Regionfullmäktige 15 juni 2021 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige 15 juni 2021

Ännu ett regionfullmäktigemöte hölls denna dag digitalt, med förhoppning om att nästa efter sommaren skall kunna hållas fysiskt. Mötet klarades av på ca 7 timmar.

Tilläggsbudget
Det första beslutsärendet gällde tilläggsbudget kopplat till pandemin, där Sverigedemokraterna yrkade bifall. Gruppledare Niclas Nilsson anförde att det är glädjande att skatteprognosen ser bättre ut än förväntat och att statsbidrag åtminstone delvis täcker upp regionens merkostnader relaterade till pandemin, men varnade för att de ekonomiskt negativa effekterna av pandemin nog kommer vara under rätt lång tid framöver. Niclas påminde om att ytterligare statsbidrag kommer bli nödvändiga för att kunna undvika ytterligare en skattehöjning.

Ny biljett: Flex 10/30 Öresund
I ärendet om att införa en ny biljett i Skånetrafikens utbud, kallad Flex 10/30 Öresund, yrkade Sverigedemokraterna återremiss genom regionråd Johan Wifralius, för att utreda intäkter och kostnader gällande att även införa en variant av 7-dagarsbiljetten för resor över Öresund. Johan förklarade att Sverigedemokraterna är positiva till grundförslaget, men att det borde utökas med en 7-dagarsvariant, mycket eftersom kollektivtrafiken just till Danmark är särskilt hårt drabbad av pandemin och att vi behöver göra allt för att återför de resenärer vi förlorat.

Ny biljett för ungdomar
Ärendet efter gällde också kollektivtrafiken och det förslag på ungdomsbiljett som föreslogs införas. Regionråd Johan Wifralius föredrog även detta ärende. Till skillnad från skolbiljetten så är ungdomsbiljetten tänkt att gälla i hela Skåne. Sverigedemokraterna samtycker med styret om att idén som sådan är bra, men vi finner att den föreslagna pristabellen för kommunerna är djupt orättvis. Generellt skulle de mindre kommunerna i Skånes glesbygd betala avsevärt mer, ända upp till ca 3 gånger, än storstadskommunerna i västra Skåne. Eftersom antalet resande är betydligt mindre i de glesbefolkade kommunerna och det knappast skulle bli aktuellt att sätta in extra trafik där p.g.a ett prismässigt mer tilltalande erbjudande, ser vi från Sverigedemokraternas sida inget annat än en vinstmöjlighet med förslaget redan på kort sikt. Dessutom vore det ju nästan absurt att kräva glesbygdskommunerna på ett högre pris, med tanke på det sämre utbudet. På lång sikt ser vi stora möjligheter att med förslaget ändra ungdomars resvanor till ett ökat kollektivtrafikresande, vilket de sedan skulle ta med sig in i vuxen ålder. För att den effekten ska kunna uppnås så måste biljetten vara attraktiv för kommunerna, varför Sverigedemokraternas förslag jämfört med styrets kraftigt hade ökat chanserna för att biljetten skulle bli en succé.

SD-motion om hög ålder som bedömningsgrund för färdtjänst
Vidare inom kollektivtrafikens område behandlades Sverigedemokraternas motion om att införa hög ålder som bedömningsgrund för beviljandet av färdtjänst. Motionen är utformad som en riktlinje, så tjänstemannasidans frihet vid handläggning av varje enskilt fall, skulle kvarstå. Kostnadsmässigt skulle motionens förslag vara försumbart, eftersom nästan alla som ansöker färdtjänst idag och som fyllt 90 år, beviljas färdtjänst. Det är inte så att vi har ett generellt problem med detta. Däremot uppkommer då och då fall där detta trots allt inte beviljas, på till synes svårbegripliga grunder. Varje sådant fall är ett för mycket, och leder förutom onödigt lidande för enskilda även till dålig publicitet för Skånetrafiken och Region Skåne. Ett bifall till motionen hade
* ökat trygghetskänslan bland äldre i behov av färdtjänst
* minskat risken för onödiga avslag
* skyddat Skånetrafikens och region Skånes varumärke

V-motion om flerdagsbiljett
Det fjärde och sista ärendet där regionråd Johan Wifralius anförde Sverigedemokraternas ståndpunkt i ett kollektivtrafiksrelaterat ärende gällde Vänsterpartiets motion om flerdagsbiljett, där den första att-satsen var av intresse för Sverigedemokraterna och även gav vårt bifall (dock ej bifall till resten av motionen), eftersom den upprepade vårt tidigare krav på att 7-dagarsbiljetten skulle behållas. Noterbart är dock att Vänsterpartiet tidigare INTE stött Sverigedemokraterna i den frågan.

