldrars skull så hoppas vi på ett positivt bemötande av motionen.

 • Insändare: Oetisk prioritering av vård i Region Skåne

  Av Marlen Jensen den 31 maj, 2016
  0

  omskärelse

  Region Skåne upphandlar årligen omskärelse på icke medicinska grunder för 3,3 miljoner kronor. Omskärelse av barn fördöms av bl.a. Barnombudsmännen i alla nordiska länder, Svenska Läkaresällskapets etiska kommitté och andra tunga vårdorganisationer såsom Svensk barnkirurgisk förening och Svenska barnläkarföreningen. Omskärelse är också behäftat med avsevärda risker, och strider även mot FN:s barnkonvention. På senaste Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutades det att utöka upphandlingen med ytterligare 3,3 miljoner kronor på grund av att det är kö till ingreppet. Kö är det även till många andra ingrepp till exempel inom cancersjukvården, där varje dag räknas. Vi Sverigedemokrater yrkade såklart avslag på att lägga pengar på omskärelser. Med det ekonomiska läge Region Skånes vård befinner sig i, med ett prognostiserat underskott på 852 miljoner kronor i år, måste alla kostnader ses över. Vi finner det högst anmärkningsvärt att man prioriterar vård av andra skäl än sjukdom och skada framför livshotande tillstånd. På senaste hälso- och sjukvårdsnämnden togs beslut om att upphandla robotassisterade prostataoperationer till ett belopp av 3,2 miljoner kronor, det vill säga ett lägre belopp än omskärelse på icke medicinska grunder. En upphandling som kommer patienter till gagn som lever med ett livshotande tillstånd, ändå väljer Region Skåne att lägga mindre pengar på detta än omskärelse av fullt friska pojkar. Sverigedemokraterna anser att prostatacancervården är ett angeläget område att satsa på. Cancerköerna behöver kortas, och vi anser att en patient med prostatacancer inte ska behöva vänta i månader på behandling. Det är ett stort personligt lidande att gå med en elakartad sjukdom som dessutom kan sprida sig i andra delar av kroppen och ge ett större behov av behandlande insatser. Vi anser därför att Region Skåne borde omfördelat medel från omskärelse på icke medicinska grunder till prostatacancervården. Vi ser det som starkt oetiskt att Region Skåne väljer att prioritera omskärelse av friska pojkar framför cancervård.

   

  Patrik Jönsson
  Regionråd, Sverigedemokraterna

  Åsa Erlandsson
  Distriktssköterska, Gruppledare, Sverigedemokraterna hälso- och sjukvårdsnämnden

  Mats Erlandsson
  Legitimerad läkare, ledamot, Sverigedemokraterna hälso- och sjukvårdsnämnden

  Marlen Jensen
  Sjuksköterska, ersättare, Sverigedemokraterna hälso- och sjukvårdsnämnden

 • SDs ställningstagande på hälso- och sjukvårdsnämnden idag

  Av Marlen Jensen den 27 maj, 2016
  0

  Under dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden behandlades två Sverigedemokratiska motioner vilket båda bifölls. Den ena motionen handlade om psykiatriska akutbilar som vi vill införa i Skåne. Den andra handlade om digitalisering av högkostnadsskyddet. Vi ser det som väldigt glädjande att dessa motioner bifölls, och vi ser att detta kommer komma skåningarna väl till gagn.

  Under sammanträdet behandlades även de nya patientavgifterna i vården, där vi hade ett lite annorlunda förslag. Vi yrkade att öppenvården skulle ha en avgift på 180 kr, och besök på akutmottagning skulle kosta det dubbla, med andra ord 360 kronor. Vår största skiljelinje mot liggande förslag var att vi anser att omskärelse på icke medicinska grunder inte ska vara skattesubvententionerat utan denna kostnad ska helt ligga på individen som vill ha ingreppet utfört.

  Då vi inte anser att Region Skåne ska befatta sig med omskärelse på icke medicinska grunder, yrkade vi avslag i sin helhet på ärendendet som handlade om att utlösa en option på 3,3 miljoner kronor för att korta köerna inom detta ingrepp. Vi finner det högst anmärkningsvärt att man prioriterar vård av andra skäl än sjukdom och skada framför livshotande tillstånd. Idag togs det även beslut om att upphandla robotassisterad prostatektomi till ett belopp av 3,2 miljoner kronor, det vill säga ett lägre belopp än omskärelse på icke medicinska grunder. En upphandling som kommer patienter till gagn som lever med ett livshotande tillstånd, ändå väljer Region Skåne att lägga mindre pengar på detta än omskärelse av fullt friska pojkar.
  Vi yrkade att pengarna från optionen av omskärelse på icke medicinska grunder istället skulle läggas i avtalet om robotassisterad prostatektomi, så att detta avtal skulle uppgå till en totalsumma på 6,5 miljoner kronor.

  Initiativärendet gällande den palliativa slutenvården i Trelleborg togs upp på dagens sammanträde. Vi har från första början varit emot en flytt av dessa platser. Vi tyckte inte ens att en utredning skulle genomföras, då vi är av åsikten att palliativ vård ska bedrivas i närhet till anhöriga. Palliativ vård passar inte för stordriftsformat. De styrande ville lämna ärendet utan åtgärd, men Sverigedemokraterna och Alliansen yrkade bifall till initiativärendet, och med vår vågmästarroll avgjorde vi ärendet. Den styrande minoriteten gick i dagarna ut med att platserna skulle öppnas igen, vilket vi såg som glädjande. Vi ansåg dock att ett formellt beslut behövde tas så fort som möjligt, vilket nu har gjorts.

  Bifogat finns alla våra protokollsanteckningar och reservationer.

  För frågor, kontakta Åsa Erlandsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden.
  0725-458634