SDs ställningstagande på Regionstyrelsen idag | Sverigedemokraterna i Region Skåne

SDs ställningstagande på Regionstyrelsen idag

Här kommer Sverigedemokraternas ställningstagande på Regionstyrelsens möte den 2016-05-12 

Ärende 7: Sverigedemokraternas motion rörande att ta fram ett förslag för att återupprätta en tågförbindelse från Hässleholm till Göteborg blev till vår och många andras glädje bifallen. Därmed kommer Nordöstra Skåne förhoppningsvis att åter få en direktförbindelse med Sveriges näst största stad inom överskådlig tid. En direkttågförbindelse mellan Hässleholm och Göteborg kan korta restiden mellan städerna med ca.1,5 timme vilket bidrar till att fler kan arbetspendla och bidrar dessutom till att fler väljer tåget framför bilen.

Ärende 10: SD biföll liggande förslag. Alliansen yrkande på att summan på 7 miljoner inom upphandling av urologiska vårdtjänster skulle delas upp mellan Malmö och Kristianstad. Vi befarar då att summan blir för låg för att den upphandlade enheten ska kunna erbjuda vårdtjänster med urologiska operationer. Med en för låg summa blir det troligen endast mottagningsverksamhet som kommer att erbjudas.

Ärende 15: I detta ärende föreslogs det att Regionstyrelsen skulle bevilja 200 000 kronor ur Folkhälsoberedningen internbudget till medfinansiering av WHO Collaboration Centre vilket Sverigedemokraterna yrkade avslag på. På Hälso-och sjukvårdsnämnden den 22/4 beviljades, dock mot Sverigedemokraternas vilja, att bidra med 200 000 kronor från nämndens budget till WHO Collaboration Centre. Därefter ska Region Skåne fortsätta att hjälpa till med finansiering tre år framåt, med 600 000 kronor om året. Detta blir sammanlagt 2,2 miljoner kronor. Dessa 2,2 miljoner anser vi kan göra bättre nytta i den skånska hälso- och sjukvården. I det ekonomiska läge Region Skåne befinner sig i så borde vi vara försiktiga med utgifterna.

Vi anser dock att det är positivt att satsa på preventivt arbete, men i en mer patientnära form, såsom ökad bemanning inom vår primärvård där det preventiva arbetet i största mån utförs. Det är ofta denna typ av insatser som får stå tillbaka i dessa besparingstider.

Dessutom bedrivs det redan mycket preventivt arbete i Region Skånes regi, till exempel Kompetenscentrum för primärvård, Centrum för primärvårdsforskning, Kunskapscentrum kvinnohälsaKunskapscentrum migration och hälsa, i dessa enheter ingår det även preventivt arbete och till viss del forskning. Vårt avslagsyrkande i Regionstyrelsen vann gehör, då Alliansen tyckte som vi.

Ärende 27: Sverigedemokraterna är positiva till införandet av gräns- och id-kontroller för att minska inflödet av asylsökande, även om det tyvärr medför komplikationer för resenärerna. Att Region Skåne och de som utför tjänster åt oss blir ekonomiskt drabbade av en havererad statlig migrationspolitik är dock inget som vi skall lida ekonomiskt av, utan det är vår åsikt att staten skall ersätta oss ekonomiskt för kostnader och intäktsbortfall.

I detta ärende föreslås att Regionstyrelsen i nuläget inte skall inleda en rättslig prövning gentemot staten i frågan eftersom regeringen förväntas föreslå ekonomisk kompensation i samband med höstbudgeten. Vidare föreslås att Regionstyrelsen förbehåller sig rätten att ompröva beslutet ovan i händelse av att en riksdagsmajoritet i samband med höstbudgeten beslutar att inte kompensera Region Skåne ekonomiskt.

Sverigedemokraterna anser att det är rimligt förfarandesätt ur demokratiskt hänseende, men vi anser att om inte full ekonomisk kompensation utgår så skall en rättslig process inledas. Med full kompensation skall bland annat intäktsbortfall för såväl biljettintäkter, minskad turism, extra bemanning, materialkostnad i samband med säkerhetsanordningar, skatteintäktsbortfall med mera tas med i beräkningarna.

Förfarandesättet med att eftersöka pengar för att få full kostnadstäckning för kostnader och intäktsbortfall rörande invandringsrelaterade kostnader borde expanderas till att gälla hela Region Skånes verksamhet.
SD lämnade även in ett Initiativärende angående Region Skånes personalsystem:

Byt ut nuvarande personalsystem ”HR-fönstret” till ett mer användarvänligt system.
Region Skånes personalsystem HR-fönstret har varit en källa till frustration ända sedan sitt införande. Arbetstidsmodeller har försvunnit då de inte har kunnat implementeras i detta system. HR-fönstret drar även med sig en stor kostnad.

Avtalet om HR-fönstret förlängs årligen om ingen uppsägning sker. För att en uppsägning ska gå rätt tillväga behöver den göras ett halvår innan årets slut. Det ger Region Skåne tid att hitta ett nytt system innan leverantören släcker ner det gamla systemet. Det är av stor vikt att personal får säga sitt när nya system införs.

Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Avtalet gällande HR-fönstret sägs upp senast 2017-06-31
  • Arbetet med en ny upphandling gällande personalsystem snarast startar
  • Region Skåne tar snarast fram en arbetsgrupp inom regionens sektorer, där även vårdpersonal finns representerade, i syfte att säkerställa att det system som upphandlas blir användarvänligt.

Se initiativärendet i sin helhet i bilagan.

Regionstyrelsens dagordning. http://skane.se/organisation-politik/Kalender/kalender-om-politik/2016/sammantrade-regionstyrelsen3/

För frågor, kontakta Patrik Jönsson Regionråd SD Region Skåne 0706 -596 995