Pressmeddelande: Sverigedemokraterna avslås HBTQ-utbildning i dagens HSN-möte i Region Skåne | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna avslås HBTQ-utbildning i dagens HSN-möte i Region Skåne

Under dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden behandlades 47 ärenden. Vi vill särskilt lyfta fram våra ställningtaganden i följande ärenden.

Ärende 13 Patientavgifter
Sverigedemokraterna ställer inte sig bakom förslaget att det ska vara samma kostnad, 200 kr, för besök till vårdcentral som akutmottagning. Att ha differentierade avgifter är ett sätt för oss politiker att försöka styra patienter att i första hand söka vård på sin vårdcentral. Vi yrkar istället att avgiften till vårdcentral ska vara oförändrad, det vill säga 160 kronor. Vi anser att avgiften för ett besök på akutmottagning i nuläget är för hög, 450 kr, och yrkar att den avgiften ska vara 350 kr per besök.

Sverigedemokraterna ställer sig heller inte bakom att omskärelse av pojkar ska vara skattesubventionerad, och vi yrkade därför att patienten ska betala den fulla avgiften själv.
Vi har tidigare yrkat på att Region Skåne inte ska befatta sig med omskärelse av pojkar, och vi vidhåller den ståndpunkten. Dock var detta en ren avgiftsfråga, varpå vi inte kunde påverka beslutet att avskaffa omskärelse i Region Skånes regi vid detta mötet.

Ärende 18 Ackrediteringsvillkor Smärtmottagning (MMS)
Sverigedemokraterna ansåg att det ursprungliga förslaget, som innebar att ersättningen skulle halveras, var en allt för drastisk minskning i ersättning till leverantörer för Multimodal smärtbehandling. Vi yrkade i första hand på att ersättningen per patient skulle minskas med cirka en tredjedel, så ersättningen skulle bli 24 500 kr per patient för fullföljd behandling.

Då vi under sittande möte fick ta del av ett justerat förslag som innebar att ersättningen skulle bli 27 750 kronor per patient för fullföljd behandling, valde vi att bifalla detta förslag.

Ärende 28 Utvärdering av pilot för HBTQ-utbildning
Vi politiker ska prioritera var vi ska lägga våra gemensamma skattemedel, och Sverigedemokraterna anser inte att HBTQ-utbildning är ett område som det ska läggas mer pengar på och synnerligen inte när ekonomin i Region Skåne ser ut som den gör. Alla delregionala sjukvårdsnämnder har överskridit sina budgetar och tillgängligheten visar på dåligt resultat. Dessutom kan inte se att HBTQ-patienter har annat medicinskt behov än patienter i övrigt har.

Att ha personal på utbildning påverkar både ekonomi och tillgänglighet, ska t.ex. en vårdcentral gå på utbildning måste verksamheten ligga nere eller gå på sparlåga. I den mån hälso-och sjukvårdspersonal har tid att gå på utbildningar så tror jag att det prioriterar att gå en utbildning inom det område som de arbetar med.

Ärende 37 Uppdaterade riktlinjer: Våld i nära relationer
Sverigedemokraterna anser att det är väldigt viktigt att belysa hedersrelaterat våld i riktlinjerna. Av den anledningen gjorde vi ett tilläggsyrkande på att två stycken om hedersrelaterat våld skulle införas i riktlinjerna. Vårt förslag finns bifogat. Dock återremitterades ärendet i syfte att låta tjänstemännen föra in en skrivelse kring hederrelaterat våld.

För frågor, kontakta Åsa Erlandsson, gruppledare Sverigedemokraterna i HSN
0725-458634