SD vill se ökat politiskt inflytande över bidrag till kulturverksamhet i Region Skåne. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SD vill se ökat politiskt inflytande över bidrag till kulturverksamhet i Region Skåne.

På kulturnämndens sammanträde den 28 mars skulle en ny delegationsordning fastställas för mandatperioden. I den föreslagna delegationsordningen framgick att förvaltningschefen ska ha fortsatt delegation att ”bevilja utvecklingsmedel/-bidrag till kulturverksamhet på upp till 6 prisbasbelopp inom fastställd budgetram”.

 

Vi sverigedemokrater anser att det är problematiskt att medel på upp till hela 279 000 kronor kan beviljas för kulturverksamhet utan beslut i nämnden. Därför yrkade vi på att förvaltningschefen istället ska ha delegation att bevilja utvecklingsmedel/-bidrag till kulturverksamhet på max 2 prisbasbelopp (93 000 kr) inom fastställd budgetram.

 

Vårt förtroende för förvaltningen och förvaltningschefen är stort. Den främsta anledningen till att vi vill att ansökningar om medel / bidrag på över 2 två prisbasbelopp ska gå till nämnden för beslut är att det är de valda politikerna i nämnden som är ytterst ansvariga för hur skattemedlen används. Politikerna i nämnden borde därmed också ha full insikt i, och fatta de flesta beslut om, sådant som rör annat än ren verkställighet.

 

Tilläggas bör att vårt förslag om att nämnden ska fatta beslut gällande alla ansökningar på över 2 prisbasbelopp skulle leda till att långt fler ansökningar blir föremål för politisk diskussion. På så sätt ökas den politiska delaktigheten och även allmänhetens insyn i hur skattemedlen används.

 

Det senare, att öka allmänhetens insyn i hur skattemedlen används, upplever vi som extra viktigt i en tid då en skattehöjning har gjorts för att hantera regionens allt annat än oproblematiska ekonomiska situation.

 

Tyvärr fick vi inte gehör för vårt yrkande, och vi reserverade oss därför mot beslutet.

 

// Therese Borg, ledamot i Kulturnämnden

 

Yrkande om Kulturnämndens delegationsordning