Pressmeddelande: Sverigedemokraterna kritiska till svar om bussreklam | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna kritiska till svar om bussreklam

På dagens sammanträde i Regionstyrelsens Arbetsutskott beslutades att anta liggande förslag från Skånetrafiken gällande svar till Förvaltningsrätten om Sverigedemokraternas överklagan i bussreklamfrågan. Ärendet kom ledamöterna tillhanda digitalt under dagen kl. 10.52, när RSAU satt i budgetinformationsmöte, varför tid inte funnits att på ett seriöst sett ta del av handlingarna. Beslut togs 13.05 samma dag. RSAU anför i svaret följande grund: ”Region Skåne anser inte att det föreligger ett överklagbart beslut eller grund för upphävande av beslutet. Region Skåne anför i första hand att överklagandet inte avser ett överklagbart beslut i den mening som avses i 10 kap 2 § kommunallagen och att det därmed inte kan överklagas och i andra hand att de förutsättningar för att upphäva beslutet som krävs enligt 10 kap 8 § kommunalagen inte är uppfyllda.”

Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:
– Utöver att ärendet behandlats på ett tvivelaktigt sätt rent demokratiskt då ledamöter i RSAU ej kunnat sätta sig in i ärendet, så är vi tveksamma till att Skånetrafiken rent juridiskt kan delegera bort beslutsrätten om vilka politiska budskap som skall vara tillåtna till privata intressen, i detta fall Clear Channel. Vår uppfattning är att Skånetrafiken bevisligen tagit ett beslut att de inte tillåter vårt annonsförslag och därigenom omöjliggjort vår annonskampanj. Då håller det inte att hänvisa till att det är Clear Channel som har beslutsrätten rörande bussreklamen. Det är enligt vår uppfattning tveksamt att man som en offentlig förvaltning kan delegera bort beslutsrätten om vilka budskap som får framföras på Skånetrafikens bussar då de är en del av vår offentligt finansierade verksamhet i Region Skåne. Som nu skett skulle det således vara rent godtycke där såväl Skånetrafiken som Clear Channel kan avslå eller godkänna olika budskap utan motivering och det kan svårligen vara rättssäkert eller i enlighet med Tryckfrihetsförordningens intentioner. Eftersom Sverigedemokraterna inte på något sätt gått utanför de ramar som Skånetrafiken givit Clear Channel för vad som får lov att utryckas i reklamens innehåll anser vi att vår annonskampanj skall få genomföras samt att rätten till det fria ordet skall få råda.