Pressmeddelande: Sverigedemokraterna överklagar delegationsbeslut om att bemanna akutteam för asylsökande | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Pressmeddelande: Sverigedemokraterna överklagar delegationsbeslut om att bemanna akutteam för asylsökande

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud tog den 21 oktober på delegation beslut om att bemanna ett akutteam för asylsökande på Posthusplatsen i Malmö. Den 19 november fattade Anna-Lena Hogerud ett nytt beslut på delegation, om att förlänga detta uppdrag, samt göra det mer mobilt. Vi anser att denna beslutsgång strider mot kommunallagen och har idag lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten.

Marlen Jensen, ledamot för Sverigedemokraterna i Region Skåne kommenterar:
Kommuner och landsting bryter just nu konsekvent mot lagar, och det måste upphöra. Enligt kommunallagen får inte beslut som rör en verksamhets omfattning fattas på delegation. Vi anser att detta i högsta grad rör omfattningen av SUS verksamhet, som är den förvaltning som fått uppdraget. 

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 2 december fattades ett riktigt beslut om akutteam för asylsökande, och i beslutet gavs Anna-Lena Hogerud mandat att fatta beslut om förlängning. Vi menar på att om Anna-Lena från första början hade fått lov att fatta beslutet, så hade den här punkten inte behövt finnas med. Detta styrker oss i uppfattningen om att detta inte är ett beslut som tagits i korrekt laga ordning. 

Vi vill att beslutet laglighetsprövas, men har ej begärt att beslutet upphävs. När ärendet var uppe till beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden yrkade vi dock avslag på ärendet på följande två grunder. Dels anser vi att dessa patienter bör kunna rymmas inom befintligt uppdrag då genomsnittligen cirka 20 personer per dygn har handlagts av akutteamet. Vidare anser vi också att det inte går att upprätthålla de vårdhygieniska rutiner som finns fastslagna, om man bedriver verksamhet i lokaler som inte är avsedda för sjukvård.

För frågor kontakta Marlen Jensen 0725-458631, marlen.jensen@sd.se