Regionfullmäktige 16 april 2020 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige 16 april 2020

P.g.a riktlinjer kring Covid-19 genomfördes dagens regionfullmäktigemöte med reducerat antal ledamöter, efter en partigemensam överenskommelse. För Sverigedemokraternas del innebar det ett manskap om 16 ledamöter av 83, istället för 30 ledamöter av 149. Den tillfälliga ordningen bibehöll så långt möjligt styrkeförhållandena mellan partierna.

Om regionfullmäktige i korthet kan man läsa
här .

Niclas Nilsson i talarstolen

Utöver detta korta sammandrag kan nämnas att gruppledare Niclas Nilsson föredrog Sverigedemokraternas syn på årsredovisningen för 2019 och biföll denna. Han framhöll att årets relativt goda resultat behövs med tanke på hur läget är nu med anledning av Covid-19. Niclas berörde även underskotten mot budget som kritiserats av bl.a revisorerna, problem med rekrytering och kompetensförsörjning, bristen på vårdplatser och kostnaderna för hyrpersonal.

Johan Wifralius i talarstolen

I ärendet om de nya reglerna för färdtjänst och sjukresor yrkade Sverigedemokraterna genom regionråd Johan Wifralius i första hand på ett antal ändringar och i andra hand avslag. Han påpekade dock även att Sverigedemokraternas synpunkter hörsammats på ett par punkter, och tackade för det. Den springande punkt som kvarstod gällde s.k papperslösas rätt till kostnadsfria sjukresor. Eftersom Sverigedemokraterna inte vill att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige skall ha obegränsad rätt till kostnadsfri vård, så kunde vi inte bifalla dokumentet med mindre att detta togs bort. Så skedde tyvärr ej, och Sverigedemokraterna framstod vid voteringen som enda parti som motsatte sig illegala invandrares rätt till kostnadsfria sjukresor.

Marlen Ottesen i talarstolen

Regionråd Marlen Ottesen föredrog Sverigedemokraternas motion om införande av avgift för språktolk, där Sverigedemokraterna i 2 att-satser ville ha en avgiftstrappa för språktolk samt en årlig redovisning av kostnaderna för språktolk. Motionen handlar alltså inte om att begränsa tillgången till språktolk för de som behöver det, vilket Marlen var tydlig med i sitt anförande. Trots detta gick företrädare från vänsterpartierna (V, MP och S) till angrepp mot motionen i andemeningen att det skulle bli följden. Ingen företrädare för allianspartierna begärde ordet, vilket möjligen kan förklaras med riktlinjen att begränsa talartiden, men som ändå var lite synd eftersom vi därmed inte fick veta varför de partierna valde att liksom vänsterpartierna gå emot motionen.

Inte heller Sverigedemokraternas motion om tidig upptäckt av bröstcancer gick igenom.