Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 7

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur

  Av thereseborg den 16 maj, 2019
  0

  Malmö Arab Film Festival (MAFF) visar filmer som handlar om och på olika sätt tar upp frågor om arabisk kultur och arabisktalande, och får från Region Skånes kulturnämnd 500 000 kr i bidrag år 2019. Samma summa gavs som bidrag år 2018.

  Sverigedemokraterna i Region Skåne har nu lämnat in en motion till Regionfullmäktige om att från och med nästa år inte längre ge bidrag till MAFF. Therese Borg, ledamot i Regionfullmäktige och Kulturnämnden, förklarar varför partiet inte vill ge bidrag till MAFF:

  Många som flytt eller invandrat till Sverige har inte anpassat sig till svensk kultur och inte lärt sig svenska och står därmed utanför majoritetssamhället. Vi ser det därför som direkt kontraproduktivt att lägga skattemedel på att lyfta fram arabisk kultur och det arabiska språket.

   

  Om man ger incitament att stärka arabisk identitet hos människor som bor i Sverige, istället för att ge incitament att anpassa sig till svensk kultur, så resulterar det alltför lätt i utanförskap och alla de negativa konsekvenser som följer av det både för den enskilde och för samhället i stort.

   

  Regionrådet Niclas Nilsson kommenterar vidare:

  Skattemedel borde läggas på lyfta fram svensk kultur och det svenska språket, inte på att lyfta fram andra länders kulturer och språk. Naturliga och täta möten med den svenska kulturen och det svenska språket underlättar för människor som kommit till Sverige från andra länder att anpassa sig till majoritetssamhället.

   

  Motionen i sin helhet kan läsas här: Motion – Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur

   

  Frågor från press mejlas till therese.borg@sd.se

 • Det är inte svårt att älska Europa

  Av thereseborg den 9 maj, 2019
  0

  Nedan vår valfilm inför EP-valet som närmar sig. Självklart älskar vi Europa! Vi älskar däremot inte EU.

  Läs också gärna vår valplattform för EP-valet genom att klicka här.

   

   

   

 • Att ge bidrag till Ibn Rushd är inte ett välgrundat beslut

  Av thereseborg den 7 maj, 2019
  0

  I april 2018 skrev Alliansen i Kulturnämnden i Region Skåne, då som opposition, en debattartikel i vilken de framförde att studieförbundet Ibn Rushd inte borde få något bidrag för det kommande året. När Alliansen väl hade tagit över styret fullföljde de dock inte detta, utan beviljade istället Ibn Rushd ett verksamhetsbidrag om hela 666 000 kronor för år 2019.

  Med grund i detta agerande ställde Therese Borg (undertecknad) en fråga till kulturnämndens ordförande Magnus Lunderquist (KD) i regionfullmäktige den 9 april. Frågan som ställdes var om Alliansen kommer att visa att de står för vad de skrev i april 2018 genom att i framtiden inte längre bevilja bidrag till Ibn Rushd.

  Lunderquist svarade att Alliansen står kvar vid sin ståndpunkt, men inväntar resultatet av Folkbildningsrådets utredning. Han svarade också att beslut ska vara välgrundade, och att undertecknad frågeställare nästa gång ska ställa frågor i nämnden.

  Att beslut ska vara välgrundade är vi helt ense med Lunderquist om. Vi kan dock inte se vad som är välgrundat i att bevilja bidrag till Ibn Rushd trots starka indikationer på att det handlar om ett förbund som bl a genom kopplingar till muslimska brödraskapet och genom inbjudningar av antisemitiska föreläsare inte borde erhålla några som helst bidrag från det offentliga.

  Vi sverigedemokrater vill istället omedelbart stoppa alla bidrag till Ibn Rushd, vilket vi också lämnat in en motion om. Bidrag borde stoppas tills dess att förbundet (om någonsin) uppvisar en verksamhet som fullt ut är förenlig med villkoren för verksamhetsbidrag, med överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne, samt med för det svenska samhället centrala, demokratiska värderingar.

  Vidare måste det påpekas att det vittnar om en konstig demokratisyn när Lunderquist anser att frågor ska tas i nämnden istället för i fullmäktige.

  Genom att enbart ställa frågor i nämnden där vare sig allmänheten eller media kan ta del av vad som sägs, hålls väljarna ovetande om sådant de borde få ta del av. Fullmäktiges sammanträden och frågor som ställs där går däremot att ta del av genom webb-sändning.

