SD Region Skåne vill öka tryggheten och stoppa tjuvåkandet i kollektivtrafiken. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD Region Skåne vill öka tryggheten och stoppa tjuvåkandet i kollektivtrafiken.

Sverigedemokraterna i Region Skåne ser med bestörtning på det ökande tjuvåkandet inom kollektivtrafiken och vill se åtgärder för att stävja utvecklingen.

Det årliga tappet på grund av tjuvåkande har beräknats till ca 160 miljoner kr för Skånetrafikens del. Av dessa hävdas ca 90 miljoner kr bero på att Skånetrafiken på grund av pandemin ännu inte får ha framdörrarna öppna, vilket får som följd att chaufförerna inte kan agera biljettkontrollanter vid påstigning.

Därtill är det eskalerande våldet inom kollektivtrafiken ett faktum. Aldrig tidigare har hot och våld varit så vanligt förekommande på våra färdmedel, men även på perronger och hållplatser runt om i Skåne. Det finns ett flertal studier som vittnar om ökad grad av hot och våld mot förare, men där även det allmänt hårdare klimatet i samhället gör yrkesgrupper som dessa extra utsatta.

Ett betänkande angående ny lag om ordningsvakter m m (SOU 2021:38) är just nu ute på remiss. Region Stockholm tillhör remissinstanserna, men tyvärr inte Region Skåne. Region Stockholm har i sammanhanget yttrat att den nya lagen måste öppna för att ordningsvakter ska kunna agera biljettkontrollanter. Region Stockholm efterlyser utökade befogenheter, rätt verktyg och rätt utbildning för ordningsvakterna inom kollektivtrafiken, för att kunna klara bland annat den uppgiften.

SD Region Skåne föreslår nu i ett initiativärende till regionstyrelsen att regeringen ska tillskrivas om att Region Skåne vad gäller ny lag om ordningsvakter m m (SOU 2021:38) anser att den måste öppna för ökade befogenheter för ordningsvakter inom kollektivtrafiken, vilket ska innefatta att ordningsvakter ska kunna agera som biljettkontrollanter. Därutöver föreslås att lämplig instans får i uppdrag att, så fort en ny lag om ordningsvakter blivit gällande och förhoppningsvis ger de önskade ökade befogenheterna, utreda om och i så fall hur ordningsvakter kan användas vid biljettkontroller inom Skånes kollektivtrafik. Länk till initiativärendet: Initiativärende till RS – Ordningsvakter tjuvåkare

I ett annat initiativärende, lagt i kollektivtrafiknämnden, föreslår partiet att ett pilotprojekt genomförs där några ordningsvakter anställs för att verka inom ett geografiskt avgränsat område, förslagsvis del av Malmö, i syfte att förbättra tryggheten för resenärer och personal i allmänhet och för att bistå biljettkontrollanter i synnerhet. Länk till initiativärendet: Initiativärende till KTN – Pilotprojekt ordningsvakter

Niclas Nilsson, gruppledare och regionråd, kommenterar:

Vi sverigedemokrater anser att krafttag måste tas mot den eskalerande hot – och våldsproblematiken i samhället i stort och så även inom kollektivtrafiken. Såväl personal som resande ska ha rätt att känna sig trygga på Skånetrafikens bussar och tåg. Krafttag behövs även mot det för skattekollektivet väldigt kostsamma tjuvåkandet inom kollektivtrafiken. Det krävs beslut om faktiska insatser för att både stoppa och förebygga hot, våld och tjuvåkande inom kollektivtrafiken.

Johan Wifralius, regionråd och gruppledare i kollektivtrafiknämnden, kommenterar:

De händelser som rapporteras in via avvikelsesystem som buss- och tågföretag använder, gäller oftast att resenärer saknar biljett eller har felaktiga färdbevis. Samtidigt uppfattar bussförarna och tågvärdarna att riktlinjerna för hur de ska handla i sådana situationer är otydliga. Istället skapar de sig egna strategier för att undvika konflikter. Belastningen tjuvåkandet orsakar för Region Skåne, för personalen i kollektivtrafiken, för skattekollektivet och för de resenärer som gör rätt för sig, är på väg mot kritiska nivåer. Vi behöver ta krafttag mot de som inte gör rätt för sig i kollektivtrafiken och vi behöver trygghet och säkerhet för både personal och resenärer.

 

För ytterligare information och kommentarer:

Niclas Nilsson, gruppledare & regionråd

0724-672552

niclas.nilsson@sd.se

Johan Wifralius, regionråd & gruppledare kollektivtrafiknämnden

0708-553593

johan.wifralius@skane.se