Regionfullmäktige 9 april 2019 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige 9 april 2019

Dagens möte inleddes med ett besök av revisionen, med anledning av årsredovisningen för 2018. Hård kritik riktades mot Regionstyret, vilket som bekant leddes av Socialdemokraterna under merparten av 2018, baserat på hur budgetläget ser ut och att resultatet för år 2018 var negativt. Ansvarsfrihet föreslogs och beviljades dock för samtliga nämnder och styrelser.

Debatten om årsredovisningen fortsatte sedan, med flera inlägg från SD-politiker från deras resp. ansvarsområden. Årsredovisningen beslutades sedan läggas till handlingarna.

Sverigedemokraterna avstod ställningstagande i ärende 5 gällande ändring av bolagsordningarna för Innovation Skåne AB och Skåne Care AB. Anledningen, som sammanfattades i en protokollsanteckning, är den tidigare kritik Sverigedemokraterna framfört gällande Skåne Care’s verksamhet och de negativa effekter som verksamheten haft på tillgängligheten i den skånska sjukvården, framförallt när det gäller avtalet med Saudiarabien och vården av krigsskadade från Libyen. Sverigedemokraterna avser återkomma med förslag om att avveckla Skåne Care AB.

Ärende 6 gällde en motion från Vänsterpartiet om att införa månadskort som löneförmån för Regionen Skånes anställda. Utredningen visade att kostnaden för förslaget skulle landa i astronomiska summor. Som Paul Svensson (SD) anförde från talarstolen som exempel, så skulle kostnaden uppgå till 275 miljoner kr om året, om hälften av medarbetarna skulle använda erbjudandet, exklusive administrativa kostnader. Motionen föll vid votering med röstsiffrorna 10-139.

2 motioner från Sverigedemokraterna behandlades sedan i ärendena 7 och 8.

I ärende 7 behandlades motion om debitering av tolkkostnader, där Sverigedemokraterna föreslagit att halva kostnaden skall debiteras från 3dje året och hela kostnaden från 6tte året, då det är rimligt att invandrare hunnit lära sig språket på en nivå som gör ett normalt samtal på svenska möjligt med sjukvården. Svensk sjukvård ska dels undvika onödiga kostnader för egen del, men också verka som en aktör i samhället och uppmuntra att invandrare lär sig det svenska språket, blir anställningsbara och blir del av vårt samhälle. Inget annat parti stödde motionen, varför den föll med röstsiffrorna 30-119 vid voteringen.

I ärende 8 behandlades motion om att utvärdera införande av städroboten TRU-D smart UVC. En sådan robot är mycket effektiv i att ta död på bakterier, och används för att städa rum t.ex när patienter är på operation. Man har t.ex framgångsrikt lyckats komma till rätta med tidigare problem med infektioner på brännskadecentrum i Uppsala, genom att införa roboten. Roboten skulle märkbart kunna förbättra vårdhygienen även på de skånska sjukhusen och därmed bidra till patientsäkerheten. Inget annat parti stödde motionen, varför den föll med röstsiffrorna 30-119 vid voteringen.

Vid frågestunden ställde Sverigedemokraterna 4 frågor till ansvariga råd, angående
* bidrag till Ibn Rushd.
* anställningsförfarande på en vårdcentral där en chef anställt närstående.
* att tillskriva och uppmana regeringen att snarast avskaffa flygskatten.
* utredning angående uthyrning av operationssalar.