  Demokrati handlar om folkstyre. För att demokrati ska fungera måste folket få ta del av partiernas olika argument och ställningstaganden och de beslut som fattas. Därför bör mer, inte mindre, hanteras i forum där väljarna kan ta del av det.

  Detta fick sin start genom en debattartikel från Alliansen med ett budskap till väljarna om att stoppa bidrag till Ibn Rushd. Trots detta fick Ibn Rushd bidrag igen, vilket bör bli känt utanför nämnden. Väljarna har rätt att få veta att budskapet från Alliansen tydligen bara var valfläsk.

   

   

  Therese Borg, ledamot i fullmäktige och Kulturnämnden Region Skåne (SD)

  Stefan Borg, ledamot i fullmäktige och Kulturnämnden Region Skåne (SD)

  Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare SD Region Skåne

   

   

  Publicerad i Kristianstadsbladet.

   

 • Värna det skånska kulturarvet

  Av thereseborg den 29 april, 2019
  0

  Historiska museet i Lund har i sina samlingar fler än 10 miljoner föremål, från äldre stenålder till tidig modern tid. Av alla landets museer är Historiska museet i Lund det enda som specifikt tar hand om och vårdar material, fynd och konst från just Skåne. De har därigenom en nyckelroll gällande att värna det skånska kulturarvet.

  Trots museets viktiga verksamhet valde Kulturnämnden i Region Skåne att göra en drastisk sänkning av verksamhetsbidraget till Historiska museet i Lund detta år. Från 1 184 000 kronor år 2018 till 400 000 kronor år 2019, vilket innebär en sänkning på hela 784 000 kronor.

  Detta har motiverats med att samlingsförvaltning och fyndhantering ska finansieras med statliga medel, inte med regionala, och har sagts vara en nödvändig prioritering på grund av den ekonomiska situationen.

  Det är lätt att hänvisa till ett statligt ansvar, men vad hjälper det när staten i dagsläget inte tar det ansvaret? Resultatet blir att museet faller mellan stolarna, att vare sig region eller stat tar ansvar för att värna det skånska kulturarvet, och det är djupt beklagligt. Vi sverigedemokrater har därför lämnat in en motion och ett initiativärende som syftar till att under resten av 2019 försöka tillskjuta extra bidrag till museet, samt att nästa år höja det årliga regionbidraget till museet till tidigare nivå men med ett tillägg om 100 000 kr.

  Det är vår mening att prioriteringar kan göras på rimligare sätt inom kulturnämndens budget än genom att dra sig undan ansvaret för att värna det skånska kulturarvet. Bland annat vore det en mer rimlig prioritering att neka bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, vilket vi föreslagit i en annan motion.

   

   

  Therese Borg, ledamot i Regionfullmäktige & Kulturnämnden,

  Stefan Borg, ledamot i Regionfullmäktige & Kulturnämnden

  Niclas Nilsson, regionråd och gruppledare

   

  Frågor från press mejlas till therese.borg@sd.se

   

  Värna det skånska kulturarvet – motion

  Initiativärende till Kulturnämnden – Värna det skånska kulturarvet

 • Säkra Skånes elförsörjning

  Av thereseborg den 23 april, 2019
  0

  Initiativärende Regionstyrelsen 190423

  Säkra Skånes elförsörjning!

  I regeringens vårbudget finns ett förslag som innebär en åttadubbling av koldioxidskatten och en tredubbling av energiskatten för kraftvärmeanläggningar. Höjningen föreslås börja gälla från och med den 1 augusti. Om denna höjning blir verklighet stängs förmodligen elproduktionen ner i Heleneholmsverket i Malmö samma dag då den blir kraftigt olönsam.

  Heleneholmsverket levererar idag 130 megawatt el. Det motsvarar närmare 15 procent av södra Skånes effektbehov. Enligt Eon hade en stängning av Heleneholmsverket minskat tillgången på el i bland annat Malmö, Ystad, Trelleborg, Simrishamn, Svedala, Staffanstorp, och Vellinge.

  Den rödgröna regeringens klimat- och energipolitik hotar nu på allvar elförsörjningen i södra Skåne. Detta samtidigt som vi står inför en elektrifiering av fordonstrafiken i såväl Skåne som övriga landet.

  Även företagsetableringar som kräver effekt är därmed hotade och kommer att hämma den regionala utvecklingen.

   

  Sverigedemokraterna yrkar därför:

  att Regionstyrelsen beslutar att Region Skåne snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att inte genomföra skattehöjningar som hotar elförsörjningen i Skåne.

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne
  Niclas Nilsson

   

  Initiativärende till Regionstyrelsen – Säkra Skånes elförsörjning