Sverigedemokraterna i Region Skåne | Sida 7

Hem

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Regionfullmäktige 26 februari 2019

  Av patrikohlsson den 7 mars, 2019
  0

  Mötet bestod av en relativt kort ärendelista sett till besluten, men tog ändå mycket tack vare interpellationer och frågor större delen av dagen i anspråk. Kommentarer på valda ärenden följer nedan.

  Ärende 4 gällande Region Skånes övertagande av ägarandel gällande bussdepån i Helsingborg föranledde ingen debatt, men Sverigedemokraternas ståndpunkt var klar och vi var positiva. För en relativt liten summa, 26000 kr, skulle Region Skåne köpa Helsingborgs stads aktieandel, och därmed få rådighet över ett objekt viktigt för den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken i nordvästra Skåne. Köpet innebar också att Region Skåne skulle få 52% av aktierna och därmed bli majoritetsägare (återstående 48% ägs fortsatt av Nobina).

  Även i ärende 5 gällande förskrivning av laddningsbara hörapparater ställde sig Sverigedemokraterna positiva till Regionstyrelsens förslag, att erbjuda laddningsbara hörapparater inom upphandlat sortiment som ett komplement till de traditionella hörapparater som redan finns. Bl.a. innebar förslaget att laddare till hörapparater kommer förskrivas kostnadsfritt för patienter upp till 20 år.

  Ärende 6 behandlade Sverigedemokraternas motion om att öka tillgången till äldrepsykiatriska mottagningar. I nuläget finns endast 1 sådan mottagning i Skåne – i Helsingborg. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och det gäller även inom gruppen äldre, varför behovet av äldrepsykiatriska mottagningar ökar. Dessutom skulle fler älderpsykiatriska mottagningar ge chans råda bot på den geografiska ojämlikhet det innebär att ha en mottagning av detta slag endast i Helsingborg.

  Regionstyrelsen föreslog att motionen skulle besvaras, men Sverigedemokraterna stod fast vid att den borde bifallas. Marlen Ottesen (SD) anförde argument för detta och fick mothugg av Vänsterpartiet, som i stort sett gick ut på att vi för att nå motionens innebörd borde ha stöttat ett förslag från vänsterpartierna i Hälso- och sjukvårdsnämnden istället. Vänsterpartiet borde i konsekvensens namn, för att stödja den idé de påstod sig vara för, ha röstat för Sverigedemokraternas motion, men gjorde så ej. Motionen föll vid voteringen med röstsiffrorna 30-119.

  I ärende 7 gällande Vänsterpartiets motion om Trygga anställningsformer för framtiden fasthöll Sverigedemokraterna sitt tidigare ställningstagande från nämnden att anse motionens båda att-satser besvarade.

  Sverigedemokraternas motion om att inrätta ett årligt Skåneting behandlades i ärende 8. Motionens tanke är att ett Skåneting skulle fungera som ett samlande forum för patient- och anhörigföreningar, där man skulle kunna fånga upp även de mindre så att alla får en möjlighet att komma till tals. Ingen votering begärdes denna gång, men en skriftlig reservation lämnades in efter att motionen fallit.

  Bland interpellationerna märktes en från Sverigedemokraterna, ställd av Marlen Ottesen till kommunstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson angående bemanningsföretag.

 • Interpellation gällande bemanningsföretag

  Av patrikohlsson den 4 mars, 2019
  0

  Se interpellationen genom att klicka här.

 • PM Sverigedemokraterna Kollektivtrafiknämnden 190208

  Av patrikohlsson den 8 februari, 2019
  0

  Sverigedemokraterna vill utreda möjligheten till kommuners medfinansiering för att försöka undvika nedskärning av bussverksamheten.

 • Budget för 2019

  Av Marlen Ottesen den 7 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Region Skåne presenterar idag sitt budgetförslag för 2019

  En budget med mindre pengar till kulturen och kostsamma regionala projekt, och mer till sjukvården.

  Vi satsar på vår vårdpersonal, och att öppna upp fler vårdplatser, vilket är väsentligt för tillgängligheten.

  Sverigedemokraternas budgetförslag 2019

 • Återkräv SSU Skånes bidrag

  Av thereseborg den 28 november, 2018
  0

  Expressen har under hösten avslöjat att SSU Skåne de senaste åren har styrts av en falang med huvudsakligen invandrarbakgrund som har visats sig vara islamistisk, antisemitisk, homofobisk och antidemokratisk. Detta är naturligtvis en komplett skandal att ett parti som säger sig stå för den raka motsatsen låter det största distriktet inom sitt ungdomsförbund styras av sådana krafter under så pass lång tid utan att vidta kraftfulla åtgärder. Expressens granskning visar tydligt att detta problem varit känt inom S på alla plan under en längre tid. Det är först nu efter den mediala granskningen som det så smått börjat hända saker inom SSU och inom partiet.

  Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor (MUCF) startade den 16 nov en granskning för att titta på om organisationen uppfyller kraven för att få bidrag. Skulle det visa sig att de demokratiska strukturerna inte fungerar på ett acceptabelt sätt kan nästa års bidrag hållas inne. Vår uppfattning är klar och det är att SSU Skåne inte varit berättigad till några bidrag från region Skåne under den tid den ovanstående falangen styrt SSU Skåne och därför skall dessa bidrag återkrävas.

  Yrkande: Sverigedemokraterna yrkar att regionstyrelsen ger Regiondirektören i uppdrag att låta utreda hur Region Skåne kan återkräva bidraget som SSU Skåne fått av regionen för 2018 då SSU Skåne uppenbarligen styrts av en islamistisk, antisemitisk, homofobisk och antidemokratisk falang.

  Yrkande: Sverigedemokraterna yrkar att regionstyrelsen beslutar att stoppa bidrag till SSU Skåne under minst två år framåt som en markering att det som skett är helt oacceptabelt.

   

   

  För Sverigedemokraterna Region Skåne

  Niclas Nilsson 

   

  Initiativärende till Regionstyrelsen. Återkräv SSUs bidrag för 2018