Andra motioner
Gruppledare Niclas Nilsson anförde Sverigedemokraternas syn på motioner från Miljöpartiet om att värna Öresund och från Socialdemokraterna om att effektoptimera regionens verksamheter. Niclas deklarerade Sverigedemokraternas stöd för styrets förslag till beslut i båda fallen. Gällande MP-motionen så var detta att bifalla den första att-satsen gällande att Region Skåne ska verka för en hållbar utveckling så att Öresunds ekosystem värnas, och att anse övriga att-satser besvarade. Gällande S-motionen så var förslaget att bifalla hela motionen, som i princip innebär att Region Skåne skall arbeta för effektoptimering gällande elanvändningen i regionens verksamheter.

Fråga om stöd till Ibn Rushd
Under frågestunden ställde Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, Therese Borg, en fråga angående bidrag till Ibn-Rushd, gällande om alliansstyret i Region Skåne kommer följa sina partikollegor i bl.a Göteborg och Kristianstad, d.v.s. att neka Ibn Rushd bidrag i sitt kommande budgetförslag. Svaret blev att Ibn Rushd varit utsatta för hård granskning, som de tydligen ska ha klarat. Folkbildningsrådet ger därför inga negativa råd gällande bidrag till Ibn Rushd och alliansstyret avser följa folkbildningsrådets rekommendationer, d.v.s. ge fortsatt stöd till den islamistiska organisationen Ibn Rushd. Therese Borg replikerade att Region Skåne är ansvariga för sina egna beslut och inte är ålagda att slaviskt följa folkbildninsrådet. Therese pekade också på att granskningen trots allt visade på brister, och att Ibn Rushd bidrar till ett muslimskt parallellsamhälle, vilket vi från Region Skånes sida inte borde gynna.

På interpellationssidan hade Sverigedemokraterna ställt 2 st, genom regionråd Marlen Ottesen.

Interpellation om flytt av palliativ vård
Den första gällde sommarstängning av den specialiserade palliativa vården i Trelleborg, till Primärvårdsnämndens ordförande Birte Sandberg (C). Svaret blev att platserna inte skall stängas utan flyttas till Malmö under vecka 25-35 och Sandberg medgav att det är olyckligt. Detta skulle bero på brist på vikarier och vakanta tjänster, vilket i sin tur skulle vara kopplat till en utredning av Previa om något missförhållande som hon inte kunde gå närmre in på. Skälen till flytten skulle vara vara kopplade till patientsäkerheten. Marlen tackade för svaret men sade sig fortfarande vara bekymrad för de här platserna. Marlen undrade vidare om det fanns någon garanti för återöppnande av platserna i Trelleborg efter vecka 35. Marlen frågade också vidare vad det är som gjort avdelningen i Trelleborg, redan efter 1 års verksamhet, så problematisk, och om vi behöver göra fler insatser från regionens sida för att stödja dem. Avslutningsvis påpekade Marlen att det inte är rimligt att såpass sköra patienter som det handlar om här utsätts för detta.

Interpellation om brister i introduktion
Den andra, också ställd till Primärvårdsnämndens ordförande, handlade om brister i introduktionen av nyanställda sjuksköterskor i Primärvården, som lett till incident på vårdcentral, och om hur man ska kunna förebygga sådana. Svaret blev att checklistor finns, att alla får en indroduktion och en fadder, men att en gemensam checklista är under bearbetning, och hon uppmuntrade till fortsatt diskussion om denna i primärvårdsnämndens beredningsutskott. Marlen påpekade att bristfälliga introduktioner inte gäller bara enskilda incidenter utan är ett större problem, och att vikten av god introduktion framförs även på många håll i verksamheterna, samt att checklistor är bra när de fungerar i praktiken, men att uppföljning krävs för att se att checklistorna inte bara finns utan även följs.