SD är kritiska mot prioriteringar inom kulturen | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD är kritiska mot prioriteringar inom kulturen

Under dagens sammanträde i regionstyrelsen hanterades tre motioner från Sverigedemokraterna, rörande bidrag som fördelas av kulturnämnden. En av motionerna syftade till att stoppa bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, en annan syftade till att stoppa bidrag till Malmö Arab Film Festival, och den tredje syftade till att återställa samt öka bidraget till Historiska museet i Lund efter den kraftiga sänkning av bidraget som museet fick förra året.

Samtliga tre motioner avslogs av regionstyrelsen, vilket Niclas Nilsson (gruppledare och regionråd) samt Therese Borg (gruppledare i Kulturnämnden) är starkt kritiska emot.

Niclas Nilsson kritiserar skälet som anges till att avslå motionerna:

I de motionssvar som vi fått har inte ett enda av våra argument bemötts, sakfrågan har över huvud taget inte nämnts i något av svaren. Istället har vi gällande alla tre motionerna fått till svar att de ska avslås av principiella skäl, ”…då det är regionstyrelsens uppfattning att regionfullmäktige ej ska överpröva beslut som ligger inom enskilda nämnders ansvarsområde och som fattas i enlighet med fastställt reglemente.”

 

Detta är inte ett hållbart argument för att avslå någon av motionerna. Regionfullmäktige är trots allt högsta beslutande organ i Region Skåne, och har därigenom det yttersta ansvaret för att skattemedel fördelas på ett klokt sätt inom regionen. Om regionfullmäktige uppmärksammas på att det görs prioriteringar som är mindre kloka eller till och med rent av samhällsskadliga anser vi att det är en skyldighet för regionfullmäktige att agera, även om det innebär att ett beslut i en nämnd överprövas och rivs upp. Att helt undvika sakfrågan och istället lägga allt ansvar på en enskild nämnd kan inte ses som annat än oansvarigt när det gäller så pass viktiga frågor som dessa.

 

Therese Borg kommenterar vidare:

Att stärka och lyfta fram andra länders kultur med hjälp av skattemedel prioriteras alltför ofta i vårt samhälle, framför att skattemedlen går till att stärka och lyfta fram svensk kultur och framförallt svenskt kulturarv. Det är en del av den splittringspolitik som vi är kritiska mot och som förts i många år, och som vi menar orsakat en stor del av de problem som finns i samhället idag med utanförskap och radikalisering.

 

Som vi ofta påpekat behövs istället en sammanhållningspolitik i Sverige. Med en sådan politik har svensk kultur och det svenska kulturarvet en central roll och bör lyftas fram i så många sammanhang som möjligt för att kunna förena människor med olika bakgrund. Frekventa möten med den svenska kulturen och det svenska språket underlättar för människor som kommit till Sverige från andra länder att anpassa sig till majoritetssamhället. Det gör däremot inte frekventa möten med språket och kulturen som fanns i hemlandet.

 

Regionstyrelsen borde inse att det är dags att börja prioritera på ett annat sätt och att använda nya lösningar för att kunna åtgärda samhällsproblem. Hade bidragen till studieförbundet Ibn Rushd och till Malmö Arab Film Festival stoppats hade dessa två bidrag istället kunnat gå till Historiska museet och till att värna och lyfta fram vårt kulturarv.

 

Sverigedemokraterna reserverade sig mot att motionerna avslogs. Reservationerna och även de tre motionerna kan läsas via länkarna nedan.

Reservation Ibn Rushd – RS 2020-02-06

Reservation Historiska museet – RS 2020-02-06

Reservation MAFF – RS 2020-02-06

Ibn Rushd ska inte stödjas med skattemedel – motion

Värna det skånska kulturarvet – motion

Motion – Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur

 

Frågor från press hänvisas till niclas.nilsson@sd.se eller till therese.borg@sd.se.