Protokollsanteckningar | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckningar sorterat på nämnd

Demokratiberedningen

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016

Valärende. Regionala etikprövningsnämnden 2016-08-26

Behov av utökat uppdrag om reproduktionsmedicin 2016-08-26

Modell för läkarstöd 2016-08-26

Granskning av avtalsuppföljning – åtgärder 2016-05-27

Yttrande över planeringsdirektiv 2017 – HSN 2016-05-27

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget – HSN 2016-05-27

Initiativärende. Öppna den palliativa slutenvården i Trelleborg 2016-05-27

Rekommendation gällande assisterad befruktning 2016-05-27

Granskning av krisberedskap inom sjukvården i Region Skåne 2016-03-18

Granskning av avtalsuppföljning 2016-03-18

Glasögonbidrag till barn och unga 2016-03-18

Handlingsplan demens 2016-03-18

Remiss: Upphandlingspolicy 2016-01-29

Remiss: Ett tandvårdsstöd för alla 2016-01-29

Skånes befolkningsprognos år 2015-2024 2016-01-29

Initiativärende Öka antalet genomförda medicinska revisioner 2016-01-29

2015

Ackrediteringsvillkor Smärtmottagning (MMS) 2015-12-02

Ackrediteringsvillkor Vårdcentral 2016 2015-12-02

Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget 2016 2015-12-02

Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag för 2016 2015-12-02

20151202 Prot.ant. Mobil ungdomsmottagningsverksamhet

Delegationsbeslut 2015-11-13

Psykiatrisatsning 2015 2015-11-13

Utredning kring insatstider rörande ambulansverksamhet i egen regi 2015-11-13

Återrapport: Översyn av vårdvalen Öga, Hud och Grå starr 2015-11-13

Fast vårdkontakt samt uppföljningssamtal för unga vuxna inom akutpsykiatrin 2015-09-25

Region Skånes strategiska plan för forskning inom hälso- och sjukvården 2015-09-25

Fördelning av regionbidrag för år 2016 till driftledningsnämnderna 2015-09-25

Strategisk plan för demens 2015-09-25

Erbjud sprututbyte i hela Skåne 2015-08-31

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande: Budget 2016 och verksamhetsplan för åren 2017 till 2018 2015-08-31

Diabetessamordnare 2015-06-18

Anmälningsärende – Initiativärende till Hälso-och sjukvårdsnämnden avseende förlängning av samverkansavtal med Åke Reimer 2015-06-18

Inrättande av kunskapscentrum kvinnohälsa 2015-05-25

Utveckling av akutsjukvården medel för ST-läkare akutsjukvård 2015-05-25

Återtagande av dialys i egen regi 2015-05-25

Väntetider i cancervården 2015-04-24

Icke-kirurgisk behandling av fetma 2015-04-24

Återta ambulanssjukvården i egen regi 2015-03-26

RFSL Verksamhetsbidrag 2015 inom det sociala området 2015-03-26

Handlingsplan: Hälsoinriktad hälso-och sjukvård 2015 2015-03-26

Psykiatriöverenskommelse 2015 2015-03-26

Val av ledamöter till funktionshindersrådet 2015-03-26

Avtal för mottagning inom vårdval hud 2015-01-23

Internbudget 2015 2015-01-23