Regionfullmäktige 25 februari 2020 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige 25 februari 2020

10 timmar varade detta regionfullmäktigemöte, som handlade om allt från information om Coronaviruset till SD-motioner om att neka skattemedel till arabisk kultur.

Första ärendet gällde trafikförsörjningsprogrammet, där Sverigedemokraterna i stort var positiva, men hade synpunkter vad gällde bl.a pågatågsstation i Rinnebäck (Västra Arlöv) vid Lommabanan, varierat drivmedelsutbud i kollektrafiken, ansvaret för resor där fler bolag än Skånetrafiken är inblandade, och möjligheten till persontrafik på sträckningen Ängelholm – Åstorp. Vi kan också konstatera att vi fick igenom vår synpunkt om att anropsstyrd kollektivtrafik ska ses som en möjlighet och inte som ett problem.

Johan Wifralius debatterar kollektivtrafik

I debatten försökte Socialdemokraternas Andreas Schönström i vanlig ordning ta poänglösa poänger genom att hävda att Sverigedemokraterna gick i Alliansens ledband, vilket kontrades av regionråd Johan Wifralius. Vid granskning av Socialdemokraternas förslag såg vi inget som drastiskt avvek från liggande förslag till trafikförsörjningsplan, utan de hade liksom vi ett antal synpunkter, men utan att vilja ändra på förslaget till plan i grunden.

Därefter följde en frågestund där Paul Svensson (SD) frågade Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående utredning av uthyrning av operationssalar. Frågan gällde det dagsaktuella läget. Ordförande hänvisade till pågående arbete och att ett analysarbete gjorts. Frågan föranleddes av att beläggningen av operationssalar på flera sjukhus inte ser ut att vara optimal.

Nästa beslutsärende som gav intressant debatt gällde motion från Vänsterpartiet om införande av regional koldioxidbudget. Regionstyrelsen föreslog att anse motionen besvarad, medan Sverigedemokraterna ville se motionen avslagen. Regionråd Niclas Nilsson motiverade detta med att åtgärden vore verkningslös och endast skulle konsumera skattemedel.

En rad motioner från Sverigedemokraterna avhandlades.

Marlen Ottesen debatterar hälso- och sjukvård

Motion om icke-akuta transporter med ambulans. Regionråd Marlen Ottesen tackade för positivt svar men yrkade ändå bifall till motionen. Minskad tillgänglighet och utökad antal akuta uppdrag motiverar en förstärkt transportfunktion, enligt motionens intention.

Motion om att Ibn Rushd ska inte ska stödjas med skattemedel. En debatt uppkom om denna och de 2 nästkommande motionerna, gällande vilka beslut och diskussioner som hörde hemma i facknämnd respektive regionfullmäktige. Sverigedemokraterna menar att regionfullmäktige är högsta instans där frågor av principiell karaktär ska kunna diskuteras och beslutas. I sakfrågan handlar stoppandet av bidrag till Ibn Rushd bl.a om att de samverkar med antisemiter och kretsar kopplade till IS och salafister. Vänsterpartier gick till försvar av Ibn Rushd utan att kommentera sakargumenten kring Ibn Rushds agenda. Istället valde de att framföra trötta försök att koppla motionen till ”rasism”.

Therese Borg debatterar kulturfrågor

Motion om att värna det skånska kulturarvet. Bakgrunden till motionen var drastiskt minskat stöd till historiska museet i Lund. Unikt för museet är att det värnar det skånska kulturarvet. Från vänsterpartier hördes historielösa frågeställningar som t.ex ”Vad är skånskt?”.

Motion om att skattemedel inte skall gå till satsningar på arabisk kultur, mer specifikt den arabiska filmfestivalen i Malmö. Sverigedemokraternas prioritering är att värna svensk och i Region Skånes fall skånsk kultur. Therese Borg, som talade i samtliga 3 kulturmotioner för Sverigedemokraterna, betonade att skattemedel ska satsas på kulturinsatser som främjar sammanhållning, och inte etniska särintressen. Vänsterpartier talade emot motionen till förmån för sådana intressen, men ifrågasatte däremot inte likt i förra ärendet ”Vad som är arabiskt”.

Raden av SD-motioner fortsatte härnäst med motion angående Psykiskt stöd vid IVF-behandlingar och motion angående syrgas till räddningstjänsten . I den senare motionen informerade Marlen om vikten av att snabbt kunna tillföra syrgas vid hjärtinfarkt, och yrkade bifall till motionen.