Pressmeddelande: SD:s ställningstagande i sjukvårdsnämnd Kryh 2016-12-16 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: SD:s ställningstagande i sjukvårdsnämnd Kryh 2016-12-16

 i sjukvårdsnämnd Kryh 2016-12-16.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på besparingar inom kvinnosjukvården (ärende 6). Genomförs dessa förslag kommer det att ge uppenbara försämringar för denna kategori av patienter i Region Skåne. Det ena förslaget gäller att skicka en selekterad del av fostergranskningarna till SUS. Detta låter inte effektivt då man vet att de har dålig tillgänglighet, detta kan innebära en senare diagnostik inför eventuell abort. Det andra förslaget innebär att vissa patienter som kommer till gynekologmottagningar ska bollas tillbaka till primärvården eller till den vårdinrättning som remitterat in dem.
I internbudgeten kan man läsa att sjukvårdsförvaltningarna har ett gemensamt ansvar att tillgodose befolkningens behov av hälso-och sjukvård och för att göra det effektivt måste all sjukvård samordnas. Sverigedemokraterna anser att dessa förslag till förändringar, där patienter ska bollas runt i sjukvårdssystemet, går stick i stäv med de fina orden i internbudgeten.
Se reservation.

Ärende 7. Sverigedemokraterna var det enda parti som yrkade avslag på förslaget att utreda en flytt av njur-och peritonealdialysmottagningen från Hässleholm till CSK. Kommer en sådan flytt till stånd innebär det en försämring för de njursjuka i Hässleholm med omnejd.

Förslaget att utreda en flytt av lungcancerutredningar från Ystad till CSK yrkar vi bifall till. Misstänkt cancersjukdom ska utredas snabbt, effektivt och med hög kvalitet och då kan det innebära kvalitetsförbättringar genom att samla dessa utredningar till vissa sjukhus, vi vill låta detta utredas.

Sverigedemokraterna var det enda parti som yrkade avslag på förslaget att utreda en flytt av de 6 palliativvårdsplatser (hospiceplatser) som finns inom ASIH i Trelleborg till Malmö. Vi blev upplysta på mötet om att dessa platser redan flyttat till Malmö på grund av att det fattas läkare i Trelleborg. Sverigedemokraternas vilja är att dessa platser ska vara kvar i Trelleborg. Det ligger i tiden att fler svårt sjuka patienter ska vårdas hemma och då anser vi att man ska ha närhet till hospiceplatser när det behovet uppstår.