Regionfullmäktige 24 sept 2019 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige 24 sept 2019

Dagens regionfullmäktigemöte var ovanligt kort, men varade trots det 5,5 timmar, inkl 1 timmes lunch. Sverigedemokraterna var som vanligt aktiva med flera besök i talarstolen och väl övervägda ställningstaganden i samtliga ärenden. Kvällens möte innehöll en viss extra tyngd åt kollektivtrafiken, medan ärenden som berörde vården stod tillbaka något.

Motion från Vänsterpartiet om pågatåg i egen regi

Sverigedemokraterna yrkade genom regionråd Johan Wifralius bifall till regionstyrelsens förslag om att avslå motionen. Arriva finns i 130 länder och ägs av Deutsche Bundesbahn, som i sin tur indirekt ägs av tyska staten. Om vänstern nu ogillar privata aktörer så borde väl detta faktum kunna tilltala dem åtminstone något.

Att överta pågatågen i egen regi hade varit ett enormt projekt som blivit mycket dyrt för skattebetalarna. Att inom Skånetrafiken nå upp till Arrivas kompetens och erfarenhet hade varit svårt eller omöjligt.

Motionen föll efter att ha fått stöd enbart av Vänsterpartiet.

Vid lunchtid var det dags fira regionfullmäktiges jubilarer, och bland dessa märktes regionrådet Marlen Ottesen från Sverigedemokraterna.

Marlen firades med en ordentlig bukett

Motion från Sverigedemokraterna om att endast betala banavgift levererad produkt

Problem med järnvägsinfrastrukturen har under många år orsakat förseningar och uteblivna avgångar för Skånetrafikens tåg. Detta är något som hämmar kollektivtrafikens möjligheter att nå sina mål, t.ex vad gäller punktlighet. Punktligheten är den enskilt mest betydande faktorn för att nå hög kundnöjdhet bland våra tågresenärer.

Det är Trafikverket som ansvarar för järnvägsinfrastrukturen och som därmed måste ställas till svars när den här sortens problem uppkommer. Skånetrafiken har hittills betalt full eller nästintill full banavgift trots uteblivna tåglägen, vilket vi sverigedemokrater reagerat på. Det vanliga är ju annars att kund endast betalar för produkt som levereras. Sverigedemokraterna föreslog därför i motionen att Skånetrafiken endast skall betala för de tåglägen som levereras av Trafikverket.

Motionen föll med röstsiffrorna 30-118. Till viss glädje har motionen dock delvis redan tillmötesgåtts, eftersom man under senare tid utvecklat en modell där Trafikverket i viss mån ger Skånetrafiken ersättning för uteblivna tåglägen. Om motionen bifallits så hade ytterligare tyngd dock givits åt frågan, samtidigt som dialogen med trafikverket givetvis skulle fortsatt.

Länk till motionen

Johan Wifralius i regionfullmäktiges talarstol

Interpellation från Sverigedemokraterna om hot och våld vid biljettkontroller.

Sverigedemokraternas Johan Wifralius ställde en interpellation till kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau på nämnt tema. Carinas svar innehöll en del intressanta siffror som bekräftade att läget är alarmerande. Antalet anmälningar om hot och våld mot personal generellt ökade med hela 59% mellan 2012 och 2015 och Arrivas egen undersökning från 2017 visade att hela 60% av deras personal någon gång blivit utsatt för hot eller våld i tjänsten.

Färskare siffror hade varit önskvärda liksom mer specifika siffror vad gäller Skånetrafikens personal, men tydligen var detta det bästa som gick att uppbringa just nu. Sverigedemokraterna kommer givetvis att följa den fortsatta utvecklingen noga.

Ett par åtgärder som på senare tid har vidtagits och som anses ha bidragit till ökad trygghet för personalen, är att kontanthanteringen på tåg och bussar har upphört och att personalen på pågatågen försetts med kroppskameror. Ny lagstiftning gällande övervakningskameror kommer också öppna för utökad kamerabevakning på stationer och perronger.

Sverigedemokraterna välkomnar de åtgärder som vidtagits, men det är uppenbart att detta inte på allvar har dämpat problemet med hot och våld mot Skånetrafikens anställda. Ökat hot och våld under senare år är genomgående för hela samhället och noteras även inom många andra yrkesgrupper. Vi måste tyvärr konstatera att samhällsklimatet förvärrats och förråats. För att i grunden komma till rätta med det krävs en ny politik för riket som helhet och en ny regering.

Interpellationen i sin helhet kan läsas här.