Regionfullmäktige 16 juni 2020 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige 16 juni 2020

Ännu ett regionfullmäktigemöte genomfördes denna gång p.g.a Covid19-pandemin med reducerad styrka, 83 ledamöter istället för sedvanliga 149.

Först ut att debatteras och beslutas var den regionala utvecklingsstrategin, där Sverigedemokraternas gruppledare Niclas Nilsson äntrade talarstolen ett par gånger för anföranden och repliker. Bl.a. berättade Niclas då vad Sverigedemokraterna fått igenom i strategin, samt vad vi inte fått igenom och därmed säryrkade på. Bland det Sverigdemokraterna fick igenom var bl.a. en starkare skrivning angående de regionala flygplatsernas ställning, att begreppet ”ekologiskt” byts ut mot ”miljömässigt”, och att strategin ska utgå från FN’s deklaration och konvention om de mänskliga fri- och rättigheterna istället för svenska variationer på det temat.

Däremot fick Sverigedemokraterna inte igenom tillägg om social och ekonomisk hållbarhet kring integration och klimat, och inte heller gehör för att ändra skrivning om fri rörlighet över nationsgränser till enkel rörlighet över nationsgränser. Sverigedemokraterna ville även specificera skrivningar om att utmana normer och attityder, till att utmana destruktiva normer och attityder samtidigt som normer som skapar trygghet och sammanhållning värnas. Ytterligare en punkt Sverigedemokraterna ville ha med var att det svenska språket ska värnas inom välfärdssektorn. Dessa önskemål fick vi alltså inte igenom och här valde vi istället att lägga separata yrkanden, vilka som väntat inte nådde majoritet.

Niclas debatterar ”RUS”en

Alla partier var från början överens om att förlänga 7-dagarsbiljetten t.o.m den 15 december 2020. Prissättningen föreslogs först att vara densamma för alla stadszonerna. I Regionstyrelsen yrkade dock Sverigedemokraterna på en prisdifferentiering mellan de stora och små stadszonerna, liksom redan gäller för månadskorten. Till detta yrkande anslöt Socialdemokraterna, vilket gav en majoritet 8-6.

Regionråd Johan Wifralius anförde Sverigedemokraternas positiva inställning till att förlänga 7-dagarsbiljetten, samt pläderade för en rättvis och trovärdig prissättning av denna. Efter schismen om prissättningen i Regionstyrelsen ändrade Alliansen inställning i Regionfullmäktige, varpå hela beslutet om förlängning och differentierad prissättning togs med acklamation, d.v.s i full enighet.

Johan Wifralius anförande om 7-dagarsbiljetten

Under frågestunden ställde Johan Wifralius även en fråga till kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau gällande trängsel i samband med inställda bussar och tåg. Vi kan konstatera att det generellt inte finns någon problematik med trängsel på fordonen, men att det ibland uppstår tillfälliga och svårförutsägbara trängselsituationer. Det kan vara nog så allvarligt med tanke på smittspridningen och vi är förstås från Sverigedemokraternas sida måna om att undvika så många trängselsituationer som möjligt. I viss mån kan resenärerna använda en ny app från Skånetrafiken, som indikerar trängselsituationer. Just situationen med trängsel i samband med inställda bussar/tåg är svårhanterlig. Sverigedemokraterna bejakar de åtgärder som redan vidtagits och föreslog fortsatt arbete i frågan, och betonade särskilt vikten av att informera passagerare om trängselsituationer via de kanaler som står till Skånetrafikens förfogande.

Regionråd Marlen Ottesen föredrog Sverigedemokraternas uppfattning om Miljöpartiets motion om fler psykologer på vårdcentralerna i Region Skåne. Marlen vidhöll att problemet med den ökande psykiska ohälsan behöver adresseras och att intentionen i motionen är god, men att den inte löser problem med att vi har brist på psykologer. Marlen varnade också för faran med att ge det uppdrag som motionen föreslår, eftersom det bara riskerar att flytta problemet och att enheter på andra håll då kan behöva stänga. Sverigedemokraterna yrkade bifall till Regionstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.

Marlen debatterar om psykologer i primärvården

En hel del intressant information delgavs också Regionfullmäktige av regionens tjänstemän. Bl.a. fick vi dragningar och uppdateringar om den rådande situationen kring Covid 19, hur region Skåne hanterar det och hur regionens resurser används i den situation som råder.