Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 6

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Icke akuta transporter med ambulans

  Av Marlen Ottesen den 1 april, 2019
  0

  Varje år körs en stor mängd ambulanser med lägre prioritet i Region Skåne. Enligt verksamhetsrapporten för SOS alarm 2018 kördes 16556 ambulanstransporter med prio 3 under 2018.

  Enligt Hälso-och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse är tillgängligheten av sjuktransporter låg, vilket gör att fler ambulanser kör transporter mellan vårdinrättningar.

  Sverigedemokraterna anser att det borde inrättas en enhet som enbart hanterar förbeställda transporter från en vårdenhet till en annan. I första hand ska en transport mellan vårdinrättningar ske med hjälp av en särskild bil med adekvat utrustning, avsedd för patienter som är stabila men i behov av viss vård eller övervakning under transporten. Vi anser att dessa bilar skall vara ett förstahandsval vid uppdrag mellan sjukvårdsenheter eller till och från särskilt boende för äldre.

  Bilarna behöver inte vara bemannad med högutbildad personal. Den kan vara bemannad med undersköterskor eller ambulanssjukvårdare.

  Inrättar vi denna enhet säkerställer vi att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid. Vi säkerställer även att det finns ambulanser att tillgå vid akuta skeden då de lägra prioriterade transporterna tar en stor del av resurserna idag.

  Sverigedemokraterna yrkar därför

  • Att berörd instans ges i uppdrag att planera för uppbyggnad av kompletterande transportresurser av icke akuta transporter mellan vårdinrättningar som servar hela Region Skåne.

   

  För Sverigedemokraterna i Region Skåne

  Marlen Ottesen (SD)

 • Skånsk psykvård klarar inte den stora invandringen

  Av thereseborg den 25 mars, 2019
  0

  Enligt rapporter som utgivits har vi kunnat se att den stora invandring som skett har haft undanträngningseffekter i den skånska specialistpsykiatrin. De människor som kommer hit från andra länder, som upplevt traumatiska saker har förståeligt ett stort behov av vård.

   

  Att ge alla människor i hela världen obegränsad tillgång till svensk sjukvård är dock varken möjligt eller rimligt. Det är därför viktigt med väl avvägda och anpassade regelverk avseende villkor för tillgång till vård.

   

  I internbudgeten för psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden (PHHN) som klubbades den 15 februari 2019, så finns det en rad som heter ”specialdestinerade statsbidrag” som omfattar 53,4 miljoner kronor och är till för att möta behovet hos de asylsökande som har traumatiska upplevelser i bagaget.

   

  Invandringen är ett statligt ansvar, och vi ser det som positivt att staten förmedlar pengar för att klara av vården, men det får inte ske på bekostnad av våra skånska skattebetalare.

   

  Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, samtidigt som det idag saknas vårdpersonal såsom läkare och sjuksköterskor. Därför hinner inte personalen med att hjälpa alla de människor som i dag finner behov av hjälp från psykiatrin.

   

  Under de sista tio åren har den psykiska ohälsan ökat med ofattbara 100 procent bland unga i åldern 10-17 år, och vi ser tyvärr en nedåtgående trend i andel utredningar och behandlingar som startats inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri.

   

  Att inte få utredning och behandling i tid kan få stora konsekvenser för den enskilde, och ett stort lidande. Bland barn och unga 0–19 år sker cirka 1 800 självmordsförsök som kräver sjukhusvård per år, en siffra vi måste arbeta för att få ner.

   

  De övriga partiernas politik på flykting- och invandringsområdet har lett till en överbelastning av den skånska psykiatriska vården, och överbelastningen förstärks nu ytterligare av en stor anhöriginvandring från områden där många människor bär på fruktansvärda upplevelser.

   

  I vårt Skåne ska ingen nekas akutvård på grund av bristande betalningsförmåga, patientsäkerheten ska aldrig hotas, men att ge alla människor i hela världen obegränsad tillgång till svensk sjukvård är varken möjligt eller rimligt.

   

  Marlen Ottesen (SD), Regionråd

  Camilla Nordström (SD), Politisk sekreterare Region Skåne

  Anneli Eskilandersson (SD), Ordinarie i PHHN

  Ewa Karlsson (SD), Ordinarie i PHHN)

  Annelie Fälth Simonsson (SD), Ersättare PHHN

  Paul Svensson, Ersättare i PHHN

   

  Publicerad i Ystads Allehanda

 • Förhindra att IS-terrorister återvänder

  Av thereseborg den 21 mars, 2019
  0

  Nu när IS-Kalifatet i stort sett är besegrat finns det ett antal tillfångatagna IS-terrorister med svenskt medborgarskap som sannolikt kommer att återvända till Sverige om de får chansen då de inte riskerar straff i Sverige om det inte kan bevisas att de begått några brottsliga handlingar i Syrien eller Irak.

