Skånsk psykvård klarar inte den stora invandringen | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Skånsk psykvård klarar inte den stora invandringen

Enligt rapporter som utgivits har vi kunnat se att den stora invandring som skett har haft undanträngningseffekter i den skånska specialistpsykiatrin. De människor som kommer hit från andra länder, som upplevt traumatiska saker har förståeligt ett stort behov av vård.

 

Att ge alla människor i hela världen obegränsad tillgång till svensk sjukvård är dock varken möjligt eller rimligt. Det är därför viktigt med väl avvägda och anpassade regelverk avseende villkor för tillgång till vård.

 

I internbudgeten för psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden (PHHN) som klubbades den 15 februari 2019, så finns det en rad som heter ”specialdestinerade statsbidrag” som omfattar 53,4 miljoner kronor och är till för att möta behovet hos de asylsökande som har traumatiska upplevelser i bagaget.

 

Invandringen är ett statligt ansvar, och vi ser det som positivt att staten förmedlar pengar för att klara av vården, men det får inte ske på bekostnad av våra skånska skattebetalare.

 

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, samtidigt som det idag saknas vårdpersonal såsom läkare och sjuksköterskor. Därför hinner inte personalen med att hjälpa alla de människor som i dag finner behov av hjälp från psykiatrin.

 

Under de sista tio åren har den psykiska ohälsan ökat med ofattbara 100 procent bland unga i åldern 10-17 år, och vi ser tyvärr en nedåtgående trend i andel utredningar och behandlingar som startats inom 30 dagar i barn- och ungdomspsykiatri.

 

Att inte få utredning och behandling i tid kan få stora konsekvenser för den enskilde, och ett stort lidande. Bland barn och unga 0–19 år sker cirka 1 800 självmordsförsök som kräver sjukhusvård per år, en siffra vi måste arbeta för att få ner.

 

De övriga partiernas politik på flykting- och invandringsområdet har lett till en överbelastning av den skånska psykiatriska vården, och överbelastningen förstärks nu ytterligare av en stor anhöriginvandring från områden där många människor bär på fruktansvärda upplevelser.

 

I vårt Skåne ska ingen nekas akutvård på grund av bristande betalningsförmåga, patientsäkerheten ska aldrig hotas, men att ge alla människor i hela världen obegränsad tillgång till svensk sjukvård är varken möjligt eller rimligt.

 

Marlen Ottesen (SD), Regionråd

Camilla Nordström (SD), Politisk sekreterare Region Skåne

Anneli Eskilandersson (SD), Ordinarie i PHHN

Ewa Karlsson (SD), Ordinarie i PHHN)

Annelie Fälth Simonsson (SD), Ersättare PHHN

Paul Svensson, Ersättare i PHHN

 

Publicerad i Ystads Allehanda