Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 6

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Utöka det psykiska stödet vid IVF-behandling

  Av Marlen Ottesen den 1 juli, 2019
  0

  Mellan 10-15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet, det vill säga att de försökt att bli med barn minst ett år utan att lyckas. Cirka två tredjedelar av paren kan få barn efter utredning och behandling.

  En av behandlingsformerna är In Vitro Fertilization förkortat IVF, betyder att ett eller flera ägg hämtas från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens spermier. Befruktningen, när ägg och spermier smälter samman, sker i laboratorium. Sedan förs ett, eller i undantagsfall två ägg, tillbaka i livmodern.

  Att genomgå en IVF behandling är både psykiskt och fysiskt krävande för patienten. Under en IVF Behandling tillför man kroppen en hel del hormoner, samtidigt som oron över om behandlingen skall lyckas finns genom hela resan. Det är inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig, man ställs inför något som man inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden kan kännas osäker och det är svårt att planera.

  När IVF-behandlingen påbörjas har uppskattningsvis cirka 19 % av kvinnorna medelsvåra till svåra depressiva symtom, och cirka 50 % hade symtom på lättare depression. Vid misslyckas behandling ökas siffrorna. Även andelen kvinnor med ångest är högre än hos genomsnittspopulationen.

  Ändå upptäcks och behandlas inte en stor del av dessa kvinnor. En förklaring kan vara att man inte rapporterar sina symtom till IVF-teamet, för att man känner en rädsla att eventuell psykisk ohälsa kan göra att man inte får sin behandling.

  Det är viktigt att sjukvården har ett helhetsgrepp om sina patienter. I dessa tider med ökad psykisk ohälsa behöver vi belysa och arbeta med problematiken på flera ställen. Med de påvisat högre siffrorna för psykisk ohälsa hos kvinnor i fertilitetsbehandling menar vi att det ska vara det skall vara standard att en kontakt för psykiskt stöd upprättas under pågående IVF behandling för att säkerställa patientens psykiska välbefinnande. Sverigedemokraterna kommer därför kämpa för att Region Skåne inför psykiskt stöd som standard vid alla IVF-behandlingar som utförs i Region Skånes regi.

  Marlen Ottesen
  Regionråd (SD)

  Camilla Nordström
  Ersättare (SD) Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Erbjud psykiskt stöd vid IVF behandlingar

  Av Marlen Ottesen den 26 juni, 2019
  0

  Mellan 10-15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet, det vill säga att de försökt att bli med barn minst ett år utan att lyckas. Cirka två tredjedelar av paren kan få barn efter utredning och behandling.

  En av behandlingsformerna är In Vitro Fertilization förkortat IVF, betyder att ett eller flera ägg hämtas från kvinnans äggstockar och befruktas med mannens spermier. Befruktningen, när ägg och spermier smälter samman, sker i laboratorium. Sedan förs ett, eller i undantagsfall två ägg, tillbaka i livmodern.

  Att genomgå en IVF behandling är både psykiskt och fysiskt krävande för patienten. Under en IVF Behandling tillför man kroppen en hel del hormoner, samtidigt som oron över om behandlingen skall lyckas finns genom hela resan. Det är inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig, man ställs inför något som man inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden kan kännas osäker och det är svårt att planera. Vi menar att det skall vara standard att en kontakt för psykiskt stöd upprättas under pågående IVF behandling för att säkerställa patientens psykiska välbefinnande.

  Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på

  – att Region Skåne inför psykiskt stöd som standard vid alla IVF-behandlingar som utförs i Region Skånes regi.

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Marlen Ottesen (SD)

 • Regionfullmäktige budget 17-18 juni 2019

  Av patrikohlsson den 20 juni, 2019
  0

  Regionfullmäktige sammanträdde den 17 och 18 juni med anledning av Regionens budget för år 2020. Som väntat vann Alliansens budget, efter att Sverigedemokraterna först stöttat sitt eget budgetförslag och därefter lagt ner rösterna i slutomgången där Alliansens budget ställdes mot Socialdemokraternas. Dock röstade Sverigedemokraterna med Alliansen vad gällde skattesatsen, eftersom även vi ansåg att den borde behållas oförändrad. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville alla höja skatten ännu en gång.

  Sverigedemokraternas budget för 2020 kan läsas i sin helhet här.

  Mötet inleddes med att gruppledarna höll inledningsanföranden och i talarstolen för Sverigedemokraterna stod då regionrådet och gruppledaren Niclas Nilsson. Niclas anförde de stora dragen kring Sverigedemokraternas regionpolitik och pekade på att stora delar av anledningen till Region Skånes ekonomiska problem beror på den vänsterliberala politik som förs för riket som helhet.

  Efter gruppledarnas anföranden öppnades debatten om Region Skånes hälso- och sjukvårdspolitik. Regionrådet Marlen Ottesen anförde här om Sverigedemokraternas politik på området.

  Mötet ajournerades ca kl 16.30 och på kvällen bjöds till middag med anledning av Region Skånes 20årsjubileum. Tal hölls bl.a. av tidigare regionpolitiker och av landshövdingen.

  Nästa morgon återupptogs Regionfullmäktige, med debatt om bl.a. kollektivtrafik, kultur och service.