  Svenska medborgare som stridit för mördarsekten IS i Irak eller Syrien skall naturligtvis till varje pris förhindras att någonsin mer sätta sin fot på svenska mark. Tyvärr har vi världens förmodligen mest naiva, okunniga och inkompetenta regering när det gäller att kraftfullt och snabbt agera på hot mot rikets säkert om den alls gör det. Detta trots att landets alla välrenommerade terrorforskare och säkerhetsexperter sedan länge varnat för återvändande IS-terrorister.

  Den 14 mars uppmärksammades det i media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel eller mord efter sin återkomst till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi regionpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS.terrorister återvänder till Sverige. Då det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige måste vi påverka riksdagen. Vi regionpolitiker har möjligheten att göra vår röst hörd genom att tillskriva och uppmana regeringen att snarast sätta stopp för IS-terroristerna att återvända.

  Sverigedemokraterna yrkar därför:

  – att Regionstyrelsen beslutar att Region Skåne snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi regionpolitiker tar landets och medborgarnas säkerhet på största allvar.

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne
  Niclas Nilsson

   

  Initiativärende till Regionstyrelsen. Förhindra att IS-terroister återvänder

   

 • Regionfullmäktige 26 februari 2019

  Av patrikohlsson den 7 mars, 2019
  0

  Mötet bestod av en relativt kort ärendelista sett till besluten, men tog ändå mycket tack vare interpellationer och frågor större delen av dagen i anspråk. Kommentarer på valda ärenden följer nedan.

  Ärende 4 gällande Region Skånes övertagande av ägarandel gällande bussdepån i Helsingborg föranledde ingen debatt, men Sverigedemokraternas ståndpunkt var klar och vi var positiva. För en relativt liten summa, 26000 kr, skulle Region Skåne köpa Helsingborgs stads aktieandel, och därmed få rådighet över ett objekt viktigt för den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken i nordvästra Skåne. Köpet innebar också att Region Skåne skulle få 52% av aktierna och därmed bli majoritetsägare (återstående 48% ägs fortsatt av Nobina).

  Även i ärende 5 gällande förskrivning av laddningsbara hörapparater ställde sig Sverigedemokraterna positiva till Regionstyrelsens förslag, att erbjuda laddningsbara hörapparater inom upphandlat sortiment som ett komplement till de traditionella hörapparater som redan finns. Bl.a. innebar förslaget att laddare till hörapparater kommer förskrivas kostnadsfritt för patienter upp till 20 år.

  Ärende 6 behandlade Sverigedemokraternas motion om att öka tillgången till äldrepsykiatriska mottagningar. I nuläget finns endast 1 sådan mottagning i Skåne – i Helsingborg. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och det gäller även inom gruppen äldre, varför behovet av äldrepsykiatriska mottagningar ökar. Dessutom skulle fler älderpsykiatriska mottagningar ge chans råda bot på den geografiska ojämlikhet det innebär att ha en mottagning av detta slag endast i Helsingborg.

  Regionstyrelsen föreslog att motionen skulle besvaras, men Sverigedemokraterna stod fast vid att den borde bifallas. Marlen Ottesen (SD) anförde argument för detta och fick mothugg av Vänsterpartiet, som i stort sett gick ut på att vi för att nå motionens innebörd borde ha stöttat ett förslag från vänsterpartierna i Hälso- och sjukvårdsnämnden istället. Vänsterpartiet borde i konsekvensens namn, för att stödja den idé de påstod sig vara för, ha röstat för Sverigedemokraternas motion, men gjorde så ej. Motionen föll vid voteringen med röstsiffrorna 30-119.

  I ärende 7 gällande Vänsterpartiets motion om Trygga anställningsformer för framtiden fasthöll Sverigedemokraterna sitt tidigare ställningstagande från nämnden att anse motionens båda att-satser besvarade.

  Sverigedemokraternas motion om att inrätta ett årligt Skåneting behandlades i ärende 8. Motionens tanke är att ett Skåneting skulle fungera som ett samlande forum för patient- och anhörigföreningar, där man skulle kunna fånga upp även de mindre så att alla får en möjlighet att komma till tals. Ingen votering begärdes denna gång, men en skriftlig reservation lämnades in efter att motionen fallit.

  Bland interpellationerna märktes en från Sverigedemokraterna, ställd av Marlen Ottesen till kommunstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson angående bemanningsföretag.

 • Interpellation gällande bemanningsföretag

  Av patrikohlsson den 4 mars, 2019
  0

  Se interpellationen genom att klicka här.