Pressmeddelande: Sverigedemokraterna motsätter sig omskärelse utan medicinsk indikation i Region Skånes egen regi eller upphandlade verksamhet | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna motsätter sig omskärelse utan medicinsk indikation i Region Skånes egen regi eller upphandlade verksamhet

På dagens Regionstyrelsesammanträde fattades beslut om ”Omskärelse, icke medicinsk indikation”. Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:
-Omskärelse på icke-medicinsk grund kan vi från Sverigedemokraterna inte under några omständigheter stå bakom. Omskärelse av barn (under 18 år) fördöms av bl.a. Barnombudsmännen i de nordiska länderna, Svenska Läkaresällskapets etikkommitte, Barnläkar-föreningen och Barnkirurgiföreningen . Omskärelse är också behäftat med avsevärda risker, och strider även mot FN:s barnkonvention. De medicinska riskerna vid en omskärelse försvinner inte för att barn omskärs av läkare.

Patrik jönsson fortsätter:
-I Sverige har komplikationer av allvarlig art inträffat och ett dödsfall har rapporterats i Danmark trots att ingreppen utförts av läkare. I det fall omskärelse skall ske av icke medicinska skäl rörande personer som är 18 år eller äldre är detta att jämföra med ett estetiskt ingrepp. Detta skall i förekommande fall bekostas av den sökande själv samt ej utföras med av skattebetalarna tillskjutna medel, och ej heller utföras med inblandning av Region Skåne.

För frågor, kontakta:
Patrik Jönsson
Regionråd SD Region Skåne
0706 – 596 995