Pressmeddelande: Sverigedemokraterna kräver utredning om Skåne Cares vidare existens | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna kräver utredning om Skåne Cares vidare existens

Med anledning av Skåne Cares beslut att samarbeta med Saudiarabiska staten kräver Sverigedemokraterna i ett initiativärende, vilket lämnas in till Regionstyrelsen, att man utreder möjligheterna att lägga ner Skåne Care AB och istället överföra dess verksamhet till förvaltningsform.

Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna i Region Skåne kommenterar:
– Vi är från Sverigedemokraternas sida starkt kritiska till att Region Skåne genom Skåne Care valt att inleda ett samarbete med en islamistisk diktatur. Att samarbeta med en stat vilken konsekvent bryter mot mänskliga rättigheter, där kvinnor kränks och diskrimineras i såväl lagstiftning som praxis, där homosexualitet är straffbart, där oliktänkande och regimkritiker grips och fängslas, och där staten använder tortyr och spöstraff, är inte acceptabelt.

Med hänsyn till hur man agerat från Skåne Cares sida i frågan om samarbetet med Saudiarabien så menar Patrik Jönsson att man gått utanför sina befogenheter:

– Vi kräver två saker från Sverigedemokraternas sida.

För det första kräver vi att att avtalet med Saudiarabien om att utbilda 35 läkare omgående rivs upp. På grund av Saudiarbiens statsskick och dess syn på mänskliga rättigheter är beslutet helt klart av en sådan principiell beskaffenhet att det skulle ställts under Regionfullmäktiges prövning i enlighet med ägardirektiven punkt 5.2 (bifogas). Dessutom har vi inga indikationer på att Region Skåne skulle ha överkapacitet vad gäller ST-utbildning för läkare. Därmed har Skåne Care brutit mot punkt 2.1 i ägardirektivet, då man inte har rätt till att ingå dylika avtal om inte ledig kapacitet finns. Så som utbildningssitutionen för läkare är i nuläget så saknar Region Skåne ledig kapacitet att utbilda dessa 35 Saudiarabiska läkare utan att det går ut över möjligheten att utbilda läkare för vårt eget behov.

För det andra kräver vi att Regionstyrelsen initerar en utredning om Skåne Cares fortsatta existens. Då man inte följt ägardirektiven, och då man genom att driva det i bolagsform lyckats undvika politisk insyn i de avtal som ingåtts, menar vi att det måste utredas om bolaget skall avvecklas och verksamheten i stället skall övergå i förvaltningsform. Vi kommer därför att lämna in ett initiativärende till Regionstyrelsens kommande sammanträde, där vi yrkar på att man initierar en utredning om Skåne Care AB:s framtida existens.

För frågor, kontakta Patrik Jönsson
Regionråd SD Region Skåne
0706 – 596 995