  Regionrådet Johan Wifralius föredrog Sverigedemokraternas politik om kollektivtrafiken, vilket även gav ett replikskifte kring Sverigedemokraternas besparingar och satsningar, kontra Socialdemokraternas skattehöjning.

  Therese Borg, gruppledare i kulturnämnden, föredrog på ett förtjänstfullt sätt Sverigedemokraternas kulturpolitik.

  Under den andra dagen debatterades även Servicenämndsens område, där nämndsgruppledare Paul Svensson föredrog Sverigedemokraternas politik, och bl.a. vårt förslag att prioritera närodlat framför kostnadsdrivande s.k ekologiskt mat.

  Utöver budgeten så debatterades och beslutades även ett par motioner, varav en gällde Sverigedemokraternas motion om införande av sommarkortet i första klass.

 • Ta krafttag mot vårdplatsbristen

  Av Marlen Ottesen den 31 maj, 2019
  0

  Vårdplatsbristen i Region Skåne blir större och större. Under sommaren kommer vårdplatserna i Skåne minska med 300 stycken. Detta ska vi även se i ljuset av att över 300 vårdplatser stängdes under föregående mandatperiod. Trots att vi ständigt ser tecken på att akutmottagningarna är överbelastade och operationer behöver ställas in, gör de styrande för lite för att lösa vårdplatsbristen. De som idag blir inlagda på sjukhus läggs allt för sällan på rätt hemavdelning, utan i många fall slussas patienterna runt på olika kliniker som inte tillhör sjukdomsområdet. Detta leder då till att kompetensen för just den enskildes sjukdom inte är optimal samt att läkarna får gå rond på många olika avdelningar vilket i värsta fall kan leda till att någon kan missas och helt enkelt falla mellan stolarna, med stor risk för vårdskada som följd.

  Vi Sverigedemokrater vill att ett krafttag tas gentemot vårdplatsbristen. Vi vill göra en fullständig inventering av våra lokaler på sjukhusen för att se vilka ytor som kan användas på bättre sätt. Kompetensförsörjningen går hand i hand med vårdplatsbristen, och Region Skåne som arbetsgivare måste göra våra sjukhusavdelningar attraktiva och trygga att arbeta på.

  Kan inte Region Skåne rekrytera personal för att täcka upp behovet av vårdplatser ser vi inget hinder att erbjuda privata aktörer möjlighet att bedriva verksamhet i våra tomma sjukhuslokaler. Vi Sverigedemokrater vill att varje använd skattekrona ger så mycket som möjligt tillbaka till skattebetalarna och vi ser det därför som vår skyldighet att det finns vårdplatser att tillgå när varje medborgare i Region Skåne har behov av det. Sverigedemokraterna har länge lyft frågan om vårdplatserna i Skåne, och vi tänker göra allt för att säkerställa att rätt vård ges i rätt tid och på rätt nivå för alla våra medborgares trygghet.

   

  Marlen Ottesen
  Regionråd (SD)

  Camilla Nordström
  Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden (SD)

   

   

 • Önskan om en tyst opposition för tankarna till diktatur

  Av thereseborg den 23 maj, 2019
  0

  Replik till Anders Bengtsson S, publicerad här.

   

  Anders Bengtsson (S) påstår att vi är ett hot mot fri konst och kultur genom att ”peta i” kulturanslag. Han kopplar vår politik till diktatur, och tar upp vårt partis ”rötter”.

   

  Låt oss därför klargöra att vi anser att fri konst och kultur hör till grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Konst och kultur ska aldrig styras av samhällets makthavare! Förslag från oss om att styra eller förbjuda inom konst och kultur lyser därmed med sin frånvaro på alla politiska nivåer, så även i Östra Göinge.

   

  Dock händer det att vi ”petar i” hur skattemedel fördelas. Pengar växer som bekant inte på träd. Därför bör vi som oppositionspartier, både SD och S och övriga i opposition, granska och ifrågasätta hur styret fördelar skattemedel och vid behov föreslå mer ansvarsfulla prioriteringar. Så fungerar demokrati, och att Bengtsson invänder mot det och vill se en tyst opposition – det om något för tankarna till diktatur.

   

  I Region Skåne har vi föreslagit att det skånska kulturarvet ska värnas genom ett återställt och ökat bidrag till Historiska museet i Lund efter den kraftiga nedskärning som gjorts på museet. Hur hotar detta förslag fri konst och kultur?

   

  Vidare har vi i regionen föreslagit stopp på bidrag till Ibn Rushd, bl a för att de visat prov på antisemitism i sin verksamhet. Att Bengtsson ogillar att vi petat i detta följer ett obehagligt socialdemokratiskt mönster, som kan påvisas genom att följa hans initiativ och prata om rötter. Rasbiologi, stöd till nazityskland – där har Bengtsson sitt partis rötter. Än idag finns antisemitism inom S, vilket uppdagats inom SSU Skåne förra året och i Malmö 1 maj i år. Och nu ogillar alltså Bengtsson att vi petar i detta med Ibn Rushd.

   

  Om Bengtsson på allvar oroar sig för partiers rötter, värnar fri kultur och konst samt vill motverka diktatur, borde han lämna S och ansluta sig till SD.

   

  //

  Therese Borg, ledamot Kulturnämnden Region Skåne (SD)

  Niclas Nilsson, regionråd Region Skåne (SD)

  Göte Färm, gruppledare Östra Göinge (SD)