Sverigedemokraternas ställningstaganden på HSN 2016-04-22 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Sverigedemokraternas ställningstaganden på HSN 2016-04-22

Gällande Initiativärende om hjärtverksamheten i Helsingborg.
Sverigedemokraterna valde att bifalla ordförandes förslag, det vill säga att Region Skåne ska överta uppdraget att bedriva öppen vård inom kardiologi i egen regi.

Detta beslut har vi kommit fram till är det bästa för patienten och långsiktigheten. Skulle vi yrkat bifall till initiativärendet hade vi godkänt en olaglig förlängning av avtalet, det vill vi inte stå bakom. Dessutom hade vi inte kunnat garantera att Capio hade vunnit en ny upphandling. Vi har upphandlingen av ambulansverksamheten i färskt minne. Där var det ett nytt företag som vann upphandlingen och det slutade med att företaget gick i konkurs och ambulansverksamheten fick ställas om. Den liggande planering för hjärtmottagning i Helsingborg startade redan hösten 2013, dvs. under den tid då Alliansen styrde. Ärendet har därefter behandlats på flera möten senast i december och då var det inget politiskt parti som opponerade sig.

Gällande Initiativärende Palliativ vård i Trelleborg
Sverigedemokraterna yrkar givetvis bifall till detta initiativ. Vi har från början yrkat avslag på att utreda en flytt av de 6 palliativvårdsplatser (hospiceplatser) som finns inom ASIH i Trelleborg till Malmö. Alliansen yrkade däremot bifall till denna utredning på Kryh-mötet i december. Men uppenbarligen har de svängt i frågan, vilket är positivt, inte minst för alla patienter och anhöriga som är i behov av dessa vårdplatser utan även för alla de som kämpar för att behålla palliativvårdsplatserna i Trelleborg. Eftersom vi är vågmästare i frågan i Hälso-och sjukvårdsnämnden så är svaret enkelt: Palliativvårdsplatserna öppnas upp i Trelleborg igen!

Ärende 5 ”Inrättande av kunskapscentrum prevention och sjukdomsförebyggande metoder” yrkade vi avslag på med följande motivering:
I det ekonomiska läge Region Skåne befinner sig i, anser vi inte att inrättandet av ännu ett kunskapscentrum är prioriterat. Dessa 5,5 miljoner anser vi kan göra bättre nytta i den skånska hälso- och sjukvården, t.ex. kan vi för denna peng skapa 5 vårdplatser.

Vi anser dock att det är positivt att satsa på preventivt arbete, men i en mer patientnära form, såsom ökad bemanning inom vår primärvård där det preventiva arbetet i största mån utförs. Det är ofta denna typ av insatser som får stå tillbaka i dessa besparingstider.

Dessutom bedrivs det redan mycket preventivt arbete i Region Skånes regi, till exempel Kompetenscentrum för primärvård, Centrum för primärvårdsforskning, Kunskapscentrum kvinnohälsa, Kunskapscentrum migration och hälsa, i dessa enheter ingår det även preventivt arbete och till viss del forskning.

Ärende 6 ”WHO Collaboration Centre” yrkade vi också avslag på med liknande motivering som ovan.

Ärende 12 ”Nya upphandlingar – tillgänglighetpaketet”
Allians för Skåne yrkade under mötet på att vårdtjänster inom det urologiska specialitetsområdet skulle upphandlas i både Malmö och Kristianstad, detta till ett belopp om 4,5 miljoner kronor för Malmö och 2,5 miljoner kronor för Kristianstad. Vi valde att inte bifalla detta yrkande då vi ser en risk med att den summan inte räcker till mer än mottagningsverksamhet. Det faktiska behovet som föreligger är av dagkirurgisk verksamhet. Vid vårt föregående HSN-möte beslutade vi om utlösande av två optioner om vardera en miljon kronor gällande urologisk vård i Kristianstadsområdet.

Ärende 13 ”Utvecklingsprojekt dans för Parkinson” hade vi följande ändringsyrkande:
Sverigedemokraterna ifrågasätter kostnaden av detta projekt. Totalt ska detta projekt kosta cirka 300 000 skattekronor för år 2016. Ponera att det kommer igång vid halvårsskiftet, då är det 26 veckor kvar av året och de ska ha dansworkshops varannan vecka, det blir då max 13 tillfällen de kommer att träffas. Detta skulle bli cirka 23 000 kronor per workshop.

Vi ifrågasätter skarpt hur en workshop kan kosta denna ofantliga summa.

I projektbeskrivningen framkommer det att de äskar 45 000 kronor för fortbildning av workshopsledare, men det framkommer samtidigt att dansare har blivit utbildade i metoden ”Dans för personer med Parkinson” i januari månad. De vill även ha 50 000 kronor för att genomföra en konferens vilket vi inte anser ska belasta HSN:s ekonomi, och de vill ha 50 000 kronor för forskning. I ansökan står det att ”Möjlighet finns för forskare att följa projektet”. Det står alltså inte klart att det är forskare som ska följa projektet, då anser vi att det är anmärkningsvärt om HSN beviljar pengar för detta. Arvoden för workshopsledare uppgår till 100960 kronor, det blir 7766 kronor per workshop. Hur många ledare de är framgår inte av handlingarna.

Vi ifrågasätter inte att dans är bra för personer med Parkinson, men varför ska det vara så omständligt och dyrt att genomföra?

Vi yrkande på att summan Hälso-och sjukvårdsnämnden skulle bidra med sänks till 33 000 kronor.

Gruppledare Åsa Erlandssons tankar:

Vår regiondirektör har gått ut och sagt att vi ska vara försiktiga med utgifterna i detta ekonomiska läge som Region Skåne befinner sig i. På Regionstyrelsen på tisdag finns förslag om reformstopp samt att kostnadskontroll och kostnadsmedvetenhet ska genomsyra hela organisationen, men ändå beviljas pengar till det ena projektet efter det andra. Jag får inte ihop den ekvationen.