Regionfullmäktige Budget 8-9 november 2021 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige Budget 8-9 november 2021

För första gången på över ett år återsamlades ett fulltaligt regionfullmäktige fysiskt, efter pandemins restriktioner, för att anta budget för nästkommande år. Debattviljan var hög och mötet varade sammanlagt under de 2 dagarna i ca 15 timmar, effektiv tid. Debatten avslutades med att majoritetens förslag vann, som väntat. Dock vann även Sverigedemokraternas förslag på skattesats, eftersom denna var densamma som majoritetens.

Budgetbeslutet var mötets huvudsakliga ärende, men även delårsrapporten avhandlades, där Sverigedemokraterna via gruppledare Niclas Nilsson yrkade bifall till rapporten.

Även ett ärende om patientavgifter behandlades före budgeten, där regionråd Marlen Ottesen anförde Sverigedemokraternas 2 yrkanden om att införa ett högkostnadsskydd på 3000 kr per 12 månader, samt att vård i samband med förlossning avgiftsbefrias.

I budgetdebatten deltog flera talare från Sverigedemokraterna inom olika områden.

Gruppledare och regionråd Niclas Nilsson (SD)

Gruppledare Niclas Nilsson angrep Socialdemokraternas ständiga skattehöjningar och uppmanade dem istället till att fundera över varför vi inte har större samlade skatteintäkter i Skåne med den skattesats vi redan har. På detta replikerade Henrik Fritzon att det inte är invandrarnas fel att vi inte har högre skatteintäkter, vilket var anmärkningsvärt med tanke på att Niclas över huvud taget inte nämnt något om invandring, än mindre invandrare, i sitt inlägg. Niclas Nilsson replikerade att han konstaterar att Socialdemokraterna inte har något intresse för den fråga han ställde.

Niclas påminde också i inledningen av debatten om den tilltagande kriminaliteten, som till skillnad från mycket annat inte fått något avbräck under pandemin, och om energisituationen där vänsterliberal politik tvingat fram fossilbaserad energiimport från Polen och att Karlshamnsverket har gått för fullt.

Sverigedemokraternas förslag på ett återvandringscentrum togs upp av några talare i debatten, i annat än bejakande ordalag. Niclas Nilsson konstaterade att centret är tänkt användas för frivillig återvandring och att särskilt vänsterpartierna inte vill prata om kostnaderna för att många invandrare särskilt av utomeuropeisk bakgrund inte anpassar sig i Sverige.

Regionråd Marlen Ottesen (SD)

I debatten om Hälso- och sjukvårdsblocket debatterade regionråd Marlen Ottesen (SD) för Sverigedemokraternas budgetförslag. Bl.a framhävde Marlen idéer som Sverigedemokraterna har fått igenom och som nu finns i majoritens förslag, som t.ex operationsrobot på CSK, en onkologisk vårdavdelning på CSK, se över alternativa vårdtransporter för att frigöra ambulanser, permanenta de psykiatriska akutbilarna, samt att utöka äldrepsykiatrin. Marlen tog även upp den ökade kriminalitetens direkta effekter på vårdbehovet, där t.ex skjutningar skapar behov av vård i långa kedjor. Bland flera andra viktiga ämnen tog Marlen även upp pandemins effekter på vården, den ökande administrationen inom vården och bristen på vårdplatser.

Camilla Wifralius (SD), representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Camilla Wifralius fyllde på Marlens dragning genom att berätta om Sverigedemokratnas politik för att motverka könsstympning av kvinnor och flickor och annat hedersrelaterat våld.

Jacqueline Maly (SD), representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Jacqueline Maly fyllde också på inom Hälso- och sjukvårdsblocket med att ta upp problemet med den ökande psykiska ohälsan och hur Sverigedemokraterna vill arbeta med detta.

I blocket för regional utveckling tog gruppledare Niclas Nilsson ordet och påtalade bl.a vikten av stabil elförsörjning och att regionen bör arbeta med aktivt för kärnkraftsenergi, genom att anställa en kärnkraftsstrateg. Vidare tog Niclas upp bristen på självförsörjning i Skåne och obalansen i tillgång och efterfrågan på kompetens.

Regionråd Johan Wifralius (SD)

I samma block rymdes även bl.a kollektivtrafiken. Sverigedemokraternas regionråd Johan Wifralius anförde här Sverigedemokraternas politik, som bl.a innehåller en inkomstbringande satsning på utökad reklam i kollektivtrafiken, ett pilotprojekt för ordningsvakter, en extra satsning på landsbygden, indraget stöd för Skånetrafikens engagemang i Pride och andra politiskt färgade arrangemang, samt indragen finansiering för illegala invandrares serviceresor.

Gruppledare i Kulturnämnden, Therese Borg (SD)

Sverigedemokraternas gruppledare i Kulturnämnden, Therese Borg, tog först upp likheter mellan Sverigedemokraternas och Alliansens syn, som bl.a gäller vikten av dialog och samverkan med kommunerna, samarbete kultur/hälsa och satsningar på läs- och språkutveckling. Däremot påpekade Therese att Sverigedemokraterna skiljer sig från Alliansen när det gäller synen på kulturarvet, där Sverigedemokraterna vill se initiativ för att vårda, bevara och synliggöra kulturarvet. Sverigedemokraterna och Alliansen skiljer sig också i synen på bidrag, där Sverigedemokraterna inte vill se bidrag till Ibn-Rushd och arabiska festivaler, utan till sådant vi har en enande effekt på människor, som underlättar för minoriteter att bli del i det svenska majoritetssamhället.

Gruppledare i Personalnämnden och Servicenämnden, Paul Svensson (SD)

Sverigedemokraternas gruppledare i Personalnämnden och i Servicenämnden Paul Svensson påtalade vikten av att 2 ord genomsyrar organisationen och allt arbete: ”Attraktiv arbetsgivare” och anknöt detta vidare till parkeringssituationen vid sjukhusen och att alla inte har möjlighet resa med kollektivtrafik. Paul tog också bl.a upp vikten av att prova nya arbetstidsmodeller, som led i att vara en attraktiv arbetsgivare.