Regionfullmäktige 22 okt 2019 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige 22 okt 2019

Dagens regionfullmäktigemöte varade till seneftermiddagen, och alla planerade ärenden hanns med. Bl.a debatterades ärenden om regionens övergripande ekonomi, ekologisk mat och otrygghet.

Delårsrapport januari-augusti 2019

Sverigedemokraternas gruppledare Niclas Nilsson kommenterade från talarstolen bl.a att siffrorna förvisso inte var fullt så dåliga som befarats, men att det finns en oro för att i ett så svagt ekonomiskt utgångsläge som det trots allt är, dessutom gå in i en lågkonjunktur. Niclas poängterade också att regionen har detta dåliga ekonomiskt läge trots att regionskatten redan höjts kraftigt. Niclas tog även upp problemet med tillgänglighet och vårdköer, liksom den stora invandringen som bakomliggande problem till såväl dålig ekonomi som ökad otrygghet.

Niclas i talarstolen

Interpellation från S om ekologisk mat

Paul Svensson (SD) tog ordet vid interpellation från Henrik Fritzon (S), och framförde där Sverigedemokraternas kritiska syn på ekologiska livsmedel som dyra och med begränsade vinster för miljön. Paul hänvisade till en forskningrapport från Chalmers, och tryckte bl.a på att ekologisk mat inte bidrar till lägre s.k klimatutsläpp och ofta tar större arealer i anspråk för att uppnå samma produktion. Paul avslutade med att föreslå att regionen istället skall fokusera på närodlade livsmedel.

Paul i talarstolen

Interpellation från SD om trygghetssamtal

Niclas Nilsson interpellerade angående de föreslagna trygghetssamtalen, där Sverigedemokraterna ser en fara med att samtalen inte kommer adressera de bakomliggande orsakerna. Motargument om att de bakomliggande orsakerna inte är en regional fråga, kontrades bl.a med att vi ju måste förstå dessa för att kunna hitta lösningar. Niclas inbjöd även övriga partier till samtal om just orsakerna, som del i regionens arbete för ökad trygghet.