SD är kritiska till Kulturnämndens budget. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD är kritiska till Kulturnämndens budget.

Kulturnämndens budget antogs under torsdagens sammanträde, och den motsvarar inte i tillräckligt hög utsträckning den inriktning i kulturpolitiken som vi i vårt eget budgetförslag till fullmäktige angett att vi önskar se. Vi är i vissa delar extra starkt kritiska till hur medel fördelas i nämndens budget.

Studieförbundet Ibn Rushd får fortsatt bidrag, trots att vi lämnat in en motion om att stoppa bidrag till dem. Den rapport om Ibn Rushd som tagits fram på uppdrag av Folkbildningsrådet visar att det finns grund för det vi i vår motion anfört som skäl till att vilja neka bidrag till Ibn Rushd, och vi ser det som ytterst oansvarigt att Alliansen trots det som framkommit i rapporten fortsätter att ge dem bidrag.

Vidare fick Historiska museet i Lund innevarande år ett markant sänkt bidrag, och vi har motionerat om att bidraget både ska återställas till tidigare nivå samt ökas då Historiska museet i Lund är det enda museet i landet som specifikt tar hand om och vårdar material, fynd och konst från just Skåne. I budgeten får museet dock även nästa år bara 400 000 kr, avsett för pedagogisk verksamhet, vilket inte är på långa vägar tillräckligt för den viktiga verksamhet som museet bedriver.

När det gäller Malmö Arabiska Filmfestival (MAFF) ser vi ett oförändrat bidrag om 500 000 kr i budgeten, stick i stäv med det vi anfört i en motion om att dra in bidraget till MAFF. Med tanke på att många som flytt eller invandrat till Sverige inte har anpassat sig till svensk kultur och inte lärt sig svenska och därmed står utanför majoritetssamhället ser vi det som direkt kontraproduktivt att i Sverige lägga skattemedel på att lyfta fram arabisk kultur och det arabiska språket.

Därutöver menar vi att för lite medel i internbudgeten avsätts till att värna och lyfta fram kulturarvet. Vi vill se generellt ökade bidrag gällande detta, och vi har även motionerat om att Kulturnämnden ska inrätta en kulturarvsfond.

I budgeten sänks också bidraget till Regionmuseet i Kristianstad med 1 500 000 kr. Att säga att det är felaktigt att göra på detta sätt är att gå för långt, då det finns fullt rimliga skäl till besparingen. Samtidigt befarar vi att besparingen kan få långtgående negativa konsekvenser och bland annat försämra den pedagogiska verksamheten, försvåra forskning, försvåra det kulturarvsbevarande arbetet, och försämra tillgången till kultur för olika grupper i samhället och på olika platser i Skåne.

Avslutningsvis efterlyser vi en översyn av hur nämnden kan verka för att uppmuntra samtidskulturens aktörer att i högre utsträckning stå på egna ben.

I den protokollsanteckning som vi lämnat in till Kulturnämnden finns mer information om hur vi ser på ovan nämnda. Den kan läsas här: PA Kulturnämndens budget

Frågor från press hänvisas till therese.borg@sd.se