Regionfullmäktige 28 sept 2021 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige 28 sept 2021

Det enligt planerna sista digitala regionfullmäktigemötet under denna pandemi inleddes som vanligt kl 9.00 och avslutades efter ca 5 timmars överläggningar.

Vi vill från Sverigedemokraternas sida rikta ett tack till Regionfullmäktiges ordförande Annika Annerby Jansson för att hon med säker hand lett oss igenom en rad digitala regionfullmäktigemöten på ett mycket professionellt sätt, trots den extra utmaning det inneburit att leda möten med 149 ledamöter på distans. Givetvis vill vi även tacka det övriga presidiet och alla inblandade tjänstemän inklusive politiska sekreterare för deras insatser i att få detta att fungera såpass bra som det gjort.

Ärendelistan var relativt mager denna gång, men ett antal viktiga ämnen diskuterades och ett antal viktiga beslut fattades.

Sverigedemokraterna yrkade bifall till styrets förslag om tllläggsbudget med anledning av covid-relaterade merkostnader. Gruppledare Niclas Nilsson framförde förhoppningen att vi ska slippa se ytterligare smittvågor som orsakar ytterligare behov av täckning av merkostnader framöver, och att den regionala ekonomin efterhand skall återhämta sig.

Sverigedemokraternas motion om att införa cancersjuksköterskor i primärvården fick inte stöd av något annat parti. Motionen gick ut på att starta ett pilotprojekt med cancersjuksköterskor inom primärvården. Regionråd Marlen Ottesen försvarade motionen men tackade också för en bra utredning. Marlen betonade också att motionen syftade även till att hjälpa cancerpatienter vid återhämtningen, där primärvården spelar en stor roll. Alltfler överlever glädjande nog cancer och då blir det allt viktigare att vi har skyddsnät för dessa när det gäller återgången till ett normalt och fungerande liv.

Ytterligare en motion från Sverigedemokraterna som behandlades under mötet gällde slopad ersättning för digitala utomlänskontakter. Marlen Ottesen försvarade även denna motion och yrkade bifall till den. Marlen menade att motionen har ett viktigt signalvärde, och att frågan trots juridiska frågeställningar behöver fortsätta lyftas, under tiden vi väntar på statliga åtgärder och beslut som förhoppningsvis kommer framöver. Marlen påpekade också att frågan diskuteras mycket även i andra regioner och inom SKR.

En längre interpellationsdebatt följde på interpellationen från Johan Wifralius till Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau om fuskåkande inom kollektivtrafiken. Johan hade där frågat hur Skånetrafikens förluster p.g.a fuskåkande utvecklats över tid, om ordförande ansåg att hittillsvarande satsningar mot fuskåkande varit framgångsrika och om hennes syn på vilka satsningar som behöver ske mot fuskåkande framöver.

Carina Zachau påpekade mycket riktigt att fuskåkandet eskalerat under pandemin och hävdade stängda framdörrar och färre biljettkontroller som orsak. I det sammanhanget skall dock påpekas att även kollektivtrafiken i andra län där framdörrarna varit öppna, har sett ett kraftigt ökat fuskåkande. Färre biljettkontroller har till stor del berott på att biljettkontrollanter inte får verka om de själva bidrar till ytterligare trängsel, så det har förvisso varit ett dilemma. Kostnaden för fuskåkande för skattebetalarna har under 2021 beräknats till ca 160 milj kr.

Johan Wifralius påpekade att fuskåkandet ökade kraftigt redan mellan 2016 och 2019, d.v.s. före pandemin, även om det accelererade under pandemin. Johan påminde om Sverigedemokraternas många politiska initiativ i den här frågan och att ytterligare initiativ är på gång, där han bl.a tog upp att Sverigedemokraterna ser positivt på att ordningsvakter skall kunna agera biljettkontrollanter. Vidare påpekade Johan vikten av att upplysa resenärer om konsekvenserna av fuskåkande, inkl det bötesbelopp som väntar för de som saknar giltig biljett, t.ex genom skyltning i fordonen.

Även partier långt till vänster la sig i interpellationsdebatten och Vänsterpartiet framförde där sin orealistiska syn på att fuskåkande bör avskaffas genom att kollektivtrafiken blir gratis. Vi kommer från Sverigedemokraternas sida granska Vänsterpartiets budgetförslag, eftersom vi är övertygade om att det massiva förslag på skattehöjning som väntar i deras kommande budgetförslag ändå inte kommer vara tillräckligt för att införa gratis kollektivtrafik.